Kategórie
Sny

Sedm síní Zahrady Eden…

Následující části Zoharu zkoumají metafyzickou strukturu veškeré reality. Zohar není prostě jen další knihou plnou informací. Když si prohlížíme aramejská slova a věty, uvolňuje se z nich mystické poznání, skutečný duchovní vliv a pozitivní energie do všech oblastí našeho života.

Zohar je život obohacující nástroj, který působí prostřednictvím téhož duchovního Světla, které popisuje na svých stránkách. Prohlížení a studování Zoharu nám umožňuje přijímat energii, která je obsažena v každém písmeni. Jednoduše řečeno, slova na těchto stránkách přinášejí Světlo na místa temnoty.

V Zahradě Eden je sedm Síní – to jest, sedm úrovní či zásobníků duchovní energie. Těchto sedm síní odpovídá sedmi Sefirotám, neboli rozměrům.

Přestože celkem je deset Sefirot, které obsahují veškerou realitu, rozdělují se do dvou skupin – na Horní Trojici (Keter, Chochma a Bina) a Dolní Sedmici (Chesed, Gevura, Necach, Hod, Jesod a Malchut).

Horní Trojice v podstatě nemá žádný skutečný vliv v našem fyzickém světě. Je nad a mimo veškeré naše kosmické okolí.
Dolní Sedmice však působí na náš svět přímo. A co víc, podobá se holografickému projektoru promítajícímu Světlo Stvořitele do trojrozměrného hologramu, který vnímáme jako náš vesmír.

Jelikož je sedm zdrojů Světla, nepřekvapí nás, že číslo sedm se objevuje stále znovu a znovu:
7 not hudební stupnice
7 barev spektra
7 moří
7 kontinentů.

1. Rabbi Šimon pravil: Jak jsme již poznali, když Svatý, budiž veleben stvořil svět, ustanovil zákony skryté víry, JMENOVITĚ MALCHUT, ve světlech vyšších tajemství, TO JEST, POVÝŠIL MALCHUT K BINĚ. VTISKL TEDY STEJNÉ ZÁKONY, KTERÉ VLÁDNOU MALCHUT VYŠŠÍ SEFIŘE BINĚ.

TO JE TAJEMSTVÍ KOMBINACE KVALIT MILOSRDENSTVÍ BINY A SOUDU MALCHUT UTVOŘENÉ TÍM, KDO JE EMANOVAL ZA ÚČELEM STVOŘENÍ SVĚTA.

Ustanovil zákony nahoře, V BINĚ, a ustanovil zákony dole, V MALCHUT. To vše ustanovil v jednu chvíli, COŽ ZNAMENÁ, ŽE OBA ZÁKONY MAJÍ STEJNOU FORMU, FORMU BINY. A učinil dolní svět, MALCHUT, v podobě světa horního, BINY. A učinil jeden přesným odrazem druhého tak, aby mohly být pozdviženy a spojeny v jedno. Proto Svatý, budiž veleben ustanovil zákony horních a dolních písmen abecedy, jimiž stvořil svět.

2. Pojďte a vizte, že do způsobu, jímž Svatý, budiž veleben stvořil svět, TEDY VČLENĚNÍM KVALITY MILOSRDENSTVÍ DO BINY, JAK JE VYSVĚTLENO VÝŠE, také začlenil do DUŠE prvního člověka, ADAMA, STEJNOU KVALITU MILOSRDENSTVÍ, JEJÍMŽ PROSTŘEDNICTVÍM VYL STVOŘEN SVĚT, MALCHUT.

TÍM PÁDEM TAKÉ MOHL DOSÁHNOUT ROVIN VYŠŠÍCH EMANACÍ BINY STEJNĚ JAKO MALCHUT, JAK NÁM VYSVĚTLUJE ZOHAR.

