Kategórie
Duchovné učenie

Bytostná ríša…malý a veľký bytostní…

Nad hmotným a jemno hmotným vesmírom je ďalší svet, jemnejšieho druhu, ktorý je poháňacou silou celého vesmíru, spôsobuje jeho kolobeh. Je to bytostná ríša.

Má tiež sedem úrovní, v ktorých sa prejavujú rôzne formy života. Je domovom mnohorakých bytostí a tvorov, ktoré sa delia do dvoch základných kategórií – na nevedomé a vedomé tvory podľa toho, či si uvedomujú svoju osobnosť alebo nie.´Pod nevedomé tvory patria nerasty a rastliny. Považujú sa za živé organizmy, lebo je v nich už určitá forma života, rastú a odumierajú. Sú chránené zákonom, podľa ktorého netrpia vonkajším zásahom do svojho tela, i keď mu môže spôsobiť smrť alebo rozklad. Nemajú totiž dušu, ktorá prežíva pocity. Keď sa niektorí ľudia vedia rozprávať so stromami a rastlinami, nehovoria konkrétne s nimi, ale s bytosťami, ktoré v nich prebývajú.

Medzi nevedomé tvory patria aj zvieratá, tvoria vyššiu triedu tejto kategórie. Majú už dušu, a preto aj cítia bolesť. Pri usmrcovaní koristi sa inštinktívne podriaďujú zákonu zabíjania. Znamená to, že používajú u každého druhu najšetrnejší spôsob, aby obeť trpela čo najmenej. Po smrti už zviera necíti trhanie a požieranie svojho tela. Človek by sa mal vážne zamyslieť nad týmto zákonom a dbať naň pri zabíjaní zvierat, lebo jeho narúšaním znáša dôsledky, či už vo forme choroby alebo ťažkej smrti.

Zvieratá majú skupinovú dušu.

Tá na rozdiel od ľudskej sa po smrti rozpadáva na pôvodné prvky a zbiera sa v zhromaždišti rovnakého druhu, z ktorého sa potom tvorí nová zvieracia duša. Avšak zviera, ktoré žije v úzkom kontakte s človekom a priľnulo k nemu oddanou láskou, nestráca po smrti celistvosť duše; tá ostáva sformovaná a vteľuje sa znova s inými kvalitami. Je to zrýchlené dozrievanie, lebo všade prevláda neustála snaha po vývoji od nevedomého k vedomému životu.

Vedomé tvory v bytostnej ríši majú ľudskú podobu.

Mnohé z nich žijú aj na Zemi. Sú však pre bežných ľudí neviditeľné, lebo nemajú hmotné telo, iba dušu. Podľa hierarchie sa vedomé tvory delia do dvoch základných skupín – na malé a veľké a označujeme ich spoločným menom bytostní. Malí bytostní pochádzajú z bytostných zárodkov, ktoré unáša samočinné prúdenie do rôznych živlov. V nich sa vyvíjajú bytostní rôzneho druhu – žijúci v ohni, vo vode, vo vzduchu, v zemi, v kvetoch, stromoch, skalách, oblakoch atď. Majú ženskú aj mužskú podobu. Ich úlohou je udržiavať živly – prírodu v takom stave, ako si to vyžadujú večné zákony.

Podľa príkazov vládcov živlov spôsobujú však aj pohromy, napr. záplavy a zemetrasenia, víchrice, búrky, dažde, alebo naopak pozitívne prejavy v prírode – blahodarný dážď, dúhu a pod. I keď sa tieto prírodné procesy dajú vysvetliť vedecky, že vznikajú zákonite za určitých podmienok, neznamená to, že sa dejú samy od seba. Usudzujeme tak preto, že nevidíme činiteľov týchto procesov, iba ich dôsledky, ktoré sú organizované, zákonité a presné.

Aj život včiel je zákonitý, prebieha podľa presne zorganizovaných pravidiel, ale keďže včely sú voľným okom viditeľné, netvrdíme, že zbieranie peľu a výroba medu sa dejú samočinne. V súčasnej dobe nedokážeme činnosť bytostných celkom pochopiť, lebo sme stratili schopnosť ich vnímať. Preorientovaním sa na rozumovú civilizáciu ľudstvo otupilo svoju schopnosť vidieť aj inými zmyslami ako telesnými. V rozprávkach a legendách ostalo však zachované dedičstvo niektorých duševne vyspelejších predkov, ktorí tieto bytosti videli aj s nimi komunikovali. Vzájomne si pomáhali, o čom svedčia nespočetné príklady v rozprávkach, o obroch, trpaslíkoch a vílach.

