Kategórie
Numerológia a Astrológia

Učenia Náčelníkov Nuly Wehomah…

Koleso medicíny sfér ľudského tela

Počty Zeme sú jedným z prvých Kolies medicíny, ktoré objavili naši predkovia, Náčelníci Nuly. Časom Chrámy Náčelníkov Nuly objavili, že Sily posvätných čísiel Počtov Zeme priamo odrážali a dávali vznik podobe a funkcii ľudského tela.

Pozrite si Koleso medicíny nižšie, ktoré ukazuje, kde sa nachádzajú Sféry tela.

 

Jednotka

Jednotka, vo sférach ľudského tela, sú genitálie žien a mužov. Ženské genitálie sa nazývajú Kvet ženy: všetko ľudstvo sa rodí z dokonalej rovnováhy tmy a svetla kvetu ženy. Vajíčko ženy a semeno muža sa nazývajú “Slnko zrodené v Lone Hmoty”. Pretože naše Slnko Matka-Otec je dokonalou rovnováhou tmy a svetla, tiež sa rodíme s rovnováhou tmy a svetla. Ľudská Jednotka, prvá sféra tela, je tiež úžasnou energiou a magnetizmom sexuálnej lásky.

Dvojka

 Kombinovaná energia tmy a svetla rodí Ducha do Hmoty, prostredníctvom ženského a mužského zväzku, spojenia. Kvôli spojeniu muža a ženy sa ľudia formujú v Posvätnom Lone. Žena, podobne ako Matka Zem, je zodpovedná za nosenie Posvätného chrámu Života, ktorý je tiež známy ako Lono, a zodpovedá za všetok Život. Lono je centrom ľudského Stvorenia. Ľudia sú Duchovia, ktorí sa rodia z Ducha-Smrti do Života cez posvätný chrám Lona. Matka Zem sa delí o tento dar a silu so všetkými ženami, ktoré sa jej narodia. Vo sférach ľudského tela je Dvojka u žien Lono. Dvojka u mužov je Miešok. Naši predkovia vedeli, že vlastnosti Zeme a Slnka sú včlenené do človeka. Dvojka, druhá sféra tela, je u mužov aj žien tiež ľudskou Vôľou. Niet väčšej Vôle na Zemi, než Vôľa tvoriť a dávať zrod Životu a potom žiť.

Trojka

Trojka, ako si isto pamätáte z Počtov Zeme je číslom pre všetky rastliny. Náčelníci Nuly vypozorovali, že všetky rastliny vlastnia silu transformovať Smrť – mŕtvu hmotu zvierat a rastlín – na Život. Rastliny jedia to, čo je mŕtve a menia to pre seba na živé tkanivo. Stromom sa hovorilo “Veľkí transformátori”. Rastliny sú potravou pre ľudí, zvieratá a všetky ďalšie rastliny. Sú tiež Liečiteľmi pre ľudí, zvieratá a iné rastliny. Trojkou sfér ľudského tela je Žalúdok. Žalúdok má moc transformovať všetku potravu – zvieratá a rastliny, ktoré sme zabili a zjedli – na život. Emócie sú tiež súčasťou našej tretej sféry. Ľudský žalúdok je centrom emócií. Náčelníci Nuly zistili, že rastliny ovplyvňujú ľudské emócie mnohorakými spôsobmi. Niekedy je tento účinok veľmi priamy, napríklad v prípade zjedených rastlín. A predsa, existujú tiež hlboké a jemné účinky, ako je reakcia človeka na krásu rastlín a ich kvetov. Toto je tretia sféra tela.

Štvorka

Štvorka, v Počtoch Zeme, je číslom pre všetky zvieratá. Zvieratá boli prvými deťmi Života, ktoré dostali fyzickú nezávislosť v tom, že im boli dané srdce a pľúca. Tak sa môžu zvieratá teraz pohybovať po Zemi, vo vodách a na oblohe. Zvieracia štvorka dala ľuďom srdce a pľúca. To ľuďom umožnilo žiť na Vzduchu. Ľudské srdce a pľúca spolu vytvárajú centrum fyzického tela Štvorky. Zvieratá dali ľuďom aj energie Odvahy a Strachu. Sférou tela Odvahy je tiež Srdce. Strach môže byť priateľom, ako aj nepriateľom. Strach môže človeka vybudiť k ostražitosti voči nebezpečiu a môže sa stať nepriateľom, keď človek začne panikáriť. Výzva strachu a odvahy je jedna z najťažších skúšok známych ľudstvu. Strach a Odvaha urýchlia alebo utlmia každú sféru tela. Sféry Jedna až Štyri sú Štvorkou – naším Strachom alebo Odvahou – okamžite ovplyvnené. Odvaha či Strach priamo ovplyvňujú našu kreativitu, sexualitu, vôľu, poddajnosť, naše emócie a naše chute. Ľudia, ktorí nemajú žiadnu energiu Seba, sú ľuďmi, ktorým chýba Odvaha. Ľudia, ktorí dovolia, aby Strach vládol ich životu, potlačili svoju sexualitu a svoju poddajnosť. Ľudia, ktorí potlačili svoj Strach, stratia schopnosť prekladať svoje skúsenosti do významu pre seba a stanú sa obeťami svojich emócií. Hraná statočnosť nie je Odvahou. Ľudí, ktorým chýba sebausmernenie a Odvaha, poháňa ich predstieraná statočnosť. Táto hraná statočnosť je emočnou nezrelosťou. Štvrtou sférou tela je naša odvaha a náš strach.

