Kategórie
Duchovné učenie

Závora vědomí – vstup do inkarnace…

Veškerá dogmata, světové názory, modely víry a výchovy jsou lidskými produkty. Vše dogmatické sice určují a svými negativními a násilnými požadavky podporují temné energie a bytosti, ale přece jen jde o výsledek lidského působení. Temné entity, které působí na naší planetě, potřebují lidi k tomu, aby si z nich braly emocionální a mentální energii a využívaly jí.

Jestliže nyní, v pozemském životě, dva lidé společně odbourají nějakou starou karmickou zátěž, je to důsledek minulého lidského konání a pozemských okolností.

Síly duše sice díky nové situaci pomáhají nacházet cestu poznání a řešení, ale jen v rámci stávajících lidských a kulturních vzorů v okolí nové osobnosti.

Život člověka s jeho vztahy je na jedné straně výsledkem událostí a činů některé dřívější inkarnace na této planetě a na straně druhév všeobecných transformačních procesů lidstva jako celku. Zpracování starých karmických zátěží je ve vztazích a v partnerství často důvodem, proč jsou dva lidé vůbec spolu. Tím, že určující události prožívají společně a spolu zvládají těžké situace, navážou často niterné spojení. V takových případech plánují duše opět společnou cestu jako partneři, příslušníci jedné rodiny či přátelé, aby se vzájemně podporovaly. Existuje nespočet příkladů, kdy lidé urazili dlouhou společnou cestu s předem určenými dušemi. Takoví lidé jsou si většinou hned velmi blízcí, což někdy může vést k partnerským nedorozuměním.

Jeden ženatý muž tak potkal ženu, která jej neskutečně přitahovala. Byla novou přítelkyní jeho bratra a on cítil, že je spojuje velmi těsný duševní vztah. Okamžitě jí otevřel své srdce. Tomuto pocitu se zcela poddával, protože ve vztahu ke své ženě a dvěma dětem prožil události, které si ještě nevyjasnil a které velice ovlivňovaly jeho manželské soužití. Cítil se ztracený a opuštěný a právě v této situaci vstoupila do jeho života jiná žena. Už dávno měl myslet na zájmy své rodiny, ale neustále to odkládal, protože ho jeho celodenní práce zaměstnávala tak, že večer už neměl chuť něco měnit. A tak řešení stále házel za hlavu. Nyní tedy potkal ženu, která v minulých životech jednou byla jeho manželkou a podruhé sestrou. Měli za sebou velmi pozitivní společnou životní cestu a vzpomínky v jeho podvědomí byly naplněny jen krásnými obrazy. Přesto nebyl v tomto životě vztah k nové ženě předurčen.

Měli se potkat a tentokrát stýkat jen jako přátelé. V takových situacích je někdy velmi těžké pocity utřídit a poznat, že se jedná jenom o jejich přenos. Muž hledal v bratrově přítelkyni naplnění vzdálených vzpomínek, ačkoli správnou partnerkou pro něj měla být jeho současná žena.

V případech jako tento je důležité nepodlehnout prvnímu náporu pocitů, nýbrž počkat a řešit vše teprve podle úkolů, které před nás nejbližší budoucnost postaví.

Pro dotyčného muže to bylo vyřešení konfliktu s vlastní ženou. Naštěstí měl tolik respektu a úcty k citům svého bratra, že touhu po jeho přítelkyni potlačil. Své pocity ukládal v nitru. Časem si vztah ke své ženě vyjasnil a pochopil, že ji stále velmi miluje a život s ní je pro něj přijatelný.

Pokaždé ho sice trochu zabolelo, když spatřil bratra s jeho přítelkyní, ale už se tím nijak netrápil. Přestál svůj pocit ztráty a důvěřoval signálům svého duchovního vedení, které jasně ukazovaly, že i život po boku jeho nynější ženy je velmi krásný.

