Kľúč k pravej Kabale

Tretie kniha opisuje Kabalu ako univerzálny, kozmický jazyk, vedu písmen, slova a reči. Táto je kľúčom k ovládnutiu mikrokozmu i makrokozmu. Dokonalý kabalista je spojený s Bohom, realizoval v sebe Boha. Je to najvyššia okultná veda vôbec. František Bardon najskôr podáva strany teórie, neskôr priamo žiaka zaúča do kabalistickej vedy. V doslove autor ďakuje Božskej prozreteľnosti za silu, ktorú mu dala, aby mohol splniť svoju úlohu – sprístupniť tajomstvá najvyššej vedy všetkým ľuďom.

Vysvetlivky k symbolike :

Tretia tarotová karta – Vzťah Mikrokozmu a Makrokozmu

 

Prvý-vonkajší-kruh je rozdelený do desiatich rovnakých oddielov, ktoré znázorňujú desať kabalistických kľúčov. Týchto desať kabalistických kľúčov – pozri ich farebnú symbolikuje identických s desiatimi hebrejskými sefirotami. Keďže obsahujú tieto kľúče – sefiroty – vedu celého Univerza so všetkými tvarmi súcna, metódami a sústavami, zaberajú tak prvý vonkajší kruh. Že majú tieto kľúče vzťah ako k mikrokozmu, tak i k makrokozmu, vyplýva i z toho, že sa v ďalšom, teda v druhom kruhu zračí zverokruh celého Univerza – tiež v príslušnej symbolike farieb.

Tretí kruh-zvonka dovnútraje planetárny, ktorý sa vyznačuje planetárnymi symbolmi a farbami, ktoré sú v analógii s planétami.

Všetky tri kruhy obopínajú veľký štvorhran, ktorý je symbolom štyroch živlov a má tiež príslušnú symboliku farieb. Tento štvorhran poukazuje na realizáciu živlov a predstavuje symbol hrubohmotného sveta.

Vnútorný menší štvorhran znázorňuje tetragramatonické tajomstvo, ono Jod He Vau He, čiže kabalistický štvorkľúč, ktorý je potrebný na ovládanie javov a ich vplyvov.

Slnko, nachádzajúce sa v strede obrazu, znázorňuje Božskú Prozreteľnosť – akášický princíp – pôvod všetkého súcna.

V tomto obrazci je teda graficky znázornený ako človek – mikrokozmos – tak aj celý makrokozmos. Ďalej sú v ňom zakreslené všetky kľúče, z ktorých výrazne vystupuje najmä štvorkľúč, pretože je kľúčom k realizácii – k uskutočneniu.

Všetko, čo kabala učí, jej celá sústava, všetky prívlastky, sú z obrazca a v symbolike farieb zreteľne viditeľné. Meditujúci mág nájde teda v symbolike tretej tarotovej karty všetky prívlastky, takže mu týchto niekoľko vysvetľujúcich oporných bodov úplne postačí.

Prax magickej evokácie

Druhá kniha opisuje tzv. evokačnú (vyvolávaciu) mágiu. Autor v nej podáva podrobný popis neviditeľných sfér sveta a bytostí v týchto sférach žijúcich. Opisuje pomôcky, ktoré môže mág pri evokáciách použiť a tiež pridáva návody na vyvolávanie bytostí zo všetkých sfér. Kniha je doplnená o nákresy symbolov rôznych sfér. V českom preklade, ktorý je bežne dostupný u náš vyšla kniha pod názvom “Praxe

Druhá tarotová karta – Zasväcovací chrám

Symbolika druhej tarotovej karty:

Druhá tarotová karta znázorňuje chrám zasvätenia, ktorý je identický s mikrokozmom – malým svetom. Mnohokrát je táto karta považovaná za Šalamúnov chrám. Chrám podopierajú štyri stĺpy, ktoré znázorňujú oné štyri živly a znamenajú: Vedenie, odvahu, chcenie, mlčanie, teda kabalistické Jod He Vau He čiže Tetragramaton.

Každý stĺp stojí na okrúhlom podstavci (otesanom kameni) ako symbol toho, že mág, ktorý prijíma v chráme zasvätenia, sa stal už dokonalým pánom každého živlu.

 Čiernobiela mramorová podlaha má rovnomerné štvorce, ktoré predstavujú pozitívne a negatívne pôsobenie javov v hrubohmotnom svete. Vo vyššom zmysle je to zákonitosť – sféra Jupitera – v hrubohmotnej úrovni, s ktorou musí byť mág tiež dokonale oboznámený, než obdrží zasvätenia.

Pred oltárom je podlaha pokrytá kobercom, ktorý – presne uprostred rozdelený – poukazuje na pozitívne a negatívne pôsobenie všetkých síl planetárnej sústavy v našom hrubohmotnom svete, ktorej dokonalý vládca musí byť tiež mág – elektrické – magnetické fluidum.

