Kategórie
Energia

Mužská a ženská energia


imagesMužská energia
je aspekt, ktorý je zameraný na vonkajšok. Je to tá časť Boha alebo Ducha, ktorá riadi vonkajší prejav, ktorá núti Ducha zhmotňovať sa a brať podobu. Mužská energia preto pozná silnú tvorivú silu. Pre mužskú energiu je prirodzené byť vysoko sústredený a orientovaný na ciele. Týmto spôsobom mužská energia tvorí individualitu. Mužská energia vám umožňuje oddeliť sa od Jedného, od Celku a stáť samostatne a byť konkrétnym jednotlivcom.

Ženská energia je energia Domova. Je to energia Prvotného Zdroja, prúdiace Svetlo, čisté Bytie. Je to energia, ktorá sa ešte neprejavila, vnútorná stránka veci. Ženská energia je vše-zahŕňajúca a oceánska, nerozlišuje ani neindividualizuje.

Teraz si predstavte energiu ženy, ktorá si uvedomuje v sebe určitý pohyb, mierny nepokoj, túžbu po … načiahnutí sa, mimo svojich hraníc, pohybe mimo seba, aby získala skúsenosti. Je tam túžba po niečom novom, po dobrodružstve! A potom k nej príde energia, ktorá odpovedá na túžbu. Je to mužská energia, ktorá chce slúžiť a pomôcť jej prejaviť sa v hmote, vo forme.

Mužská energia určuje a tvaruje ženskú energiu a ich spoluprácou môže celková suma energií nadobudnúť úplne nový smer. Môže byť vytvorená nová skutočnosť, v ktorej môže byť všetko preskúmané a vyskúšané, vo večne meniacich sa podobách prejavu.

Tanec mužského a ženského rodí meniace sa výjavy stvorenej reality, vášho stvorenia. Je to divadlo veľkej krásy, v ktorom sa mužská a ženská energia spolu navzájom uctievajú a oslavujú svoju spoluprácu a hravé spájanie. A takto to má byť.

Mužská a ženská energia patria dohromady, sú dvoma aspektami Jedného a spolu oslavujú radostný prejav, ktorým Stvorenie má byť.

Bolo povedané, že v konečnom uvedomení si toho kto ste, jediná Pravda na ktorej záleží je: JA SOM. A v tejto mystickej mantre sa práve tieto dva aspekty zlúčia. V JA je mužská energia, v SOM je ženská energia. JA je zužujúce, rozlišujúce. Dáva zámer, dáva smer, individualizuje sa: JA, nie druhý, JA. A potom SOM. SOM je oceánske, vše-zahŕňajúce. Odráža oceán Domova, ženská energia, nevyčerpateľný zdroj, ktorý nepozná žiadne hranice, žiadne rozlišovanie. Prúdiaci a spájajúci aspekt s jadrom ženskej energie.

V JA SOM sa mužská a ženská energia dávajú dokopy a blažene spájajú svoje energie.

V dejinách ľudstva a dokonca skôr ako ľudstvo existovalo, vznikol konflikt medzi maskulínnym (mužským, pozn. prekl.) a femínnym (ženským, pozn. prekl.). Nepôjdem teraz k pôvodu tohto konfliktu. Ale vo vašej minulosti je odďaľovanie mužskej a ženskej energie, takže teraz sa javia ako protikladné sily. Symbol jin-jang znázorňuje skutočnú situáciu veľmi dobre. V maskulínnom je vždy jadro femínne a vo femínnom je jadro maskulínne, práve ako je biely bod na čiernom a čierny bod na bielom. Ale v priebehu dejín bola táto mystická Jednota maskulínneho a femínneho zabudnutá a tieto energie sa stali vzájomne protikladnými ako čierna a biela. Na pozadí ležiaca Jednota už nebola ďalej rozoznávaná.

Práve teraz sa nachádzate v poslednej fáze tohto historického konfliktu, v ktorom hrala mužská energia úlohu páchateľa po mnohé storočia. Mužská energia dlho hrá úlohu, v ktorej utláča, mrzačí a ničí ženskú energiu. Nebolo to tak vždy. Boli časy, v ktorých mala ženská energia navrch a neoprávnene manipulovala a ovládala mužskú energiu. Ale tým časom je koniec. V určitom bode nadobudol spor istý obrat a úlohy páchateľa a obete boli vymenené.

