Kategórie
Duchovné učenie Myšlienky

Inštinkt života a inštinkt smrti…

Freud videl celé ľudské správanie sa motivované pudmi a inštinktmi, ktoré sú neurologické reprezentácie fyzických potrieb. Díval sa na ne ako na inštinkty života. Tieto inštinkty pretrvávajúce počas celého života (a) zachovávajú život jedinca, motivujú ho ku hľadaniu potravy a vody, a (b) zachovávajú život druhu, motivujú ho mať pohlavný styk. Motivačnú energiu týchto inštinktov života nazval libido , z latinského slova túžba. Významný vplyv v živote človeka má práve libido, jeho cieľom je dosahovanie slasti, jeho prostriedkom je pudenie.

Dlhodobá klinická skúsenosť viedla Freuda k pohľadu, kde sex je dôležitejší v dynamike psyché viac ako ostatné potreby. Napokon, sme spoločenské bytosti a sex je najviac spoločenská potreba. Je vhodné uvedomiť si, že Freud zahŕňa do pojmu sex viac než len pohlavný styk.

Neskôr počas svojho života začal Freud veriť, že inštinkty života nevypovedali celý príbeh. Libido je živá vec, princíp slasti nás drží v neustálom pohybe. Cieľ tohoto pohybu je byť uspokojený, mať pokoj, nemať viac ďalšie potreby. Z tohoto pohľadu môžeme povedať, že cieľom života je smrť. Freud začal veriť, že popri inštinktoch života existuje inštinkt smrti . Začal veriť, že každý človek má nevedomú túžbu zomrieť.

Toto vypadá na prvý pohľad ako zvláštna myšlienka, ktorá je založená na skúsenosti, že život môže byť bolestivý a vyčerpávajúci proces. Pre väčšinu ľudí je v živote viac bolesti ako potešenia. Smrť sľubuje oslobodenie od námahy.

Freud odkazuje na nirvána princíp . Nirvána je Budhistická myšlienka, často prekladaná ako nebo, v skutočnosti však znamená “sfúknutie”, napríklad sfúknutie sviečky, čo odkazuje do ne-existencie, ničoho, prázdnoty, čo je cieľom všetkého života v Budhistickej filozofii.

Dennodennou evidenciou inštinktu smrti a jeho nirvána princípu je napríklad túžba po mieri, ako únik pred nebezpečím, obľúbenosť alkoholu a narkotík, strácanie sa v knihách, filmoch, naša túžba po odpočinku a spánku. Niekedy sa prezentuje otvorene ako samovražda alebo samovražedná túžba. Freud teoretizoval, že niekedy táto túžba od nás smeruje vo forme agresie, krutosti, vraždy a deštrukcie.


Pudy môžeme rozdeliť na nasledovné dve kategórie:

• Eros – sebazachovanie (napríklad hlad) a dosahovanie slasti (pôsobenie libida)
• Thanatos – agresivita, pud smrti

Úzkosť

Freud raz povedal: “život nie je ľahký”. Ego sa nachádza v centre pôsobenia veľmi silných síl: spoločnosť reprezentovaná superegom, biológia reprezentovaná id. Keď majú tieto sily konfliktné požiadavky na “úbohé” ego, je pochopiteľné, že sa človek cíti ohrozený, zaplavený, kolabujúci pod váhou daných požiadaviek. Tento pocit sa nazýva  anxieta (úzkosť), a slúži ako signál egu, ktoré musí prežiť, aby prežil celý organizmus. Freud spomína tri odlišné druhy anxiety: realistická (súvisiaca s egom), morálna (superego) a neurotická (id).

Realistickú anxietu by sme mohli nazvať strach. Príkladom môže byť, keď v hlbokej, tmavej jame, v ktorej nie je žiadny východ, predložíme človeka slizkým, jedovatým hadom. Morálnu anxietu pociťujeme nie ako hrozbu z vonkajšieho sveta, ale ako zábranu od superega. Je to len iný svet pocitov ako sú hanba, pýcha, vina, strach, potrestanie. Neurotická anxieta nastáva, keď sme zaplavení impulzami id. Je to pocit straty kontroly, ide o určitú vznetlivosť, výbušnosť. Racionálne správanie sa ide počas neurotickej anxiety stranou.