Jestliže se poddáváme těžkostem soužití a necítíme se tak bezpeční a chránění, jak bychom si přáli, často okamžitě zaměříme pozornost navenek, aby bolest a marná touha co nejdříve pominuly. Většinou však jde o učební proces, o výzvu, abychom se vyrovnali s nějakou životní situací. Jen málo si pomůžeme, pokud ze stávajícího vztahu ihned utečeme, dřív než dosáhneme cíle poučení. V takovém případě si můžeme být téměř jistí, že duchovní vedení velmi rychle připraví jinou podobnou situaci.

Pro duši je důležité, aby její osobnost dokončila práci, kvůli níž na Zemi přišla, a přijala stanovené „učební lekce”.

Jejím cílem není okamžitě ukojit každou touhu a každou žádost. Za rozvojem a prací jednotlivých složek duše musí stát osvobození od četných osobních potřeb. V současné době se často stává, že nějaký vztah z různých důvodů skončí. Zčásti proto, že lidé zřejmě ještě nikdy nemohli zpracovávat karmickou zátěž s takovou rychlostí a intenzitou jako nyní.

Jestliže dříve žili na jednom místě, měli jen jedno povolání a téměř necestovali, aby získali nějaké zkušenosti, dnes je tomu docela jinak.

Dnes můžeme vyrovnat staré karmické dluhy téměř kdekoli na světě, i kdyby byly tisícileté. Může jít o starověký Egypt, Řecko, Aztéky či prvotní křesťany – všechny možnosti jsou k dispozici. V žádné době nebyly duše zřejmě tak zralé, aby jejich osobnosti dokázaly v krátké době zpracovat staré zátěže, transformovat bezcitné charakterové rysy a rušit vazby na určitá místa a lidi.

Existuje mnoho možností, jak se osvobodit od starých karmických zátěží.

Tak například dva lidé nesli starou magickou zátěž, která intenzivně ovlivňovala jejich vibrační pole. V minulých dobách již prožili inkarnaci jako muž a žena a oba byli velmi zběhlí v středověké magii. Zaujímali mocenské světské pozice a usilovali o jejich zachování. Zpočátku používali svou magii a sexuální sílu k odstranění překážek, které jim stály v cestě, ale i k připoutání žádoucího partnera. Potom pochopili, že je oboustranné usilování o moc a nadvládu příliš determinuje. Každý z nich se snažil prosazovat své zájmy, až vypukla regulérní válka o nadvládu v jejich vztahu i ve světě kolem nich. Ani jeden z nich nechtěl od praktikování magie upustit a zaplétali se stále více do svých energetických polí. Po nějaké době se ukázalo, že žena má v sobě silnější magickou moc, a oblastí, v nichž nad mužem dominovala, začalo přibývat. Po tomto životě poznala žena v některých složkách své osobnosti, že moc, o niž usilovala, byla pouze zdánlivá a že toto nikdy nebude ta pravá cesta.

Plně si světskou moc prožila a pochopila její iluze a prázdnotu. Nadále pak intenzivně vyhledávala Boží síly a stala se velkou spolupracovnicí na poli dobra. Mužovy dílčí složky se naproti tomu nedokázaly vymanit ze struktur moci a panování, a také v dalších inkarnacích se snažily podrobit si ostatní lidi a získat nad nimi moc. Přitom pochopily, že lidské usilování o něco vyššího a víra se dají k získání nadvlády lehce využít.

Tento muž převzal roli duchovního vůdce a jako nepravý guru dokázal uvést v omyl mnoho lidí. S pokryteckou láskou si získával žáky a manipuloval jimi. V současném životě především ženiny staré duševní složky naléhaly, aby se vypořádala se starou magií a spoutanou sexuální silou a mohla svobodně a bez omezení kráčet duchovní cestou. V tu dobu se opět potkali – ona jako žena a on jako muž. Staré pole sexuální magie okamžitě vyvolalo mocnou sexuální přitažlivost, nastěhovala se k němu a začaly působit dávné vlivy.

Je zajímavé, že v tu chvíli žena zaujímala roli oběti – přála si čelit tomu, co ji přitahovalo, neboť to byly právě tyto city, které danou situaci vyvolaly. Tak se oba mohli vzdálit starým polím a osvobodit se, ale on k tomu nebyl ochoten. Žena proto rychle propadla silné závislostí na svém muži. Dělala všechno, co chtěl.

