Kategórie
Duchovné Duša Energia

Pojednáni o duši…

KVŮLI JAKÉMU PROSPĚCHU DUŠE SESTUPUJE NA TENTO SVĚT

Hodlaje chce  objasnit, jaký prospěch má duše v tomto světě, musím předeslat to nejdůležitější, že totiž musí vystoupit ze světa služby do světa odměny. Než duše sestoupí na tento svět, postrádá velmi mnohé, jakkoli přebývá na dostatečně vyvýšeném místě a ve výšinách světa. Věc se má takto: Před horním zplozením nemá duše žádné bytí, avšak po tomto zplození je nahá, a to do té doby, než sestoupí do dolní zahrady Eden, kde obdrží čisté roucho utkané ze vzduchu zahrady Eden.

A tak jeden každý stupeň, má-li být v budoucnu pozdvižen, musí nejprve sestoupit a být oděn do roucha. Věnuje-li se duše v tomto světě studiu Zákona, zaslouží si tím krásné roucho, které se nazývá říza Učitelů.

Je utvořeno ze Zákona a přikázání, jimiž se zabývá v tomto světě. Oděna do tohoto roucha je hodna toho, aby spatřila tvář Pána zástupů, svého Krále a Otce. Před příchodem na tento svět je totiž nahá, a nemůže odtud vyjít a odebrat se ke Králi, dokud není oděna rouchem Zákona a přikázání.

Vzdušné roucho, do něhož je oděna v ráji, je velmi jednoduché, celé bílé a prosté všech ozdob. Musí však být zhotoveno z nachu a kmentu; a jsou to roucha důstojná, totiž duchovní, utvořená z jemných a duchovních přikázání, aby v nich duše mohla být přivedena veleknězem k oltáři.

O těchto rouchách hovoří r. Šim‘on ben Jochaj, nechť odpočívá v míru, v oddílu Zoharu Vajachel: «Tato dvě vehikula vjedou do skrytého paláce zahrady, zvaného Aloe, kde je ukryto dvanáct druhů vonných látek,10 o nichž je psáno v Písmě: Nard, šafrán, puškvorec, skořice atd. (Pís. 4, 13).

To je dvanáct druhů dolních vůní.

A tam jsou všechna roucha duší, jež jsou hodny toho, aby jimi byly oděny, každá podle svých zásluh. Na tom rouchu jsou zobrazeny všechny dobré skutky, které duše vykonala v tomto světě, a je na něm též nápis: Toto je roucho N. N. Toto roucho tedy získávají duše spravedlivých a jsou jím odívány po způsobu tohoto světa. Blažený ten, kdo je hoden těchto rouch, do nichž jsou odíváni spravedliví v zahradě Eden. Jsou utvořena z dobrých skutků, jež člověk vykoná v tomto světě podle přikázání Zákona. V nich duše přebývá v zahradě Eden.

Jakmile však vystoupí k horní bráně nebeské klenby, jsou pro ni uchystána jiná vznešená a drahocenná roucha, utvořená ze zalíbení a pevného přesvědčení ducha ohledně Zákona a modliteb.

Když pak ten, který má být korunován, vystoupí na to místo, je korunován touto korunou; určitá část koruny mu však zbude, a z ní jsou utvořena zářivá roucha, do nichž je duše oděna, aby mohla vystoupit vzhůru. Tato roucha jsou sice utvořena ze skutků, přesto však nevznikají, leč z cesty dobré vůle.» (V Zoharu můžeme číst: «Toliko z dobrého záměru Ducha»).

Svaté světlo praví, že dolní roucha v pozemské zahradě Eden vznikají ze skutků, kdežto horní závisejí na duchu, dobré vůli a úmyslu srdce.

Pro přesnější pochopení je třeba vědět, že Nešama, Nefeš a Ruach nemají v čase před svou emanací, dokud jsou ještě ve svém kořeni, žádnou přesně vymezenou podobu své existence. Tu získávají teprve poté, kdy se rozšíří a vlijí do ženy, a tehdy se podobají světlu, vodě a nebi.

Chci tím naznačit, že tam nemají žádnou zjevnou existenci tak jako semeno vyživované jakousi jemnou silou, která se do něj šíří z mozku, kde je substance semene obsažena pouze v podobě světla, to jest jako kongruentní možnost, z níž může vzejít semeno poté, co steče do místa uvaření. Při tom jak sestupuje dolů, přetváří se v krev a teprve na místě uvaření dozrává a nabývá podoby semene.

To platí i pro Nešama, jež je obsažena v Bina na způsob světla, a rovněž tak pro influenci, která je zárodkem Ruach v tt (Tif‘eret), jakož i zárodečnou influenci Nefeš obsaženou v Malchut. Podoby Nešama, Ruach a Nefeš tato influence nabude teprve skrze sjednocení, a tak svatým a čistým spojením vznikne z této beztvaré podstaty utvářená jsoucnost. Po tomto výkladu bude snadné pochopit, jaký prospěch má Nešama z toho, že činně vytéká ze svého kořene; tímto způsobem totiž získává svou podobu.

Duše jsou dětmi božími, jejich otec a matka jsou tt (Tif‘eret) a Malchut. Tu se naskýtá další otázka: Proč poté, co již emanovaly ze svých kořenů do horní zahrady, kde jim byla propůjčena přirozenost duše, sestupují ze zahrady rozkoší do tohoto ohavného světa, když by pro ně přece bylo daleko lepší, kdyby tam zůstaly?

Vždyť v tomto světě jsou vystaveny nebezpečí, že přijdou o veškerou odměnu, a Bůh jim nemůže prokázat jiné dobro, než že je pozdvihne nazpět do místa, odkud byly vyťaty. A z toho duše zajisté nemají žádný prospěch, neboť tam již pobývaly před tím, než sestoupily na svět. A navíc nějakou škodu utrpí již tím, že se přiblíží k této zkalené materii.

Což tedy není na světě spravedlivého, jenž by konal pouze dobro a nehřešil?

Odpověď lze najít v tom, co již bylo řečeno. Když totiž duše před sestoupením do světa Asija přebývala ve výšinách, seděla tam docela nahá, neoděna do žádného roucha, a nesměla tedy spatřit Krále Otce. A teprve v tomto světě zasluhuje, aby byla oděna do «pestře tkané suknice» (Gn. 37, 3, 2 S. 13, 18), která je řízou Učitelů. Do těchto říz se odívají královské dcery, aby mohly předstoupit před tvář Krále. Kromě této řízy potřebuje duše ještě dvojí roucho, jedno pro dolní a druhé pro horní ráj, a to kvůli své dvojí přirozenosti, to jest Ruach a Nešama, neboť jemnější Nešama přebývá v horním ráji, kdežto Ruach v ráji dolním, jak bylo uvedeno výše.

Z knihy  Rabi Mose Kordovero Pojednani o dusi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.