Cvičenie: Pre každý typ úzkosti nájdite dve situácie týkajúce sa vás a dve situácie, ktoré ste odpozorovali a týkali sa inej osoby.

Defenzívne mechanizmy

Ego spracováva požiadavky id a superega najlepšie ako môže. Keď anxieta zaplavuje ego, ego sa musí brániť. Nevedome tak robí blokovaním impulzov a ich transformovaním na časti vo viac akceptovateľnej forme. Tieto techniky sa nazývajú ego defenzívne mechanizmy .

Freud definuje pojem potlačenie ako patogénny dej, ktorý sa prejavuje odporom. Potlačenie je predpokladom tvorby symptómov. Potlačenie nastáva vtedy, keď sa reprezentácii pudu (predstave) a kvantu energie, ktorá sa na túto predstavu viaže, zabráni vstup do vedomia. Potlačenie sa viaže na hnutia plynúcich z organických potrieb (pudy). Sexuálne pudy sú elastické. Freud predpokladá, že ony sú objektom potlačovania. Potlačená predstava nie je akceptovaná vedomím, ostáva v nevedomí, viaže sa na pud. Toto sa nazýva fixácia . Potlačenie je podľa Freuda základným pilierom psychoanalýzy.

Poprenie (denial ) znamená blokovanie externých udalostí z vedomia. Človek jednoducho odmietne prežiť nežiadúcu situáciu. Je to primitívna a nebezpečná ochrana. Príklad: Dieťa pozerá svoju obľúbenú rozprávku, ktorá je prerušená reklamou. V reklame sú ukážky z hororu, krvavý nôž, výkriky, strašidelné masky. Prvé, čo ako správny psychológ môžete urobiť je, dieťaťu o tom povedať a vyviesť ho zo strašidelného zážitku. Dieťa ale môže zareagovať takto: “Aká reklama?”. Dieťa domnelo vylúčilo celú udalosť. Je ľahko vidieť ľudí, ktorí popierajú realitu, ďalším príkladom môže byť popieranie v situáciách ako strata milovanej osoby alebo nespravenie veľmi ťažkej skúšky.

Potlačenie (repression ) znamená nebyť schopný vyvolať hrozivú situáciu, osobu, alebo udalosť. Toto je tiež jedna z väčšiny nebezpečných defenzív. Príkladom môže byť fóbia, ktorá je Freudovsky chápaná ako potlačenie traumatickej udalosti, incidentu. Zabudnutie odoslať nepríjemnú informáciu je tiež formou potlačenia.

Vzdanie sa (asceticism, renunciation of needs), zaprenie, ktoré je podstatné pri poruche nazývanej anorexia. Keď sa cítia preadolescenti ohrození svojimi objavujúcimi sa sexuálnymi túžbami, nevedome sa môžu proti nim brániť popieraním, a nie len proti svojim sexuálnym túžbam, ale proti všetkým túžbam vôbec. Môže to prerásť v spôsob asketického (mníšskeho) spôsobu života, kde sa vzdajú svojich záujmov, ktoré iných ľudí bavia.

U chlapcov je v tejto dobe veľký záujem o bojové umenia. Našťastie, bojové umenia nie sú len na to, aby nás zranili, môžu v skutočnosti pomôcť. Dievčatá v našej spoločnosti často vyvinú veľký podiel záujmu na tom, aby dosiahli prehnaný a falošný, chudý štandard krásy. Vo Freudovej teórii je ich poprenie potreby jesť v skutočnosti potláčanie sexuálneho vývinu. Naša spoločnosť, môžeme povedať, sa spikla voči nim: to čo bolo bežne pokladané za normálnu postavu pre dospelú ženu je v našej spoločnosti vďaka reklamám a televíznym seriálom považované za 10 kilogramovú nadváhu.

