Kategórie
Toltécke

Toltécka numerológia…

Som ženou juhu, južná snívačka a ani som si to neuvedomila, že toltéci majú rozdelovanie podľa svetových strán, ale po prečítaní nasledújceho článku som sa zorientovala a vychádza mi to tak. Dokonca aj po zrátaní toltéckej numerológie mi to sedí. 😀

Nasledujúci text stručne opisuje rozčlenenie toltéckej jednotky bojovníkov podľa 4 smerov (svetových strán) a podáva stručný výklad toltéckej numerológie. V toltéckej numerológii sú čísla pevne previazané na tzv. klenoty vedomia ( o 21 klenotoch vedomia ).

Východ:

Ženy Východu majú prirodzenú záľubu v triezvosti, v dôsledku čoho majú sklon byť veselé, bezstarostné a ľahké ako vánok. Žena Východu sa nazýva aj poriadok. Tieto ženy sú tiež optimistické, ľahkomyseľné, zmierlivé, pokojné, vytrvalé. Negatívna črta: vrtkavosť. Klenoty vedomia: smrť (13) u snívačky a trpezlivosť, zdržanlivosť (12) u stopárky.

Muži Východu sú zaneprázdnení triezvosťou a teda Majstrovstvom uvedomovania. Sú to učenci, vzdelanci, šľachtici, spoľahliví, vážení, oddaní dokončeniu svojej úlohy. Negatívna črta: odťažitosť, bočenie, vyhýbanie sa. Klenot: poznanie (14).

Kuriér Východu – u mužov -> rozlišovanie (17), u žien -> osud, predurčenie (2).

Sever:

Ženy Severu majú prirodzenú záľubu v sile, sú vynaliezavé, priame, necitlivé, húževnaté. Negatívna črta: namyslenosť, domýšľavosť, pýcha. Klenoty: sila (11) u snívačky a stabilita (4) u stopárky.

Muži Severu sú zaneprázdnení aktivitou, konaním a teda aj materializáciou. Sú to muži činu, nepostihnuteľní, vrtošiví, skvelí a vtipní. Negatívnou črtou týchto mužov je arogancia. Klenot vedomia: výber medzi starým a novým (6).

Kuriér Severu – u mužského Severu je klenotom harmónia a rovnováha (8), u ženského Severu je klenotom pokoj a úspech (21).

Západ:

Ženy Západu majú prirodzenú záľubu v cítení, preto bývajú zádumčivé, melancholické, introspektívne, ľútostivé, vychytralé a lstivé. Negatívnou črtou týchto žien býva nestálosť, vrtkavosť. Klenotmi sú fluidita (1) u snívačky a sloboda a zmena (5) u stopárky.

Muži Západu sú zaneprázdnení vymazávaním osobnej histórie a teda cítením, čiže Majstrovstvom Zámeru. Sú to muži v pozadí, “v zákulisí”, organizátori “za scénou”, tajomní a nepoznateľní (nedovolia, aby o nich niečo vykĺzlo). Negatívna črta týchto mužov je manipulatívnosť a klenotom je zámer (16).

Kuriér Západu: mužský kuriér majstrovsky ovláda klenot, zvaný svetlo cez temnotu (15), ženský kuriér je majstrom klenotu zmiešaná hojnosť (3).

Juh:

Ženy Juhu majú prirodzenú záľubu v opatrovníctve, srdečnosti a vrelosti a preto bývajú starostlivé, hlučné, plaché a vrúcne. Patrí sem aj Nagualka, ktorá vedie boj, je uvoľnená, stále si uvedomuje, ale bez námahy a napätia. Negatívnou črtou žien Juhu je ochablosť. Klenotmi sú bezchybnosť (10) u snívačky a vitalita (19) u stopárky. Klenotom vedomia u Nagualky je dokončenie, zavŕšenie (9).

Muži Juhu sú vyrovnaní, nemenní, podporujúci. Ich klenotom je odvaha (18).

Kuriéri Juhu bývajú mlčanliví, vážni muži, ochotní pomáhať, počíňajú si dobre, ak sú vedení, no nemôžu stáť sami osebe. Sú dobrými skautami (prieskumníkmi) a poslami. Keďže nemajú špecifický zámer, možno ich priradiť ku ktorémukoľvek mužskému či ženskému smeru. U mužov – kuriérov Juhu je klenotom vedomia česť, úcta a váženosť (20) a u žien je to vedenie (7).

