Kategórie
Energia Liečenie Reiky

2. čakra – Swadhisthana čakra sakrálna…

Stavba vaječníků a varlat

U plodu vznikají varlata nebo vaječníky v podbřišku; varlata pak před narozením sestupují do šourku. K produkci spermií je totiž nutná nižší teplota než je v těle. Ezotericky se éterické spojení s varlaty vytváří během těhotenství, a proto vychází z křížové čakry, ačkoli po narození se varlata nacházejí v oblasti základní čakry.

Funkce pohlavních žláz

Jádro mužské buňky obsahuje chromozom XY a ženské buňky chromozom XX. To způsobuje základní anatomické a funkční odlišnosti mužského a ženského jedince. V době puberty začnou u dívek vaječníky produkovat pohlavní hormony estrogen a progesteron. U chlapců produkují varlata testosteron. Tyto hormony ovlivňují anatomii, fyziologii i psychiku a dochází tak k vývoji druhotných pohlavních znaků.

Vztah mezi duchovním a fyzickým tvořením

Vajíčka ve vaječnicích a spermie ve varlatech představuji zárodky zaručující další pokračování lidského pokolení. Z tohoto pohledu lze říct, že vajíčko a spermie jsou nositeli tvořivé životní síly uložené do hmoty. Během sexuálního styku se uvolní ze základní čakry energie spojená s duchem a vstoupí do hmoty.

Toto vzájemné působení mezi duchem (otcem) a hmotou (matkou) vede ke stvoření syna (duše), jejímž konečným cílem je zaručit pokračování života. Dochází k tomu vždy, když na sebe působí dva opačné póly, t. j. duch a hmota, muž a žena, převládající a ustupující, jin a jang. Vytvoří se nový celek, který v sobě zahrnuje podstatu původních částí, ale nová forma je přitom na vyšší úrovni vědomí.

V tom tkví podstata všech vztahů, t. j. naším úkolem je nejen se najít, ale prostřednictvím tohoto vztahu vytvořit něco, co přerůstá pouhý součet původních částí. A tak původní zdroj života neustále roste a dokazuje, že vše v tomto vesmíru je neustále v pohybu. Po oplodnění vajíčka spermií (symbolizující duchovní interakci) se vytvoří jedna buněčná zygota. Během několika minut se zygota rozdělí a vytvoří vícebuněčnou formaci.

Tento proces symbolizuje dělení původní duše. U člověka trvá těhotenství devět měsíců, během nichž se prohlubuje vztah mezi duchem a hmotou. Mezi oběma těmito póly se vytvoří spojení fungující jako prostředek komunikace. Toto spojení je nezbytné pro tok životní energie a bez něj nastává smrt. Slova jako „komunikace, komunita’ pocházejí ze stejného kořene a mají význam „podílet se rovným dílem na něčem.” K nalezení rovnocennosti v nějakém vztahuje třeba sebeúcty a úcty k partnerovi. A to jej duchovní aspekt křížové čakry. Při narození je těsné spojení se Zdrojem přerušeno, ale vzájemná součinnost ducha a hmoty je již do podstaty člověka hluboce vepsána. A tak člověk následuje tento hlas a jde po cestě směrem k sebeuvědomění, aby nalezl části sebe sama, které nejsou dosud plně projeveny. Vede k tomu cesta přes vztahy s ostatními na této planetě a poznání, že nám druzí lidé slouží jako zrcadlo, v němž vidíme sami sebe. Někdy jsme s tím, co vidíme, spokojení, ale jsou chvíle, kdy se pravdě vyhýbáme.

Vztahy

Všechny významné vztahy v našem životě jsou klíčem k odhalení skrytých částí nás samotných. Celistvost a zdraví dosáhneme tím, že si tyto části naší bytosti uvědomíme, přijmeme je a budeme je milovat. Nemůžeme nalézt vše, co hledáme, u jednoho člověka, protože jediné místo, kde je ukryta naše nevyjádřená stránka, je uvnitř nás samotných. Každý z nás má svou „ideální spřízněnou duši”, která je s námi totožná a byla stvořena s naší duší ve stejný okamžik.