Dnes považujeme jasnovidnosť za výnimočnú schopnosť, lebo sa vyskytuje ojedinele, no kedysi bola všeobecnou vlastnosťou ľudí. Podobne aj dnes výnimočne čistí jedinci vidia bytostných, ale nikto im neverí, pretože je to zriedkavý jav. Až nové pokolenie sa znovu zblíži so svojimi malými pomocníkmi, lebo ich bude vidieť a bude lepšie chápať tieto jemné deje.

Malí bytostní získavajú ľudskú podobu vývojom.

Z bytostného zárodku sa ich duša formuje postupne od nižších tvorov k dokonalejším, od trpaslíkov, škriatkov až k prekrásne vyvinutým vílam a obrom. Ich podoba sa zdokonaľuje a nadobúda ľudské tvary s uvedomovaním si vlastnej osobnosti, svojho ja. Je to ďalší večný zákon. Keďže sa ich podoba formuje postupne, vývojom, hovoríme im vyvinutí bytostní.

Aj zviera má dušu, je vedomé, ale nie seba samého – svojej osobnosti, preto nemá ľudskú podobu. Malí bytostní sú omnoho krajší než ľudia, lebo nepoznajú zlo a nedokonalosť, žijú v súlade s večnými zákonmi. Pôsobia medzi nami stále ako kedysi, nevyhynuli, iba sme ich prestali vidieť. I baktérie, ktoré sme objavili až po vynájdení mikroskopu, tu odjakživa boli a na nás pôsobili, a predsa sme o nich predtým nevedeli. Z nevedomosti považujú niektorí ľudia malých bytostných za mimozemšťanov, lebo nevedia o nich nič bližšie.

Malí bytostní sú aj úplne maličkí ako prst, ale aj väčší než ľudia, sú to obri, ktorí sa väčšinou zdržujú v skalách, horách, veľkých vodách a oblakoch. Vládnu medzi nimi hierarchie, ktorým sa všetci dobrovoľne podriaďujú. Podliehajú zákonu jednoty s celkom, podľa ktorého nemôže jednotlivec existovať sám, len ako súčasť spoločenstva; vtedy je silný a užitočný. Hierarchia ich vlády vyzerá asi takto:

Malí bytostní žijúci pod stromom podliehajú kráľovi (alebo kráľovnej) lesa. Ten má nad sebou vládcu celého pohoria. Tento kráľ zas podlieha vládcovi všetkých pohorí v krajine. Hierarchia stúpa až po vládcu planéty a napokon celého vesmíru. Charakteristickou črtou všetkých bytostných je, že vynikajú vo svojej činnosti veľkou presnosťou a zodpovednosťou. Voči svojmu nadriadenému cítia bezvýhradnú lásku a úctu. Na rozdiel od ľudí bytostní si nevolia svojich vládcov. Vládnuce postavenie sa určuje podľa stupňa ich dokonalosti, čo prebieha samočinne – zákonite. O tom si povieme neskôr. Radostný postoj k práci a láska k nadriadeným ich robí šťastnými a krásnymi.

Malí bytostní majú rôzne úlohy. Jedni sa zaoberajú hmotou, jej pretváraním, udržiavaním a rozkladom. Tým sa hmota stále zušľachťuje a zjemňuje. Sú teda tvorcami prírody a zároveň aj jej ničiteľmi. Ľuďom sa zdá, že príroda sa tvorí sama od seba, lebo vidia, ako sa samočinne mení a rozmnožuje. Je to prirodzený jav. Keď rastlina alebo zviera dospeje do fázy zrelosti, podľa zákona o doplnení celku spájajú sa pozitívne a negatívne póly, a tak dochádza k rozmnožovaniu. Tomuto samočinnému deju bytostní iba napomáhajú. Spočiatku žil človek v súlade s prírodou, zasahoval do nej iba málo, zvyčajne len pri stavbe obydlí a na vlastnom pozemku. Neskôr začal prírodu pustošiť a teraz ju už v dôsledku priemyslu úplne ničí. Nič nevie o jej tvorcoch, preto ani nemôže s nimi spolupracovať.

