Kategórie
Civilizácie

Siene dolného sveta…

První oddělení: Jesod

Jesod je říší temnoty, v níž přebývají zlé a negativní bytosti. Svými špatnými a zlými skutky tvoříme zlé bytosti, které působí zmatek a utrpení v našem životě.

První oddělení dole, DOLNÍ ODDĚLENÍ JESOD, KTERÉ JE PRVNÍ ZDOLA, je místem temnoty a nic neosvěcuje. Je utvořeno jako sídlo duchů, vykonavatelů soudu a mocných, bouřlivých duchů. TYTO KLIPOT (SKOŘÁPKY S NEGATIVNÍMI DUCHOVNÍMI SILAMI) jsou neviditelné a nemají ani světla ani temnoty, ani žádný tvar. KAŽDÝ JE SILNĚJŠÍ NEŽ TEN PŘED NÍM, POČÍNAJE PRVNÍ ZE ČTYŘ KLIPOT. NA ONOM MÍSTĚ. nejsou zřejmí, jelikož nemají žádný tvar.

TOTO ODDĚLENÍ ODPOVÍDÁ „BEZTVAROSTI,“ PROTOŽE NIKDO NEVÍ O EXISTENCI TĚCHTO KLIPOT (SKOŘÁPEK).

Tomuto místu předsedá anděl zvaný Tahariel, jehož doprovází sedmdesát létajících vyslanců. Jsou přemáháni žárem mihotavých plamenů nad sebou. NĚKTEŘÍ jsou ničeni A NĚKTEŘÍ PŘEŽÍVAJÍ – ale není je vidět. NĚKTEŘÍ JSOU VIDITELNÍ, ALE PŘI BLIŽŠÍ PROHLÍDCE ZJISTÍME, ŽE ve skutečnosti nejsou. Když nastane ráno, všichni se obnoví. A přeci nejsou udržováni při životě, neboť když dosáhnou tohoto místa, jsou rozptýleni a nelze je nalézt, protože projdou dírou do propasti a zmizí. Když nadejde noc, jsou opět bičováni ohnivými plameny až do rána.

Druhé oddělení: Hod

Tato říše obsahuje více Světla než říše, o nichž jsme dosud hovořili. Andělé, kteří jednají s lidmi prostřednictvím našich činů sídlí právě v tomto oddělení. Tito andělé slouží ke spojení našich činů s Horními světy. Když provedeme dobrý čin, z Horních světů se k nám prostřednictvím těchto andělů odrážejí pozitivní vlivy. Stejně je tomu i s činy negativními.

Druhé oddělené je místem s větším osvětlením. Je stále temné, ale ne tak temné jako první. Je vyhrazeno jako panství vyšších andělů. NEJSOU TO KLIPOT (SCHRÁNKY, SKOŘÁPKY). TITO ANDĚLÉ. jsou zodpovědní za činy lidí. POMÁHAJÍ JIM KONAT DOBRÉ SKUTKY a také je svádějí na scestí, vedou je na zlé stezky.

TO JEST, DÁVAJÍ TAKÉ SÍLU TĚM, KDO JDOU PO ŠPATNÉ CESTĚ. NICMÉNĚ, JSOU TO SVATÍ ANDĚLÉ A NE, NEBESA CHRAŇTE, KLIPOT (NEGATIVNÍ DUCHOVNÍ SÍLY).

Toto místo je mnohem je zjevnější než první ODDĚLENÍ, NEBOŤ ONO PŘEDCHOZÍ MÍSTO JE V PODSTATĚ BEZTVARÉ. TOTO DRUHÉ ODDĚLENÍ JE NA DRUHOU STRANU POVAŽOVÁNO ZA PRÁZDNOTU, JAK JE PSÁNO V PÍSMU, A JE VIDITELNĚJŠÍ.

Tito andělé jsou v mnohem užším vztahu s lidmi, COŽ ZNAMENÁ, ŽE SE LIDEM ZJEVUJÍ V JEJICH VLASTNÍ PODOBĚ.