Ale potkat svou spřízněnou duši je velmi vzácné, protože by bylo naprostým plýtváním cenných zdrojů, aby dva lidé dělali na stejném místě zcela stejnou práci. Žít s takovým duchovním dvojčetem by vedlo k zastavení růstu. Pravděpodobnější je, že cítíme blízkost s někým, kdo je ze stejného „okruhu duší”, což znamená, že nás spojuje společný cíl, kterého máme zde na zemi dosáhnout. je běžné, že nacházíme něco z nás u mnoha lidí. To bychom si měli uvědomit, abychom byli shovívavější ke svým nerům,na které máme vysoké nároky a často se cítíme zklamáni, když nesplňují naše očekávání. Vztahy mezi lidmi jsou různého typu a stupně blízkosti:

a) Se svojí rodinou jsme spojeni krevním poutem a tyto vztahy bývají nejpevnější, i když můžeme být rozdílní.

b) Cítíme silnou spřízněnost k osobě, se kterou jsme se potkali během minulých životů a nedokončili jsme svůj spojný úkol.  Z vnějšího pohledu můžeme mít jen málo společného,ale působí tu přitažlivá síla, které nelze odporovat.

c) Je nám dobře s lidmi, se kterými nás spojují na vědomé úrovni stejné názory. Potvrzují náš hodnotový systém a poskytují nám pocit bezpečí a jistoty.Něco společně sdíleného je nutné pro komunikaci v jakémkoli vztahu. Nemusí se přitom jednat o pozitivní společný zájem, protože dva lidi může spojovat i to, že se vzájemně nesnášejí. Takové spojení je může připoutat těsněji než pouta lásky.

d) Důvod, proč s některými lidmi špatně vycházíme, může být na nevědomé úrovni. To, co nás rozčiluje u ostatních, je často i v nás. Je důležité se dívat na svět jako na učebnu. Každý člověk pro nás má určitou zprávu, která nám má pomoci na naší duchovní cestě.

Příklad

Rozčiluje mě agresivní jednání mého nadřízeného. Cítím se vedle něj malá a bezvýznamná. Kritizuje mě před ostatními. Chtěla bych mu říct, co si myslím, ale necítím se na to dost silná. Můj nadřízený vyjadřuje prostřednictvím agresivního chování svou vlastí nejistotu. Moje nejistota mně zabraňuje jednat. Oba máme nevyváženou základní čakru což se projevuje nedostatkem vnitřní síly.

e) Problematický vztah míváme k někomu, kdo vyjadřuje něco, co je pro nás obtížné. Např. dívka, která se rozpláče při sebemenších potížích a říká si tak o soucit, jde na nervy schopnému silnému typu člověka, který by ve skrytu duše také stál o pozornost ostatních, ale bojí se odhalit svouzranitelnost. Takový vztah nás má něčemu naučit.

f) Jiným případem je, když nás přitahuje osoba, která má vlastnosti nebo postoje, které obdivujeme. Ve většině případů nám to ukazuje, že stejná vlastnost je i uvnitř nás samotných  j en vědět, kam se podívat.

g) Přitahují nás jedinci opačného pohlaví, kteří mají rysy představující naše vlastní „skryté pohlaví”. My všichni jsme muži i ženy nehledě na vnější vzhled, a hledáme tedy svou „druhou půlku”, a často to vede k navázání partnerství. Duše je bezpohlavní a k tomuto stavu směřujeme i my: nikoli potlačením maskulinity nebo femininity, ale skrze jejich vzájemné spojení, aby se vytvořila nová, obě části zahrnující forma.

h) Často nás přitahuje někdo, kdo uspokojuje oblasti našeho života, ve kterých cítíme určitý nedostatek. To vede k tomu, že si vezmeme někoho, kdo má peníze, inteligenci nebo širokou rodinu – něco, co v našem životě chybí. Také můžeme hledat někoho, kdo je silný a můžeme se o něj . Nebo si můžeme vybrat člověka s duchovními zájmy které nám chybí. Mnoho soužití má symbiotickou povahu, vzájemně se doplňující, kdy každý přináší to, co druhému chybí. Bohu žel toto příjemné uspořádání života může způsobit stagnaci růstu duše, jelikož nepřináší potřebu usilovat o své sebeuvědomění.

Po smrti partnera pak může být člověk neschopný žít bez pomoci své „druhé poloviny”. Zármutek pak může u opuštěného partnera vést k předčasné smrti, doslova k tomu, že mu pukne srdce žalem. Někdy smrt druha přiměje pozůstalého partnera začít žít svůj vlastní život v souladu se svou vnitřní podstatou a objevit sílu, o které by nikdy nevěřil, že ji má. Ideální vztah je založen na lásce, úctě a upřímnosti, kdy oba partneři jsou schopni zůstat sami sebou a tak dosáhnout jednoty.

