Kategórie
Liečenie Sny

Symbolický a mystický význam drahokamů…

Symbolický význam drahokamů je v prvé řadě odvozován od jejich barvy, zatímco jiné jejich vlastnosti, na rozdíl od výše uvedených hledisek, ustupují značně do pozadí.

Všeobecně je možno říci, že drahokamy čiré, bezbarvé symbolizují světlo, čistotu, radost, nevinnost, víru, život, pokoru, moudrost; drahokamy barvy modré – věrnost, stálost, upřímnost; drahokamy zelené hlavně naději, zvláště na život posmrtný nebo nesmrtelnost.

Zvláštní postavení zaujímají pak drahokamy barvy žluté a červené. Tyto barvy samy, jak známo, mohou míti různý, často i protichůdný smysl. Tak červené drahokamy mohou jednou symbolizovat moudrost, čistou lásku, jindy opět smyslnost, vášnivost. apod. Žluté drahokamy jsou pak někdy odznakem žárlivosti, nestálosti, v jiném pojetí však odznakem věrnosti. Fialové drahokamy pak znamenají lásku, oddanost, důvěru, ale také utrpení. Pohnutky, ze kterých pak byly některé drahokamy vyvoleny za symboly určitých fakt nebo idejí, jsou ovšem mnohem složitější a u každého drahokamu různé – proto nelze o nich mluvit všeobecně, nýbrž u každého kamene zvláště. 

Důležitým doplňkem symboliky drahokamů je nauka, že mnohé z nich jsou často na základě korespondence zdroji určitých magických sil nebo inteligencí, které je možno dynamizovat nebo vyvolávat pomocí určitého, specifického, magického hesla a pečeti, symbolu; o způsobu, jakým se tyto magické operace provádějí, je známo poměrně málo. Zmínky o tom je možno nalézti ve spisech moderního anglického jasnovidce, který se skrývá za pseudonymem Charubel.

Podle jeho návodu musí být příslušná pečeť do drahokamu vyryta, a v případě potřeby se musí vlastník drahokamu na kámen koncentrovat nebo meditovat příslušné magické heslo. – Některé příklady těchto hesel a pečetí budou uvedeny později. Z uvedeného je však zřejmo, že úzce souvisí někdy symbolický význam drahokamů s jejich použitím magickým.

Zajímavým způsobem použití symboliky drahokamů jsou tak zv. kabalistické šperky, které byly zvláště oblíbeny v 17. a 18. stol. ve Francii a v Anglii. Tehdy totiž byly s oblibou vyhledávány šperky, prsteny, brože apod., ozdobené několika různými drahokamy, které byly uspořádány tak, že počáteční písmena jejich názvů tvořila akrostichon, vyjadřující určité slovo nebo heslo. Uvádím dva příklady, které jsou vzaty z pojednání dr. F. Kunze “Natal Stones”1:

F fire-opal B beryl
O opal O opal
R ruby N nefrit
E emerald H hyacinth
V vermeille E emerald
E essonit U uralian-emerald
R rubellit R ruby

Původ těchto šperků je však mnohem starší. Jak svědčí nálezy z pozdního starověku, byly již tehdy podobné obdoby známy, na nichž lze opět ze seřazení drahokamů vyčísti hesla: “Zes”, “Aei”, “Iao”, atd.

Ne bezvýznamnou úlohu hrají drahokamy v symbolice náboženské, již od nejstarších dob. O významu drahokamů ve Starém zákoně a kabale byla již učiněna zmínka dříve.

Symbolem Mistrů a Zasvěcenců byl odedávna diamant (i u Rosikruciánů), nebo křišťál; Kámen mudrců bývá naznačen smaragdem, řidčeji krychlově krystalizující solí. Zvláště o významu posledního bývá uváděno v literatuře množství výkladů, přičemž však zřídka kdy se uvádí vysvětlení kabalistické.
Mystický význam krychle je běžný. Hebrejský výraz pro sůl,  (melach), má číselnou hodnotu 40+30+8=78, což se rovná trojnásobku jména Nevyslovitelného, JHVH, 10+5+6+5=26. Je tedy krychle, sůl, manifestací boha v těle, tj. ve všech třech světech.

