Kategórie
Duchovné

Kľúč k veľkým tajomstvám…Elias Lévi

Veľké tajomství smrti

Obáváme se často myšlenky, že i nejkrásnější život musí skončiti a děsíme se příchodu onoho strašlivého neznámého, nazývaného smrtí, která nás zbavuje všech radostí života. 

Proč se rodíme, když život je tak krátký? Proč s takovou námahou vychováváme děti, když musí zemříti?

Tak táže se lidská hloupost ve svých tak četných a tak smutných pochybách. Stejně tak by se mohlo ptáti lidské embryo před narozením do tohoto světa, které je vrhne do světa mu neznámého, osvobozuje je z jeho ochranného obalu. Pochopíme-li mysterium narození, nalezli jsme již klíč k velikým tajemstvím smrti.

Vtělený duch, přírodním zákonem vržený do matčina klína, probouzí se v něm pomalu, vytváří si potřebné orgány k životu, které neustále rostou, ale právě svým růstem zapřičiňují i konec svého života v matčině klíně. Nejšťastnější dobou v životě embrya jest, když spočívá ve tvaru jednoduché larvy v obalu, kde plave ve vyživující a utvářející šťávě. Tehdy jest volné a nepřístupné cizím vlivům, žije ze všeobecného života a přijímá od přírody dojem vzpomínek, které později určí tvar jeho těla a vzhled jeho obličeje. Tuto šťastnou dobu můžeme nazvati dětstvím embryonatu.

Pak přichází doba jinošství, lidský tvar stává se zřetelnějším a tvoří se pohlaví; v mateřském životě nastává obdoba stejných změn budoucího mládí s nejasným sněním. Placenta, vnější a skutečné tělo plodu, cítí, že něco v ní klíčí, něco co hotoví se vyvstati, při čemž ji roztrhne. Dítě vstupuje pak zřejměji do života snů, jeho mozek obrácený jako zrcadlo vůči matce, vyvolává četnými podněty představy, které sděluje svým údům.

Matka jest dítěti tím, čím nám jest Bůh, to jest neznámou a neviditelnou prozřetelností, které se chce dítě vyrovnati ve všem dokonalém, co v ní obdivuje.

Má svůj důvod v ní, žije jí a nevidí ji, nemůže jí porozuměti ani ji pochopiti a kdyby umělo filosofovati, snad by i popíralo její existenci a inteligenci a spílalo jí, poněvadž jest mu bolestivým vězením a strojem bránícím mu ve svobodě. Stále a stále se pohybuje více, obává se a cítí, že jeho život hasne. Přichází hodina strachu a křeče, pouta padají a no cítí, jak se řítí v propast neznáma. Padá, bolestný pocit je pronikne, obklopí je cizí chlad, vydá poslední vzdech, který se však mění v první dětský pláč pozemského člověka.

Dítě jest mrtvo životu embryonálnímu, aby se zrodilo životu lidskému!

Ve stavu embryonálním zdála se mu placenta býti tělem a ona byla skutečně zvláštním embryonálním tělem, nepotřebným pro jiný život, které v okamžiku zrození bylo odvrhnuto jako nepotřebné smetí.

Naše tělo v životě lidském jest druhým obalem pro třetí život nepotřebným a proto se od něho odlučujeme ve stavu našeho druhého zrození. Lidský život srovnán s životem nebeským, jest skutečným embryonátem. Usmrtí-li nás naše špatné vášně, rovná se pozemský život potratu a my se pro věčnost rodíme předčasně. Sv. Jan zove tento hrozný stav druhou smrtí.

Dle vyprávění extatiků, zůstávají ztracené plody lidského života obsaženy v pozemském ovzduší, jež nemohou proniknouti, a zvolna se v něm utápějí a rozplývají. Mají tvar lidský, avšak nikoliv úplný, nýbrž všelijak porušený: jednomu chybí ruka, druhému paže, jeden jest pouhým trupem, onen pouhou bledou, kolotající hlavou. Do nebe jim brání vystoupiti poranění utrpěné v lidském životě, mravní rána, která způsobila jejich fysické znetvoření, kterým hyne všechno jejich bytí.

