Kategórie
Duchovné Myšlienky

Kybalion…

KybalionToto dielo vychádza zo starodávneho hermetického učenia. O tomto predmete existuje veľmi málo textov, hoci sa na hermetickú náuku odvoláva značný počet okultných diel. Účelom nie je formulácia nejakej výnimočnej filozofie či náuky. Ide skôr o výklad pravdy, ktorý im pomôže objasniť rad útržkovitých okultných znalostí, ktoré možno nadobudli v skoršej dobe. Problémom je, že tieto čriepky informácií si často navzájom odporujú, čo začiatočníkov veľakrát znechutí a odradí od ďalšieho štúdia. Nesnažíme sa vybudovať nový chrám poznania, ale vložiť študentom do rúk univerzálny kľúč.

Sedem hermetických zákonov, na ktorých je vystavaná celá hermetická filozofia:

1. Zákon mentalizmu

“Absolútno je myseľ. Vesmír v sebe zahŕňa duševnú podstatu.” Kybalion

Tento zákon vyjadruje pravdu, že “všetko je myseľ”. Popisuje, že absolútno (teda skutočná realita, ktorá sa nachádza za vonkajšími tvarmi a formami, ktoré poznáme ako hmotný vesmír, život, matériu či energiu, skrátka všetko, čo vnímame vonkajšími zmyslami) je duch, ktorý je sám o sebe nepoznateľný a nedefinovateľný, ale ktorý je možné považovať za univerzálnu, nekonečnú a živú myseľ. Tento zákon takisto objasňuje, že celý svet tvarov či vesmír je jednoducho duševným výtvorom absolútna a riadi sa zákonmi stvorených vecí. Ukazuje, že vesmír ako celok i jeho súčasti existujú v mysli absolútna, v mysli, v ktorej sa nachádzame, pohybujeme a žijeme. Vďaka tomu, že tento zákon vymedzuje podstatu vesmíru ako duševnú, môžeme s jeho pomocou ľahko vysvetliť najrôznejšie duševné a paranormálne javy, ktoré výdatne priťahujú pozornosť širokej verejnosti a ktoré sú bez tohto vysvetlenia nepochopiteľné a vzpierajú sa vedeckému skúmaniu.

Pochopenie tohto veľkého hermetického zákona mentalizmu umožňuje každému jedincovi porozumieť zákonitostiam duševného vesmíru a využíval ich vo svoj prospech a pokrok. Študent hermetizmu môže duševné zákony aplikovať inteligentne miesto toho, aby ich používal neorganizovane a chaoticky. Ak drží študent vo svojich rukách univerzálny kľúč, môže odomknúť rad brán duševného a para normálneho chrámu poznania a vstúpiť do neho slobodne a s rozumom. Tento zákon objasňuje skutočnú podstatu energie, sily a hmoty a takisto uvádza, z akého dôvodu a akým spôsobom podliehajú ovládaniu mysľou. Jeden z dávnych hermetických majstrov pred dlhou dobou napísal: “Ten, kto pochopil pravdu o duševnej podstate vesmíru, veľmi pokročil na ceste k majstrovstvu.” Tieto slová platia dnes rovnako ako v dobe, kedy boli napísané prvý krát. Dosiahnuť majstrovstva bez tohto univerzálneho kľúča je nemožné. Bez jeho vlastníctva by študent iba nadarmo búchal na rad chrámových dvier.

2. Zákon zhodnosti

“Ako hore, tak dole, ako dole, tak hore.” Kybalion

Tento zákon vyjadruje pravdu, že medzi pravidlami a javmi najrôznejších úrovní bytia a života vždy panuje istá zhoda. Starý hermetický axióm hovorí: “Ako hore, tak dole, ako dole, tak hore.” Pochopenie tohto zákona umožňuje vyriešiť rad skľučujúcich paradoxov a skrytých tajomstiev prírody. Existujú pláne, ktoré presahujú naše chápanie. Pokiaľ na ne však aplikujeme zákon zhodnosti, môžeme porozumieť radu vecí, ktoré by sme inak nikdy nepoznali. Tento zákon funguje na všetkých úrovniach hmotného, duševného i duchovného vesmíru – má univerzálnu platnosť. Starí hermetici považovali tento zákon za jeden z najdôležitejších duševných nástrojov, s ktorého pomocou je možné odstrániť prekážky, ktoré nám zabraňujú uvidieť to, čo je nepoznané. Jeho prostredníctvom je možné dokonca poodhrnúť závoj Isis, a letmo tak zahliadnuť tvár tejto bohyne. Znalosť geometrických zákonov dovoľuje človeku, ktorý sedí vo svojom observatóriu, pozorovať ďaleké slnká a zaznamenávať ich pohyb. Podobne nám znalosť zákona zhodnosti umožňuje, aby sme z toho, čo poznáme, vyvodzovali inteligentné závery o nepoznanom. Môžeme študovať monádu a pochopiť archanjelov.