Jak řekl Prorok (podle Chalíla Džibrána), když hovořil o manželství: „Dejte své srdce, ale ne proto, abyste jej vzájemně vlastnili.. Neboť jen ruce života mohou držet vaše srdce. A stůjte spolu, ale ne příliš blízko sebe: Neboť sloupy chrámu nejsou vedle sebe, A dub a cypřiš nevyrostou ve stínu toho druhého. “

Duchovní aspekt: sebeúcta

Sebeúcta znamená udělat místo vlastní tvořivé síle a umožnit tak jednotu ducha a hmoty. Bez toho nemůžeme růst a vede to k zášti vůči těm, o kterých předpokládáme, že nám bráni ve vývoji naší vlastní vnitřní podstaty. Rozšířeným problémem společnosti je zneužívání, ať už emoční, sexuální nebo tělesné. Vychází z nedostatku úcty k potřebám druhého člověka, ale podstatou je nedostatek úcty k sobě samému.

Tento kruh je možné přetnout jen vybudováním vyšší úrovně vnitřní sebeúcty splňující potřeby duše a ne vyhovující jen osobnosti. Pro dítě je obtížné toho dosáhnout, a proto potřebuje lásku, podporu a vedení lidí, kteří se nesnaží vyhovět jen vlastním potřebám. Křehká rovnováha mezi vzájemnou závislostí a nezávislostí, což je cílem každého vztahu, záleží na poznání, úctě a lásce vyslané k duchovní podstatě obou partnerů. Jedním z nejdůležitějších prostředků, jak si udržet vzájemnou účtuje komunikace. Bez ní je vztah odsouzen k zániku. Může to sice znamenat, že se partneři rozejdou, ale mohou z ní mít oboustranný užitek, pokud dojdou ke vzájemné shodě.

Analogie

V Arktidě žili dva dikobrazi. Byla tam zima a tak se rozhodli, že se k sobě trochu při tulí, aby se zahřáli. Když popošli trochu blíž, popíchali se vzájemně svými bodlinami. Tak se zase vzdálili a byla jim zima. Přiblížili se a bolelo je to. Trvalo dlouhou dobu, než nalezli tu správnou vzdálenost Blízko natolik, aby se zahřáli, ale ne tak těsně, aby si působili bolest.

Emoce

Křížová čakra je spojena s prostorem a jeho ohraničením. Matčina děloha poskytuje teplo a všemožnou podporu a má zároveň schopnost se zvětšovat, aby se přizpůsobila růstu dítěte. Tato flexibilita v rámci určitého omezení je podstatná pro každý partnerský vztah. Příliš málo prostoru znemožňuje vývoj; partner, který si tak počíná, bývá neodbytný, majetnický a závislý. Skrytým problémem je v takovém případě nejistota a nízké sebehodnocení.

Vlastní hodnotu člověk často přímo odvozuje z partnerského vztahu. Lze to pozorovat v manželství, ve vztahu rodičů k dětem i mezi přáteli. Závislost dusí růst obou partnerů a může partnerství rozbít. To pak vede často k pocitu ublíženosti a opuštěnosti a ke strachu navázat další vztah. V takové situaci se projeví opačný pól, tedy nechuť se nějak v partnerství zavazovat, silná touha po nezávislosti a rozhodnutí se už nikdy nenechat zranit. Stejně jako dikobrazi, kteří hledali dlouhou dobu tu správnou vzdálenost, můžeme i my strávit mnoho životů tím že se učíme, jak plně pečovat o svou vlastní podstatu a přitom respektovat a uznávat potřeby druhých.

Křížová a krční čakra jsou vzájemně propojeny, protože mají obě vztah ke tvořivosti. Krční čakra se často úspěšně využívá ve snaze uvolnit bloky v křížové čakře. Projevuje se to např. tak, že žena neustále sekýruje svého muže, aby ji pomohl s domácími pracemi a pak se zaměří i na dospívajícího syna, jehož pokoj popisuje jako „veřejnou skládku odpadků”. Veškeré to sekýrování je podle ní prováděno v dobrém úmyslu, ale ve svých důsledcích vede k potlačení vývoje. Pokud člověk věnuje něčemu takovému 90% své pozornosti, zbývá jen 10% na odezvu partnerů. Pokud sekýrující žena omezí svou aktivitu na 50%, dovolí svému muži přijít s nějakou nabídkou. Podobně když ponechá svému dospívajícímu synovi možnost vlastního rozhodování, buďto si uklidí nebo se nechá úplně zavalit hromadou oblečení, časopisů, neumytých talířků a šálků atd.!