Mužský Východ

prináša nové poznanie prostredníctvom rozlišovania, čo má za následok smrť starého:

17 + 14 = 13 -> (1 a 7) + (1 a 4) = 8 + 5 = 13 (1+3) kde u (1 a 4) ide vlastne o 10 + 4, kde 10 = 1+0

10 (bezchybnosť) = 1 (fluidita) a 0 (absolútna sloboda), z čoho vyplýva, že bezchybnosť možno dosiahnuť iba fluiditou v kontexte absolútnej slobody.

Skutočné poznanie (14), alebo osobná sila, je v skutočnosti bezchybnosť (10) plus stabilita (4). Skutočné poznanie, tzn. osobná sila, získaná praktickou skúsenosťou bude vždy viesť k slobode a zmene (5), pretože 1 + 4 = 5 (pripomeňme si, že 1 je tu súčtom10, teda 1+0).

Rozlišovanie (17) je produktom vzťahu medzi fluiditou (1) a vedením (7), no fluidita tu musí byť ukotvená, teda založená v bezchybnosti (10) v kontexte života na fyzickej rovine bytia. To znamená, že bezchybnosť (10) plus vedenie (7) dáva rozlišovanie (17). Skutočné rozlišovanie vždy povedie k harmónii a rovnováhe (8), pretože 1 + 7 = 8.

Smrť starého (13) je produktom vzťahu medzi fluiditou (1) a zmiešanou hojnosťou (3). Možno tiež povedať, že bezchybnosť (10) plus zmiešaná hojnosť (3) prináša smrť starého (13), kde smrť starého by mala mať povahu rozvážnej eliminácie neželaného v kontexte zmiešanej hojnosti. Výsledkom bude vždy stabilita (4), keďže 1 + 3 = 4.
Z uvedeného vyplýva, že smrť starého je výsledkom inteligentnej spolupráce medzi Učencom a jeho Kuriérom, čo je spolupráca vedúca k slobode a zmene (5) plus harmónii a rovnováhe (8).

 

Ženský Východ

Záľubou východnej snívačky je smrť starého (13). Svoj plný potenciál dosahuje prostredníctvom nadobudnutia fluidity (1), založenej na bezchybnosti (10). Keď túto fluiditu oprie o zmiešanú hojnosť (3), rozvážne eliminuje všetko, čo je neželané v kontexte zmiešanej hojnosti, čím vyvolá kvalitu stability (4) cez smrť starého (13).

Východná stopárka sa zaoberá hlavne evolúciou vedomia prostredníctvom života na fyzickej rovine a preto má záľubu v zdržanlivosti, trpezlivosti (12). Skutočná zdržanlivosť je produktom vzťahu medzi fluiditou a osudovou predurčenosťou (2). Číslo 2 je tiež číslom pokory a pochopenia. Zdržanlivosť je súčtom bezchybnosti a sily osudového predurčenia, alebo súčtom bezchybnosti a pokory a pochopenia (2), čo povedie ku kreativite a radosti (3) a výsledkom bude zmiešaná hojnosť (3).

Kuriér Východu má prirodzenú záľubu pre klenot 2, pretože pre neho má osudová predurčenosť zvrchovanú dôležitosť rovnako, ako vlastnosť pokory a pochopenia.

Keď títo traja bojovníci Východu inteligentne spolupracujú, výsledkom je súčet ich klenotov vedomia, teda
2 + 12 + 13 = 9, z čoho vyplýva, že keď sa na Východe skombinujú sila osudovej predurčenosti, zdržanlivosť a smrť starého, výsledkom je dokončenie, zavŕšenie.
Ženský Východ má celkovú kvalitu naliehania k zavŕšeniu prostredníctvom pokory a pochopenia, zrodených zo zdržanlivosti (trpezlivosti) a smrti starého.

Keď mužský a ženský Východ inteligentne spolupracujú, výsledkom je

(14 + 17) + (2 + 12 + 13) = 13 + 9 = 13.

Bojovníci Východu sú stopármi času, bez ohľadu na to, že jedni sú stopári a druhí snívači.

Mužský Západ

Muž v pozadí má prirodzenú záľubu v práci so silou zámeru – priťahuje ho teda klenot 16, vyslobodenie silou zámeru. Jeho Kuriér sa cíti doma v temnote neznáma, pretože miluje prácu s klenotom 15, svetlo cez temnotu. Inteligentná spolupráca medzi nimi prináša smrť starého:

15 + 16 = 13.

