Kategórie
Šamanské cesty

Siedma sieň záhrady Eden…

Sedmí síň: Bina

Toto je nejskrytější ze všech síní. Všechny ostatní jsou spojeny s touto síní a jsou jí korunovány. Není to sídlo duší, ale síň, do níž vstupují při své cestě na své příslušné místo.

Většina nesouladu a zmatku v životě vzniká z temnoty tvořené nepřítomností duchovního Světla. Když procházíme písmena, která nám vyprávějí o tajemství sedmé síně, přinášejí tyto verše do našeho života všeprostupující Světlo Stvořitele.

Avšechny tyto síně jsou spojeny a korunovány jedinou síní, jež je síní sedmou. Tato síň je skrytější a nejasnější než všechny ostatní.

Ve středu této síně stojí sloup zelené, bílé, červené a černé barvy.

 A když duše POTŘEBUJÍ vystoupit NA VYŠŠÍ ROVINU, vcházejí DO TOHOTO SLOUPU STOJÍCÍHO V této síni. A kdokoli je hoden jedné z barev TOHOTO SLOUPU, stoupá skrze něj, a kdokoli je hoden jiné barvy, stoupá skrze něj. Každá jedna DUŠE stoupá skrze barvu, která je pro ni vhodná.

To stúpanie je krásne ja som stúpala po očiste fialovým plameňom. 😛

Prvních šest síní jsou sídly DUŠÍ, jak jsme již pravili. Tato sedmá SÍŇ však není sídlem DUŠÍ; JE TO POUZE MÍSTO, JÍMŽ DUŠE PROCHÁZEJÍ SKRZE ONEN SLOUP V JEJÍM STŘEDU. A všech šest SÍNÍ je v tajemství šesti. A o této skutečnosti je psáno: „Bara Šit“ (Berešit [Genesis]), COŽ JE KOMBINACE SLOV BARA (ARAM. STVOŘIL) A ŠIT (ARAM. ŠEST), KTERÁ NÁS UČÍ, ŽE JE. šest rovin nahoře, V BINĚ SAMOTNÉ, a šest rovin dole. TO JSOU CHESED, GEVURA, TIFERET, NECACH, HOD A JESOD ZEIR ANPIN A NUKVY. TYTO ROVINY JSOU ZVÁNY ŠESTI VŠEDNÍMI DNY a všechny jsou součástí stejného tajemství. TO ZNAMENÁ, ŽE MŮŽEME POCHOPIT POUZE ŠEST SEFIROT DOLNÍCH ROVIN A NE HORNÍ TŘI SEFIROTY.

Berešit, Bara Šit

Zohar hovoří o spojení mezi Sefirotami Bina a Malchut, což je náš svět. Toto spojení je klíčem k tajemství slova Berešit, které znamená: Na počátku.

První část slova Berešit je Bara, která náleží Sefiře Bina, Prameni vší duchovní Energie. Druhá část slova Berešit je Šit, což je Malchut, naše fyzická realita. Malchut je brána, skrze niž my, jako jednotlivci, obdržujeme Světlo z Biny.

Bara a Šit jsou nazývány dvěma He. Tyto dvě He jsou součástí Tetragrammatonu, Božímu Jménu, které se hláskuje jako Jud, Kej, Vav, Kej. Prosím, povšimněte si, že když jsou písmena Tetragrammatonu uváděny ve větě jako je tato, He se zaměňuje za Kej. Boží Jména jsou mocnými duchovními silami, a Tetragrammaton je jedním z nejsilnějších existujících Božích Jmen.

První He v Tetragrammatonu náleží Sefiře Bina, Prameni Světla.

Vau ztělesňuje říši Zeir Anpin, která v sobě zahrnuje a obsahuje šest Sefirot. Vau je kanálem, jímž proudí Světlo uložené v Bině do našeho fyzického světa. Náš svět, Malchut, je znázorňován dolním He.

Rabbi Aba zjevuje tajemství skryté ve slově Berešit, které znamená: Na počátku.

V tomto slově také můžeme najít dvě slova, Bara a Šit, která znamenají: On stvořil šest. To se vztahuje k 6 Sefirotám, neboli rozměrům, které tvoří Zeir Anpin.

Pojďte a vizte: Berešit (na počátku), pravil Rabbi Jehuda, byly dva chrámy, první a druhý.

První byl nebeským, ODPOVÍDAJÍCÍM BINĚ, a druhý byl dolním, ODPOVÍDAJÍCÍM MALCHUT. Jsou též dvě He VE JMÉNĚ JOD-HE-VAU-HE, horní, nebeské, HE VZTAHUJÍCÍ SE K BINĚ a dolní HE VZTAHUJÍCÍ SE K MALCHUT, a vše je jedním. TO ZNAMENÁ, ŽE PRVNÍ A DRUHÝ CHRÁM JSOU TÍMTÉŽ CO HORNÍ A DOLNÍ HE, COŽ JSOU BINA A MALCHUT.