Neustálé poštěkávání není komunikace… je jednostranná a potlačuje vývoj. Buďto něco udělejte nebo situaci přijměte. Nejlepší partnerské vztahy jsou ty, kde oba dávají 100% a oba 100% dostávají… 50% a 50% je taky dobrý začátek! Sekýrováním ostatních a trávením času snahou ostatní změnit se často připravujeme o možnost vlastního růstu, což patří do oblasti krční čakry. Napřed musíme změnit sami sebe a pak doufat, že se změní i ostatní.

Pupeční šňůra je velmi silným poutem mezi rodiči a dětmi.

Pokud láska procházející pupeční šňůrou je bezpodmínečná, pak je toto spojení čisté. Ale pokud je toto pouto (láska) svázáno s podmínkami, pak může být přerušeno dřivé, než se vytvoří nové. Takové oddělení může být mnohem těžší než odstřihnutí fyzické pupeční šňůry během porodu. Negativní podmínky drží vztah pevně pohromadě. Patří sem třeba pocity viny, strach z osamělosti, strach, že nebudu milován a strach z odmítnuti. jenže pouta tohoto typu nakonec partnerství udusí, protože oddělí oba účastníky od životní energie, kterou potřebují-

Opravdová láska dává druhému svobodu. Každý je sám za sebe a dává nepodmíněnou lásku a podporu.

Změna rolí

V minulých padesáti letech se dramaticky proměnily role žen a mužů. Obě světové války prověřily, že ženy jsou schopny pracovat stejně dobře jako muži. Dnes ženy pracují z finančních důvodů i z potřeby naplnit své představy. Podobně je dnes stále více mužů, kteří na sebe berou odpovědnost za výchovu dětí a zůstávají s nimi doma. Tento trend dokládá rovnost obou pohlaví a potřebu uvědomit si a přijmout ženskou stránku přítomnou v každém muži a mužské vlastnosti v každé ženě. Se zvyšováním počtu neúplných rodin jsme svědky toho, že role živitele a pečovatele se spojuje v jedné osobě. To může být důležitým krokem směrem k androgynnímu, oboupohlavnímu stavu, pokud energie vedoucí k tomuto stavu, přichází z úrovně duše.

V lidském vědomí dochází k obrovské proměně tím, že se ženy učí být energické a logické a muži používají svou intuici a city. To přirozeně vyústí ve splynutí obou oblastí. Po letech kladení si podmínek není vůbec snadné opustit starý způsob jednání a nevyhnutelně dochází k odporu vůči takové změně, ať už ze strany společnosti nebo jednotlivců.

Řeč těla

Zde je rozhodující oblast nad křížovou čakrou. Představuje schopnost tvořit a mít prostor pro tvoření. Někdy je tu nechuť k tvoření vedoucí k touze po vlastnění, což vede k nadýmání nebo zvýšenému ukládání tuku v oblasti nad podbřiškem. U žen to bývá strach posunout svou tvořivost od tvoření dětí k tvoření něčeho vycházejícího z jejich vlastního já.

Mnoho žen jsou prostě jen něčí dcery, něčí matky a něčí manželky. Být jen sama sebou může být ohrožující a proto se drží toho, co je vyzkoušené. U mužů se touha něco vlastnit projevuje v oblasti rodiny nebo majetku. A tento odpor se často projeví ve fyzickém těle jako nemoc. V dnešní době jsem si všimla, že tato změna zašla někdy tak daleko, že mnoho výkonných pracujících žen ztrácí kontakt se svou ženskou stránkou a pro mnoho citlivých mužů je velmi obtížné se zapojit do mužsky orientované společnosti. Jako u každého výkyvu, nakonec se i v otázce rolí v dosáhne rovnováhy. Přechodné období bude daleko snadnější, když se naučíme přijímat všechny své stránky se stejnou důležitostí.

Nerovnováha v křížové čakře je často spojena s tendenci „být silný”, což vede k pocitům nepatričnosti, t. j. „nejsem dost chlap” nebo „nejsem dobrá manželka nebo matka”. Tyto pocity jsou většinou založeny na obecně sdílených představách, jak má dokonalý muž nebo žena vypadat. Naštěstí se časy rychle mění, i když „mužští šovinisté” a „hospodyňky” jsou stále skrytí uvnitř nás a potřebují být uznáni a oceněni, než konečně zmizí. Položení rukou na oblast podbřišku může být buď dodržováním společenské etikety nebo výrazem strachu z citového zranění nebo odmítnutí. Tyto věci je třeba mít na paměti, když jednáme s někým, jehož řeč těla má vztah k oblasti křížové čakry. Takový člověk potřebuje bezpečný prostor spojený s nepodmíněnou láskou, aby se mohl plně projevit.