Rozdiel oproti Východu: 16 je v skutočnosti 10 + 6, teda suma bezchybnosti (10) a aktu voľby medzi starým a novým (6), čo prináša vyslobodenie silou zámeru.

Vyslobodenie silou zámeru je dôsledkom vzťahu medzi fluiditou (1) a aktom voľby medzi starým a novým (6), kde fluidita musí mať základ v bezchybnosti. Výber medzi starým a novým je výberom medzi starým, čiže matkou (aspekt mysle, ktorý sa prepožičiava sile inercie a má sklon k uchovávaniu, jednote a stabilite), a novým, čiže ženou (aspekt mysle, ktorý sa prepožičiava sile separatívnosti v tom, že chce rozdeľovať a separovať známe od neznámeho). Klenot 16 má v sebe kvalitu vedenia, pretože 1 + 6 = 7.

Kuriér pre Muža za scénou sa zapodieva hlavne mapovaním neznáma a preto má záľubu v klenote zvanom svetlo cez temnotu (resp. svetlo prostredníctvom temnoty). Klenot 15 je produktom vzťahu medzi fluiditou (1) a slobodou a zmenou (5), alebo inakšie: je sumou bezchybnosti (10) a slobody a zmeny (5).

Svetlo cez temnotu môže prísť iba vtedy, keď čelíme svojim výzvam. Svetlo cez temnotu preto tiež plodí schopnosť vyberať si medzi starým a novým: 1 + 5 = 6.

Hlavným dôrazom na mužskom Západe je vyvolať stabilitu (4) vo sfére iracionálneho neznáma iniciovaním smrti starého (13) prostredníctvom vyslobodenia sa silou zámeru (16), spolu so získaním svetla cez temnotu (15). To je dosiahnuté prostredníctvom vedenia (7 zo 16), prijatého načúvaním srdcu, v spojení so získanou schopnosťou prijímať božskú inšpiráciu pri výbere medzi starým a novým (6 z 15), načúvaním srdcu.

 

Ženský Západ

Nemá stabilitu iných troch ženských smerov. Snívačka Západu je “najšialenejšia” z dvoch žien Západu v tom, že nemá veľa trpezlivosti s logickými predpokladmi, a má prirodzenú záľubu v rýdzej fluidite (1). Táto žena nemá ohľad k pocitom sebaľútosti či vlastnej dôležitosti druhých ľudí.
Stopárka Západu má záľubu v klenote 5: sloboda a zmena.
Ich Kuriér má záľubu v zmiešanej hojnosti (3). Je to tiež klenot radosti a kreativity. Tento kuriér je preto zberateľom čohokoľvek, čo je v jeho dosahu.

Inteligentná spolupráca týchto 3 bojovníkov ženského Západu má za výsledok zavŕšenie, dokončenie (9):

1 + 5 + 3 = 9.

Zavŕšenie je dosiahnuté fluiditou (1), spojenou so slobodou a zmenou (5) pri zapodievaní sa radosťou a kreativitou (3), čo prináša zmiešanú hojnosť (3).

Pri inteligentnej spolupráci mužov a žien Západu

(15 + 16) + (1 + 5 + 3) = 13 + 9 = 13

je výsledkom stabilita (4) prostredníctvom smrti starého (13).
Rozdiel medzi stabilitou Západu a stabilitou Východu spočíva v tom, že stabilita Západu je založená na rýdzom cítení a je teda úplne iracionálna, kdežto stabilita Východu sa zakladá na triezvosti, zrodenej z bezchybného používania racionálnej mysle.

Bojovníkom Západu sa hovorí snívači v čase.

Mužský Juh

(Juh je bránou do Nagualovho sveta.) Klenot, ktorý je prisúdený osudovému predurčeniu Naguala, je 18: odvaha. Odvaha je produktom vzťahu medzi fluiditou (1) a harmóniou a rovnováhou (8), čo je to isté, ako suma bezchybnosti (10) a harmónie a rovnováhy (8). Avšak klenot 8 v sebe obsahuje harmonickú rovnováhu medzi desiatym a deviatym svetom, teda medzi fyzickým svetom a svetom čarodejov. Kde niet harmónie a rovnováhy medzi 10. a 9. svetom, tam niet skutočnej slobody.
Skutočným významom odvahy je snažiť sa o obnovu a udržiavanie harmónie a rovnováhy.