Izolácia, niekedy nazývaná intelektualizácia, má za následok odstránenie emócie z ťažkej spomienky alebo ohrozujúceho impulzu. Napríklad: Osoba môže istým spôsobom pripustiť, že bola znásilnená ako dieťa alebo môže ukázať čistú intelektuálnu zvedavosť v jej novo objavenej sexuálnej orientácii.

Premiestnenie (displacement) je presmerovanie, obyvkle iritujúceho impulzu na náhradný cieľ. Príkladom môže byť: Niekto, kto sa cíti nespokojný so svojou sexuálnou túžbou, môže reálnu osobu nahradiť fetišom. Niekto, kto je v zamestnaní frustrovaný svojím šéfom, môže doma zbiť dieťa, ublížiť zvieraťu.

Obrátenie proti sebe je špeciálna forma premiestnenia, keď sa osoba stane svojím náhradným cieľom. V súvislosti s obrátením proti sebe môžeme uviesť narcizmus, kedy je objekt nahradený vlastným ja. V detstve sa primárne prejavuje v autoerotickej činnosťi, sekundárne v záľube v sebe samom. Narcista môže milovať len to, čo je on sám a teda má problémy pri výbere objektu. Iným príkladom je agresia, kedy sa človek snaží pomstiť ostatným, sabotuje, potlačuje druhých.

Projekcia je protiklad ku obráteniu proti sebe. Zahrňuje tendencie vidieť naše neakceptovateľné túžby v iných ľuďoch. Inými slovami, túžby sú tu stále, ale nie sú to viac naše túžby. Príklad: Dobrý, verný manžel sa mimoriadne zapáčil flirtujúcej slečne bývajúcej vo vedľajšom byte. Namiesto toho, aby si to priznal, začal byť extrémne žiarlivý na svoju ženu, obávajúc sa konštantne o jej vernosť.

Altruistické vzdanie sa (altuistic surrender) je forma projekcie, kde sa osoba pokúša naplniť svoje túžby nevlastne, cez iných ľudí. Príkladom môže byť kamarát, ktorý má neustále neodbytné otázky typu: “Čo bolo minulú noc?”, “Ako to pokračuje?”. Extrémnym príkladom je osoba, ktorá žije svoj život prostredníctvom iných ľudí.

Zámienková reakcia (reaction formation) je zmenenie neakceptovateľého impulzu na protiklad. Príklady: Znásilnené dieťa môže bežať ku rodičovi, ktorý ho znásilnil. Niekto, kto nevie akceptovať homosexuálny impulz môže pohŕdať homosexuálmi. Pravdepodobne najjasnejší príklad možno nájsť medzi deťmi vo veku 7 až 11 rokov. Väčšina chlapcov nám povie nie v nejasných pojmoch, aké odporné sú dievčatá, a dievčatá nám povedia s rovnakou ostrosťou, akí hrubí sú chlapci. Dospelí pozorujú svoje interakcie, nakoľko vedia celkom ľahko opísať svoje skutočné pocity. Iným príkladom je, keď sa jedinec, ktorý potlačuje svoje silné sexuálne impulzy, stane pohlavným moralizátorom.

Vrátenie sa (undoing) vyvoláva rozličné gestá, rituály, ktoré majú znamenať ukončenie nepríjemných myšlienok alebo pocitov, keď už nastali. Jeden z klasických príkladov je osobná hygiena nasledujúca po sexe. Samozrejme, je rozumné osprchovať sa po sexe. Ale ak cítite potrebu dať si tri-štyri kompletné sprchy s kvalitným vymydlením, pravdepodobne sex s vami celkom nesúhlasí.

Introjekcia (introjection, identification) predstavuje kopírovanie charakteristík osobnosti niekoho iného, pretože toto kopírovanie rieši nejaký emočný problém. Príkladom môže byť často osamelé dieťa, ktoré sa neskôr hrá na mamu za účelom znížiť svoje obavy. Menej typický je príklad ženy, ktorej zomrie manžel. Ona preberá všetky jeho zvyky, fajčí, oblieka si jeho šaty, správa sa ako on. Bežnejším príkladom je zástupca riaditeľa, ktorý kopíruje riaditeľove gestá, spôsob vyjadrovania, vystupovanie.