Päťka

 Päťka, ako si pamätáte z Počtov Zeme, je ľudská bytosť. Piatou sférou ľudského tela je ľudský Hlas, ktorý je posvätný. Naša schopnosť rozprávať, komunikovať so Životom a sebou samými ako aj s inými ľuďmi je to, čím sa líšime od všetkých ostatných tvorov, ktorým Matka Život dala zrod. Ľudia majú schopnosť rozvinúť spletitý hlasový systém komunikácie so Sebou. Bola nám daná moc prostredníctvom reči transformovať myšlienkové obrazy a vizuálne predstavy na slovné symboly. Ľudia môžu artikulovať to, čo je posvätné, hlboké, svetské, nevedomé aj múdre. Päťka, vo sférach ľudského tela, sa nachádza pri Hrdle. Zahrňuje ústa, jazyk a schopnosť ochutnávať.

Šestka

Šiestou sférou ľudského tela sú naše oči, uši a naše nozdry. Šestka nás priamo ovplyvňuje tým, že nám neprestajne podáva informácie o tom, čo sa nachádza v našej prítomnosti. Prostredníctvom našej šiestej sféry fyzického tela zažívame viditeľné a neviditeľné svety skúsenosti.

Sedmička

Naši Náčelníci Nuly rozlišovali rozdiel medzi Mysľou a tým, čo poznáme ako Mozog. Mozog je “trans-aktívnym-prežívateľom”. Tento pojem je veľmi starý a používali ho starovekí Kvetinoví vojaci v Chráme Baal-Hel-Atl-WahKahn. Náš mozog, trans-aktívny-prežívateľ, udržiava všetky telesné funkcie a uskaldňuje všetky informácie našich zážitkov a skúseností. Myseľ je vyšia, než mozog, a má schopnosť kontrolovať trans-aktívneho-prežívateľa. Náš mozog je súčasťou Mysle. Esencia mysle je známa ako Duch. Študent anatómie vie, že svetlo do mozgu nevstupuje priamo. Šišinky a tyčinky v sietnici oka sú svetlom stimulované. To vedie k stimulácii neurónov. Tietro neuróny vysielajú elektrochemické impulzy optickým nervom do mozgu. Tieto elektrochemické impulzy sa potom prekladajú do obrazov svetla a farieb. Je to myseľ, čo vidí tieto obrazy, nie mozog. Hlboko vnútri úplnosti Seba, v úplnosti tela, existuje Myseľ. Mozog nie je od tela oddelený. To, čo sa nazýva Sebou (Ja) je úplná Myseľ. Náčelníci Nuly učili, že mozog a telo nie sú oddelené. No telo nie je bez svojho vlastného poznania a má teda tiež svoje vlastné vedomie. Dospeli k záveru, že myseľ mozgu a myseľ tela majú obe poznanie. Ale aký je medzi nimi rozdiel? To možno zodpovedať, keď sa dozvieme o ôsmej sfére tela.