Otevřel rozpravu a pravil: „Ale oni smlouvu mou jako lidskou přestoupili“ (Oz 6:7), neboť Svatý, budiž veleben korunoval Adama nebeskou korunou MOCHIN PRVNÍCH TŘÍ SEFIROT. Také jej stvořil s šesti stranami světa, JMENOVITĚ S MOCHIN NIŽŠÍCH ŠESTI SEFIROT, aby byl ve všem dokonalý. A všechna STVOŘENÍ se před Adamem třásla a bála se jej, protože on byl stvořen v podobě nadřazené. Všechna stvoření pohlédla na tu podobu a naplnila se úctou a strachem z něj.

3. Poté Svatý, budiž veleben zavedl Adama do Zahrady Eden, aby se těšil z jejích nebeských radovánek. Byl obklopen svatými anděly, kteří mu sloužili a vykládali mu tajemství svého Pána. Pojďte a vizte: Když Svatý, budiž veleben zavedl Adama do Zahrady Eden, Adam viděl a shlédl všechna vyšší tajemství a moudrost, takže mohl spatřovat a chápat jas svého Pána.

ADAM MĚL PŘÍSTUP K TOMU VŠEMU, NEBOŤ BYL STVOŘEN V BOŽSKÉ PODOBĚ BINY.

4. Je sedm svatých síní a sedm rovin nahoře, jež jsou tajemstvím boží víry, JMENOVITĚ BINY. A je sedm síní dole, V MALCHUT, podobných těm nahoře, V BINĚ. Šest z těchto komnat je stejných jako nahoře, ODPOVÍDAJÍ ŠESTI SEFIROTÁM ZEIR ANPIN, ale jedna SÍŇ, KTERÁ ODPOVÍDÁ BINĚ, JE skryta a zahalena. A všechny SÍNĚ MALCHUT, A DOKONCE I ONĚCH DOLNÍCH ŠEST, jsou částí svatého tajemství A PROTO JSOU TEDY V PODOBĚ BINY. Tak tomu je, protože každá síň má něco z podoby té nad sebou a něco z podoby té pod sebou, takže je obsaženo ve formě božského tajemství BINY stejně jako v podobě nižšího tajemství MALCHUT. Adam sídlil ve všech těchto síních.

5. A po vyhnání ADAMA ze Zahrady EDEN Svatý, budiž veleben TYTO SÍNĚ připravil pro duše spravedlivých, aby je odměnil jasem svého světla plným extáze. A každá Z ONĚCH SÍNÍ byla připravena v podobě božského tvaru BINY a dolního tvaru MALCHUT, jak jsme již vysvětlili.

 Síň první: Jesod

Zohar vysvětluje, že do první síně vstupují duše konvertitů a stojí zde, aby spatřili Božský Jas. Třikrát denně jsou osvěcováni Božským Světlem.

První síň dole byla stvořena v podobě té, jež je nad ní, TEDY JE TO SEFIRA JESOD V MALCHUT – USTAVENÁ NA SVÉM MÍSTĚ DOLE, ABY ODPOVÍDALA BINĚ. Již bylo vysvětleno, že podle zákona Zahrady Eden JSOU VŠECHNY JEJÍ ASPEKTY ÚPLNĚ STEJNÉ jako aspekty božského tajemství BINY, PŘESTOŽE ZDE NENÍ POSTŘEHNUTELNÝ ASPEKT MALCHUT V ATRIBUTU SOUDU.

Není oku viditelný, PROTOŽE ESENCE MALCHUT JE ULOŽENA HLUBOKO UVNITŘ, A TAK JI NELZE VIDĚT. ATRIBUT MILOSRDENSTVÍ VIDĚT JE, ale pouze dušemi spravedlivých.

Takové duše existují v souladu se zákony horními i dolními, vyššími i nižšími. DOSÁHNUVŠI DOKONALOSTI BINY I MALCHUT, MOHOU DOSÁHNOUT ESENCE MALCHUT. DÁLE SKRZE MALCHUT. Mohou vidět tajemství svého Pána a těšit se z božské extáze.

Ti, KTEŘÍ DOSÁHNOU MALCHUT V TÉTO SÍNI, jsou spravedliví, kteří nezradili svého Pána s jinými bohy.