Je dôležité zdôrazniť, že identifikácia je veľmi dôležitá vo Freudovskej teórii ako mechanizmus, podľa ktorého sa vyvíjajú, formujú naše superegá.

Identifikácia s agresorom je verzia introjekcie, ktorá sa zameriava na adopciu vo všeobecnosti nie pozitívnych čŕt, ale na negatívne, nebezpečné črty.

Regresia je pohyb späť v psychologickom čase, zvyčajne keď sa človek nachádza v strese. Keď máme ťažkosti alebo máme strach, naše správanie sa obvykle stáva menej zrelé, infantilné a primitívne.

Kompenzácia je snaha naplniť určité ambície, predsavzatia vysokých nárokov, čím sa človek vyrovnáva s vnútorným nedostatkom.

Racionalizácia je kognitívne skreslenie faktov, ktoré robia udalosť alebo impulz menej ohrozujúcim. Robíme to často na takmer vedomej úrovni, napríklad pomocou výhovoriek a prijateľných vysvetlení. Pre mnohých ľudí s citlivým egom je vyhováranie sa tak ľahké, že si ho nie sú prakticky nikdy vedomí. Inými slovami, mnoho z nás je pripravených celkom uveriť našim klamstvám. Príkladom racionalizácie môže byť: “Aj tak som to nechcel!”.

Užitočný spôsob, ako rozumieť obranám, je vidieť ich v kombinácii poprení a potlačení cez rozličné racionalizácie. Všetky obrany sú, samozrejme, klamstvá, dokonca aj keď si ich nie sme vedomí. To ich ale nerobí menej nebezpečnými, práve naopak.

Sublimácia je transformovanie neakceptovateľného impulzu, či je to sex, hlad, strach, alebo čokoľvek, do spoločensky akceptovateľnej, dokonca produktívnej formy. Teda, niekto s veľkou dávkou nepriateľstva sa môže stať lovcom, mäsiarom, futbalovým hráčom, vojakom. Iná osoba, ktorá trpí úzkosťou v zmätenom svete, sa môže stať organizátorom, obchodníkom, vedcom. Niekto, kto má silné sexuálne túžby sa môže stať umelcom, fotografom, spisovateľom. Pre Freuda boli všetky pozitívne, kreatívne aktivity sublimáciami, hlavne sexuálneho pudu. Sublimácia sa netýka zmeny objektu, ale zmeny úrovne pudu. Sexuálny objekt nie je získaný priamo, ale prostredníctvom spoločensky a kultúrne prístupných prostriedkov.

Cvičenie: Nájdite pre každý defenzívny mechanizmus aspoň jednu situáciu, kedy ste si všimli (či už na sebe alebo na iných) použitie daného mechanizmu.

Aký defenzívny mechanizmus si myslíte že často používate? 🙄

Zdroj

13 replies on “Inštinkt života a inštinkt smrti…”

Krásne ránko želám

🙂

“Nie som psychológ”
dovolím si, mať na Teba otázku …
a Kto Si? … Kto?!? … iba … Si? Hm, …proste ja. 🙂 .. Kto Si?

🙂

Krásny deň želám 🙂 všetkým 🙂

Páči sa mi

A že vraj do tej istej rieky 2x nevstúpiš. Už polhodinu si tu tlčiem hlavu o stôl. Lilááh!
Keď raz ráno zase raz si tak vstanem, a ku pc sadnem, stará známa vedma z minulosti času sa ma pýta. Akú farbu duša-n máš, “kto si?”, či to znáš? Odpoveď hľadám na myšlienku “kto som?”! Potom možno hľadajúci. Ale čo hľadám? No hľadám to čo som. To čo som už dávno mám, a predsa to hľadám. Neľahko sa odpovedá na otázky ťažké. Skúšal som to veľa krát ale otázka sa stále vynára. 💡 Chlapcovi svitlo už, že na to aby bol bol muž, treba odvaha preveľká, nech sa pred sebou už nezamyká. ♥ Veľa lúčov svetla snažilo sa preniknúť cez obranu velikú a aj tak obrana je chabá a rázom padá. Stačí na to jedno žieňa malé, čo má vlasy popolavé a rado by sa hralo práve. Späť ku žiarovke. Už dostatok svetla má aby videl čo sa pred ním zjaví……….. o.O