Zvláště rozsáhlé je použití symboliky a mystického významu drahokamů v křesťanství. Někdy je však symbolika zdánlivě zmatena tím, že různí autoři používají k symbolizování jedné a téže věci drahokamů různých. Například pokora je u Bruno z Asti, opata z Mte. Cassino, symbolizována hyacintem, u papeže Inocence III. pak chalcedonem.

Za povšimnutí stojí, jak upozorňuje Huysmans, že drahokamy v křesťanské symbolice zaujímají zvláštní postavení. V protivě k rovněž hojně používaným symbolům z druhých dvou říší přírodních, rostlinné a živočišné, znamenají drahokamy vždy věci dobré, ctnosti, a nikdy ne hříchy. Již sv. Hildegarda vysvětluje tento úkaz tím, že Mistr Leonard nemá prý drahokamů v oblibě, protože mu svým třpytem připomínají Božskou jiskru, kterou po pádu z nebes ztratil, a svým původem pak věčný oheň, který je mu trýzní. –

Po stránce mystické je tento výklad zcela oprávněný a stojí v jisté vnitřní souvislosti s naukou Rosikruciánů. Podle jedné, ústně mi sdělené legendy, kterou nelze celou uvádět, měl Satan na přilbě upevněný nádherný smaragd, který při pádu z nebes ztratil. Z něho pak, podle jiné legendy, byla zhotovena miska, Sv. Grál, do něhož na Golgotě byla zachycena krev Spasitelova. (Význam těchto legend je mystikům jasný; nemystikům by zevrubnější výklad nebyl mnoho platný.)

V legendě o sv. Grálu je naznačena celá mystická Cesta, a to dvakráte. Jednou celým příběhem, podruhé popisem chrámu sv. Grálu na Mt. Salvatoris, který, jak známo, je vybudován z drahokamů. Popis stavby a řada drahokamů z vnějška do vnitra, je jedním z nejnádhernějších naznačení Královského Umění a zároveň skvělým důkazem, že staří mystikové byli mistry v symbolice.

Jiná řada mystických symbolů je drahokamy vyjádřena v Apokalypse. Zjevení sv. Jana, z nichž uvádím pouze naznačení 12 apoštolů v základech Nového Jeruzaléma (IV., 3; XXI., 19-21). Také perla má svůj hluboký význam (IV, 6).

Obdobné náznaky lze nalézti i ve spisech sv. Jeronýma a u celé řady autorů dřevní církve.

Petr Šimon jaspis Matouš karneol
Ondřej safír Tomáš beryl
Jakub chalcedon Jakob Alfeův ametyst
Jan smaragd Šimon Zelotes hyacint
Filip sardonyx Juda Jakubův topas
Nathanael2 chryzopras Jidáš chryzolit

 Pěkným příkladem středověkého pojetí symboliky drahokamů je sekvence na počest Panny Marie, složená ve 14. stol. Konrádem z Haimburgu. Je to vlastně pozdravení. andělské, při němž pisatel ukazuje Rodičce Boží prsten s četnými drahokamy a při každém chválí některou její ctnost. Například:

mater purissima smaragd
sedes sapientiae chryzolit
virgo praedicans chryzopras
refugium peccatorum hyacint atd.

Rovněž ve spisech sv. Metchildy nalézáme bohaté symboliky drahokamů, mimo jiné jsou jimi naznačeny i všechny tři hierarchie nebeských duchů, z nichž každá se skládá, jak známo, ze tří kůrů.

