Kategórie
Duchovné učenie

Sedem centier vedomia…

V Systému živoucí lásky používáme sedm ibodovou stupnici, která vám umožní měřit váš způsob růstu k vyššímu vědomí. Tato stupnice se skládá ze tří n ižších Center vědomí – bezpečí, smyslových vjemů a moci, a ze čtyř vyšších Center – lásky, hojnosti, vědomého vnímání a kosmického vědomí.

Centra pracuj í jako filtry, které utvářej í konkrétní osobní prožitek vašeho tady a teď. Tyto programy prosévají údaje přicházející do vašeho biopočítače z očí, uší aj iných smyslových čidel, údaje paměti a myšlenky vznikaj ící v racionální mysli. Programy určují jedinečnou zkušenost vašeho tady a teď.

Emocionální oblasti mozku vyvolávají různé pocity podle toho, jak je k tomu návykové programy vyzývají. Ty naopak reaguj í zpětnou vazbou a posilují konkrétní tok energie a systémů myšlenek. Nižší tři Centra vědom í se vyvinula, aby umožnila přežití v období, kdy byla našim životním prostředím džungle. Obecně dává vědomí zvířat automaticky přednost posouzení vstupních údajů z hlediska bezpečnosti, možnosti smyslových vjemů (potrava, sex) a z hlediska ohrožení mocenských hranic, se kterými se ž ivočich ztotožňuje. Kočka se může například pohybovat na úrovni smyslových vjemů a vychutnávat potravu, když náhle neočekávaný hluk uvede bezprostředně do činnosti vědomí bezpečí, které ji připraví na útok nebo útěk. To vše probíhá spontánně, bez vědomé myšlenky.

Ačkoliv jsme schopni dosáhnout vyššího vědomí od chvíle, kdy jsme přestal i být dětmi, zůstáváme často v pasti neuvědomělých reakcí bezpečnostního, smyslového a mocenského vědomí. Když například používáme bezpečnostní programy, bezděčně vyvoláváme pocit strachu. Když se nám nedostává smyslových vjemů, po kterých toužíme, bezděčně zakoušíme pocit bezvýchod ného zklamání. jestliže jsou narušeny h ran ice moci, hrdosti a prestiže, reagujeme – mechanicky – naléhavým h něvem, nepřátelstvím, podrážděním, nenávisti atd.

Při tvorbě ind ividuálního obrazu přítomného okamžiku často kombi nujeme dva nebo více takových filtrů. jednou z výhod sedm ibodové stupnice je, že vám umožňuje vidět své d rama ze správné perspektivy, a vy tak máte možnost zvolit ty filtry, které chcete při tvorbě své zkušenosti použít. Takové vědomá volba není dětem ani ž ivočichům dostupná – jsou chyceni v pasti svých neuvědomělých programů . Vidět jasně své drama znamená stát mimo něj, a nebýt tak nucen hrát podle subjekto-objektového scénáře našich předků z džungle.

Na stupnici vědomí je příjemné, že kdykoliv postoupíte o stupínek výše, život vám přináší:

1. více energie

2. intenzivnější kontakt s lidmi

3. více radosti.

Důležitým rysem tří nižších Center je skutečnost, že pokud interpretujete vaše tady a teď pomocí bezpečnostních, smyslových a mocenských filtrů, nemáte nikdy vše, co potřebujete pro stálou radost ze života. Jistě jich můžete využít k částečnému zdokonalení. Nikdo z miliard lidí, kteří kdy na zemi žili, však nezakoušel dostatek bezpečí, dostatek smyslových vjemů – ani dostatek moci k tomu, aby byl stále šťastný a spokojený.

Zážitek dostatečnosti přichází teprve tehdy, kdy začínáte tvořit stále více svého vědomí na úrovni čtvrtého centra – Centra lásky. Nižší Centra vám nemohou poskytnout pocit dostatku, protože stále zkreslují vaše vjemy lidí a životních s ituací. Tato Centra vám brání bezpodmínečně m ilovat a způsobují, že váš vztah k lidem je vztahem k objektům a nikoliv k bytostem, jako jste vy sam i . Nutí vás m rhat energií, která naléhavě proudí mez i vám i a okolím. Podřizují vás současně působícím zmnoženým návykům, jež jsou navzájem rozporné a vyžadují, aby váš biopočítač toto emocionální přetížení nějak zvládl . Jste přetíženi rozpornými návykovými požadavky, které se vám nedaří uspokojit, a prožitek vašeho tady a teď je zamlžen úzkostí, depresí a ochablostí. Biopočítač využívá těchto emocí k tomu, aby vás ochránil před zhroucením vinou rozporných požadavků, tužeb a předpokladů, jej ichž zdrojem je bezpečnostní, smyslové a mocenské vědomí.