Příklady nemocí souvisejících s křížovou čakrou

1) Dráždivý tračník

Jde o velmi rozšířený stav. Postihuje obě pohlaví, ale je častější u žen. Střeva sama o sobě jsou v dobrém stavu, ale problém je ve špatné koordinaci nervového systému v této oblasti. Po určitém podnětu se střeva dostávají do křeče, což se projevuje bolestí podbřišku, nadýmáním a zácpou, a pak uvolněním stolice a plynatostí. To vede k narušení vnitřního prostředí střev a může to způsobit zvýšený výskyt určitých mikrobů jako je např. „kandida” nebo přecitlivělost na určité potraviny. Tyto následné potíže vyžadují léčení, ale je třeba vzít do úvahy i možnou psychologickou a duchovní příčinu potíží.

Problém je v tom, že si člověk přeje nezávislost (uvolněni), ale přitom zůstává emočně závislý (sevření). Často to pozorujeme tehdy, když je vztah mezi dítětem a rodičem nevyjasněný, např. při návštěvě nevlastní matky nebo když dítě odchází z domu. Lidé trpící těmito potížemi bývají často starostliví a svědomití, se sklonem nechávat si své pocity za všech okolností pro sebe. Starají se spíše o potřeby jiných, než aby sami požádali o to, co potřebují. Jejich vnitřní nelibost ale často způsobí, že se v nich doslova „všechno sevře” a dochází ke křečím. Nakonec se lidé tohoto typu musí rozhodnout, že nebudou přizpůsobovat své chování pocitům ostatních lidi ale že budou jednat z pozice své vlastní sebeúcty. Prostřednictvím krční čakry se naučí vyjádřit své potřeby a pocity a uvědomí si, že nenesou odpovědnost za reakce svého okolí.

2) Problémy ženského rozmnožovacího ústrojí

Menstruační cyklus

Pod toto označení se zařazují různé potíže a je třeba posuzovat každou odděleně. Hlavní charakteristikou je však souvislost s tvořivou energií života, jak bude dále řečeno. Menstruační cyklus probíhá podle vzoru tvořivého procesu, přičemž první část cyklu symbolizuje energii proudící do ducha (vajíčko) a druhá část, poté, co dojde k ovulaci, symbolizuje přijetí vajíčka hmotou (děloha). Když nedojde k oplodnění, vajíčko a děložní sliznice se vyloučí (menstruace) a tato „smrt” umožňuje, aby došlo k novému zrození, když dozraje další vajíčko. Každý cyklus ochraňuje a obohacuje životní sílu zvýšením energie v křížové čakře.

A) Premenstruální syndrom se projevuje podrážděností, těžkopádností, chutí na určitá jídla, přáním být sama, plačtivostí, napětím prsou, nadýmáním a souvisí s nerovnováhou v druhé části cyklu. I když je to totiž čas vyhrazený na přípravu hnízda, v dnešním moderním světě je pro takové ženské záležitosti jen málo času, což vede k narušení identity a frustraci. Je to však opravdu určité odlišné období, kdy by se mělo místo pojídání sladkostí, aby se potlačily ženské potřeby, věnovat více času péči a komunikaci s vlastní senzitivitou.

B) Potíže s menstruačním krvácením

Když je menstruace příliš slabá nebo silná, ukazuje to na novy váženost ženské složky. Může to být způsobeno prožitými traumaty, zvláště pokud zasahovaly oblast sebeúcty.

a) Menoragie (silné menstruační krvácení) symbolizuje slzy zklamání, když je ženské části upřen její tvořivý projev. Je důležité navázat kontakt se svou vnitřní ženskou podstatou a pečovat o ni a uvědomit si její krásu.

b) Amenorea (vynechání menstruace) může nastat z mnoha důvodů, ať už morfologických nebo hormonálních. U některých žen dochází k vynechání menstruace v období stresu, kdy jsou nadstavbové tělesné funkce vyřazeny sympatickým nervovým systémem. V jiných případech k tomu dochází spolu s jinými projevy, které symbolizují vysokou hladinu mužských hormonů v krvi, t. j. zvýšené ochlupení, přibývání na váze a změny hlasu. Tyto ženy ztrácejí své spojení s ženskou stránkou, protože je to ve světě, v kterém žijí, negativně hodnoceno. Je třeba je povzbudit a pomoci jim se naučit, jak vyjádřit své ženství a vážit si jej.