Nagualka (je bližšie k mužskému Juhu, než k ženskému Juhu) má priradený klenot 9, čiže ukončenie, zavŕšenie. Tento klenot však predstavuje paradox, pretože predstavuje zmierenie klenotov 4 a 5, teda stability a slobody a zmeny. Paradox spočíva v tom, že silu nečinnosti (inercie) (-4), ktorá je obsiahnutá v stabilite (+4) marí aspekt vedomia, ktorým je sloboda a voľnosť. Ale (-4) + (5) = 1 a nie 9. Paradox tkvie v tom, ako je vôbec možné dosiahnuť zavŕšenie (9), ak je všetko udržiavané v stave neustálej fluidity (1).

Na jednej strane teda máme sumu stability (4) Hmoty, Energie, Času a Priestoru a naliehavé pudenie k slobode a zmene (5), vyvolávajúce dokončenie (9), a na druhej strane máme sumu sily inercie (nečinnosti) (- 4) a naliehavého pudenia k slobode a zmene (5), vyvolávajúce neustálu fluiditu (1) materializácie. No sila nečinnosti a stabilita nie sú dve oddelené sily, ale sú jednou a tou istou silou, manifestujúcou dva odlišné aspekty seba samej simultánne, no obidve pracujú spolu v dokonalej harmónii so slobodou a zmenou. Dôsledkom tohto čudného paradoxu je, že hoci sa účel Nevysloviteľného nepretržite materializuje, všetka táto materializácia je v stave neustávajúcej fluidity, takže predčasná stagnácia nie je nikdy možná.

Inteligentná spolupráca medzi Nagualom a Nagualkou je súčtom ich klenotov: 18 + 9 = 18 (9).

Nagualov kuriér má najväčšiu záľubu v klenote 20 – úcte, vážnosti, rešpekte, cti. Skutočná úcta a vážnosť je produktom vzťahu medzi pokorou a porozumením (2) a absolútnou slobodou (0).

Keď Nagual a jeho kuriér spolupracujú inteligentne, výsledkom je 18 + 20 = 11 (sila). Sila je sumou bezchybnosti a rýdzej fluidity.

Výsledok inteligentnej kooperácie Naguala, jeho kuriéra a Nagualky je 18 + 20 + 9 = 11 (sila).

 

Ženský Juh

Južná snívačka má prirodzenú záľubu v klenote 10, čiže bezchybnosti, pretože bez nej by nedokázala múdro rozlíšiť medzi tým, čo by malo byť živené a tým, čo by malo byť eliminované. 10 je produktom vzťahu medzi fluiditou (1) a absolútnou slobodou (0).

Južná stopárka má záľubu v klenote 19 – vitalite, čo je aspekt energie, ktorá je plodom osobnej sily/moci. Skutočná vitalita je súčtom bezchybnosti (10) a zavŕšenia (9), pretože všetka vitalita pochádza z bezchybne dokončenej práce. Produktom vzťahu medzi fluiditou (1) a zavŕšením (9) je bezchybnosť (10), z čoho vyplýva, že aby bolo možné čokoľvek bezchybne dokončiť, zavŕšiť, je potrebné byť fluidným. Fluiditou sa tu mieni fluidita vnímania v kontexte úplnej slobody od sociálneho podmieňovania.

Južný kuriér má záľubu v klenote 7, vedení (guidance).

Keď všetci 3 bojovníci ženského Juhu inteligentne spolupracujú, výsledkom je 10 + 19 + 7 = 9. Tu je zavŕšenie súčtom bezchybnosti, vitality a vedenia.

Keď všetci bojovníci mužského aj ženského Juhu inteligentne spolupracujú, výsledkom je

(18 + 20) + (10 + 19 + 7) = 11 + 9 = 20=2+0=2

2 je moje životné číslo a 9 …to som ja!

 

Mužský Sever

Muž činu, ktorý je považovaný za majstra kontrolovanej pošetilosti, preukazuje prirodzenú záľubu pre klenot 6 – voľbu medzi starým a novým. Puto medzi Nagualom a Mužom činu je sumou ich klenotov: 18 + 6 = 15. Odvaha plus schopnosť voliť medzi starým a novým často vysiela týchto dvoch mužov hlboko do neznáma, aby tam hľadali svetlo, ktoré musí prísť cez temnotu, ktorá je obsiahnutá v každej výzve.

Kuriér pre Muža činu má záľubu v klenote 8: harmónii a rovnováhe. Inteligentná spolupráca medzi kuriérom Severu a Mužom činu dáva poznanie, teda nové poznanie (14): 6 + 8 = 14.
Puto medzi Nagualom, jeho Kuriérom, Mužom činu a jeho Kuriérom dáva 18 + 20 + 6 + 8 = 16, preto kde je odvaha, česť, schopnosť voliť medzi starým a novým, ako aj harmónia a rovnováha, nevyhnutným výsledkom je vyslobodenie silou zámeru (16).