Měli bychom mít na paměti, že život v džungli často uvádí živočichy do bezprostředního ohrožení smrtí. Můžeme mít doma krásnou bílou kočku, která spokojeně přede a chová se k lidem vel mi mile. Když však naše kočka vyjde na dvůr, začne se krčit, plížit, a bude-I i to možné, i vraždit ptáky. Automatické systémy reakcí všech ptáků v okolí musí být schopny vyrovnat se s útočnou povahou kočky, která v takových chvíl ích jedná podle programového vybavení džungle. Náš nervový systém se vyvíjel m i l ióny let s cílem – vyrovnat se s bezprostředn ím ohrožením života. Je to už ale pravděpodobně dosti d louho, kdy mně nebo vám opravdu hrozila okamžitá smrt.

Mechanismy útoku nebo útěku však v našich biopočítačích stále pracují. Mohou vám k něčemu být, pokud se ocitnete v převrženém člunu, a musíte plavat dva ki lometry k nejbližšímu ostrovu. Pokud se takovým ohrožením vašeho života budou zabývat tři nižší Centra vědom í, vyvolaj í v nervovém systému reakce, které vám u možní plavat tak, jak jste nikdy předtím neplava li . V 99 % běžných každoden n ích s ituací a kontaktů s lidmi vám však strach, zklamání a hněv nepomohou a neumožní vám zakoušet v životě co nejvíce radosti a smysluplné aktivity. Jestl iže vás například někdo kritizuje, bude vaše zlobná reakce zřejmě příčinou další kritiky. To je však přesně to, čeho se musíte vyvarovat, pokud chcete kritice pouze vědomě naslouchat.

Potom jí nemusíte věnovat pozornost, jestl iže je nevhodná, nebo se jí můžete řídit, pokud je pravdivá. 

1. Bezpečnostní centrum

Toto Centrum poutá vaši pozornost k potravě, úkrytu nebo čemukoliv, co si spojujete s vaší osobní bezpečností. Takové programové vybavení nutí vaše vědomí svádět nepřetržitou bitvu se světem o “dostatek” toho, co k pocitu bezpečí potřebujete.

2. Centrum smyslových vjemů

Toto Centrum se zabývá hledáním štěstí prostřednictvím stále většího množství stále příjemnějších smyslových vjemů a činností. Pro mnoho lidí je nejpřitažlivějším smyslovým požitkem sex. Mezi další návykové smyslové vjemy mohou patřit tóny hudby, chuť jídla atd.

3. Centrum moci

Pokud se vaše vědomí soustředí na toto Centrum, usilujete o ovládání lidí a situací a zvýšení vaší prestiže, bohatství a hrdosti – kromě tisíců jemnějších způsobů uplatňování hierarchie, manipulace a kontroly.

4. Centrum lásky

Na úrovni tohoto Centra překračujete subjekto-objektové vztahy a učíte se vidět svět s pocity a harmonií volně plynoucího přijetí. Vidíte se v každém – a každého vidíte v sobě. Soucítíte s utrpením těch, kteří ulpívají na bezpečnostních, smyslových a mocenských hrách. Začínáte bezpodmínečně milovat a přijímat každého, dokonce i sama sebe.

5. Centrum hojnosti

Když je vaše vědomí v záři tohoto Centra, zakoušíte náklonnost světa, který sami tvoříte. Začínáte si uvědomovat, že jste vždy žili v dokonalém světě. Jeho dokonalost spočívá do té míry, do jaké jste dosud ovládáni svými návyky, v poskytování zkušeností, které potřebujete k osvobození od emocionálních požadavků. Když změníte programy svých emocí, budete dokonalost vnímat jako neustálou radost z vašeho tady a ted’. Stále více milujete a přijímáte, a svět se stává “rohem hojnosti”, který vám přináší více, než potřebujete ke štěstí.

6. Centrum vědomého vnímání

Mít Centrum, ze kterého vaše Vědomé vnímání sleduje činnost těla a mysli na úrovni nižších pěti Center, je osvobozující. Jedná se o metacentrum, z něhož pozorujete hru svého těla a mysli, aniž byste cokoliv posuzovali. Díky tomuto Centru Center se učíme nezaujatě sledovat své sociální role a hry z místa, jež není zranitelné a je osvobozeno od strachu.

7. Centrum kosmického vědomí

Když žijete zcela na úrovni Šestého centra, jste připraveni překročit vědomí sebe sama a stát se dokonalým vědomím. Na této nejzazší úrovni jste se vším sjednoceni – jste láskou, klidem, energií, krásou, moudrostí, jasností, aktivitou a jednotou. Sedmi center vědomí by mělo být využíváno jako pomůcek růstu a n ikoliv jako dalších příležitostí k sebekritice či k navození pocitu neschopnosti nebo méněcennosti.