Serafíni achát
Cherubíni topas
Trůny jaspis
Panstva chryzolit
Síly safír
Mocnosti onyx
Knížata beryl
Andělé smaragd
Archandělé rubín

Dále by bylo možno uvést řadu drahokamů, symbolizujících evangelické ctnosti apod.; byla by však nepřehlednou a jednotlivé zmínky budou uvedeny až později, při popisu příslušných drahokamů samých.

Pro úplnost je třeba ještě dodat, že v některých středověkých spisech, hlavně alchymistických, je uváděna celá řada báječných drahokamů, které nikdy neexistovaly a ani existovati nemohly. (Například karbunkul, draconius, quamdros apod.). Jsou to pouze symboly a alegorie, často velmi významné. Bude o nich souborná zmínka později, ve zvláštní kapitole.


Názvy drahokamů jsou většinou podány v původním anglickém znění, v němž znamenají:

  • fire-opal – červená odrůda opálu;
  • ruby – rubín;
  • emerald – smaragd;
  • vermeille – oranžový almandin;
  • uralian-emerald – zelenavá odrůda granátu

V synoptických evangeliích je místo něho uváděn Bartoloměj.

 Význam drahokamů v lékařství.

Předem je nutno předeslat, že níže uvedené je uveřejněno pouze “ad narrandum, non ad probandum” (“aby bylo vypravováno, nikoliv prováděno”) – kvůli úplnosti.

Jak již bylo řečeno, byly mnohé drahokamy ve středověku i starověku pokládány za nositele tělesného i duševního zdraví nebo chorob podle planetárních vlivů; jiným opět přičítána moc odvracet nemoci a neštěstí, přivolané zlým pohledem, uhranutím, očarováním, magickými útoky nebo nepříznivými vlivy planetárními a astrálními atd. Odtud tak oblíbené nošení drahokamů jako magické ochrany, amuletů, které měly především účel profylakční. Tato preventivní ochrana týkala se především nemocí; s nimiž si tehdejší medicína nevěděla dobře rady (tuberkulóza, rakovina, lues, epilepsie, oční zákaly apod.).

Jinak hrály drahokamy jistou úlohu i při léčení samém, zvláště sympathetickém, zpravidla ve spojení s jinými farmaky a určitými obřady magickými (např. zaříkávání). Tím dosažitelné výsledky by snad bylo dnes možno vyložiti na základě homeopatie.

Nejčastěji bylo doporučováno pouze upevnit drahokam na tělo nemocného, nebo do jeho bezprostřední blízkosti. Jindy opět byla léčivá moc připisována vodě, v níž byl dříve určitý drahokam ponořen po jistou dobu, zpravidla astrologicky určenou.

Dodnes tvoří pak drahokamy dosti důležitou složku lékařství orientálního, hlavně arabského, perského a čínského. Známých pět drahocenných zlomků (tvořených práškem z rubínu, smaragdu, safíru, topasů a perel) je dosud v Číně pokládáno za nejmocnější panaceum.

Až do počátku novověku byla všeobecně rozšířena víra, že některé drahokamy jsou spolehlivými indikátory jedů, a ve styku s nimi popraskají nebo ztratí barvu, podobně jako báječný roh z jednorožce (narvala).

Jiné se opět těšily pověsti nebezpečných jedů – například diamant. Ještě v době renesanční se v Evropě věřilo, že diamantový prášek požit vnitřně způsobí neodvratně smrt.

Ač léčení pomocí drahokamů je planým kulturním přežitkem z doby velmi dávné, nalézáme jeho stopy v mnohé Materia Medica nedávných století; v moderní době se pokouší je zcela vážně vzkřísiti dr. Lignieres z Nizzy.

