Kategórie
Civilizácie

Siene horného sveta…

Sedm síní Horních světů

Zohar vysvětluje, že předchozích sedm oddělení je stavebními bloky a základy pro další, vyšší roviny Síní.

První síň: Jesod

Tato říše je panstvím anděla, který uděluje velké milosrdenství všem duším, které konvertují a následují pravou cestu Stvořitele. Rabbi Šimon pravil: Pojďte a vizte: Těchto sedm oddělení VYŠŠÍCH SVĚTŮ, o nichž jsme hovořili, obsahuje sedm síní založených na postřehnutých tajemstvích víry, JÍŽ JE MALCHUT DUCHOVNÍHO SVĚTA ACILUT. Ty odpovídají sedmi božským oblohám. V každé jedné síni je nebeský duch, KTERÝ JE ANDĚLEM ZODPOVĚDNÝM ZA DANOU SÍŇ.

První síň, POČÍTÁNO ZDOLA, SE NAZÝVÁ JESOD A má ducha, který je v čele duší konvertitů. Jeho jméno je Rachmiel, PROTOŽE UDĚLUJE RACHAMIM (MILOSTI) TĚMTO DUŠÍM. Skrze něj se těší ze záře boží slávy.

Druhá síň: Hod

Tato říše je panstvím anděla Ahinaela, který učí nevzdělané děti duchovní moudrosti Tóry. Druhá síň, ZVANÁ HOD, má jednoho ducha zvaného Ahinael. Ten vede duše dětí, které se nemohly těšit z učení se Tóře za svého života V TOMTO SVĚTĚ. Vede je a učí je TÓŘE.

Třetí síň: Necach

Tuto síň obývá Anděl zvaný Adrahinael. Adrahinael pomáhá očišťovat lidi, kteří se chtěli kát za své hříchy, ale zemřeli ještě než mohli ono pokání vykonat.

Třetí síň, ZVANÁ NECACH, má jednoho ducha zvaného Adrahinael. Vede duše těch, kdo SE CHTĚLI kát, ale nečinili POKÁNÍ protože zemřeli NEŽ SE MOHLI KÁT ZA SVÉ ČINY.

JEJICH ANDĚL JE TEDY ZVÁN ADRAHINAEL, OD ARAMEJSKÉHO SLOVA HADRINA, KTERÉ ZNAMENÁ „KAJÍCNOST“ ČI „POKÁNÍ.“.

Tyto duše jsou potrestány v Gehenom a poté jsou poslány za tímto duchem, který jim vede, a který je přijme. Touží po tom, aby se těšily ze vzácné slávy jejich Pána, ale nemohou, VYJMA DOBY ŠABBATU A NOVÉHO MĚSÍCE. Tyto DUŠE jsou zvány „ratolestmi těla,“ neboť je psáno: I stane se, že od novměsíce do novměsíce, od soboty do soboty přicházeti bude všeliké tělo, aby se klanělo přede mnou, praví Hospodin“ (Iz 66:23). TYTO DUŠE JSOU ZVÁNY RATOLESTMI TĚLA, PROTOŽE SEFIROTY MAJÍ MNOHO NÁZVŮ, MEZI NIMIŽ JSOU PRO CHESED, GEVURU A TIFERET OZNAČENÍ „MOZEK, KOST A PÁTEŘ,“ A NECACH A HOD JSOU ZVÁNY „TĚLEM A KŮŽÍ.“

DUŠE TŘETÍ SÍNĚ NECACH JSOU TEDY ZVÁNY TĚLEM, PROTOŽE NECACH JE TĚLEM.

Čtvrtá síň: Tiferet

Tuto čtvrtou síň obývá anděl Gadrihael. Gadrihael pomáhá duším, které byly zavražděny za své fyzické existence v jejich přechod na místo bližší Stvořiteli. Pomáhá také v provádění rozsudků nad těmi, kdo spáchali zločin vraždy.

Čtvrtou síní JE TIFERET. Vede ji duch Gadrihael. TENTO ANDĚL předsedá přípravě duší těch, kdo byli zabiti národy světa kvůli OTISKU NA Králově rouchu. Zůstávají tam otištěni až do dne, kdy je Svatý, budiž veleben pomstí, neboť je psáno: „Soud činiti bude mezi národy, porážku hroznou učiní, potře i hlavu, panující nad mnohými krajinami“ (Ž 110:6).

PROTOŽE SVATÝ, BUDIŽ VELEBEN SÍDLÍ MEZI DUŠEMI ZAVRAŽDĚNÝCH.

Pátá síň: Gevura

Všechny ty duše, které vyzařují z duchovní linie Levého Sloupu – s její energií soudu, hněvu a prchlivosti – jsou vedeny Andělem Adirielem, který obývá Pátou síň Gevury.