DOSÁHNOU MALCHUT JAK JE NAZNAČENO VĚTOU, KTERÁ PÍŠE O TAJEMSTVÍ O TOM, ŽE „Žena statečná jest koruna muže svého“ (Př 12:4). Tajemství víry, JMENOVITĚ MALCHUT, je v tom, že kdokoli dojde dosažení, by měl přilnout ke svému Pánu, vždy jej mít v úctě, a nikdy se neuchýlit vlevo ani vpravo.

Jak jsme vysvětlili, člověk nesmí následovat jiná božstva – která jsou označena jako „žena hříšná“. Proto je napsán verš: „Aby tě ostříhala od ženy cizí, od postranní, jež řečmi svými lahodí“ (Př 7:5).

A NIKDO SE Z NIČEHO TAKOVÉHO NETĚŠÍ, POUZE SKRZE MALCHUT. PROTO JE POSTAVA ONĚCH SPRAVEDLIVÝCH, KTEŘÍ SE Z TOHO TĚŠÍ, TAK VYSOKÁ. A MĚLI BYSTE VĚDĚT, ŽE JEDINÝMI DOSAŽITELNÝMI SÍNĚMI JE ONĚCH ŠEST ZEIR ANPINU; SEDMÁ JE NEDOSAŽITELNÁ. SÍNĚ, SPOLU SE ZEIR ANPIN, JSOU UVAŽOVÁNY JAKO DESET SEFIROT.

PAMATUJTE TEDY, ŽE PRVNÍ SÍŇ JESOD TAKÉ OBSAHUJE MALCHUT, A ŽE POSLEDNÍ SÍŇ BINA TAKÉ OBSAHUJE VŠECHNY TŘI HORNÍ SEFIROTY: KETER, CHOCHMU A BINU.

Tato síň je upevněna v tajemství božského tvaru, COŽ JE BINA, neboť když duše spravedlivých opouštějí tento svět, KDYŽ ODCHÁZEJÍ DO SVÉHO VLASTNÍHO SVĚTA, vstupují do oněch síní dolní Zahrady Eden. A každá tam zůstává tak dlouho, jak je pro onu duši nutné.

V jedné každé síni DOLNÍ ZAHRADY EDEN jsou tři obrazy v božské podobě BINY, a jsou tam obrazy v nižší podobě MALCHUT. NÁSLEDKEM TOHO MŮŽE DUŠE, DOKONCE I KDYŽ NENÍ PLNĚ OČIŠTĚNA OD TĚLESNÝCH KVALIT, VEJÍT A PŘEBÝVAT TAM VE TVARU MALCHUT, JENŽ JE SPOJEN S FYZICKOU PŘÍRODOU. DUŠE, JEŽ JE ASPEKTEM BINY, MŮŽE VEJÍT TAKÉ A, JAK BYLO VYSVĚTLENO, SPOJIT SE S BINOU.

A tam, V ZAHRADĚ EDEN DOLE, je duše oděna rouchy podobnými těm, jež nosí ve fyzickém světě, a těší se ze všeho času, jež tam musí strávit. TĚŠÍ SE Z ROZKOŠE BOŽSKÉHO SVĚTLA, ABY BYLA PLNĚ OČIŠTĚNA OD SVÉ STARÉ FYZICKÉ POVAHY, dokud nenadejde čas, kdy může být povznesena do svého božského domova.