Jsou vyživováni jemnými vůněmi a parfémy, které vyzařují lidé zdola a díky možnostem, které mají, mohou stoupat, aby přijímali – a tedy i dávali – více světla.

Vládne jim jeden vyslanec zvaný Kedumiel, KTERÝ JE ZE STRANY CHESED, ODTUD „EL,“ A JEHO ÚKOLEM JE CHRÁNIT JE PŘED SILAMI SOUDU VE TŘETÍM ODDĚLENÍ. Tito ANDĚLÉ POD KEDUMIELEM začínají zpívat, potom jsou utišeni a odehnáni –

PROTOŽE ZPĚV POSILUJE SÍLU LEVÉHO SLOUPU. TO PROBOUZÍ SÍLY SOUDU VE TŘETÍM ODDĚLENÍ. POTÉ, CO JEJ JEJICH ZPĚV PŘERUŠEN A ONI JSOU ODEHNÁNI,. neobjeví se dokud národ Izraele dole

V TOMTO SVĚTĚ nezačne zpívat. Potom se vracejí na svá místa, POKRAČUJÍ VE SVÉM ZPĚVU a jsou mnohem jasnější. Třikrát denně pějí svatostí. A když se lid Izraele zabývá Tórou, všichni ANDĚLÉ TOHOTO ODDĚLENÍ získávají křídla a podávají svědectví nahoře; a Svatý, budiž veleben s nimi soucítí.

Třetí oddělení: Necach

Energie a inteligence Soudu sídlí ve Třetím oddělení. Negativní andělé zkázy, kteří zde sídlí, jsou kanály, jimiž na nás padá soud. Třetí oddělení ZE SEDMI V HORNÍ ZEMI je místem jazyků ohně a stoupajícího kouře. Tam tryskají proudy Nahar Dinur (ohnivé řeky), PROTOŽE TOTO JE PRAMEN OHNIVÉ ŘEKY.

Je to krematorium zlých duší, místo, kde oheň padá na hlavu hříšníků – TĚCH, KDO SÍDLÍ DOLE, V GEHENOM.

Někdy se zde nacházejí pomlouvači, kteří zle hovoří o Izraeli a kteří svádějí lidi Z CEST DOBRA, ALE NEMOHOU IZRAELI NIJAK UBLÍŽIT pokud se Izrael postará o to, aby je držel z cesty. Vládne jim jeden vyslanec z levé strany. Všichni ANDĚLÉ TAM jsou ze strany temnoty, neboť se praví: „a tma byla nad propastí.“ A v tomto oddělení sídlí zlý anděl Samael.

Čtvrté oddělení: Tiferet

Čtvrté oddělení je místem pozitivní energie a Světla. Andělé obývající tuto říši jsou zodpovědní za činy milosrdenství, které se objevují v našem životě. Tito andělé také přinášejí spasení, které si zasluhují lidé kajícní a proměnění.

Čtvrté oddělení, TIFERET, je místem, z nějž vyzařuje světlo k nebeským andělům pravice. Ti začínají zpívat a pak náhle přerušují svou píseň. Nicméně, kvůli svému zpěvu nejsou zničeni jako ti z prvního ODDĚLENÍ – kteří začínají zpívat a pak jsou mučeni tak, že jsou vtaženi dolů do planoucího ohně aby byli obnoveni až ráno do své původní podoby.

ANDĚLÉ ZDE jsou zachováni a nejsou ničeni – jsou to andělé milosrdenství, kteří se nikdy nemění.

JELIKOŽ JSOU ASPEKTEM MILOSRDENSTVÍ ČERPAJÍCÍM ZE STRANY CHESED, NEJSOU OVLIVNĚNI SOUDEM PŘITAHOVANÝM ZPĚVEM – A TAK MOHOU SVOU PÍSEŇ DOKONČIT.