3. Zákon vibrácií

“Nič sa nenachádza v kľude, všetko sa pohybuje, všetko vibruje.” Kybalion

Tento zákon popisuje skutočnosť, že “sa všetko pohybuje, všetko vibruje a nič sa nenachádza v kľude”. Uvádza pravdy, s ktorými súhlasí i moderná veda a ktorá podporuje každý nový vedecký objav. I tak tento zákon pred tisíckami rokov formulovali starí egyptskí majstri. Tento zákon objasňuje, že rozdiely medzi jednotlivými prejavmi hmoty, energie, mysle, a dokonca i ducha sú do značnej miery výsledkom rôznych vibračných frekvencií. Od absolútna, ktoré je rýdzim duchom, dole až po najhrubšie formy hmoty tvoria všetko vibrácie – čím vyššia vibrácia, tým vyššia pozícia na rebríčku. Duch vibruje s tak nesmiernou intenzitou a rýchlosťou, že prakticky spočíva v kľude – koleso, ktoré sa rýchlo otáča, v nás vzbudzuje dojem, že stojí na mieste. Na druhom konci rebríčka sa nachádzajú hrubé formy hmoty, ktorých vibrácie sú tak nízke, že sa takisto zdá, že sa nachádzajú v kľude. Medzi týmito dvomi pólmi existujú milióny a milióny najrôznejších vibračných frekvencií. Vibruje úplne všetko – od častíc a elektrónov, atómov a molekúl až po celé svety a vesmíry. To isté platí na úrovniach energie a sily (ktoré majú iba odlišnú vibračnú frekvenciu), pre mentálne pláne (ktorých stav závisí na vibráciách), a dokonca i pre duchovné sféry. Pochopenie tohto zákona a použitie príslušných formúl umožňuje študentom hermetiky ovládnuť jednak svoje duševné vibrácie, tak aj duševné vibrácie druhých ľudí. Majstri využívajú tento zákon tiež na to, aby si rôznym spôsobom podmanili prírodné javy. Ako hovorí jeden z dávnych autorov: “Ten, kto chápe zákon vibrácií, drží v ruke žezlo moci.”

4. Zákon polarity

„Všetko je podvojné, všetko má dva póly, všetko má svoj opak. Podobné a nepodobné veci sú rovnaké, protiklady majú tú istú podstatu a líšia sa len formou. Protipóly sa stretávajú, každá pravda je len polopravdou a všetky paradoxy sa dajú vyriešiť.“ Kybalion

Tento zákon vyjadruje pravdu, že „všetko je dvojité, všetko má dva póly, všetko má svoj opak“. To všetko sú prastaré hermetické axiómy. Vysvetľuje dávne paradoxy, ktoré poplietli hlavu celému radu ľudí a ktoré popisujú nasledujúce slová: „Tézy a antitézy sa zhodujú vo svojej podstate, ale odlišujú sa formou. Protiklady majú tú istú podstatu a líšia sa len stavom. Dva opačné póly je možné spojiť, extrémy sa stretávajú, všetko súčasne je i nie je, každá pravda je polovičnou lžou, všetko má dve strany a tak ďalej.“ Tento zákon objasňuje, že vo všetkom sa nachádzajú dva póly, dva opačné aspekty a že protiklady sú v skutočnosti len dva extrémy toho istého, dva tiene tej istej záležitosti, ktoré sa odlišujú iba svojou intenzitou. Môžeme si to vysvetliť na príklade – trebárs teplo a chlad tvoria protiklady, v skutočnosti sa jedná o ten istý jav s rozdielnou intenzitou. Pozrite sa na teplomer a povedzte, či dokážete rozlíšiť, kde končí teplo a začína chlad! Nič také, ako absolútne teplo ani absolútny chlad neexistuj. Slová teplo a chlad prosto popisujú rôznu intenzitu toho istého javu a ten istý jav, ktorý sa prejavuje ako teplo a chlad, je len formou, druhom a frekvenciou vibrácií. Teplo a chlad teda predstavujú dva póly fenoménu, ktorý nazývame teplota, a javy, ktoré ho sprevádzajú, sú výsledkom pôsobenia zákona polarity. Rovnaký zákon sa prejavuje v prípade svetla a tmy, ktoré sú vyjadrením toho istého úkazu a líšia sa iba svojou silou. Kde končí tma a začína svetlo? Aký je rozdiel medzi veľkým a malým? Medzi tvrdým a mäkkým? Medzi čiernym a bielym? Medzi ostrým a tupým? Medzi hlasným a tichým? Medzi vysokým a nízkym? Medzi pozitívnym a negatívnym?