Pátá síň SE NAZÝVÁ GEVURA. Vede ji duch zvaný Adiriel. Vede duše, které jsou vyvedeny z aspektu LEVÉ strany.

JMÉNO ADIRIEL JE TVOŘEN SLOVY ADIR A EL. ADIR ZNAMENÁ MOCNÝ, PROTOŽE VEDE SÍŇ GEVURY (MOCI, SÍLY).

Šestá síň: Chesed

Největší duše jsou hodny toho, aby sídlily v této šesté síni Chesed. Nejušlechtilejší ze všech DUŠÍ se nacházejí v této nejvznešenější síni ze všech. Archanděl VŠECH ANDĚLŮ, Michael, vládne této SÍNI, JMENOVITĚ SÍNI CHESED. Tisíce a desetitisíce ANDĚLŮ sídlí pod jeho vládou na straně CHESED. Zde se duše spravedlivých těší z božského světla, které je sem čerpáno ze světa, jenž má přijít.

SVĚTLO JE PŘITAHOVÁNO Z BINY, NEBOŤ BINA JE ZVÁNA :SVĚT, JENŽ MÁ PŘIJÍT.“ ALE PROTOŽE SEDMÁ SÍŇ BINY NEMÁ ŽÁDNÉHO VLÁDNOUCÍHO ANDĚLA, NENÍ VŮBEC POPISOVÁNA.

Sedm síní Aby (Otce) a Imy (Matky) Brijah

Všechny modlitby musejí putovat určitou duchovní sítí aby dosáhly svého cíle. Zohar načrtává tuto metafyzickou strukturu, abychom mohli dosáhnout této říše prostým učením se této části. Následující popisy a vysvětlení čtenáři poskytnou možnost přístupu do duchovní sítě tak, aby byly modlitby vyslyšeny.

Síně Aby (Otce) a Imy (Matky) náleží principu mužské a ženské energie, které jsou vestavěny do našeho fyzického vesmíru. Proton a elektron – záporný a kladný elektrický náboj, a zároveň muž a žena – jsou větvemi rašícími z tohoto jediného duchovního semene.

Rabbi Šimon pravil: Pojďte a vizte: Kdo umí upravit svou modlitbu k Pánu tak jako Mojžíš, který věděl jako prodloužit či zkrátit svou modlitbu podle potřeby? Rabbi Šimon pravil:

Ve starých knihách jsem našel způsob spojování SVĚTŮ vnitřních tajemství v jednotu, TAK ABY MOHLY SJEDNOCENY SVÍTIT DO NIŽŠÍCH SVĚTŮ.

Někdy je potřeba svádět a utěšovat Pána aby došlo ke správnému spojení, průniku oblohami a otevření bran a průchodů. Člověk musí upravit své modlitby tak, aby jej nikdo nezastavil, TEDY ABY JEJ NIJAK NEVYRUŠILI ŽALOBCI.

Požehnaní jsou spravedliví, kteří umějí umírnit svého Pána, zrušit výnosy a způsobit, že Šechina spočívá ve světě. Ti vědí jak snést dolů požehnání a zabránit vykonavatelům soudu v ovládnuté světa.

Rabbi Šimon povstal a pravil: „Kdo může vymluviti nesmírnou moc Hospodinovu?“ (Ž 106:2). Kdo dokáže odstranit prach ze tvých očí, Abrahame, oddaný, pravá ruko Svatého, budiž veleben? On ti zjevil základní tajemství a počátek modlitby ve světě (NEBOŤ ABRAHAM USTANOVIL RANNÍ MODLITBU), STEJNĚ JAKO síně božského Krále.

Je sedm svatých síní a ty mají dobře střežené brány, COŽ ZNAMENÁ, ŽE OD NICH BYLI ODSTRANĚNI VŠICHNI VYKONAVATELÉ SOUDU A ŽE JSOU OTEVŘENY POUZE TĚM, KDO JICH JSOU HODNI.

A do každé jedné SÍNĚ vstupují modlitby jednoty. Neboť ti, kdo vědí jak umírnit a utěšit svého Pána, činí dokonalé sjednocení, nachází si cestu do těchto síní a spojuje TYTO SÍNĚ mezi nimi samotnými, ducha s duchem, NIŽŠÍHO DUCHA S VYŠŠÍM DUCHEM – neboť je psáno: „Hospodine, v úzkosti hledali tebe, vylévali prosby, když jsi je trestával“ (Iz 26:16).

V TÉTO ČÁSTI JSOU OBSAŽENY VŠECHNY ROVINY SEFIROT A VŠECHNA JEJICH SPOJENÍ.

Zohar siene

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.