Amenorea je také příznakem mentální anorexie, což je problém zasahující do oblasti více čaker a budeme o něm hovořit v kapitole o krční čakře.

C) Děložní fybroid (nádor)

V děloze dochází k nárůstu děložní svaloviny a vytvoří se kruhový útvar. Fibroidy mohou dosáhnout značné velikosti, než jsou objeveny a většina žen ve fertilním věku má obvykle jeden nebo více fíbroidů. Výskyt děložní svalovj ny je způsoben napětím, které není uvolněno. Děloha ‘ místem péče a růstu a popisované potíže jsou běžné u žen které pečují o růst ostatních s výjimkou své vlastní potřebv rozvoje.

Otázkou, který většinou vyvolá citovou reakci je- „A kdo pečuje o vás?”

Reakcí je vyslovená lítost a touha udělat si v životě čas i na vlastní potřeby a zvláště na potřeby své vnitřní podstaty Pokud se nám nedostává péče v našem vnějším světě, je třeba, abychom se obrátili dovnitř a naučili se sami o sebe pečovat. Výskyt fíbroidů dává příležitost se oprostit od závazků které nejsou nutné a pohlížet na dělohu symbolicky jako na prostor obklopený tím, co dává teplo a péči. V čínské medicíně se lítost dává do souvislosti s energetickými meridiany jater, která by se měla také léčit.

D) Cysty na vaječníkách. Jakákoli cysta představuje zranění nebo bolest, která nebyla zpracována. Tekutina v cystě symbolizuje slzy. Cysty na vaječníkách mají různou velikost a mohou být benigni i maligní. Většinou rostou nenápadně a jsou doprovázeny neurčitými příznaky, které se mohou objevovat u mnoha jiných nemocí. Pokud se cysta vytvoří v oblasti tvořivé životní síly, napovídá to, že došlo k něčemu, co brání jejímu projevu. Je běžné, že mnoho žen, u kterých vznikne cysta, bylo někdy zneužíváno, ať už citově nebo tělesně. Mají pocit, že jejich přání nejsou respektována a cítí se bezmocné. Proto je velmi důležité jim opět vrátit jejich sílu a sebeúctu a zpracovat stará zranění a bolesti.

Endometrióza

U této poruchy se endometrium (děložní sliznice) objevuje mimo dělohu, nejčastěji v pánvi, především v oblasti mezi vaječníky a vejcovody. To znamená, že během každé menstruace dochází v této oblasti také ke krvácení a způsobuje to bolesti a srůsty. Není známo, proč k tomu dochází, ale z psychologického pohledu je zjevné, že mnoho takto postižených žen mělo nedostatečnou sexuální výchovu, především negativně zaměřenou a líčí menstruaci jako „těžký ženský úděl”. Naštěstí je dnes pozitivnější přístup k informacím ohledně menstruačního cyklu. Ale dokud nebudou ženy samy sebe plně uznávat, bude tento problém stále přetrvávat. Těhotenství často způsobí, že nemoc na mnoho let ustoupí, což potvrzuje předpoklad, že když ženy používají své tělo k účelům, pro které je určeno, odstraní se tak negativní představy.

3) Problémy mužského rozmnožovacího ústrojí

A) Nemoci varlat

Nejrozšířenější potíží jsou tumory varlat. Stejně jako u vaječníků, i varlata obsahují životní sílu, v níž má začátek veškerý život. Jestliže je z jakéhokoli důvodu blokována, pak jej i vzedmutí může vést ke změnám na buněčné úrovni. Setkala jsem se s muži, kteří se za své sexuální aktivity styděli a za několik měsíců se u nich objevila rakovina varlat. Jak už bylo řečeno, musí být rovnováha mezi úctou a láskou k druhým a úctou a láskou k sobě.

B) Nemoci prostaty

V prostatě se vytváří kapalina a potřebné živiny pro transport spermií. Lze říct, že to odpovídá vyživujícímu prostředí dělohy. Jsem přesvědčena, že zbytnění prostaty, ať už benigní nebo maligní, souvisí s pocitem zanedbávání v útlém dětství což si může člověk později vynahrazovat sexuálním stykem. Protože však chybí základní pocit bezpečí, zanechává to v nás pocit prázdnoty a chladu. Schopnost dovolit si prožit vášeň vyžaduje, abychom se vzdali některých svých vnitřních bariér. 60% šedesátiletých mužů má kvůli zvětšení prostaty problémy s močením a současná medicína ještě stále příčinu těchto potíží neobjevila.