Mužská energia bola u moci už po dlhý čas a zneužila túto moc takým spôsobom, že ženská energia bola zoslabená a nerozoznáva už integritu svojej Bytosti.

Kedykoľvek sú maskulínne a femínne v spore, je rozklad oboch nevyhnuteľný. Tam kde sa femínne stáva stále viac obeťou a stráca sa v seba-popieraní, maskulínna energia sa stratí v bezohľadnom násilí a druhu agresie, ktorú poznáte z mnohých vojen vo vašej minulosti.

Na ilustráciu dôležitosti rovnováhy medzi femínnym a maskulínnym na individuálnej úrovni pohovorím o energetických centrách v každom človeku, ktoré sa tiež volajú čakry. Je ich sedem, o ktorých teraz viete a tieto sú umiestnené pozdĺž chrbtice, od kostrče po korunu. Stručne prejdem každú čakru, aby som vám ukázal, že sú všetky charakterizované prevládajúcim buď mužským alebo ženským druhom energie.

download (1)

Kostrčová (koreňová) čakra je energetické centrum, ktoré vás spája so Zemou. Energia v tejto čakre siaha do Zeme a umožňuje vám prejaviť energiu vašej duše vo fyzickej podobe na hustej, hmotnej úrovni reality. Pri pohľade na načahujúci sa a prejavujúci druh energie v čakre kostrče ju môžete nazvať prevažne mužská čakra. Čakra nikdy nie je úplne mužská alebo ženská, ale je možné povedať, že mužská energia tu má hlavné slovo.

Druhá čakra sa nazýva pupočná čakra a je to centrum emócií. Toto centrum vám umožňuje zažívať pocity, zmeny nálad, v skratke všetky výšiny a hlbiny emocionálneho života. Je to vnímajúce centrum. Preto ho volám ženské centrum, čakra v ktorej prevláda ženský prúd energie.

Tretia čakra, tiež nazývaná solar plexus, je centrum činnosti a tvorenia. Toto je centrum, ktoré vysiela a umožňuje energii, aby sa prejavila vo fyzickej realite. Môžete ho prirovnať k Slnku, výron lúčov a sila žltého slnečného svetla (prirodzená farba tretej čakry je žltá).V solárnom plexe sú vaše myšlienky, nápady a túžby premenené na vonkajší prejav. Je to čakra činov a vonkajšieho vyjadrenia. Je to tiež sídlo ega, mieniac tým pozemskú osobnosť, bez negatívnych dôsledkov. Prevládajúca energia je mužská.

Srdcová čakra je receptívne centrum ako pupočná čakra a má zvláštnu schopnosť spojiť rôzne prúdy energie. Je to centrum, v ktorom sa spájajú energie nižších troch čakier (pozemská realita) a vyšších troch čakier (kozmická realita). Srdce je most medzi mysľou (hlava) a emóciami (brucho). Zo srdca ste tiež schopní sa spojiť s druhými a presiahnuť seba. Srdce presahuje hranice ega a umožňuje vám cítiť jednotu s čímkoľvek mimo vás, dokonca so Všetkým Čo Je. Srdcová čakra je brána do energie Domova. Je to jasne centrum spojenia a je preto prevažne femínne.

Krčná čakra je mužská. V tomto centre vnútorné podnety, nápady a pocity dostávajú tvar prostredníctvom reči, plaču, smiechu, spevu, kriku atď. Tu je vnútorný život prejavený na vonkajšok komumináciou cez hlas a cez jazyk. Toto centrum vám umožňuje urobiť váš vnútorný život známy ostatným pomocou fyzických signálov: slov, zvukov, konceptov. Je to centrum prejavu, ktoré vám umožňuje zamerať vašu energiu von do fyzickej roviny. Je to tiež centrum tvorivosti.

Šiesta čakra tiež nazývaná „tretie oko“, ktorá je umiestnená v strede vašej hlavy, je znova femínna. Táto vníma mimozmyslové, intuitívne dojmy a presahuje hranice fyzického (päť fyzických zmyslov). Je to sídlo jasnozrivosti, jasnocítenia, atď. Prostredníctvom tohto centra môžete cítiť energiu niekoho iného – emócie, bolesti, radosti – ako svoje vlastné. S touto schopnosťou empatie presahujete hranice ega a spájate sa s „tým čo nie ste vy“.