Na jeho pokyn za sebou spálila všechny mosty, přerušila kontakty se svými rodiči i s přáteli, což muži stále víc umožňovalo nad ní neomezeně vládnout a plně využívat toků její energie. Přesně stejným způsobem, jakým se sekty snaží uplatnit vliv skupiny na své stoupence, působily energie v jeho manželství. Chytrými slovy a zdánlivě velmi spirituálními posudky očerňoval všechny lidi, s nimiž se jeho žena předtím stýkala. Nějakou dobu tomuto poručníkování zcela podléhala, což její rodina a přátelé nesmírně těžce nesli.

Zvenčí sledovali mužův špatný vliv a cítili, jak jsou vytlačováni z jejího života. Žena měla stále větší strach a pozorovala, že její manžel ji v něm záměrně udržuje, aby ji mohl kontrolovat a ovládat. Všechny její záměry, a dokonce i názory okamžitě odmítal a nutil ji kráčet jinou cestou, aby se za žádných okolností neuskutečnilo nic z toho, co si přála ona. Stále více ji energeticky vysával a přivlastňoval si její sílu. Tak tomu bylo až do přesně stanovené chvíle, kdy nastal obrat.

Žena se začala vnitřně osvobozovat, což u jejího muže ještě jednou vyvolalo silnou odvetnou reakci. Potom ho ale vnější záležitosti, které vyhovovaly jeho touze po moci, od vzniklé situace odvrátily a on si manželčin vnitřní odklon přestal uvědomovat. Žena si protrpěla starou karmickou závislost a poddanost a její karma „vyhořela”.

Tento vývoj umožnil jejím duchovním pomocníkům připravit pro ni nový život.

Brzy nato se jí podařilo se od muže odpoutat a začít znovu. Na tomto příkladu vidíme, že člověk, který v tomto životě očividně trpí, odkládá starou karmickou zátěž někdy bez účasti, jindy s účastí partnera, s nímž onu situaci prožívá.

Pokud je karmický dluh vyrovnán a vnitřní procesy probíhají v lásce, situace se automaticky vyřeší. Pokud byla karma splacena, duchovní zákony nám umožňují odpoutat se od našeho protějšku i v případě, že s tím nesouhlasí. Miska karmických vah se vždy převáží na stranu toho, kdo se otevře lásce, a umožní mu osvobodit se ze špatného vztahu.

Můžeme si to dobře znázornit na dvou zaklesnutých prstech. Zvednemeli lokty a zahákneme oba ohnuté ukazováčky, drží pohromadě; skloníme-li však jeden loket dolů, ukazováček na pokleslé ruce se volně vyvlékne.

Osvobození bylo dosaženo pokorou a poznáním – nikoli bojem. Bez toho se problémy a vazby nevyřeší, naopak může dojít k ještě většímu zauzlení.

V rovině vědomí mohla žena tyto souvislosti pochopit teprve po mnoha letech, ale v niterných rovinách došlo k uvolnění okamžitě.

Existují v nás oblasti, které můžeme označit jako veskrze ničivé.

Neseme v sobě duševní části, které v dřívějších inkarnacích většinou prožily něco velmi zlého. Válka, mučení, věznění, izolace čí násilná smrt někoho z rodiny mohou být důvodem, proč tehdejší osobnost pojala k životu takovou zlobu. K tomu, že zpracování karmy je mnohem těžší, nezřídka přispívá i rozepře s Bohem. Trápení, které je pro nás nesnesitelné, máme sklon potlačovat nenávistí. To zpravidla vyžaduje všechnu naši energii.

Osvobodit se však můžeme jenom přijetím všeho, co k bolestné situaci vedlo.

I v partnerských vztazích usilují staré části o prosazení svého programu tím, že nám stále znovu předhazují, kolik je kolem nich zla. Také trýznivý pocit žárlivosti se většinou dostavuje proto, že někteří z nás byli v některém z minulých životů velmi raněni, propadli prudkému vzteku a staré myšlenkové formy se nyní snaží prosadit takový program, aby mohly dál existovat ve stejném vibračním poli. Složky naší osobnosti pak ovládnou takové emoce a myšlenky, že je přestaneme kontrolovat.