Brzy zůstane jejich nesmrtelná duše nahá a aby skryla svou hanbu a opatřila si nový závoj za každou cenu, jest nucena tíhnouti k temnosti zevnitřní a zvolna brázdí mrtvé moře, to jest spící vody starého chaosu.

Tyto poraněné duše jsou larvami druhého embryonatu; živí své eterické tělo parou prolité krve a děsí se špičky meče. Často přibližují se neřestným lidem a žijí z jejich života tak jako embryo z lůna matčina; mohou bráti na sebe nejstrašlivější formy, aby představovaly bezuzdné vášně svých živitelů a objevují se ve tvarech démonů politováníhodnému operatéru při neblahých pracích černé magie.

Tyto larvy se bojí světla a jmenovitě světla duševního. Záblesk inteligence postačí, aby je rozptýlil a vrhnul do onoho mrtvého moře, které nesmí býti zaměňováno s Mrtvým mořem v Palestýně. Vše co jsme tuto napsali náleží k pochybným tradicím jasnovidců a může býti vědecky potvrzeno pouze onou neobyčejnou filosofií, kterou Paracelsus nazval filosofií bystrohledu, Philosophia sagax. 
  
Velké tajemství všech tajemství

Veliké arkanum, to jest nevyslovitelné a nevysvětlitelné tajemství, jest absolutním věděním dobra a zla.

Budete-li jísti ovoce z tohoto stromu, budete se podobati bohům,” pravil had. Budete-li z něho jísti, smrtí zemřete,” odpovídá moudrost božská.

Tak roste dobro i zlo na jednom stromě a pochází z jednoho kořene. Zosobněné dobro jest Bůh. Zosobněné zlo jest ďábel.  Znáti tajemství aneb vědu o Bohu, znamená býti Bohem. [Znáti tajemství aneb vědu o ďáblu, znamená býti ďáblem.]
Touha býti zároveň bohem i ďáblem, znamená ssáti do sebe absolutní rozpor, dvě protikladné síly, znamená propadnouti nekonečnému sporu. Znamená píti jed, který ničí slunce a který musí stráviti svět.  Znamená obléknouti vražedné roucho Deaineiry. Znamená zasvětiti se nejjistější a nejhrůznější ze všech smrtí. Běda tomu, kdo chce věděti příliš mnoho! Neboť nemírné a opovážlivé vědění ho neusmrtí, nýbrž učiní ho šílencem.

Jísti ovoce dobrého a zlého ze stromu poznání, znamená spojovati dobro a zlo a tím je činiti stejným.

[Znamená pokrýti jasnou tvář Osiridovu maskou Tyfonovou.] Znamená odkrýti svatý závoj Isidin a znesvětiti svatyni.Odvážlivec, jenž s nekrytým zrakem chce pozorovati slunce oslepne a slunce se mu stane tmavým! Jest zakázáno říci o tomto předmětu více; ukončíme naše zasvěcování tvary tří pantaklů: Tyto tři hvězdy říkají dosti a spojíme-li je se čtverností možno dojíti k vytušení arkana arkán.4

PRVNÍ PANTAKL: Bílá hvězda, Hvězda tří magů.

BŮH jest { nade vše vědění: TAJEMSTVÍ.
nade vší spravedlnost: OBĚŤ.
nad všechen rozum: PROZŘETELNOST.
nad všechnu představu: DOKONALOST.
nade vše bytí: SOUCIT.

DRUHÝ PANTAKL: Černá hvězda, Zlá hvězda.

Satan je
nenávistí
{ proti vědění: NEVĚDOMOST.
proti rozumu: NESMYSL.
proti spravedlnosti: VLÁDYCHTIVOST.
proti pravdě: LEŽ.
proti Bytí: ZNIČENÍ.

TŘETÍ PANTAKL: Červená hvězda, Pentagram božského Utěšitele.

Duch Svatý 
je ve vztahu
{ k vědění: POKROK. <  
    > Nadšení.
k spravedlnosti: LÁSKA. <  
    > Harmonie.
k rozumu: MOUDROST. <  
    > Krása.
k pravdě: SVĚTLO. <  
    > Správnost.
k Bytí: INTELIGENCE. <  
    > Genialita.

K doplnění našeho díla zbývá nám ještě podati veliký klíč Viléma Postela.