Konečne je tu korunná čakra, na vrchole hlavy. Táto čakra nie je mužská ani ženská. Alebo môžete povedať je oboje. V tejto čakre vystupujete nad dualitu mužského a ženského. Korunná čakra je zaujímavá kombinácia oboch energií. Keď je táto čakra v rovnováhe, je vedomie v nej v stave vnímania rovnako ako vysielania. Je tu načahovanie sa „nahor“ do iných dimenzií, kde hľadá duchovný význam alebo podporu, alebo do hlbších úrovní Seba. A súčasne tu je tichá a ničím nerušená vnímavosť, poznanie, že odpovede prídu v pravý čas. Je to druh vedomia, ktoré je zároveň vysoko sústredené a vysoko vnímavé. V tomto „stave mysle“ sa priblížite veľmi blízko k Jednote, ktorá leží na pozadí mužských a ženských energií, energii Ducha alebo Boha.ú

Takže čo teda je sila vyváženej mužskej energie? Toto platí pre mužské energie v mužoch rovnako ako v ženách.

V prvej čakre vyliečená a vyvážená mužská energia vedie k seba-uvedomeniu. Mužská energia už viac nemusí bojovať a zápasiť, je prejavená cez seba-vedomie. Prítomnosť, t.j. byť úplne prítomný s celou vašou dušou je podstatná vlastnosť prvej čakry. Byť prítomný seba-vedome znamená zostať si vedomý seba, zostať vystredený, nestratiť sa v názoroch, očakávaniach alebo potrebách niekoho iného. Je to o nájdení rovnováhy medzi spájaním sa s ostatnými a bytím samým sebou. Vyvážená mužská energia v čakre kostrče vám umožňuje ostať vystredeným a vedomým si seba, kým jednáte s druhými a vonkajším svetom.

Je to veľmi podstatné vyvinúť si takúto kvalitu seba-vedomia, pretože bude chrániť a sprevádzať vašu ženskú energiu. Ženská energia má prirodzene sklon spájať sa s druhými (inými živými bytosťami) a byť prítomný s druhým starajúcim sa a živiacim spôsobom. Mužská energia vytvára hranice a pomáha nájsť rovnováhu medzi dávaním a prijímaním. S ohľadom na prúdiace, spájajúce sa ženské energie, mužská energia v najnižšej čakre napĺňa úlohu kotvy a chrbtovej kosti. Je to bod príchodu Domov k sebe, bod uvoľnenia uzlov k iným energiám, s ktorými ste sa spojili.

Solar plexus alebo tretia čakra napĺňa rovnakú úlohu odlišným spôsobom. Táto čakra je, ako som povedal predtým, energetické centrum ega. Stále máte ťažkosti s týmto konceptom ega. Hlavne medzi dušami Pracovníkov Svetla je sklon pozerať na dávajúce, seba-presahujúce energie v ľudskej bytosti ako na „vyššie“. Ale tak to nie je. Vy žijete vo svete, kde sa dve energie spolu hrajú a tvoria stavebné kamene Stvorenia. Jedna má sklon spájať sa a hľadať Jednotu, druhá tvorí oddelenosť a individualitu. A druhá energia je rovnako živá a hodnotná ako prvá.

Je dôležité nastoliť mier v mužskej energii, objať vašu individualitu, vašu jedinečnosť, vaše „JA-stvo“.

Existuje základná „samotnosť“ v živote, ktorá nemá nič spoločné s osamelosťou, ale má všetko spoločné s tým, že ste „JA“, jedinečný jedinec. Objatie tejto samotnosti nestojí v ceste zažívaniu hlbokého spojenia s druhými. Ak skutočne objímete svoju individualitu, stanete sa mocnými, nezávislými a tvorivými jedincami schopnými zdieľať svoju energiu hlboko s kýmkoľvek alebo čímkoľvek, pretože sa nebudete báť, že v tom stratíte seba alebo sa vzdáte vašej individuality.