Tyto síly pak vzniklé situace zfalšují tak, že nezaujatý pozorovatel se ptá, jak se to vlastně mohlo stát. Postižený to však vnímá brýlemi, jejichž skla zbarvily staré vlivy. I zde je to pak bolest a tíživá situace, co nás mobilizuje ke zpracování karmy a ukazuje nám, že něco tu není v souladu se zákony života.

V dnešní době se nám nabízejí téměř neomezené možnosti karmického osvobození a jsou také využívány.

K dispozici je mnoho duchovních bytostí, které se starají, aby zrušení karmy bylo co nejefektivnější.

K tomu, abychom se zbavili karmické zátěže, je však často nutná změna vztahu. Někdy je třeba navázat postupně několik partnerských vztahů, abychom mohli karmické konflikty zvládnout nebo poznat nové duševní kvality. Jistá žena se vdala za muže, který ji v jednom z předchozích životů bil a utiskoval.

Několikanásobné karmické vazby a nahromaděné emoce potřebovaly zrušit a vedle starých životních představ si o to říkaly i jisté složky ženiny osobnosti. Její muž mezitím velmi dozrál a upřímně usiloval o odstranění staré viny. Žena si v duševní rovině byla této okolnosti vědoma a oba chtěli tohoto cíle dosáhnout společně.

Život na této planetě je však stále plný násilí, a tak i v této ženě přetrvávaly staré agrese a falešné představy. Měli dobré manželství a narodila se jim dcera, kterou oba velmi milovali. Přesto museli v tomto životě oba zvládnout další úkoly a nastal čas, kdy už si prostě přestali rozumět. Jejich zájmové oblasti se nepřekonatelně rozdělily. Co bylo pro ženu radostí, to bylo pro muže utrpením. Zvláště žena v nitru zřetelně cítila, že společný život je u konce. Toužila po jiném vztahu a neviděla už žádný důvod, proč by měla žít se svým manželem.

Ženy se dnes stále častěji chápou iniciativy a ukončí vztah, v němž by muž chtěl ještě pokračovat. Nastanou nehezké chvíle a oba přestávají vědět, co je vlastně ještě spojuje. Bolest, kterou muž v tu chvíli pocítil, odstranila poslední zbytek jeho viny a stará karma byla zrušena. To byl signál k ukončení společné životní cesty, ale její konec nebyl důsledkem útěku, iluzorní touhy či jiných neřešených konfliktů.

Duchovní vedení nemůže napsat na tabuli v ložnici, že muž či žena mohou nyní vztah ukončit, neboť je čeká další úkol, ale snaží se tuto informaci předat ve vnitřní rovině. Protože duchovní vnímání nebývá většinou jasné, vyžaduje to nějakou vnější situaci, aby účastníci dospělí k poznání, že současný stav věcí je třeba změnit. Vznikají tak nedorozumění a omyly, které to jenom potvrzují.

Není-li toto poznání doprovázeno silnými emocemi, nýbrž probíhá v klidu, je možné vnitřní pokyny následovat. Problémy a duchovní úkoly se většinou tímto způsobem ohlašují, takže bychom tomu měli věnovat pozornost, ale je třeba také zjistit, jaké emoce tu působí a zda nový vztah odpovídá základním předpokladům.

Velmi významným karmickým polem je pole utlačování žen.

Až do počátku 20. století bylo pro ženu téměř nemožné si zařídit život, aniž by se vdala nebo odešla do kláštera. Její prestiž závisela na sňatku a na rození dětí. Mnoho mužů své ženy utlačovalo a ty se nemohly nijak bránit, protože nevěděly, z čeho by žily a jak by vůbec přežily bez manžela. Vinou společenských konvencí bylo v těch dobách také téměř nemožné z manželství odejít. Proto se v něm někdy odehrávaly strašlivé scény, jejichž příčinou byla oboustranná nenávist a nemožnost se rozvést a jít svou cestou.