Páči sa mi

Krásne ránko želám 🙂

aké pekné písmenká si tu zanechal … 🙂

Takže nevieš Kto Si? … a to je dobre, nie si duša-n, nie si proste – ja ,
nie si definícia … žiadna, ničia, ani tvoja nie ….
a predsa, predsa iba Si …

a k tomu hľadaniu … áno, hľadaj, iba hľadaj Pravdu …
Pravdu Lásky ….
v sebe….
kto hľadá, nájde, … zaručene, áno … ( tiež to robím, ako každý )

Pekný deň želá …. hoci aj vedma 🙂 lilah … 🙂 Tebe, a nielen Tebe samozrejme …

Páči sa mi

Všetko sa ti raz zíde a príde pravý čas, kedy dospeješ k uvedomeniu. 😉
Tvoje vedomie sa posunie vyššie a vtedy si uvedomiš, prečo si prechádzal práve týmto a k čomu ti malo napomôcť. 😉 Veci do života ti nevchádzajú len tak, majú svoj zmysel. Krásny dník Duško.

Páči sa mi

ee je to ako automatická kresba, len v básňach 😀 nesedí počet slabík… snažil som sa jej vypľuť von pocity… šmária už mám toľko odkazov ku liečeniu, že sa začínam báť že nebudem mať čo na sebe liečiť :mrgreen: a babrať ostatných sa ešte neodvážim

Páči sa mi

Kedysi, keď som bola zadobre s bytosťami pri mne, tak sa ma jedného času vypytolavali kto som. Vymenovala som im toľko názvou kto všetko som, ale ani jeden nebol správny. 🙄

Po nejakom čase prišiel sen, bola som v ňom ako duša, ktorá sa ocitla v nejakej sfére. Znova mi bola položená otázka “kto som” a pokiaľ nebudem vedieť odpoveď nesmiem sa vrátiť späť.

Viem , že sa to nachádza niekde v Biblii, len neviem kde. 😕

Kto sme ,odkiaľ sme a kam smerujeme . Odpoveď by mala byť jednoduchá….pochádzame od Boha a smerujeme k nemu a sme Božie deti. Toto je zatiaľ moje videnie. 😉

Páči sa mi

možno je správne …

mne to však akosi nestačí …

nie tá duša, nie tie otcove deti … to mi sedí …

nesedí mi … odkiaľ ideme a kam kráčame … odkiaľ idem a kam kráčam, totiž predpokladá, u mňa že som čosi mimo celku … ale ja už viem, že to tak nie je ….
že som v celku … prečo kráčať a kam vlastne kráčať ked idem súbežne s celkom? … a to vždy, aj keď to nevidím …

no predsa si tieto otázky kladiem … ale len v súvislosti s myšlienkami …
odkiaľ sa vzali, a komu vlastne patria? …

pekný zvyšok dníčka želám, .. všetkým 🙂

Páči sa mi

Mám pocit, že sme ako matrioška. Človek je ovplyvňovaný dušou-jeho duševné cítenie-intuícia. Duša je ovplyvňovaná vyšším Ja a vyššie Ja je zase niečim vyšším od neho a tak to ide až neprídeme k zdroju všetkého bytia. Dnes na koho som pomyslela, šiel ani nie za 5 minút okolo. Takže kto mi vložil myšlienku na neho do mysle? Ten kto vie, čo sa za nejaký čas odohraje. A tak tie informácie pekne prenikajú k hlavnému článku reťazca. Je jedno kto je na akej strane, informácia sa dostaví. 😉
Pekné sny všetkým.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.