Nebeské, horní Bet V BEREŠITU JE PRVNÍM CHRÁMEM, COŽ JE BINA. Otevírá své brány do všech směrů, protože jsou vpravdě zahrnuty jedno do druhého. TO ZNAMENÁ, ŽE MALCHUT, COŽ JE DRUHÝ CHRÁM, JE SMÍSENA S BINOU, KTERÁ JE PRVNÍM CHRÁMEM. BINA PAK OTEVÍRÁ SVÉ BRÁNY DO VŠECH SMĚRŮ SVÝCH ŠESTI STRAN A ŠESTI STRAN MALCHUT, KTERÉ TAK UMOŽŇUJE PŘIJÍMAT MOCHIN JAKO SEBE SAMOU.

Slovo: „Na počátku (Berešit)“ NAZNAČUJE, ŽE BINA je první, co se počítá jako součást struktury SLOŽENÉ ZE ZEIR ANPIN A NUKVY, KTERÁ SE NAZÝVÁ STRUKTUROU SVĚTA. TO ZNAMENÁ, ŽE BINA JE UVAŽOVÁNA JAKO PRVNÍ, KTERÁ VNÁŠÍ MOCHIN K ZEIR ANPIN A NUKVĚ A DO SVĚTŮ BRIJAH, JECIRA A ASIJAH. TO JE NARÁŽKA NA SLOVO „NA POČÁTKU (BEREŠIT)“ Z TÓRY. BET (HEB. NA) SE VZTAHUJE K HORNÍMU CHRÁMU, K BINĚ. „NA POČÁTKU (BEREŠIT)“ NAZNAČUJE, ŽE JAKO PRVNÍ VNESLO MOCHIN DO SVĚTA. Rabbi Jicchak říká, ŽE BINA JE PRVNÍ v počtu.

Rabbi Elazar říká, ŽE SLOVO Berešit V TÓŘE je slovem souhrnným. TO ZNAMENÁ, ŽE MALCHUT, JEŽ JE TAJEMSTVÍM „TVÁŘE ČLOVĚKA,“ zahrnuje všechny formy SKUTEČNOSTI. To je tajemství verše: „To bylo vidění podobenství slávy Hospodinovy“ (Ez 1:28).

V tomto vidění, neboli podobě, lze rozeznat šest dalších ÚROVNÍ.

NEBOŤ SKRZE MALCHUT JSOU DUCHOVNÍ SVĚTLA CHOCHMY PŘITAHOVÁNY K ŠESTI SMĚRŮM BINY, JELIKOŽ VZHLED A VIDĚNÍ JSOU CHARAKTERISTIKOU CHOCHMY. Berešit je TEDY odvozeno od „Bara Šit,“ PROTOŽE SKRZE STOUPÁNÍ MALCHUT K BINĚ JE TVOŘENO ŠEST SMĚRŮ BINY.

Pojďte a vizte: Když šest směrů BINY vejde do této MALCHUT, ta se připraví na to, aby je zrcadlila. ČERPÁ duchovní světla CHOCHMY KVŮLI JEJICH ZJEVENÍ. Skrze ně, skrze duchovní světla CHOCHMY, se podílí na celém díle světa. A TOTO DÍLO JE DUCHOVNÍM SVĚTLEM OSVÍCENÍ CHOCHMY, Z NĚJŽ VYŠLA REALITA ŠESTI VŠEDNÍCH DNŮ.

RABBI ELAZAR NÁM ZJEVUJE, ŽE I KDYŽ DUCHOVNÍ SVĚTLO POCHÁZÍ Z BINY, VZNIKÁ HLAVNĚ DÍKY POVZNESENÍ MALCHUT K BINĚ. Jelikož dílo světa, JMENOVITĚ DUCHOVNÍ OSVÍCENÍ CHOCHMY, pochází z roviny MALCHUT, je psáno: „Bara Šit“ (stvořil šest). TO ZNAMENÁ, ŽE zásluha za dílo je přisuzována šesti ASPEKTŮM BINY, neboť ty provádějí své dílo na úrovni MALCHUT.