Lidé udržovali manželské svazky i s čirou nenávistí jen proto, aby jimi společnost nepohrdala. Je nasnadě, že z toho vznikaly karmické zátěže. Nezřídka se pak různé dvojice znovu scházely proto, aby mohly starou nenávist odložit a rozvinutím lásky a soucitu se z minulého nešťastného stavu vykoupit. Na většinu vztahů je proto třeba pohlížet s vědomím, že téměř všichni lidé v sobě nesou složky se starou karmickou zátěží.

Skoro každý si vybírá partnera, jenž mu ukazuje právě ty charakterové rysy, které v sobě musí ještě zpracovat. Někdy tu hrají roli i stará milostná kouzla.

Milostná magie dokáže v emoční rovině vyvolat vazby, které přetrvají řadu inkarnací. Její účinky zpravidla zaznamenáme v pocitové rovině.

To bývá provázeno energiemi, které v partnerovi vyvolávají velkou citovou závislost. V niterné rovině se probudí touha a všechny potřeby se podřizují jednomu popudu. Magickými rituály se iluze splnění všech přání přenese na danou osobu, a magií ovlivněný člověk pak má dojem, že miluje právě toho, kdo na něj takto působí.

Dávní mágové se ve svém nitru dnes již většinou do značné míry přiklonili k lásce a přijímají její kdysi vybudovanou strukturu. Tím vzniká mocná energie, která doslova vymršťuje lidi z jejich dráhy. Vznikají tak vztahy, do nichž nikdo nechce vstoupit, ačkoli obě strany trpí a často nevědí, co si počít. Ale i tyto vazby a procesy časem odezní, neboť každá situace, jež se v životě odehraje, spotřebuje část staré energie. Utrpení a poté poznání lásky uvolňují pouta. Někdy jsou to dokonce oba partneři, kteří touto cestou dosáhnou zrušení své staré karmy.

Čím dřív se partneři i v těchto nepříjemných situacích láskyplně potkají, tím dříve se osvobodí. Nemusejí pak následovat četné bolestné prožitky, neboť staré svazky rychleji odstraní vnitřním přijetím a láskou.

Bytosti světla pomáhají v takovémto poznávacím procesu staré energie likvidovat.

Také zde je zřejmé, že spory k tomuto cíli nikdy nepovedou. Spor znamená, že chci mít vždy pravdu. Ješitnost bojuje o své právo. Jistě bychom měli své potřeby obhájit, ale ne ve sporech a v hádkách. Jestliže takové energie v sobě pocítíme, je jasné, že tu působí složky, jež se dosud nezbavily samolibosti. V četných vztazích se takové konflikty odehrávají nevědomě a stále stejným způsobem. Nakonec si oba partneři uvědomí, že jde o stále totéž schéma, a na to už je možné reagovat.

V dalším kroku se konfliktní energie vybije pouze v emocionální rovině a není už tak intenzivně prožívána.

Konflikt převezmou láska, poznání a vědomí. Máme tak možnost zbavit se starých myšlenkových forem. Někdy se potkají dva lidé, kteří měli velmi láskyplný vztah už v dřívějším životě, pojí je niterné duševní pouto, a proto se znovu vydávají na společnou cestu. Nejsou vzájemně zatíženi karmickou vinou, což ovšem neznamená, že nemají jiné úkoly nutné ke zrání, k rozvoji jistých duševních kvalit a k tomu, aby spolu mohli životem kráčet vědoměji. I takové vztahy často doprovází těžká práce; díky společné snaze růst a poučovat se z vlastních chyb, může vzniknout velmi láskyplný a inspirativní vztah.

Partneři mohou najít důvěru a sounáležitost, jimž vzájemnou láskou otevřou nové cesty. Někdy se stává, že vztah je živen starou karmickou zátěží. Když potom obě strany toto dědictví přemění, může se vztah svobodně rozvinout a mezi partnery může dojít k hlubokému sblížení a společné cestě vpřed. To jsou velmi dobré předpoklady k duchovní cestě, na níž bude karma vykoupena láskou.

Ufff  je to dlhé, ale zaujímavé… 😉

Z knihy: Manuela OETINGEROVA_Vzťahy v zrkadle aury

2 replies on “Závora vědomí – vstup do inkarnace…”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.