Významné drahokamy 

Z knihy Dr. A. Lögell:  VÝZNAM  DRAHOKAMŮ  V  HERMETISMU

17 replies on “Symbolický a mystický význam drahokamů…”

Dobry den, chcem sa spytat ze:
Som krestan verim jedneho Boha, a pritahuju ma aj tzv. liecive kamene.
Chcel by som poradit ci to nieje v rozpore s mojou vierou.
Na jednej strane ma to velmi zaujima a mam aj nejake kamienky uz aj doma a na druhej strane ma zaujima ze sa to vyskytuje vsetko otom v ezoterike a ci to je spravne ked verim v Pana Boha.Dakujem za Vasu odpoved.

Páči sa mi

Lukáš Kristu liečil svojimi rukami, používal univerzálnu energiu, takú akú používame pri Reiki. Robil zázraky, dokázal priviesť ducha späť do tela a tak ho oživiť. Všetko to boli dary od Boha. Boh stvoril aj prírodu a minerály , čo sú poklady zeme, tak ako aj stromy, ktoré nám dávajú energiu.

Je hriech, ak čerpáme energiu zo stromov?

Všetko to stvoril Boh. Verím tiež v jedného Boha a verím, že jeho božská iskra sa nachádza v mojom vnútre. Preto sa riaď duševným cítením, intuíciou z podvedomia, ktorú nám dáva naša duša. Ona je cez svoje vyššie časti s ním v spojení. Netráp sa tým, čo sa kde píše, ži tým, čo cítiš a ver v Boha v sebe. Tak nájdeš cestu k nemu, cez svoje vnútro, tam vysielaj svoje otázky k nemu a dočkáš sa aj odpovedí.

Liečivé kryštáli používali aj v dávnej Atlantíde a pomocou nich mali zostavené aj rôzne technológie, lebo im slúžili ako zdroje energie. Ako by mohlo byť niečo zlé v takom čírom krištále?
Kamienky ti škodiť nebudú a nie sú ani proti kresťanskej viere. 😉
Otázka pre teba…čím sú zdobené honosné šperky kňazov a biskupov? (aj rubíny, smaragdy sú cenné minerály.)
Takže týmto sa vôbec netráp. Ak vieš aké vlastnosti má daný kameň a ktoré kamienky si pritiahli teba, nemáš sa čoho obávať. 😉

Pekné sny prajem.

Páči sa mi

Ahoj lukas,

pokiaľ veríš v jediného Boha, ktorý má tri osoby (Otec, Syn, Duch Svätý), jednoznačná odpoveď je:
Áno je to hriech a navyše veľmi nebezpečný. Otváraš sa týmito “nevinnými” praktikami aj satanovi. Pokiaľ niečo potrebuješ, obracaj sa s dôverou na Boha v modlitbe a nesnaž sa niečo podriadzovať svojej vôli prostedníctvom kameňov, nejakej neosobnej energie či mágie.
Odpoveď od anitraM je úplne scestná a nemá nič spoločné s kresťanstvom.
Kameň je kameň. Môže predstavovať symbol, ale sám o sebe nemá moc (ani liečiteľskú ani magickú). Pokiaľ má, je táto moc od diabla.

Verím, že toto môže byť príťažlivé, ale daj si pozor, sme v neustálom boji proti satanovi a jeho formy útoku sú rôzne. Aj to, že ťa presvedčí, že to čo robíš, nie je hriech a že to je vlastne v súlade s tvojou vierou.

Ak máš pochybnosti opýtaj sa kňaza. Reiki je iná viera, a je nebezpečné sa ňou zaoberať, lebo ťa odvedie od skutočnej podstaty a tou je Ježiš Kristus, pravý Boh, ktorý nepoužíval na robenie zázrakov univerzálnu energiu, ale svoju Božiu moc.

Energiu nečerpáme od objatia stromu, ale z jedla. Viaže sa na cukor atď. – opýtaj sa lekára.

Ako kresťania máme duchovný pokrm – Eucharistiu a z nej pre svoj duchovný život načerpáš oveľa viac ako ti môže dať akákoľvek ilúzia o kameňoch.