Osmička

 Osmičkou sú v Počtoch Zeme cykly všetkých prírodných zákonov Zeme. Tieto zákony priamo vplývajú na ľudí prostredníctvom ich ôsmej telesnej sféry – celého ľudského tela. Náčelníci Nuly učili, že telo a jeho spojené bunky vlastnia poznanie – Myseľ tela. každá bunka má svoje Poznanie a je súčasťou každej ďalšej bunky v celom tele a s každou bunkou tela spolupracuje. Toto je myseľ tela. Najčastejšie, keď sme bdelí, je myseľ mozgu bdelá a myseľ tela spí. Keď spíme, myseľ mozgu spí tiež, ale myseľ tela bdie. Myseľ mozgu a myseľ tela sú spolu bdelé iba veľmi príležitostne. Počas chvíľ hlbokého a mocného kreatívneho myslenia, alebo počas extrémneho nebezpečenstva prežíva disciplinovaný človek myseľ mozgu a myseľ tela ako súčasne bdelé. Myseľ tela hovorí iným jazykom, než myseľ mozgu. Ako bolo povedané, žiadne svetlo ani zvuk, nič, čo je fyzické, nevstupuje do mozgu. Iba elektrochemická energia je mysli mozgu známa. Všetko, čo je fyzické, musí byť preložené mysľou mozgu na to, čo vnímame ako teplo, svetlo, zvuk a tak ďalej. Myseľ tela vie, čo je fyzický svet. Myseľ mozgu pozná iba symboly. Symbol je jazykom mysle mozgu. Symbol je pre myseľ mozgu poznaním. Symbol je pre myseľ mozgu prekladaním. Symbol je pre myseľ mozgu prežívaním. Myseľ tela prežíva fyzický svet priamo a komunikuje s mysľou mozgu elektrochemickou cestou. Myseľ mozgu pozná život len prostredníctvom elektrochemického prenosu neurónov, ktorý vytvorila myseľ fyzického tela. Ôsma sféra tela, myseľ tela, pozná život fyzickou skutočnosťou seba samej – telom. Učitelia Chrámu Baal-Hel-Atl-WahKahn vraveli: “Všetko Stvorenie je spútané energiami, z ktorých pozostáva energetické pole Stvorenia. Myseľ tela je priamo ovplyvnená v každom okamihu energetickým poľom. Myseľ tela má Poznanie prostredníctvom energetického poľa, z ktorého pozostáva Stvorenie.” Myseľ tela hovorí jazykom energetického poľa. Siedmou sférou tela je šišinka hlavy. Ôsmou sférou tela je celé telo.

Deviatka

Pohyb je Energia, viditeľný aj neviditeľný. Pohyb je energia a energia je pohyb. Pohyb a energia sú Životom a všetkým, čo bolo stvorené. Ľudské bytosti sú Duchmi, ktorí sa zrodili z rýdzej energie do energie hmoty. To je fyzický svet. Všetky energie sú WahKahn a SsKwan. Všetky energie sú Stvorením a Životom. Ľudia sa rodia z energie Ducha do energie svetla a tmy, aby sa stali Duchom v hmote. Ľudia sú energiou, žijúcou v hmote. Osmička – telo a myseľ tela a všetko zrodené do hmoty – má svoju podobu či vzor v energetickom poli Stvorenia. Všetky bytosti, ktoré na Zemi umrú, sa zrodia späť do Ducha prostredníctvom energetického poľa. Lono je miestom stretnutia energie Rýdzeho Ducha, ktorá je nám známa ako Smrť, a našeho pozemského sveta, známeho ako Život. Energetické pole obsahuje vzor, vzhľad a vedomie všetkých čísiel, všetkých božstiev a všetkého Poznania. Energetické pole Zeme je Deviatka a Devätnástka a preto obsahuje všetky informácie a poznanie Ducha a hmoty. Energetické pole je posvätným plánom. Všetka energia má vedomie. Energetická informácia v strede drobulinkého semienka či bunky má energiu s vedomím. Energia hovorí jazykom Života a Smrti na Zemi. Energia sa nachádza vo všetkých stvorených veciach a obklopuje ich, vrátane všetkého, čo bolo vytvorené v čase a priestore. Všetko stvorené na Zemi má svoju vlastnú energetickú sféru. Každá skala, každý strom, vták, kvet, ryba či človek má svoju vlastnú sféru energie. Energetické pole, ktoré obklopuje každého človeka, je jedinečné a osobné pre toho človeka. Osobné pole energie každého človeka je spojením s veľkým poľom energie, známym ako Život. Deviata sféra ľudského tela je merateľné elektromagnetické pole, ktoré obklopuje každé ľudské telo.