Mužská energia solárneho plexu vám pomáha stať sa naozaj tvorivými a mocnými. To je to na čo ženská energia vo vás čaká. Vaša v srdci pociťovaná inšpirácia sa chce dať poznať na hmotnej úrovni, chce vyjsť von veľmi pozemským spôsobom a priniesť posolstvo Lásky a Harmónie na Zem. Ženská energia je nositeľ Nového Veku, ale potrebuje vyváženú mužskú energiu, aby sa mohla naozaj prejaviť a zapustiť korene do hmotnej reality. To je dôvod, prečo je tak dôležité, aby boli energie prvej a tretej čakry vyliečené.

Energia zdravého ega, vyliečeného solárneho plexu, je seba-dôvera. V prvej čakre to je seba-vedomie, v tretej čakre je to seba-dôvera. Toto nie je druh arogancie, ktorú vidíte v nafúkanom egu. Je to jednoducho o dôvere v seba: „Cítim, že to dokážem!“ Je to byť si vedomý Vašej vlastnej najhlbšej inšpirácie, Vašich vlastných tvorivých schopností, a potom primerané jednanie. Nech Vaše energie prúdia von z Vás, dôverujte svojim prirodzeným nadaniam a darom, dôverujte tomu kto ste a ukážte seba svetu! Hlavne pre vás Pracovníci Svetla, ktorí nesiete toľko vnútorného Poznania a Múdrosti, teraz je čas, aby ste sa ukázali a neskrývali už nikdy viac. Je čas. Toto je váš cieľ a v tomto nájdete svoje najväčšie naplnenie.

Uzavrite mier s mužskou energiou v sebe.

Nezaváhajte a postavte sa za seba, aby ste prijali hojnosť, dobre sa o seba postarali. Buďte egoistický, v čistom a neutrálnom zmysle slova. Vy ste ego, ste jedinec. Nemôžete a nemusíte byť odpúšťajúci a chápajúci po celý čas. Nie je duchovné znášať všetko a hocičo. Jasne sú chvíle, v ktorých musíte povedať „nie“ alebo dokonca „zbohom“ a neustúpiť z toho kto ste.

Urobte to bez viny alebo strachu a cíťte ako vás mužské energie seba-vedomia a seba-dôvery posilňujú, aby ste mohli nechať krehkú kvetinu vašej ženskej energie kvitnúť a žiariť.

Je to všetko o spolupráci medzi energiami. Mužské a ženské energie klesli dole v dlhom a bolestivom zápase. Zdvihnú sa tiež spolu, pretože jedna nemôže byť vyvážená bez druhej. Teraz keď je ženská energia pripravená povstať z popola ponižovania a útlaku, je tu naliehavá potreba znovuzrodenia mužskej energie. Znovuzrodenie mužského sa stane nakoniec viditeľným v kolektívnom meradle, ale najprv sa prejaví v každom z vás samostatne, mužovi a žene.

Vy všetci ste držitelia týchto starobylých energií vo vás a je to vaše vrodené právo

Správy od Ježiša/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe – 2.časť – Nástrahy na ceste stávania sa liečiteľom

KribbePamela_Spravy-od-Jezisa02-12A4.doc

Prevzate z  http://ee.dunres.sk/clanky.php?id=1105

9 replies on “Mužská a ženská energia”

Minule keď som sedela v obyvačke,bolo počuť,ako susedka ktorá býva nad nami kričí na jej dcéru (na moju kamarátku).Bolo počuť každé jedno slovo.Strašne sa obe povadili,vo mne sa vzbudil najzvláštnejší pocit,ktorý som si mohla všimnúť.Tú ich hádku som prežívala úplne akoby na vlastnej koži.Presiahlo to až tam,že som sa rozplakala,ale tak neskutočne,akoby som pociťovala všetky zlé naraz,alebo ja neviem.Niečo v tom zmysle som cítila, že mi je ľúto,že sú hádky lebo viem že mier je najdôležitejší.Ako som tak plakala,došlo mi niečo – tu niečo nehrá. Rozmýšlala som – čo má toto všetko znamenať? :O Ešte nikdy sa mi nestalo niečo podobné.
No a presne to opisuješ v tej šiestej čakre. Keď zažívame emócie iných na vlastnej koži…
Pokladám to aj doteraz za čudné čo to vtedy bolo 🙂