Jest to klíč tarotu. Vidíme v něm čtyři barvy, hole, poháry, meče, peníze či kruhy odpovídající čtyřem hlavním světovým stranám a čtyřem zvířatům neb symbolickým znakům, uspořádaná čísla a písmena v kruhu, pak sedm planetárních znaků s naznačením jejich trojnásobného opakování třemi barvami, aby vyjádřily svět přírodní, lidský a božský, a jejichž hieroglyfické emblémy tvoří jedenadvacet velkých trumfů naší tarotové hry.

Uprostřed prstenu jest viděti světový trojúhelník, tvořící hvězdu neb prsten Šalamounův, jest to náboženský a metafysický trojúhelník odpovídající přirozené trojici universálního stvoření ve vyrovnovážených podstatách. Okolo trojúhelníku jest kříž, který dělí kruh ve stejné části. tak spojují se symboly náboženství s čarami geometrie, tak doplňuje víra vědění a vědění dává víře smysl.

Pomocí tohoto kříže jest možno porozuměti všeobecné symbolice starého světa a stanoviti překvapující analogie s našimi dogmaty.

Tak porozumíme, že božské zjevení jest v přírodě i v lidstvu neustále trvající, vycítíme, že křesťanství v universálním chrámu potřebovalo pouze světla a tepla, když dalo sestoupiti duchu lásky k bližnímu, který jest Životem samého Boha. 

Vzdávám ti dík, můj Bože, že jsi mne povolal do tohoto podivuhodného světla. Jsi nejvyšší inteligencí a absolutním životem všech čísel a sil, které Tebe poslouchají, aby vyplnily nekonečnost nevyčerpatelným stvořením. Matematika tě dokazuje, harmonie tě opěvají, tvary mizí a modlí se k Tobě.

Abraham Tě znal, Hermes Tě uhodl, Pythagoras změřil Tvoje pohyby, a Platon doufal v Tebe všemi sny svého genia; ale pouze jediný zasvěcenec, jediný mudrc dal dětem země na Tebe hleděti, pouze jediný mohl o Tobě říci:

Můj Otec a já jedno jsme; Budiž veleben, neboť jeho sláva jest slávou Tvojí! Otče, ty víš, že ten, který psal tyto řádky, mnoho bojoval a mnoho trpěl; zažil chudobu, pomluvy, pohrdání, žalář, všichni kdož ho milovali ho opustili, přesto však nikdy nebyl nešťastným, poněvadž útěchou mu byla pravda a spravedlnost!

Ty jediný Jsi svatý, a Ty víš, že nikdy nepokládal jsem se bez chyb před tváří Tvou. Tak jako všichni lidé byl jsem hračkou lidských vášní, pak jsem je – lépe však – Ty jsi je ve mně překonal a Ty dal Jsi mi, abych spočinul v hlubokém míru těch, kteří hledají a touží pouze po Tobě.

Miluji lidstvo, poněvadž lidé pokud nejsou šílení, jsou špatní pouze z omylu a ze slabosti. každý dle svého miluje dobro a touto láskou, kterou jsi jim dal jako oporu v jejich zkouškách, musí dříve či později milujíce pravdu dojíti k Tobě. Kéž by i moje knihy došly tam, kam je posílá Tvoje Prozřetelnost. Obsahují-li slova Tvé moudrosti, pak budou silnější než zapomenutí; obsahují-li však pouze omyly, pak aspoň vím, že moje láska k pravdě a spravedlnosti je přežije a že nesmrtelnost jistě znovu shrne naděje a přání mé duše, kterou jsi stvořil nesmrtelnou!

Elias Lévi  KLÍČ K VELKÝM TAJEMSTVÍM

Zdroj

4 replies on “Kľúč k veľkým tajomstvám…Elias Lévi”

Smrť je koniec fyzického bytia, no pokračovanim duchovného. Tak ako Lévy píše : “Dítě jest mrtvo životu embryonálnímu, aby se zrodilo životu lidskému! Vždy to je o nejakom bytí, ale to ty vieš. Príde jeden zaujímavý článok, je načasovaný na 27.8. som zvedavá na tvoj komentár k nemu. 😉

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.