O TĚCHTO ANDĚLECH je psáno: „Kterýž činí posly své duchy“ (Ž 104:4). Ti vykonávají své poslání na zemi, aniž by je lidé spatřovali, a mohou být spatřeni pouze ve vidění a jinými prostředky, jako například v hluboké meditaci. Anděle, který jim vládne je jeden, a jmenuje se Padael. TOTO JMÉNO JE KOMBINACÍ DVOU SLOV „PADA EL,“ COŽ ZNAMENÁ „EL VYKOUPIL.“ VŠICHNI TI, KDO POVZNESOU MAJIN NUKVIN (ŽENSKÉ VODY) K TOMUTO ODDĚLENÍ SKRZE SVÉ DOBRÉ ČINY OBDRŽUJÍ OSVÍCENÍ CHASSADIM OD TOHOTO ANDĚLA, A DOKONCE I POKUD BYLI ODSOUZENI K SMRTI, JSOU VYKOUPENI A NEZEMŘOU. PROTO JE TENTO ANDĚL ZVÁN PADAEL.

V této KOMNATĚ jsou přístupny klíče k branám milosti těm, kteří se káli a vrátili se ke svému Pánu. Tyto klíče otevírají brány, jimiž vcházejí jejich modlitby – A TAK JSOU VYSLYŠENY.

Páté oddělení: Gevura

Toto oddělení obsahuje více Světla než Čtvrté oddělení. Zde sídlí andělé milosrdenství i soudu. Tito Andělé jsou připodobňováni Generálům Horních světů, zatímco andělé z předchozích oddělení jsou srovnáváni s pěšáky. Toto je předně říše Soudu. Pokud však naše činy takovou věc ospravedlní, můžeme osladit soud díky Andělům milosrdenství, kteří zde sídlí.

Koncept oslazení soudu můžeme chápat takto: Dítě zlobí a rodič na to reaguje s velkým hněvem. Rodič potom dítěti uštědří výprask a vyplísní jej. Rodič se však může ve chvíli, kdy jeho hněv propukne, ovládnout. Může potlačit svou výbušnou povahu a uvolnit své negativní pocity. S čistou láskou v srdci a s dokonalým ovládáním svých činů dítě pokárá. Je to stále soud, ale soud oslazený milosrdenstvím.

 V pátém oddělení světlo svítí mnohem jasněji než v předchozích odděleních. Jsou v něm andělé, někteří – TI, KTEŘÍ PŘEDSTAVUJÍ SOUD – z nich jsou anděly ohnivými. Další – TI, KTEŘÍ PŘEDSTAVUJÍ MILOSRDENSTVÍ – jsou anděly vodními. Někdy převládá milosrdenství, TEHDY PŘEVLÁDAJÍ ANDĚLÉ VODNÍ, a někdy soud, KDYŽ PŘEVLÁDAJÍ ANDĚLÉ OHNIVÍ.

Ti VODNÍ jsou na straně PRAVÉ a ti OHNIVÍ na straně LEVÉ.

Občas někteří andělé září, zatímco ostatní jsou v temnotě. Obě skupiny dohlížejí na velebení Pána, někteří – ANDĚLÉ SOUDU – o půlnoci a ostatní – ANDĚLÉ MILOSRDENSTVÍ – za úsvitu. A jeden vyslanec jim oběma vládne; jmenuje se Kadšiel. JEHO POVINNOSTÍ JE PŘITAHOVAT KEDUŠU (SVATOST) DO NIŽŠÍCH SVĚTŮ.