Páči sa mi

Monika chybami sa netráp, aj mne občas písmenká preskakujú, takže v pohode, pochopila som. 😉

Ženská energia je vnímavá, citlivá, tiež sa veľakrát pristihnem, že prežívam emócie iných. 🙄 Dokonca aj cez písmenká sa dá zistiť a vcítiť do človeka. Dôležité je potom oslobodiť sa od tých pocitov, spracovať to a nedržať v sebe. 😉

Písala som o tom aj v tomto článku. https://anitram.wordpress.com/2011/03/17/slova-nabite-pocitmi/

Páči sa mi

Článok som si prečítala a pri posledných vetách toho článku ma napadla ešte jedna príhoda…mala som jednu veľmi dobrú kamarátku (teraz sa už skoro ani nebavíme) a pamätám si,keď jej oznámili,že jej zomrela babka.Keď som ju išla odprevadiť domov,chudinka plakala,aj mamka jej s plačom otvorila.Keď som prišla domov,objala som otca a spustil sa u mňa neskutočný plač.Pýtal sa prečo plačem a tak som povedala,čo sa stalo.Nechápali prečo som plakala,ved som jej babku ani nepoznala.Ani ja sama neviem prečo…proste sa vzbudil vo mne nejaký súcit..
Je zvláštne čo všetko dokážu spraviť pocity iného s človekom ktorého sa to netýka.. 🙂

Páči sa mi

Vieš táto tvoja príhoda mi skorej príde ako uvedomenie si hodnôt v tvojom živote a kto v ňom akú úlohu hrá. Manželovej sesternici zomrel otec na rakovinu, išlo to veľmi rýchlo. Moji rodičia boli práve odcestovaný v zahraničí a mňa jeho smrť citovo zasiahla. Tak som otcovi poslala aspoň SMS a napísala, som mu, že ho mám rada. Uvedomila som si, že som rada, že moji rodičia sú zdravý a stále tu sú pre mňa. Keď som to písala tiež mi bolo do plaču.
Takže tvoje citové prejavenie bolo skorej z obavy, že by si mohla aj ty o niekoho prísť a nie si na to pripravená.

Raz kolegyňa prišla po chirurgickom zákrok a vravela, že jej je hrozne zle na odpadnutie. V tom momente mne prišlo zle, ťažko, mala som pocit , že slabnem a je mi zle. Uvedomila som si, že som sa na ňu napojila a precítila jej stav. Predýchala som to snažila som sa ukotviť v srdci a za chvíľu už bolo ok. 😉

Páči sa mi

Veľmi ma zaujala táto debata, už dlhšie vidím farby vždy ma zaujímalo čo znamenajú, no vnímam ich napr keď som uvoľnená na masáži napr dnes začalo to výbuchmi žlto-zlatej , prechádzali vzbuchy modrej až po parížsku modrú a menila sa na fialovú. Napadlo ma či to nemôže byt aura ale koho moja, masérova? Vždy ma to fascinuje a chcem vedieť viac no neviem akým smerom. Stáva sa mi to napr aj na akupunktúre, kozmetike keď sa uvoľním, zavriem oči a na čiernom pozadí sa to začne diať.dokonca raz mi robili masáže tvare a paninpremyslala že na moje pigmentov škvrny by bolo dobre dať levanduľu, po masáže sa pýtala či som aj dnes videla farby a ja že sranda dnes levandulu a ona neskutočne presne som na ňu myslela že vám ju odporučím.
Myslite že takto vidím aura druhých .ďakujem za koment.

Páči sa mi

Ak to vidite vnutornym zrakom, su to vyboje v mozgu..tiez som to rada pozorovala..ked som nevedela spavat..nadherme obrazce…;obcas boli spojene aj s emociami. Niekedy sa mi takto zacali otvarat ine priestory a dimenzie a naposledy som takto videla mimozemske energie.

Mozno reagujete citlivejsie na energie inych…🥰

https://viziebosorky.wordpress.com/2019/02/21/mimozemska-navsteva/

Auru inych mozete vidiet aj na predmetoch..ktorych sa ludia dotykali.volnym zrakom…je pravda..ze napriklad cvicenie Jogy pomaha vidiet auru lepsie..lebo dychanim sa nase cakry viac aktivuju a harmonizuju…

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.