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Páči sa mi

Firime píšeš…..Kameň je kameň. Môže predstavovať symbol, ale sám o sebe nemá moc (ani liečiteľskú ani magickú). Pokiaľ má, je táto moc od diabla.

Liečivé kameňe sú tvorené minerálnými látkami, ktoré pochádzajú z prírody. Z prírody pochádzajú aj rastliny, ktoré majú v sebe tiež veľa minerálných látok, takže aj tieto ich účinky sú od Diabla? Off ,tak aby sme sa báli niečo konzumovať, lebo budeme silno ovplyvnený Diablom. Všetko je energia, tak isto aj v mineráloch v rastlinnách aj v nás. Boh je najčistejšia energia-láska, ktorá vyžaruje zo toho čo stvoril.

Tvoj názor ti však neberiem, je to tvoie vnímanie.

Páči sa mi

V určitom pohľade som svoju odpoveď zjednodušila, aby som to to nemusela rozvádzať do podrobností.

Neberiem minerálom schopnosť liečiť, keď ich konzumujeme. Dochádza k látkovej výmene a telo si doplní to, čo mu chýba. Veď telo je podobne ako kameň zložené aj z minerálov. Keď nejaký chýba je zle, keď je niečoho nadbytok a telo to nevie vylúčiť, je tiež zle. Rovnako aj rastliny majú podobné účinky.

To pred čím som varovala, je pripisovanie “zázračnej” “liečiteľskej” “nadprirodzenej” moci kameňom, lebo to je už povera, prakticky mágia. Takže áno, keď si dám bylinkový čaj na upokojenie, upokoja ma látky ktoré prijme a spracuje moje telo. Nič nadprirodzene liečiteľské v tom nie je. A nepomôže mi nosiť bylinky, z ktorých uvarím čaj okolo pásu.

Nosiť pri sebe akúkoľvek vec a pripisovať jej nadprirodzené účinky (amulety vyrobené z kameňov, kostí, bylín a čo ja viem čoho) je hriech. Rovnako ako veriť v ich účinok. Je to hriech konkrétne proti 1. Božiemu prikázaniu – Ja som Pán, Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.

Boh je čistý duch. Pre teba duch asi znamená najčistejšia energia, ale nie je tomu tak. Duch má osobnosť, vlastné JA. V každom prípade Boh nie je neosobný, nie je neosobnou energiou.

A dovolím si citovať anitraM: “Netráp sa tým, čo sa kde píše, ži tým, čo cítiš a ver v Boha v sebe. Tak nájdeš cestu k nemu, cez svoje vnútro, tam vysielaj svoje otázky k nemu a dočkáš sa aj odpovedí.”

Mne to zásadne pripomína jeden rozhovor v raji, keď had radil žene, ktorá sa nevedela rozhodnúť, či splniť Boží príkaz alebo nie: “Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.”

Radíš niekomu aby sa netrápil nad Božími príkazmi (veď to len niekde niekto napísal), ale aby žil len podľa seba a podľa toho čo v sebe cíti, sám si určoval čo je dobré a čo zlé a nenechal si to určovať od Boha. A to je nebezpečné pre každého človeka, nielen pre kresťana.

A vôbec nejde o to, že to je môj osobný názor, pretože verím tomu, že za túto pravdu sa postaví každý kresťan – katolík.

Páči sa mi

Používanie minerálnych kameňov je len využívanie ich prírodnej sily. Majú schopnosť očisťovať pomocou svojej energie, kremík je častica, ktorá sa dáva elektroniky ako vodič, meď je tiež hornina a má svoju energiu, striebro tak isto a pridáva sa aj doplnkový látok na podpornú liečbu. Takže žiadna nadprirodzenosť sa im nepripisuje, len to, čo v sebe majú, lebo sú to živé častice zo svojou energiou.
Píšeš: Radíš niekomu, aby sa netrápil nad Božími príkazmi,…žiadne božie príkazy to nespomínam… to, že si si to len ty s tým spojila a takto postavila je len tvoj pohľad. Moje vnímanie bolo jasne opísané v komente Lukášovi. Nespomínam tam, aby ho zasväcoval , urobil si z neho kult, či niečo podobné.