O půlnoci se zvedá severní vítr a Svatý, budiž veleben, vchází do zahrady Eden aby se radoval se spravedlivými. A tento severní vítr BINY klepe a dosahuje oněch vyslanců dohlížejících na velebení o půlnoci. Všichni zpívají a začínají chvalozpěv,

A TAK UMOŽŇUJÍ NIŽŠÍM ROVINÁM ZPĚV. Když se hluboká tma TĚSNĚ PŘED ÚSVITEM spojuje se světlem rána, všichni ostatní andělé – VODNÍ ANDĚLÉ VPRAVO – zpívají. A všechny hvězdy na obloze jim pomáhají, spolu s anděly OHNĚ Z LEVÉ STRANY. JELIKOŽ JE ZPĚV ASPEKTEM LEVICE, JE TŘEBA KE ZPĚVU POMOCI ANDĚLŮ LEVÉ STRANY,. neboť je psáno: „Když prozpěvovali spolu hvězdy jitřní, a plésali všickni synové Boží“ (Jb 38:7) PROTOŽE RÁNO ZPÍVAJÍ VŠICHNI ANDĚLÉ, dokud se Izrael pod nimi neotevře se zpěvem a chválou po nich. PROTOŽE TITO ANDĚLÉ JSOU DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ IZRAEL, IZRAEL OD OBDRŽUJE SÍLU KE ZPĚVU.

Šesté oddělení: Chesed

Zatímco Gevura, oddělení přímo pod tímto, zosobňuje Soud, Chesed je říší čirého Milosrdenství. Andělé zde sídlící jsou zodpovědní za vnášení duchovních vlivů milosrdenství do našeho života. Tyto anděly uvádíme do pohybu kdykoli prokazujeme ostatním milosrdenství. Každodenní skutky sdílení a laskavosti, bez očekávání odměny, jsou příkladem milosrdenství v tomto smyslu.

Šesté oddělení je velmi blízko království nebeskému, TO JEST, VNITŘNÍ MALCHUT. Jsou v něm lodě a řeky a potoky, které se větví a ústí do moře, JÍMŽ JE MALCHUT. Mnoho je ryb – COŽ SE VZTAHUJE K ANDĚLŮM – kteří se, vedeni svými vyslanci, hemží V ŘEKÁCH A POTOCÍCH ve všech čtyřech větrech světa.

Jeden vyslanec, zvaný Uriel, vládne všem nižším ANDĚLŮM TOHOTO ODDĚLENÍ. ZODPOVÍDÁ ZA VŠECHNY ANDĚLY ZE ZÁPADNÍ STRANY.

Av hodinách a chvílích, kdy lodě plují, CESTUJÍ VŠICHNI ANDĚLÉ S NIMI směrem tím i oním – TĚMI SMĚR, JIMIŽ PLUJÍ ONY LODĚ. Když lodi plují na jih, je vyslancem jim vládnoucím Michael, který je přitahován z pravého SLOUPU, JÍMŽ JE CHESED.

A když lodě plují na sever, je vládnoucím vyslancem Gabriel, který je přitahován ze strany levé, JÍŽ JE GEVURA. ČTYŘI STRANY, JIH, SEVER, VÝCHOD A ZÁPAD JSOU CHOCHMOU, BINOU, TIFERET A MALCHUT. A Z POHLEDU ŠESTI DOLNÍCH SEFIROT TO JSOU CHESED, GEVURA, TIFERET A MALCHUT. A když míří lodě na východ, vládne jim na té straně vyslanec Rafael, jenž je napravo, TO JEST NA STRANĚ CHASSADIM. A když lodě míří k západu, vládne jim vyslanec Uriel, jenž je posledním, PROTOŽE ZÁPAD JE POSLEDNÍ SVĚTOVOU STRANOU.

Sedmé oddělení: Bina

Sedmé oddělení odpovídá Bině, zásobníku a zdroji všeho Světla. Tato říše vydává nejjasnější Světlo a naplnění. Sedmé oddělení je nejvyšším, a zde se nacházejí duše spravedlivých.

Tam se duše radují, vyživovány božským blahem a jasem. A nenachází se tam nikdo jiný, než spravedliví.