TO ZNAMENÁ, ŽE DOKUD SE NEROZPLYNOU VŠECHNY STOPY PO FYZICKÉM TĚLE, K NĚMUŽ BYLA DUŠE PŘIPOUTÁNA V TOMTO SVĚTĚ, NEMŮŽE BÝT POVZNESENA NA SVÉ MÍSTO V NEBESKÉ ZAHRADĚ EDEN, ČEHOŽ DOJÍT MUSÍ – NEBOŤ KAŽDÁ DUŠE JE Z BINY A MUSÍ SE VRÁTIT KE SVÉMU ZDROJI, JÍMŽ JE HORNÍ ZAHRADA EDEN. A v nové podobě či oděvu, který DUŠE NYNÍ NOSÍ, může spatřovat božské bytosti Z BINY, a tak může zahlédnout slávu svého Pána. TENTO ODĚV JE PODOBNÝ ODĚVU POZEMSKÉMU, ALE OBSAHUJE TAKÉ BOŽSKÉ FORMY Z BINY, A PROTO MŮŽE, SKRZE TUTO FORMU, DUŠE USILOVAT O SPATŘENÍ BOŽSKÉHO SVĚTLA BINY A POPATŘIT NA SLÁVU SVÉHO PÁNA.

Tato síň má viditelná nebeská světla, a sem vcházejí a vstupují duše konvertitů, aby pohlédly na božské světlo. Zde jsou oděni v jediné zářivé roucho, které svítí a nesvítí zároveň.

DÍKY SVĚTLU TÉTO SÍNĚ MOHOU SPRAVEDLIVÍ VIDĚT A OBDAŘOVAT DUŠE KONVERTITŮ, UMOŽNIT JIM VEJÍT DOVNITŘ A OBDRŽET BOŽSKÝ JAS – PROTOŽE BYLI ODĚNI V ZÁŘIVÉ ROUCHO, KTERÉ SVÍTÍ A NESVÍTÍ ZÁROVEŇ.

SVĚTLA MAJÍ DVĚ FUNKCE, KTERÉ JSOU V PODSTATĚ FUNKCÍ JEDINOU: MAJÍ OSVĚTLOVAT HODNÉ A NEOSVĚTLOVAT – JINÝMI SLOVY, PONECHÁVAT V TEMNOTĚ – NEHODNÉ. TENTO ODĚV JIM PŘINÁŠÍ RADOST, PROTOŽE NĚJ MOHOU PROSPÍVAT A JSOU HODNI JEJ PŘIJMOUT.

Tato síň je lemována drahokamy a zlatem.

Je tam otvor vedoucí dolů k branám Gehenom (Pekla). Odtud KONVERTITÉ shlédnou všechny špatné, MODLÁŘE, TY, KTEŘÍ NEKONVERTOVALI A TAK nevstoupili do svazku svaté přísahy. Jsou zaháněni anděli zkázy ohněm, a konvertité to vidí a radují se z toho, že konvertovali A BYLI TAK UŠETŘENI TOHOTO KRUTÉHO SOUDU.

A třikrát denně jsou osvěcováni božským světlem, žehnáni SVĚTLEM TŘÍ HORNÍCH SEFIROT, JEŽ JE PŘITAHOVÁNO DO TÉTO SÍNĚ.

Nad nimi předsedá konvertita Abdiáš a konvertita Onkelus, a další PODOBNĚ VÝZNAMNÍ konvertité.

A jak již bylo vysvětleno OHLEDNĚ TÉTO SÍNĚ V DOLNÍ ZAHRADĚ EDEN, TAK I V DOLNÍ SÍNI HORNÍ ZAHRADY EDEN duše stoupají a jsou zdobeny PO DOSTATEČNĚ DLOUHÉM POBYTU V DOLNÍ ZAHRADĚ EDEN.

Pokračovanie Druhá síň: Hod

4 replies on “Sedm síní Zahrady Eden…”

Mojko nie si sama Ja som si Zohar stiahla už dávno a odložila ho, lebo je to …uffff no ťažké čítanie. jJe tých sieni viac, tak to budem postupne dávať. Ale je to zaujímavé tie miesta, ktoré duša obýva a kam sa navracia.

Páči sa mi

Mojko každy pôjdeme tam kam máme. Ja som videla bytosť, mala šedý plášť, ten dala dolu zo seba a bola celá biela. A potom ten biely plášť dala tiež dolu a ostalo jej len žiarivé svetelné telo. 😛
Takže tak nejako to bude aj s nami, postupne sa zbavíme svojich prebytočných vrstiev a ostaneme krásne žiarivé bytosti.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.