Zákon polarity tieto paradoxy vysvetľuje a žiadny iný zákon ho nemôže nahradiť. Rovnaký zákon pôsobí na duševnej úrovni. Ukážme si to na extrémnom príklade lásky a nenávisti – dvoch duševných stavoch, ktoré sa od seba očividne líšia. I tak existujú rôzne stupne nenávisti i lásky a stredový bod, v ktorom hovoríme, že niečo máme radi alebo naopak nemáme. Pocity náklonnosti však prechádzajú do pocitov odporu postupne, že si občas nie sme istí, či máme niečo radi, neradi, alebo je nám to jedno. Všetko sú to iba stupne toho istého, čo vám bude jasné, pokiaľ sa čo i len na chvíľku nad tým zamyslíte. Okrem iného je toto niečo, čomu hermetici prikladajú väčšiu dôležitosť – je možné vibrácie nenávisti premieňať na vibrácie lásky, a to vo vlastnej mysli, ako aj v mysliach iných ľudí. Mnohí z vás, ktorí čítate tieto riadky, ste zažili na vlastnej koži nedobrovoľný a náhly prechod od pocitov lásky k nenávisti a naopak. Iste ste podobný úkaz pozorovali i u druhých. Z tohto dôvodu pre vás nebude ťažké pochopiť, že s pomocou hermetických formúl je to možné dosiahnuť prostredníctvom vôle. Dobro a zlo reprezentujú iba opačné póly toho istého fenoménu a hermetik vie, ako sa dá použitím zákona polarity premeniť zlo na dobro. Stručne povedané, umenie polarizácie je oblasťou duševnej alchýmie, ktorú poznali a praktikovali či už dávni, alebo moderní majstri hermetizmu. Ak tento zákon pochopíte a ak vynaložíte dostatok času a energie na to, aby ste umenie polarizácie ovládli, získate schopnosť meniť svoju polaritu, i polaritu druhých.

5. Zákon rytmu

„Všetko priteká a odteká, všetko má svoj príliv a odliv, všetko stúpa a klesá. Pohyb kyvadla sa prejavuje vo všetkých veciach. Miera výkyvu kyvadla doprava je rovnaká, ako miera jeho výkyvu doľava. Rytmus má vyrovnávajúci vplyv.“ Kybalion

Tento zákon popisuje skutočnosť, že vo všetkom prebieha medzi dvomi pólmi, ktoré existujú podľa zákona polarity, ktorý sme pred chvíľkou popísali, rovnovážny pohyb – sem a tam, nahor a nadol, dopredu a dozadu, príliv a odliv, pohyb podobný hojdaniu kyvadla. Neustále sa odohráva akcia a reakcia, postup a ústup, stúpanie a klesanie. Týka sa to vesmíru, sĺnc, zemí, ľudí, zvierat, mysle, energie i hmoty. Tento zákon sa prejavuje vo vzniku a zániku zemí, vzostupe a úpadku celých národov, v živote všetkých vecí a i v duševných stavoch človeka. A práve táto súvislosť s psychickými stavmi predovšetkým je dôvod, prečo hermetici považujú porozumenie tohto zákona za tak dôležité. Hermetici tento zákon pochopili, našli jeho univerzálne použitie a tiež objavili určité formuly a metódy, s pomocou ktorých dokážu jeho účinky na svoju bytosť prekonať. Využívajú duševný zákon neutralizácie. Zákon rytmu nie je možné zrušiť alebo zastaviť, ale hermetici sa naučili, ako sa jeho vplyvu dá do istej miery, ktorá záleží na tom, ako ho ovládajú, vyhnúť. Naučili sa ho využívať miesto toho, aby boli využívaní ním. Táto metóda a ďalšie podobné tvoria umenie hermetikov. Majster hermetickej náuky sa spolarizuje do bodu, v ktorom si praje spočinúť a následne zneutralizuje pohyb kyvadla, ktorý by ho vychýlil k opačnému pólu. Všetci jedinci, ktorí dosiahli určitého stupňa sebaovládania, tak do určitej miery činia, avšak majster sa takto chová vedome a zo svojej vôle. Dosahuje takú duševnú rovnováhu a stabilitu, akú si davy obyčajných ľudí, ktoré sa potácajú sem a tam ako kyvadlo, nedokážu vôbec predstaviť. Hermetici zákony rytmu a polarity starostlivo študovali a metódy, ako proti nim pôsobiť, ako ich neutralizovať a používať, tvoria dôležitú súčasť hermetickej duševnej alchýmie.