Cvičení na harmonizaci křížové čakry

1) Rozhodněte se respektovat sami sebe. To znamená vytýčit si určité hranice, ale dát si prostor pro svobodné vyjádření.

2) Uvědomte si, že součástí této úcty je schopnost volit si svou roli v každém partnerském vztahu.

3) Naučte se komunikovat, což znamená jak mluvit, tak naslouchat (zapojit krční čakru). Směřujte k nalezení kompromisu nebo společného východiska, z kterého může mit partnerský vztah užitek.

4) Když prožíváte partnerské problémy, tiše se posaďte a představte si stanovisko svého partnera. Pak namalujte mezi vámi trojúhelník s třetím vrcholem stejně vzdáleným od vás i partnera. Dovolte energii vašich vyšších já vstoupit do tohto bodu. Vyšší já stojí nad osobností a může komunikovat věcněji. Požádejte vyšší já svého partnera, co od vás potřebuje. Řekněte mu, co vy potřebujete. Zkuste najít vzájemně výhovující řešení vašeho problému. Pokud takové řešení nelze nalézt, přijměte to a prostřednictvím vašeho vyššího já požádejte duchovní energie, které pečují o vašeho partnera, aby se k němu přiblížily a pomohli mu, protože vy nemůžete ve vztahu zůstat. Zabalte je do „růžového láskyplného obalu” a nechte jej odejít. Toto cvičení využívá některé prvky používané při oddělení pout mezi lidmi, která jsou svazující a doporučuji jej každému, kdo má nějaký problém v oblasti křížové čakry

5) Abyste aktivovali v této oblasti více energie, používejte oranžovou barvu. Modrou barvu symbolizující krční čakru lze také využít k tomu, abyste snadněji vyjadřovali pocity náležející do oblasti křížové čakry.

6) Použijte svou vizualizaci a představte si lidi nebo zvířata, kteří představují Vaši mužskou a ženskou stránku. Pozorujte jejich vlastnosti a to, co vám říkají. Najděte společný motiv, který by mohl být symbolizován třetí osobou nebo zvířetem. Uvědomte si jejich klady.

7) Přijímejte a oceňujte svou mužskou i ženskou stránku. Dovolte vnitřnímu dítěti ve vás, aby si hrálo. Starejte se a uctívejte ženu ve vás vonnými oleji, koupelí, vůněmi, oblečením atd.; dovolte síle muže ve vás se projevit.

 Chápejte křížovou čakru jako dělohu pro tvořivost duše.

Z knihy Léčivá-síla-čaker-v-praxi

Pokračvanie:  3. čakra Solar Plexus – Manipura

13 replies on “2. čakra – Swadhisthana čakra sakrálna…”

Máš pravdu je veľmi dlhý, ale je v ňom veľa úžasných vecí a poznatkov. Uvedomila som si, že dokážem veľmi dobre cítiť energiu svojich čakier zameraním pozornosti na ne od solar plexus až po korunnú, ale čo sa týka týchto dvoch, tak nikdy neviem ktorú cítim, či prvú, alebo druhú. 🙄

Páči sa mi

tak to sa musis este uzemnit, popracovat troska s uzemnenim , urobit si jasno v niektorych svojich pocitoch co sa tyka nazoru osobnosti na seba, ukotvit sa dobre v realite a ujasnit si samu seba, lebo cez tieto prve dve prijimame enrgiu co vystupuje dohora a ak je to tam spravne tak tu ide dobre, len sa treba dobre uzemnit 🙂

Páči sa mi

..máš pravdu chýba mi uzemnenie, asi začnem znova stáť strom. 😉
Pozrela som si článok o uzemnení a prikladám ho sem, ak by niekto mal tiež problém s týmito čakrami. Je pravda, že sa mi nedarí ani tvoriť, čo je odrazom zníženej energie v druhej čakre. Aj keď si prechádzam a harmonizujem čakre zrejme to nestačí. 🙄

https://anitram.wordpress.com/2011/07/13/uzemnenie/

Elis…vďaka za radu… 😉

Páči sa mi

ten clanok o uzemneni je velmi dobry, som ho teraz citala a tiez suhlasim s tymi praktikami cotam su pisane lebo niektore z nich aj mne pomohli
inak to nejde, organizmus musi byt v rovnovahe inak je zle a clovekmusi zacat sam od seba a nespoliehat sa len na doktorov, co ta este viac oslabia liekmi hmhm
poskusaj a uvidis moja, nech sa dari martinka 🙂