Nemusíte na sebe urputně útočit, protože jste ustrnu l i na úrovni č. 3, zatímco jste chtěli strávit den na úrovni č. 4. Žádná část Systému živoucí lásky by neměla být používána návykově, aby tak vytvářela očekávání, která vás nutí štvát se, obviňovat se a stěžovat si na sebe – nebo na kohokoliv jiného.

Cesta živoucí lásky je nejúčinnější tehdy, když jednoduše zůstáváte s ní a v klidu, přemýšlivě sledujete a přij ímáte úroveň, které jste právě dosáhli . Pamatujte si, že m ísto, kam jste došli, je pro váš růst to nej lepší – tady a teď byste neměli být nikde jinde. Jednoduše vnímáte z nejvýhodnějšího postavení nabízeného Cestou živoucí lásky, co se právě děje v nepřetržitém proudu vašeho vědomí.

A pokaždé, když použijete jednu z Metod živoucí lásky, objevíte, že se stáváte klidnějším i a více milujícími v situacích, které by dříve vyústily v neklid a utrpen í vás samých i druhých. Na následuj ící straně naleznete souhrn všech Sedmi center vědom í. Může vám pomoci, pokud se naučíte sedmibodové stupnici natolik dúkladně, že budete cítit (an iž byste se příl iš zamysleli) na úrovni kterého Centra vědomí váš biopočítač právě pracuje. V následuj ících třech kapitolách najdete podrobný popis každého z Center vědomí.

 Ken Keyes – Kniha vyššieho vedomia

Koho zaujala táto téma knihu si môže stiahnuť.

10 replies on “Sedem centier vedomia…”

Mňa z knihy zaujala táto časť. Napríklad som nedávno čítala na jednej stránke, že eterické telo je presne opačného pohlavia ako fyzické. Viem, že čakry sa strriedajú a každá druhá má inú polaritu, ale či je to aj s našími teľami tak netuším. Iný zdroj som nenašla. 🙄

Tiež som si všimla, že knihy od Louise Hay májú veľmi dobrý a poučný obsah, ale poniektorý autori akoby sa vzájomne inšpirvali a písali podobné dnešnej dobe aktuálne témy.

Páči sa mi

to aj robia, dnes je uz kazdy odbornikom na kazde zakutie ezoteriky:) ja to vnimam trosku inak, napriklad auru cloveka povazujem len za take zhustenie Univerza a cim viac sa ide do stredu, tym su nizsie vibracie. cely tento system, clovek-aura-vyssie ja, je zasa len votkany do vyssieho konceptu. obavam sa, ze tu nedonala ludska lingvistika nedokaze presne zachytit vsetky nuansy.

Páči sa mi

Máš pravdu, ja som raz skúšala precítiť posledné telo a vnímať tak korunnú čakru. Naladiť sa na jej energiu. Vo fyzickom a éterickom tele som vnímala bolesť hlavy, ale ako som bola naladená na korunnú čakru, bolesť som nevnímala a sama som sa cítila akoby lahšia. Občas sa mi podarí presunúť vedomie do vyšších vibrácii a udržať tento stav, ale je to náročné.

Precítil si niekedy svoju dušu v tele? To ako sa s ľahkosťou v tebe hýbe a snaží sa pozerať tvojími očami na svet? Ja tomu vravím tanec duše. Nádherné uvoľnenie a dokonca mi raz pomohla uvoľniť krčné svalstvo, ktoré som mala zablokované.

Páči sa mi

precitil, pocas kraniosakralnej terapie … ten pocit vtedy, ten mi dal neskutocny nadhlad, lebo to bolo prvykrat v zivote, co som mal fyzicky dokaz, ze sme naozaj len duse obliekajuce si rozne havy. ja som si vtedy ten svoj aktualny odev napraval, lebo tu a tu a tam mi velmi nesedel:) ja mam neskutocne tlaky v oblasti tretieho oka, ked som v klude, ide mi az celo rozdrapit a postupne sa to zintenzivnuje. ved on ten zaves raz spadne a konecne budem naplno … vediet 🙂

Páči sa mi

to, co sa mi dialo a v podstate este aj deje, je samotny proces balancovania dlonych cakier .. preto aj ten zavoj na tretom oku-kym nebude spodok ok, najma korenova cakra, nebude zaves snaty. co je zaroven aj odpoved na druhu cast otazky:) ale vsetko ma svoj cas a bude tak, ako ma byt ..

Páči sa mi

Zrejme vyvážené čakry má len málokto. Ja občas si dávam orgonity na čakre a cítim, ktoré nie sú ok . Aj som zvažovala Vertikalitu, ale potom ma to prešlo. Tiež sa držím toho, že všetko má svoj čas a čo má prísť , tak to príde. Ak začnem viac o to zaokopávať a vtedy viem, že už tá chvíľa prišla. Pekný pracovný týždeň prajem. 😉

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.