Každý z nás má slobodnú vôlu, teda právo rozhodnúť sa ako chce. Nevediem žiadnu sektu, v ktorej ovplyvňujem ľudí, aby sa riadili podla mňa a mojej pravdy. Každý vnímame veci podľa svojej duchovnej úrovne a máme sa k svojej pravde dopracovať svojim spôsobom.

To že niekomu radím, aby sa riadil duševným cítením a nie egom, ktoré ho nahovára k zlým ,sebeckým veciam je možno pre teba nesprávna cesta, ale pre mňa nie. Duša bola stvorená čistá, ale nie dokonalá a na to nám slúžia inkarnácie, aby sme mohli na sebe pracovať, očisťovať sa duchovne vzdelávať a byť tak vždy o kúsok bližšie k Bohu.
Želám ti pekný večer.

Páči sa mi

Firime: Všetko je energia. Aj ty, aj ja aj tvoje myšlienky aj samotné vedomie, skratka,všetko okolo teba. Hmota je len komprimovaná energia s nízkymi vibráciami a to čo je jemnohmotné – duch,vedomie,myšlienky, naopak s vysokými. Nie je to žiadna povera. Je to kvantová fyzika. Keď je všetko energia, prečo by jej zdroj mal byť niečo iné? 🙂

K tým minerálom…vôbec nie je prekvapením, že cirkev sa v minulosti do všetkého miešala, hlavne do svetských zaležitosti. Je oveľa jednoduhšie a výhodnejšie všetkým vymyť mozog a kázať ľudom, že lieky na prírodnej báze(homeopatia, bylinky, kryštály) su zlo pre ich “magické” a efektívne učinky. Je lepšie do seba pchať lieky od farmaceutickej mafie, ktorá ide ruka v ruke s cirkvou kde sa delia o svoje zisky, (Vatikán je najbohatšia inštitúcia na zemi) ktoré nie len že chorobu neliečia, ale ešte ju aj podporujú a maju kopec dalších vedlajších učinkov, ktore vedú len k ďalším liekom na ďalšiu chorobu. Lekári potrebujú, aby boli ludia chorí. Je pre nich nežiadúce keby by boli všetci ludia zdraví a uplne zadarmo, pretože všetko by im poskytovala príroda. Tak by boli vlastne všetci lekári zbytoční 🙂

To čo je dobré alebo zlé neurčuje Boh, ale cirkev a to je veľký rozdiel. A aj tak sa veľmi mýlia. Veci niesu ani dobré ani zlé. Oni proste len sú. To, či je niečo dobré alebo zle si len kategorizuje naša myseľ.

Dnešné kresťanstvo nemá s Ježišom vôbec nič spoločné a stala sa z toho jedna velká sekta.
Celé kresťanstvo je aj tak podmnožina judaizmu 😉

Páči sa mi

Nara som rada, že si sa za mňa postavila, lebo to vnímam rovnako, len som nechcela byť tá, čo útočí na cirkev, ktorá veľa vecí prekrútila vo svoj prospech.