Desiatka

Číslo Desať vo sférach tela je Vyššie Ja človeka. Desiatka je intelekt. Desiatka je miera. Desiatka je Vyššie Ja. Naši dávni predkovia sa domnievali, že kým žena žije na Zemi, jej Dvojča, ktoré je mužské, je jej Vyšším Ja a žije v duchovnom svete. Domnievali sa, že kým muž žije na Zemi, jeho Dvojča, ktoré je ženské, je jeho Vyšším Ja a žije v duchovnom svete. Keď popisovali Desiatku, Náčelníci Nuly učili, že génius a kreativita sú možné pre tých, ktorí zjednotia svoje energie s energiami Života a Miery. Kým sa nachádzame v rýdzej esencii, sme jedna bytosť, mužská aj ženská súčasne, zjednotená so Stvorením, pretože Stvorenie je mužské aj ženské. Keď sa ľudia zrodia do existencie, sú v Sebe oddelení ako žena a muž a rodia sana Zem ako muž a žena, aby sa učili a rástli v esencii nášho Ducha. Jedno z dvojčiat sa rodí ako Päťka, Človek, do sveta hmoty-ducha našej Matky Zeme. Druhé dvojča zotrváva vo svete rýdzej energie Ducha ako Desiatka. Takto je možné, že sa človek v jednom živote rodí ako muž a v ďalšom ako žena. Starovekí Náčelníci Nuly nás učia, že Desiatka je Intelekt a Miera – miera všetkej existencie. Každý človek má potenciál zmerať Život a myslenie a rozmýšľať, pretože Stvorenie stvorilo Rýdzi intelekt; toto je naša Desiatka.

 Je zaujímavé preskúmať niekoľko čísiel Kolesa medicíny, aby sme sa dozvedeli, čo nám hovoria. Napríklad, zoberme si model päťky, Človeka, a pozrime sa na číselnú 5 z hľadiska 5 + 1, v protiklade k 1 + 5: vidíme, že medzi nimi je neuveriteľný rozdiel. Keď sú vycentrovaní v Sebe, sú ľudia, podľa Náčelníkov Nuly, “skutočnými Päťkami”. Človek 5 bude zvažovať všetko najprv z hľadiska Seba. Sexualita je Jednotka. Sú ľudia, ktorých ženie ich sexualita; dávajú teda jednotku pred päťku.

Pre človeka, ktorý je vycentrovaný v Sebe, začína sexualita päťkou. Obe číslice sa prejavujú v Prítomnosti, šestke. Ale prístup a výsledok sa veľmi rôznia. Je treba si pamätať, že existujú stovky kombinácií ako vzťahy medzi číslami, no pre jednoduchosť si preskúmame iba pár. Človek 2 + 5 (Vôľa plus Ja) nie je rovnakou bytosťou ako 5 + 2, človek, ktorý je najprv sústredený v Sebe. Žena či muž, ktorí dávajú na prvé miesto emócie, 3 + 5, nie sú vyváženými ľuďmi. Je lepšie byť 5 + 3. Keď je rovnica 4 + 5, stáva sa 4 namiesto odvahy strachom alebo zlosťou. Je lepšie byť 5 + 4 – človek plus odvaha. Ako môžte vidieť, je uprednostňovanie Seba, 5, veľmi dôležité.

Rastliny sú základom života Trojka je rastlina. Trojka musí jesť Svetlo a prvky Zeme, aby mohla žiť. Svetlo (1) plus Zem (2) rovná sa Rastlina (3). Keď človek zje trojku, požíva tiež prvky Zeme a jednotku, Svetlo nášho Slnka. Každý z nás je päťka, Človek. Keď je človek vegetarián, ten človek je 2 + 3, čo sa rovná 5 – elementy Zeme plus rastliny.

Takmer všetky zvieratá jedia rastliny a niektoré zvieratá jedia zvieratá. Číslo osem = telo. Zviera (4), ktoré zje zviera (4) sa bude rovnať 8 (telo). Sú ľudia, päťky, ktorí jedia mäso, štvorku. Matematické kombinácie, ktoré nám dávajú päťku, sú: 4 + 1 = 5 a 3 + 2 = 5 a 2 + 2 + 1 = 5. Kanibalizmus nie je u ľudí ničím novým, no v staroveku nebol až taký rozšírený, ako by niektorí radi verili. Čísla nám ukážu prečo. 5 + 5 nerovná sa 8 (telo), ako keď štvorka zje štvorku. Pozrime sa na čísla päť a štyri a uvidíme, čo sa stane. Človek (5) zje zviera (4), čo sa rovná pohybu a energiám (9). Ale, keď človek zje iného človeka, čísla sa rovnajú 10: 5 + 5 = 10 a 10 je Miera. Som si istý, že kanibalom bol jasný fakt, že zabíjali ľudí pre potravu a to im prinieslo okamžitú ľútosť a mieru. To je dôvod, prečo kanibalizmus nebol taký rozšírený.

Preklad textu z knihy Lightningbolt Hyemeyohstsa Storma: DreamingWolf.

Zdroj

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.