Na koberci je magický kruh, ktorý znázorňuje Nekonečnosť, Alfu a Omega. (Pozri popis magického kruhu v príslušnej kapitole tohto diela). V kruhu je pentagram na znamenie mikrokozmu – malého sveta, ktorý musí mať mág dokonale vyvinutý, to znamená, že je v dokonalej harmónii s makrokozmom. Pentagram je symbolom mikrokozmu, kým makrokozmos býva obvykle symbolizovaný hexagramom.

Mág, ktorý je oblečený do magického rúcha, drží na znamenie spojenia s bohom – intuícia, ktoré dosiahol akášickým princípom, v ľavej ruke magický meč, znamenie víťazstva a v pravej ruke k prísahe zdvihnutú magickú paličku, znamenie jeho absolútnej vôle – jeho absolútnej moci.

Po pravici mága sedí na zlatom tróne veľkňažka, ako zástupkyňa Isis, s knihou múdrosti v ľavej ruke a s dvoma zasväcovacími kľúčmi v pravej ruke, ako symbol pozitívneho a negatívneho ovládania. Mága, pripraveného na evokáciu, zasväcuje do hlbokých tajomstiev sférickej mágie. V niektorých tarotových kartách je veľkňažka ako pápežka alebo cisárovná. Je to karta moci a múdrosti a nemusí v tomto prípade znamenať ženský princíp.

Pred kruhom sú tri oltárne stupne, ktoré naznačujú ovládanie troch úrovníhrubohmotnej, astrálnej a mentálnej. Oltár samotný je symbolom uctievania. Trojhran umiestnený v jeho strede, ukazuje na trojdimenzionálne pôsobenie Božskej emanácie vo všetkom – v princípe plusu a mínusu.

Obe kadidlá ukazujú symbolicky, že evokujúci mág má vo svojej moci pozitívne – dobré – a negatívne – zlé – bytosti, ktoré dokáže aj zhmotniť.

Sférické zrkadlo na oltári označuje svojimi siedmimi sférickým farbami symbolicky, že mág musí byť v kontakte so všetkými bytosťami oných siedmich planét nielen divinačne a mentálnym putovaním, ale že je schopný privolať bytosti tiež evokatívnym spôsobom do hrubohmotného sveta.

V pozadí na stene sú umiestnené ako staroegyptské symboly druhej tarotovej karty bohyne Isis a Nephtis.

Brána k skutočnému zasväteniu

Táto kniha je prvou z trojice zasväcovacích kníh Františka Bardona. Na Slovensku je prístupné české vydanie „Brána k opravdovému zasvěcení“. Táto kniha je podľa autora vstupnou bránou k zasväteniu do svätej vedy mágie. Rozdelil ju do dvoch častí – teoretickej a praktickej. V teoretickej časti rozoberá veľmi zaujímavé témy. Svet rozdeľuje do 3 sfér – hmotnej, astrálnej a mentálnej, hovorí o Bohu, živloch, pravde a mnohých ďalších témach veľmi múdro a zaujímavo. Druhá, praktická časť je mnohými považovaná za najlepší „cvičebný program“ mágie. Skladá sa z desiatich stupňov výcviku, každý z nich je rozdelený na výcvik ducha, duše a tela.

Prvá tarotová karta – Obraz mága

Vysvetlivky k symbolike :

Dole je symbolicky vyjadrená ríša minerálna, rastlinstva a zvieracia. Žena vľavo a muž vpravo znamenajú PLUS a MÍNUS v človeku.

V ich strede je bytosť hermafroditná, muž a žena v jednej osobe, na znamenie vyrovnanosti medzi princípom mužským a ženským.

Elektrické a magnetické fluidum je vyznačené farbou červenou a modrou, elektrické fluidum červenou, magnetické fluidum modrou.

U žien je oblasť hlavy elektrická (červená) a oblasť pohlavná magnetická (modrá); u muža je tomu naopak.

Nad hermafroditom je glóbus, symbolizujúci sféru Zeme. Nad ňou je znázornený mág so štyrmi živlami.

Nad mužom sú živly aktívne a to živel ohňa vo farbe červenej a živel vzduchu vo farbe modrej.

Nad ženou sú živly pasívne: živel vody vo farbe zelenej a živel zeme vo farbe žltej. Stred obrazu pozdĺž mága až ku glóbusu je temno fialový na znamenie akášického princípu.

Nad hlavou mága je zakreslený neviditeľnou páskou striebristý, zlatom obrúbený lotos ako koruna, na znamenie božstva. Stred koruny vypĺňa rubínovo-červený kameň mudrcov ako symbol alebo kvintesencia všetkej hermetickej vedy.

Vpravo v pozadí je Slnko (vo farbe zlatožltej). Vľavo v pozadí je Mesiac (vo farbe striebristej) ako Plus a Mínus v Mikro- a Makrokozme, elektrické a magnetické fluidum.

Nad lotosom je guľou symbolicky znázornený Vesmír a stred gule vypĺňa symbol tvorivej sily Plus a Mínus, tvorivý akt Univerza.

Písmenami AUM a farbou temno fialovou až skoro čiernou je vyjadrené ono NEKONEČNÉ, VEČNÉ, NEOHRANIČENÉ a NESTVORENÉ.

Brana k opravdovému zasvätení….kniha na čítanie.