6. Zákon príčiny a následku

„Každá príčina má svoj následok a každý následok má svoju príčinu. Všetko sa deje v súlade so zákonom. Náhoda je len nerozpoznaný zákon. Existuje mnoho kauzálnych plání, ale zákon nič neobíde.“ Kybalion

Tento zákon objasňuje skutočnosť, že každý následok má svoju príčinu a každá príčina svoj následok. Vyjadruje, že „všetko sa deje podľa zákona“, že sa nič „nedeje náhodou“, že nič také ako náhoda neexistuje a že i keď existujú rôzne úrovne príčin a následkov, z ktorých tie vyššie ovládajú tie nižšie, nič sa z pôsobenia tohto zákona nemôže úplne vymaniť. Hermetici ovládajú umenie a metódy, ako sa do určitej miery povzniesť nad bežnú úroveň príčiny a následku. Tým, že sa duševne povznesú na vyššiu úroveň, stanú sa skôr tými, ktorí tvoria príčiny, než tými, ktorí nesú následky. Obyčajní ľudia sú unášaní prúdom, ovplyvňovaní prostredím a podliehajú vôli a túžbam silnejších jedincov. Dedičnosť, sugescia a ďalšie vonkajšie príčiny nimi pohybujú na šachovnici života ako pešiakmi. Majstri, ktorí sa povzniesli na vyššiu úroveň, naproti tomu ovládajú svoju náladu, povahu, vlastnosti, sily i prostredie, ktoré ich obklopuje. Miesto pešiakov sú tými, kto nimi posúva. Pomáhajú hrať hru života miesto toho, aby nimi bolo pohybované tak, ako si iní ľudia a vonkajšie prostredie zmyslí. Nie sú nástrojmi tohto zákona ale využívajú ho. Majstri sa riadia kauzalitou vyšších plání, avšak pomáhajú vládnuť na svojej úrovni. V tomto výroku sa nachádza koncentrované bohatstvo hermetického poznania – kto vieš čítať, čítaj!

7. Zákon pohlaví

„Všetko má pohlavie, všetko má svoj mužský a ženský aspekt. Existencia pohlavia sa prejavuje na všetkých úrovniach.“ Kybalion

V tomto zákone sa odráža skutočnosť, že existencia pohlaví pôsobí na všetko – vplyv mužského a ženského aspektu nikdy neustáva. Toto neplatí iba na fyzickej úrovni, ale tiež na úrovni duševnej a dokonca i v duchovných sférach. Na fyzickej úrovni sa tento zákon prejavuje v podobe sexu. Na vyšších rovinách na seba prijíma vyššie formy, ale stále sa jedná o ten istý zákon. Bez tohto zákona nie je možné žiadne tvorenie – fyzické, duševné ani duchovné. Ak pochopíte, vyjasní sa vám mnoho problémov, nad ktorými si láme hlavu rad ľudí. Zákon pohlaví sa neustále podieľa na rozmnožovaní, obnove a tvorení. Každá vec i každý človek v sebe obsahuje dva elementy či princípy, alebo tento veľký zákon. Každá vec mužskej povahy v sebe nesie i ženský prvok. Každá žena v sebe obsahuje mužský princíp. Aby ste porozumeli filozofii duševného a duchovného tvorenia, rozmnožovania a obnovy, musíte študovať a pochopiť tento hermetický zákon. Je v ňom obsiahnutý kľúč k mnohým životným mystériám. Chceme vás varovať, že tento zákon nemá nič spoločné s radom primitívnych, zhubných, ponižujúcich a chlipných teórií, učení a praktík, ktoré sú vyučované pod vznešenými menami, avšak ktoré predstavujú len prostitúciu veľkého prirodzeného zákona pohlaví. Tieto prízemné pokusy o oživenie dávnych a neblaho preslávených uctievaní plodivej sily prírody ničí telo, myseľ i dušu. Hermetická filozofia odjakživa trúbila na poplach proti týmto degradovaným učeniam, ktoré vedú k žiaci, samopaši a prekrúcaniu prírodných princípov. Ak hľadáte takúto náuku, musíte hľadať niekde inde – hermetizmus nič podobné neobsahuje. Čistému vše čisté, prízemnému vše prízemné.


„Ústa múdrosti prehovoria iba k chápajúcim ušiam.”

2 replies on “Kybalion…”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.