TO ZNAMENÁ, ŽE ZDE NEPŘISPÍVAJÍ ŽÁDNÍ ANDĚLÉ. Zde lze nalézt poklad míru, požehnání a charity. A vše zde je po způsobu božského aspektu, JMENOVITĚ BINY, jak přátelé vysvětlují.

Totéž lze nalézt v sedmi odděleních dolní země, které jsou podobné SEDMI ODDĚLENÍM světa nahoře. TAK JE SEDM ODDĚLENÍ ASIJAH DOLE VE VŠECH ASPEKTECH ROVNO SEDMI ODDĚLENÍM MALCHUT DUCHOVNÍHO SVĚTA ACILUT NAHOŘE.

A ve všech SEDMI ODDĚLENÍCH DOLE jsou ANDĚLÉ v podobě lidí, ODĚNÍ JAKO LIDÉ V ODĚVU FYZICKÉHO SVĚTA. ROZDÍLEM MEZI ODDĚLENÍMI NAHOŘE A DOLE JE V TOM, ŽE NAHOŘE SE NACHÁZEJÍ ANDĚLÉ SPOJOVANÍ S LIDMI POUZE VE DRUHÉM ODDĚLENÍ.

AVŠAK OD ČTVRTÉHO ODDĚLENÍ VÝŠE NENÍ ŽÁDNÉHO SPOJENÍ MEZI LIDMI A ANDĚLY, VYJMA VIDĚNÍ A HLUBOKÉ MEDITACE. V NIŽŠÍCH SVĚTECH VŠAK ONA ODDĚLENÍ OD TRUHLY NAHORU UMOŽŇUJÍ ANDĚLŮM ZJEVOVAT SE V LIDSKÉ PODOBĚ.

Všichni jsou vlídní a velebí Svatého, budiž veleben. A přeci nikdo nemůže vnímat Jeho slávu tak, jako ti v nebeských říších. Ti spatřují Jeho slávu nejpříhodněji, aby mohli uctívat, velebit a uznávat Jeho velikost.

Tento nebeský svět, zvaný Tevel, existuje pouze pro spravedlivé, kteří jsou svatými těly, KTERÁ SE NACHÁZEJÍ V TOMTO SVĚTĚ. PRO NĚ BYL STVOŘEN TENTO SVĚT (TEVEL), A KVŮLI NIM STÁLE EXISTUJE. Podobně jako v horních ODDĚLENÍCH NEBESKÉHO SVĚTA je i sedmé oddělení dole vyhrazeno duším spravedlivých. Také V ODDĚLENÍCH DOLNÍ ZEMĚ, v dolních sedmi odděleních,

TEVEl existuje pouze pro těla spravedlivých.

Jeden SVĚT se podobá druhému – jako by byl jeden odrazem druhého. SEDM ODDĚLENÍ DOLNÍCH SVĚTŮ JE ODRAZEM SEDMI ODDĚLENÍ HORNÍCH. KAŽDÝ ASPEKT NAHOŘE MÁ SVŮJ PROTĚJŠEK I DOLE. JELIKOŽ LZE SAMOTNÉ LIDSKÉ DUŠE NALÉZT POUZE V SEDMÉM NEBESKÉM ODDĚLENÍ, TAK I V SEDMÉM DOLNÍM ODDĚLENÍ, ZVANÉM TEVEL, LZE NALÉZT POUZE TĚLA SPRAVEDLIVÝCH LIDÍ. PŘESTOŽE ZDE LZE NALÉZT I JINÉ BYTOSTI A HŘÍŠNÍKY, TI JSOU ZDE POUZE KE SLUŽBĚ TĚLŮM SPRAVEDLIVÝCH, PROTOŽE SVĚT BYL STVOŘEN A UDRŽEN V BYTÉ POUZE KVŮLI SPRAVEDLIVÝM.

NEBOŤ JE PSÁNO: „BYLI STVOŘENI K MÉ SLUŽBĚ A JÁ K SLUŽBÁM TOHO, KDO MNE VLASTNÍ.“

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.