Náš život sa neviaže len na ľudský hmotný, ale veľká časť jeho je vo svojej jemno hmotnosti, kde platia iné zákony. 😉

Páči sa mi

Aj ja poviem jednu nehoráznosť-žiadny hriech neexistuje,existuje len správne a nesprávne riešenie situácie.
Je zaujímavé, že ani jedného ateistu, budhistu, alebo napr. poviem to tak globálne-ezoterika, ani vo sne nenapadne, aby presviedčal kresťana, že to, čomu verí, je hriech, alebo blud. Len kresťania, a najviac katolíci majú tú potrebu všetkých presviedčať, ako veľmi sa mýlia, a ako zle dopadnú, keď nebudú žiť presne podľa toho, čo vraví Biblia.
Ináč v Biblii sa toho dosť popísalo o skromnosti a pokore, z vyjadrenia Firime ide na mňa silná povýšeneckosť.
Maťka, pre mňa osobne sú tvoje stránky balzamom na moju dušičku,prajem všetkým krásne jarné slnečné dníčky

Páči sa mi

Príjemný dobrý deň želám 🙂

hm, zaujímavé, veľmi, veľmi zaujímavé ……
ako si tu tak čítam všetky tieto príspevky, napadol ma, ( napadol a neublížil 😀 ) jeden príbeh …..
príde za židovským rabim jedna žena a sťažovala sa na nemožného suseda,
ten si ju vypočul a povedal
máš pravdu!
po obede došiel za tým istým rabim spomínaný sused, tiež spustil svoje ponosy, rabi mu na to hovorí
aj ty máš pravdu!
🙂

v tom je tá krása bytia, čomu veríte tým ste, čo vidíte vnútri seba, to vidíte navonok …..
ako by mohol byť kameň diablom a kvetinka anjelom?
ked boh je vo všetkom, … boh je! …. a už teraz znižujem to čo hovorím, tým keď hovorím
že on je Všetko vo všetkom …….

čo sa týka cirkví, ( všetkých nie len tej katolíckej )
nie je väčšieho šialenstva ako príslušnosť k akejkoľvek cirkvi …….
chodte do vnútra seba, a v tichu samých seba zistíte, kým skutočne Ste! …..

moja mama mi minule hovorila jeden príbeh ….
na humenskej stanici, pobýval svojho času bezdomovec, ……
jeho telo bo na pohľad pre iných odporné, ( smrad, ktorý sa z neho šíril, všakovaká háveď ktorá z neho vyliezala, chrobáky atd )
okoloidúci ľudia mu chceli pomôcť, a tak zavolali na neho
políciu, hasičov, nejakú rádovú sestru, aby tú bytosť presvedčili, že jej telu ide pomôcť, …..
maminine rozprávanie sa zvrhlo v podobnú plamennú reč ako tu predviedla slečna firime …..
je to hlupák, ktorý nevidí a nechce si dať pomôcť ( mimo tejto debaty, podla čoho práve slečna firime práve toto vidí? … ako vie, že niejaká iná bytosť je hlupa a nevidí 🙂 )
keď som mamine povedala ….

maminka, ale to čo hovoríte je lož, tí ľudia mu v skutočnosti pomôcť nechceli
chceli ho upratať, spred svojích očí ako niečo a niekoho na koho sa zle pozerá ….
to robíme s bohom ( kostoly na konci dedín, ….. nie v strede dediny, ale na konci, )
ludí odkladáme do domova dôchodcov,
chceme dieťa? pán boh nás nepožehnal dieťaťom, pôjdeme do detského domova, spíšeme zmluvu a donesieme si dieťa, ktoré má dobrý genetický základ, najlepšie ak nie je čierne ( cigánča )
takže mamina, toto je tá vaša kresťanská pomoc?
rozčúlila sa, nesmierne sa vytočila, si taká hlúpa, ved ked budeš v mojom veku pochopíš …..

videla som, že nemá význam jej hovoriť o jej vlastnej slepote, …. jediný liek na to ako spraviť aby videla je poliečiť ju
ale predsa som sa len spýtala …..
dobre mami, hovoríte o kristovi, milujete ho ako božieho syna,
čo by urobil podla vás on?
ako by sa zasprával v tej situácii on? …. lebo podla toho čo som študovala bibliu ja,
viem, že si vždy k najchudobnejším, najhriešnejším sadol,
jedol s nimi, počúval ich, smial sa s nimi …….
a to isté by urobil aj teraz …………
načo plamenné reči? stačí predsa tak málo
iba cítiť, …. a? riadiť sa heslom …
ži a iba nechaj Žiť …….

