ReligijneSymbole.svgČlovek má neustále potrebu obklopovať sa symbolmi svojich prianí, túžob a cieľov. Je preňho často nemysliteľné, že by si ich obraz niesol a udržiaval len v duchu, preto sa ich snaží stvárňovať do rôznych podôb, ktoré sa mu na to hodia. Človeku je dnes k dispozícii na tisíce druhov najrozličnejších symbolov dobra, lásky, pomoci, liečby a požehnania.

To samo osebe nemusí byť zlé, pokiaľ sú jeho priania a ciele ušľachtilé, a ak určitý symbol považuje naozaj len za symbol, pri ktorom sa môže napríklad v stíšení ľahšie vnútorne naladiť a načerpať silu do ďalšieho života a úsilia na svojej pozemskej ceste za týmto cieľom.

Je potom prirodzene pochopiteľné, že každý nositeľ akéhokoľvek symbolu k nemu musí dôjsť prirodzenou cestou, že teda pozná hodnotu tohto symbolu, a preto ho chce mať alebo dokonca nosiť. Že je v ňom aspoň úsilie o hodnotu, ktorá je v symbole zakotvená. Aká zodpovednosť sa kladie na všetkých, ktorí druhým, hoci s dobrým úmyslom, odporúčajú ten či onen liečivý a úžasne vyžarujúci symbol ako talizman s tým, že im zaručene prinesie dobro alebo uskutočnenie ich cieľov bez toho, že by sa usilovali o jeho pravé pochopenie tých, ktorým ho chcú odovzdať!

Títo, nevediac v skutočnosti nič o pravej hodnote pre nich doteraz neznámeho symbolu, často s vďakou prijímajú niečo, od čoho potom očakávajú pomoc vo svojich pozemských starostiach. Pretože len tí, ktorí sa necítia spokojní so svojimi pozemskými či spoločenskými pomermi, vyhľadávajú pomoc symbolov.

Avšak nevedia nič o tom, čo nimi používaný symbol v skutočnosti symbolizuje. Pripisujú mu v myšlienkach predstavy, odvíjajúce sa od ich prianí. Tým v myšlienkovom svete znižujú i tento symbol, ktorý im potom nemôže priniesť očakávanú pomoc.

Len znalosť a poznanie o symbole, s ktorým chceme kráčať životom, nám preto môže priniesť požehnanie. A nemyslí sa tým ani tak rozumové pochopenie symbolu ako jeho čisté citové ponímanie, ktoré pôsobí ako silný magnet na tie zázračne pomáhajúce a podporujúce sily Stvorenia. Len toto čisté citové ponímanie symbolu je spojnicou k rovnorodej pomoci zo svetlých úrovní Stvorenia.

Keď chýba, dochádza potom príliš často k skĺznutiu k uctievaniu symbolu, čiže k modlárstvu. Človek namiesto toho, aby hľadal a usiloval sa nájsť spojenie s najušľachtilejšou a tým i najvyššou možnou pomocou, ktorej východisko, zakotvené v symbole, pozná, upína sa k symbolu ako k spáse, no duševne ani pozemsky sa neusiluje o poznanie a nasledovanie cesty, ktorú by mu symbol mohol pomôcť nájsť, keby tu bolo citové prepojenie s jeho východiskom a pravým zmyslom.

Citové prepojenie sa prejavuje pokojom a sústredenosťou, duševne i pozemsky smerovanou k svojmu cieľu. Nie však blúznivým fantazírovaním o symbole, nech je už stvárnený akokoľvek. To, naopak, neomylne signalizuje modloslužbu. A tá je nesprávna! Pri nej nenastáva čisté spojenie so živou silou Stvorenia, ale ona triešti sily, stavia sa ako neprekonateľná skala medzi pomoc a toho, kto ju prostredníctvom symbolu takto vyžaduje. Nikdy toto spojenie nepripustí!

Preto sa má človek ešte predtým, ako symbol príjme, usilovať o jeho úplné pochopenie citom, má sa pýtať na jeho najvyšší význam vo Stvorení. A ak je tento najvyšší význam zároveň tým najvyšším, čo človek v tej chvíli pozná a o čo sa zároveň túži usilovať, potom sa preňho symbol môže stať pomocou na jeho nasledujúcej púti.

Nesmie sa však zabudnúť usilovať sa o poznanie toho, či je tento symbol skutočne tým najvyšším a najušľachtilejším, po čom vôbec môže túžiť a usilovať sa, pretože inak by sa opäť ocitol v nebezpečenstve, že klesne k modlárstvu, ak si neudrží bdelosť ohľadom zmyslu symbolu, alebo iným spôsobom zíde z cesty, ktorú mu Stvorenie pre jeho vlastný prospech ukladá.

Touto citovou bdelosťou je ale tiež neomylne vedený a vyvedený z bludiska všetkých svojich doterajších chýb a nájde tým cestu k svetlým záhradám a žriedlam nadpozemských síl, ktoré ho nikdy nenechajú bez pomoci, pokiaľ neustane v úsilí o spojenie s nimi.

Čím viac sa bude usilovať o čo najušľachtilejšie, tým vyšších pomocí sa mu bude dostávať, lebo je zákonom Stvorenia, že čím vyššie vo Stvorení, tým väčšia je ušľachtilosť, a len prostredníctvom ešte väčšej ušľachtilosti možno nájsť spojenie s ešte vyššou možnou pomocou.

Veľmi dobrá kniha o symboloch a ich význame v živote človeka  Symboly a ich skrytý význam.

 Zdroj: http://ao-institut.sk/menu/aomenu_sk.html

Reklamy