V atlantickej civilizácii pomáhali pri obrovských stavbách ľuďom obri, ktorí za nich vykonávali ťažkú prácu. Atlanťania nepotrebovali žiadnu techniku, ani ju nemali. To sa iba my domnievame, že boli technicky takí vyspelí ako naša civilizácia. Nemali ani dopravné prostriedky, a predsa jazdili po celej zemeguli – na obrovských vtákoch. Rozprávky nie sú teda len fantáziou.

Iní malí bytostní sú vo svojej činnosti viac spätí s ľuďmi. Ich úlohou je priasť neviditeľné nitky z každého ľudského činu, myšlienok a citových prejavov. Ich kvalita a druh sa odlišuje farebnosťou. Po týchto nitkách – cestách kráčajú duše po smrti do astrálu a jemno hmotného prostredia, ktoré bytostní spriadli z ich úmyslov a činov. Tak tkajú malí bytostní, podľa večných zákonov, človeku osud, ktorý vedie zo Zeme buď dolu, do nižších svetov, alebo hore, do vyšších. Je to pre nás nepredstaviteľná činnosť, ktorú nemôžeme pochopiť, keďže nič podobné sa v našej aktivite nevyskytuje.

Bytostní sú teda aj živými vykonávateľmi večných zákonov, nie sú však ich riadiacimi ani hodnotiacimi činiteľmi. Snujú nitky osudu bez osobnej zaangažovanosti k ľuďom. Výsledok ich tkania, ktorý prezrádza najtajnejšie vnútro každého človeka, hodnotia iné hierarchie. Pre lepšie pochopenie by sme si mohli predstaviť bytostných ako pisárky, ktoré prepisujú diplomovú prácu študenta. Nezasahujú do obsahu, ktorý on vytvoril.

Okrem toho bytostní aj nitky, ktoré spájajú ľudí navzájom.

Ich činnosť je pod kontrolou viacerých dokonalejších vládcov, preto nemôže dôjsť k nespravodlivosti alebo k zlyhaniu. Svojou tkáčskou činnosťou pôsobia malí bytostní ako spájatelia hmotného a nehmotného vesmíru.

Keďže pochádzajú z vyššej úrovne, ako je vesmír, až z bytostnej ríše, majú v sebe viac základnej sily vo forme tepla a svetla. Takto zahrievajú, pretvárajú, oživujú a zdokonaľujú hmotu – vesmír. Aj človek má zdokonaľovať hmotu, ale jeho činnosť sa líši od činnosti bytostných. Oni sú pripravovatelia a pomocníci, kým človek má byť ich pokračovateľom a vládcom v hmote. Žiaľ, človek sa stal vládcom – ničiteľom, lebo svoju vládu pochopil nesprávne.

Veľkí bytostní sú ešte jemnejšej podstaty než malí, pretože žijú v najvyššej, a teda najjemnejšej úrovni bytostnej ríše.

 Na rozdiel od malých bytostných sa nevyvinuli postupným vývojom, ale sformovali sa ihneď z bytostných zárodkov do nadpozemsky krásnej mužskej alebo ženskej podoby. Podľa večných zákonov sa všetko dokonalé sformuje okamžite, a tým sa dostáva na vedúce miesto. Hovoríme im prastvorení bytostní, lebo boli v tejto ríši stvorení ako prví a sú veční. Niektorí duševne vyspelí jedinci z dávnych kultúrnych národov ich videli a nazvali ich pre ich nadmernú veľkosť a krásu, ako aj nadľudské schopnosti, bohmi. Gréci a Rimania im dali rôzne mená, hoci šlo o tie isté bytosti, napr. Zeus – Jupiter, Afrodita – Venuša. Aj iné národy ich videli a dali im mená, ktoré väčšinou nepoznáme.

Časom, keď ľudia pod vplyvom zvýšeného materializmu strácali čistotu cítenia, prestali ich vnímať a komunikovať s nimi. Avšak o ich existencii a pôsobení sa zachovali báje, kde sa veľkí bytostní postupne viac a viac spozemšťovali, a dokonca sa im pripisovali ľudské slabosti a nedostatky. Tým ľudia znížili ich hodnotu a vierohodnosť.

Z knihy Makedonova—Večné-zákony[1]

2 replies on “Bytostná ríša…malý a veľký bytostní…”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.