takže? iba znova poviem na margo tejto debaty ……
áno, aj ty, aj ty, a aj ty máš pravdu ….. 🙂

prajem prekrásny deň, veľa slniečka, pokoja a úsmevov prajem 🙂 všetkým 🙂

PS: a martinka, ….. tebe iba toľko by som rada povedala ….. potrebuješ, naozaj potrebuješ aby sa niekto zastával teba a tvojej práce? …. ak áno, prečo? 🙂

Páči sa mi

Lili ….ďakujem za výstižné príbehy. ♥ Máš pravdu, obe sme ju mali zo svojho uhla pohľadu, aj keď som z jej strany cítila viac zastrašovania mocou iných. 🙄

PS: občas potrebujeme každý, aby sa za nás niekto postavil a nenechal nás v domnienke, že sme niečo vďaka pocitom neurobili správne. 🙄

Krásny slniečkový dník aj tebe prajem ☼♥☼

Páči sa mi

…..čo je tak hriech???Ak sa vrátim k môjmu prežitku,tak je to to čo omielam dookola.Proste ostávajú v nás iba pocity a tým,že my máme akési rebríčky hodnôt,či prikázania,tým si vlastne určujeme čo hriechom a zlým je a čo nieje……Je to len na nás čím a za čo sa odsúdime.Všetky duše majú otvorenú bránu do Neba a každého Boh očakáva i toho najhoršieho s najhorších.Naša Duša je kúsok Boha,ktorú stráži anjel,pomáha nám ako vie,či ho vnímame ,alebo nie je už iba na nás.Boh s každým každý deň prehovára a či ho počujeme ,alebo nie je na nás…….Máme slobodnú vôľu dar,darov,ale Boh nesúdi,naopak obhajuje naše skutky,alebo nás v Nebi očistí od našich okov,ktoré sú vytvorené našimi predsudkami,výchovou,prostredím atď……..No a ako som čítal,tak si tu zopár ľudí hodilo kameň do katolíkov,opisujete ako treba byť tolerantný,no no sami súdite.Áno má pravdu z jej uhla i Firime,lebo to je jej viera a ako správne zareagovala napriek tomu,že určite nečakala potlesk,lebo to urobila v dobrej viere,aby ochránila čisté Dušičky,ale i tak treba vždy myslieť na Veľkonočné tajomstvo a to ,že každá cesta vedie k Bohu,lebo prečo by Boh daroval diablovi niečo čo nieje jeho.Sami sa svojimi skutkami odsúdime k peklu a čakáme na cestu späť.Občas k nám prídu slová ktoré nás pobúria,nadvidnú,no po čase cítime,že v nich bolo viac,mysleli sme na ne,preberali ich a možno nám tých pár slov skrátilo tú cestu k Bohu,možno nás uchránilo omylov a pádov,ale za tie si zaplatíme tu a teraz,ale kto má raz dobro v srdci,ten cestu nikdy nestratí i keby sa venoval kolonovaniu ťavieho trusu 🙂 🙂 🙂 Prajem krásny jarný večer plný všakovakých vôní jari,vtáčieho štebotania a spokojnosti……….R

Páči sa mi

Áno Radko, viem, že to to už viac krát spomínaš, no človek občas potrebuje vlastnú skúsenosť, aby pochopil.
Za hriech sa naozaj odsudzujeme sami. 🙄 V časoch, kedy som si uvedomovala koľko zlých vecí som urobila z môjho pohľadu, sa bytosti pri mne vyjadrili s tým, že je na mne ako si čo odôvodním. Vtedy som mala pocit, že všetko zľahčujú, no mali pravdu.

Pokojne sny ti prajem. 😉

Ukážka z príbehov o klinickej smrti

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.