 

Ženský Sever

Stopárka Severu má záľubu v klenote 4 – stabilite. Je preto najschopnejšia čo sa týka práce s tenziami (napätiami) v pavučine života. Pracuje s nimi tak, že sa usiluje udržať ich čo najstabilnejšie ako je to len možné, lebo len tak možno odvrátiť nečinnú inerciu.

Aj snívačka Severu je veľmi citlivá na tenziu, no keďže jej záľubou je sila (11), skúma tenzie viac z uhla ich využiteľnosti, v zmysle ich rozohrania voči sebe navzájom. Jej hlavným záujmom je teda to, ako možno zmieriť bezchybnosť s rýdzou fluiditou napätí (tenzií), ktoré existujú v pavučine života.

Kuriér žien Severu má záľubu v klenote 21 – pokoji. Skutočný pokoj je však česť, vážnosť (20) plus rýdza fluidita (1).

Inteligentná spolupráca medzi týmito 3 bojovníkmi ženského Severu je 4 + 11 + 21 = 9.

Inteligentná spolupráca medzi všetkými bojovníkmi Severu dáva (6 + 8) + (4 + 11 + 21) = 14 – Poznanie.

 

meč

Symbolika čísiel-Toltécka numerológia

 

0 Absolútna sloboda/nedostatok absolútnej slobody

1 Fluidita/nedostatok fluidity

2 Pokora a porozumenie/potreba pokory a porozumenia. Symbol osudového predurčenia

3 Kreativita a radosť/nedostatok kreativity a radosti. Symbol zmiešanej hojnosti, t.j. dobrého i zlého

4 Stabilita/nedostatok stability

5 Sloboda a zmena/potreba slobody a zmeny

6 Inšpirácia a vedenie od sily/potreba musieť si vyberať medzi starým a novým

7 Vedenie/potreba byť vedený

8 Rovnováha a harmónia/nedostatok rovnováhy a harmónie

9 Zavŕšenie, dokončenie/potreba zavŕšenia

10 Nový cyklus. Bezchybnosť opakovaním minulých zážitkov/varovanie nevojsť do starých pascí

11 Sila/nedostatok sily

12 Zdržanlivosť, trpezlivosť/potreba byť trpezlivý a nič nevyžadovať

13 Smrť starého/potreba zbaviť sa starého

14 Poznanie/potreba poznania

15 Svetlo cez temnotu/potreba hľadať dar sily vo výzve

16 Vyslobodenie silou zámeru/potreba nájsť dar sily v tom, čo sa môže zdať ako katastrofa

17 Rozlišovanie/potreba rozlišovania

18 Odvaha/potreba odvahy

19 Vitalita/potreba šetriť si osobnú silu

20 Česť a dôstojnosť/potreba cti a dôstojnosti

21 Pokoj a úspech/nový/nový začiatok

22 Egoistické správanie

23 Deštruktívne správanie

24 Strach

25 Pokušenie

26 Ilúzia

27 Odpor

28 Zneužitie moci

29 Zneužitie všeobecne

30 Manipulácia

31 Nebezpečenstvo rozumu/logiky

32 Disharmónia

33 Sloboda

Ďalšie čísla: redukovať na 1 číslicu sčítaním. Napr.: 3009 = 3+0+0+9 = 12 = 1+2 = 3.

Symboliku čísiel možno použiť ako klasickú numerológiu, alebo aj pri interpretácii čísiel a počtov v snoch.

Preklad z knihy Théuna Maresa The Mists of Dragon Lore, krátené.

6 replies on “Toltécka numerológia…”

Vieš ja som to najskorej brala tak, že na ktorej strane sa na svojich šamanských cestách ocitám, rezpektíve moje silové miesto je na juhu a sedia mi k tomu aj čísla. Môj odrazový bod šamanskej cesty je juh. 😀

A 9 je aj bosorka a aj Martina 😛

Páči sa mi

Neviem čítam aj ja, Toltékovia sa delili aj podľa planét, ktoré ich ovplyvňovali, aj podľa území, a k tomu pridružovali ich valstnosti aký boli. Ja som to zhrnula ku kratšiemu podľa miesta kam chodím, na akej strane sa nachádza a vychádza mi to. .:lol:

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.