Rabbi Josi cituje: Kvítíčko se objevuje po zemi, čas prozpěvování přišel, a hlas hrdličky slyší se v zemi naší“ (Pís 2:12). „Kvítíčko“ se vztahuje k šesti rovinám: CHESED, GEVUŘE, TIFERET, NECACH, HOD A JESOD. Ve výrazu „se objevuje po zemi“ se země VZTAHUJE K MALCHUT. „Čas prozpěvování přišel“ ZNAMENÁ, ŽE KDYŽ JE ŠECHINA, ZVANÁ PÍSEŇ, PRODCHNUTA A INSPIROVÁNA DUCHOVNÍM SVĚTLEM CHOCHMY, je čas na velebení a chvalozpěv, neboť je psáno: Protož tobě žalmy zpívati bude jazyk můj, a nebude mlčeti“ (Ž 30:13). MALCHUT je tedy zvána „Písní“ či „žalmem“, jak jsme poznali ze slov: „Žalm Davidův (ve smyslu žalm pro Davida)“ (Ž 3:1) A NE „ŽALM DAVIDŮV (VE SMYSLU ŽALM OD DAVIDA)“. TO UKAZUJE,. že první David byl inspirován Šechinou. Proto JE PSÁNO: „čas prozpěvování přišel.“

NEJPRVE JEJ DOSÁHLA ŠECHINA (ZVANÁ „PÍSEŇ); AŽ PAK ZAČAL ON S PÍSNÍ A CHVÁLOU. Rabbi Chija pravil, ŽE ČAS PROZPĚVOVÁNÍ PŘIŠEL, TO by mělo být chápáno doslova tak, že „přišel čas chvalozpěvu,“ COŽ ZNAMENÁ, ŽE PO OBDRŽENÍ DUCHOVNÍHO SVĚTLA JE ČAS CHVALOZPĚVU. NESOUHLASIL S TÍM, ŽE ŠECHINA HOSPODINOVA JE ZVÁNA „PÍSEŇ.“.

Rabbi Aba říká, že horní svět, BINA, je zahalen mystériem, stejně jako všechny jeho atributy, protože existuje v božském nebeském tajemství, VE TŘECH HORNÍCH SEFIROTÁCH BINY, jímž je den OBSAHUJÍCÍ všechny dny. A když ARICH ANPIN stvořil a zplodil BINU S MYŠLENKOU, vytvořil ji NA DOLNÍCH šesti BINY A NE NA HORNÍCH TŘECH. A protože je ARICH ANPIN záhadný a tajemný a Jeho činy jsou nepochopitelné, je V PÍSMU psáno: „Berešit,“ COŽ ZNAMENÁ: „Stvořil šest (Bara Šit).“ TO NAZNAČUJE ONĚCH ŠEST božských dnů, ale neurčuje, kdo je stvořil. ŠEST DNÍ VZTAHUJÍCÍCH SE K BEREŠITU náleží k nepochopitelnému a nejasnému světu.

Později odhalil stvořitele nižšího světa ASIJAH, JMENOVITĚ ZEIR ANPIN A NUKVY, neboť je to svět, jenž je zjeven. Pravil: „Stvořil Bůh nebe a zemi“ (Gn 1:1), COŽ SE VZTAHUJE K ZEIR ANPIN A NUKVĚ. Není pak tedy psáno neurčitě, BEZ ZMÍNKY O STVOŘITELI, že prostě „stvořil nebe A ZEMI,“ neboť jde o svět zjevení. Proto se tedy píše: „Stvořil Bůh.“ Bůh JE jistě STVOŘIL, neboť TO JE zjevené jméno, NEBOŤ ELOHIM (BŮH) ZARUČUJE DOKONÁNÍ A ZDOKONALENÍ DUCHOVNÍHO SVĚTLA OSVÍCENÍ CHOCHMY.

První SVĚT, BINA, je skryt, protože je SVĚTEM božským. Dolní SVĚT ZEIR ANPIN A NUKVY je zjevený, protože díla Svatého, budiž veleben, jsou vždy skryté i zjevné. Tak je i svaté jméno skryté a zjevné. JOD-HE JMÉNA JOD-HE-VAU-HE JE SKRYTÉ, JELIKOŽ NECHÁPEME HORNÍ TŘI SEFIROTY; VAU-HE JE ZJEVNÉ A ZJEVENÉ, NEBOŤ SE VZTAHUJE K ZEIR ANPIN A NUKVĚ, KTEŘÍ JSOU POCHOPITELNÍ.

URČITÝ ČLEN Et (Heb. „ten, ta, to“) UMÍSTĚNÝ V PÍSMU PŘED SLOVEM „nebe“ zahrnuje nižší nebe dole; když je však umístěno PŘED SLOVO „zemi,“ obsahuje také zemi dole, což nás přivádí na myšlenku, že cokoli co se stane NA NIŽŠÍ ZEMI je podobné božskému vzoru nahoře.

Z knihy Zohar

2 replies on “Siedma sieň záhrady Eden…”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.