Páči sa mi

Robil som si test na internete. Vyšiel mi tak ako som tušil. Iba prvá a šiesta sú otvorené. Srdcová je na tom najhoršie. Tam mi vyšlo -52%. 2357 fungujú nedostatočne…. Pre mňa bude veľký úspech ak ich zharmonizujem po srdcovú vrátane.

Liked by 1 person

Každá je na určité precento otvorená, inak by jej činnosť bola potom k ničomu a nesedí mi tu u teba potom tá suhra že 1 a 6 ti pracujú najlepšie. ak máš 2-3-4 oslabenú, nemôže 1 pracovať dobre…veď to je základ..korene minulosti a toho ako žijeme v hmote ako sa v nej cítime..prežívame.
Nedá mi to , tak kreslím tvoje čakry intuitívne…na prvej si naozaj popracoval, je to vidno…….2 má silnejšiu energiu ako 3 a srdcová je sploštená nejakým tlakom..aj krčná je spolštena má podobnú energiu ako 2…6 ti pracuje celokom dobre, ale aj 7 má celkom dobrú energiu, väčšiu ako 6, čo ukazuje, že na sebe pracuješ.

Skúšala som seba percentuálne..predstavím si čakru, nacítim jej energiu, rotáciu a ukáže sa mi percentuálne číslo… u mňa je solar najslabši okolo 60%, ale to zaleží od rozpoloženia a ako sa človek čistí a čím práve žije…nič nie je trvalé. :o)

Páči sa mi

Už som pootváral všetky. 🙂 Bija mantrami s Deepach Choprom za 40 minut. Znova cítim naplno emócie, ruky, nohy, hudbu. Znova mám na čom pracovať a kam sa posúvať. Do teraz som sa cítil stratený. Teraz mám znovu späť intuíciu. Zatiaľ prešli len dva dni. Znovu mám pocit že som to ja. Viem sa naladiť na jednotlivé čakry a presunúť sa tam. Veď vieš čo myslím. 🙂 Rád som v srdcovej. Tam mi je dobre. Pekne v strede. Robím aj rôzne riadené meditácie na všeličo možné. 🙂 Odpustenie bývalých krívd, prítomný moment, vedomie, kreativitu…

Liked by 1 person

Stratený sa cítime, ak sa vzdialime od seba, od Boha, klesneme energeticky a vtedy vnímame všetko ťaživo,.. hneváme sa a máme deštruktívne myšlienky. Preto si uvedomuj seba. ..pozoruj sa ako sa prejavuješ a vtedy ti zapne, kde si a čo robiť…nevedie ťa to vnímať seba…mne to tak prichádza….dýchať a uvoľniť všetko, čo nepotrebuješ. ..proste len byť v súlade z celkom. Ak s nimi pracuješ 2x do týždňa, ich energia by sa nemala meniť k horšiemu.

Zistila som, že prácou s čakrami sa vedia vyladiť na inú rovinu a v nej zotrvať, menia sa len akoby podtóny, ale ak napr. do solaru vnášaš lásku, už si viac veríš a menej ti vyskakuje strach…veci ta už nerozhodia. Vnímaš tam viac spokojnosti aj keď trocha strachu tam ešte je, lebo to ťaháš z nižších čakier…z 1 obavy ako zvládaš život, financie, prácu ,,ak aj toto zvládneš,nemáš už čo ťahať a ľahko sa ti vylaďujú vyššie

Niekto povie, že je zbytočné pracovať s jednotlivými čakrami, ale mne to príde ako udička, lež sa naučíš vnímať seba duchom a budeš vedieť úplne prepojiť vedomie ducha s dušou v tele.

K minulosti…nemusíš ju prechádzať krok po kroku a vravieť si odpúsťam si..urob to vnemovo…predstav si nejakú situáciu, ktorú nemáš vyrovnanú v sebe, naladíš sa na stred zameriaš na ňu a vnímaš s najvyšším pocitom lásky a pochopenia a snažíš sa byť duchom vedomý seba samého a to tam vnášaš…pochopenie s láskou…tak som to zažila vo sne a videla som ako sa to dá aj takto, bez selektovania.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.