Kategórie
Astrálne cestovanie

Franchezzov odkaz zo záhrobia…

Franchezzova zpráva o jeho pouti zemí duchů se předně vyznačuje dojmem nezkalené poctivosti. Nezkrášluje žádnou chybu svého pozemského života, který ho podle církevní nauky musel vést přímo do věčného zatracení – nauky, která je v nejsilnějším rozporu k lásce a milosrdenství Božímu.

Právě Franchezzo pěje velkou píseň lásky: Nejen oné Božské pralásky, která nezatratí žádného tvora, nýbrž i jejího pozemského odlesku –čisté lásky dívky – jejíž záření se rozprostírá jako ochranný plášť okolo něho a jeho očistných cest.

Co ducha Franchezza přimělo zprostředkovat tak přesný popis sférických sestupů a výstupů, pramení též z lásky. Totiž ze soucitu s nevědomostí pozemského lidstva o duchovních zákonech zpětného působení, které musel zakusit sám na sobě. Zdaž to není vpravdě ušlechtilé předsevzetí, seznámit s tím pozemšťany, být jim varujícím pomocníkem?

Tento zákon sice žije v přísloví:Každý svého štěstí strůjcem”, ale málokdo rozumí jeho skrytému smyslu. Franchezzovy zážitky, vesměs symboly jeho pozemských činů, vystupují před ním jako živé obrazy okolí. Svazky, které duchovně navázal svým dobrým nebo špatným konáním na zemi, svádějí jej zase dohromady s jejich nositeli, přinášejí pomoc nebo tvoří nepřekonatelné závory pro vyšší vzestup. To se děje tak dlouho, až se prosadí dobrá vůle, probudí vyšší poznání a duše, díky účinné lítosti s odpouštějící láskou obdrží nový oděv, který jí umožní přístup do duchovních úrovní.

Pro čtenáře, který tuší, jak hluboký smysl skrývá každý obraz z duchovního světa, je podrobné čení poutníka vydatným zdrojem nauky o odpykání, které nerozlučně spojuje viditelný hmotný světse skrytým duchovním světem.

Každý obraz obsahuje přísnou důslednost, každá příčina zde se projevuje v působení tam. Dále učí, že všechny cesty utrpení nedokonalé duše neznamenají trest. Jsou jen cestami očisty, které se změní ve světlé stezky vedoucí k stále vyšší blaženosti, jakmile věčná duchovní jiskra procitne v Člověku a rozrazí pancíř, který svíral jeho srdce.

Seznámení s cestou

Přítel, kterého mi poslal Ahrinziman k doprovodu a poučení vypadal jako mladý muž 25-30 letý, ale řekl mi, že žil na zemi přes 80 let. Jeho nynější vzhled představoval stupeň jeho duchovního vývoje, který jedině je směrodatný pro posouzení stáří ducha.

Čím výše někdo rozvíjí v duchovním světě své schopnosti, tím jeho zjev nese znaky větší zralosti, až kone čně dospěje k zralosti mudrce, která však nevykazuje vrásky a nedostatky pozemského stáří. Projeví se jen úctyhodnost, moc a zkušenost dosažené zralosti. Když tedy duch dosáhl nejvyššího možného stupně vývoje v okruhu pozemské oblasti, má vzhled starce a přechází do rozlehlejších oblastí slune čního systému, k němuž příslušná planeta náleží.

Zde započne svůj životní běh zase jako mladík, neboť stupeň jeho vývoje, ve srovnání spokročilejšími duchy oné úrovně, je stupeň vývoje mladíka.

Hassein mi vyprávěl, že studuje různé síly a formy přírody. A to v říších, které leží pod duchovními úrovněmi. Je prý schopen vysvětlit mi mnohé podivuhodné věci, které spatříme na naší cestě.

“Mnozí duchové,” pravil, projdou astrální úrovní, aniž si všimnou jejích strašidelných obyvatel. Jejich smysly nejsou dostate čně vyvinuty, aby si uvědomovali okolí ve všech podrobnostech. Tak je tomu i na zemi. Většina lidí nemá schopnost vidět duchy ve své blízkosti, pro některé lidi jemnějšího založení jsou naopak dobře viditelní. Dále jsou na zemi lidé, kteří vidí nejen lidské duchy,ale i astrální bytosti a bytosti živlů. Jako duchy máme označovat jen ty, kteří v sobě nosí duchovní zárodek. Mnohé bytosti, které uvidíme, neměly nikdy duši a jiné jsou prázdné skořápky, z nichž unikla duchovní jiskra.

Pro rozlišení mezi duchem a bezduchou astrální bytostí je třeba daru jasnozření. Kdo je nedokonale jasnovidný, postřehne bytosti živlů i astrální formu, nerozliší je však od duchovních forem. Mezi dokonalými jasnovidci panuje proto nejasnost o přírodě a vlastnostech jejich obyvatel, přírodních bytostí. U lidí na zemi pozorujeme mnohé stupně jasnozření, které se na příštím stupni bytí zvýší, jakmile se duchovní tělo osvobodí od hmotných prvků. Pak se zvyšuje dále v poměru, jak se duše zbavuje jednoho obalu za druhým.

Nejprve hrubé pozemské hmoty, pak celý počet následujících stupňů jemné hmoty. Na úplné modlou čení ducha od hmoty nemůžeme věřit, aspoň ne tak dlouho, dokud si je vědom své existence v jedné z našich slunečních soustav. O tom, co je za těmito hranicemi nemáme žádné určité vědění.

Stupeň vývoje duše je v přesném poměru k hustotě a druhu hmoty, která je halí. Z více nebo méně jemné, éterické hmoty těla můžeme soudit na příslušné vyšší nebo nižší stavy vývoje duše, která ji obývá. Ve svých líčeních o jasnozření chci nejprve mluvit o prvním stupni vědomého života duše. V pozemském životě najdeme osoby, hlavně ženy nebo mladé chlapce, kteří jsou vybaveni několika stupni jasnozření. První tři stupně se najdou dost často, čtvrtý a pátý řidčeji. Šestý a sedmý potkáváme jen u osob, které k tomu mají zvlášť vhodné uzpůsobení, dané vlivem hvězd, pod nimiž se narodili.

Občas se najdou lidé s neúplným šestým stupněm. Tito nikdy nedojdou k dokonalému jasnozření. Následek tohoto nedostatku je podobný jako u nevhodných brýlí – nedokonalé viděnadsmyslových věcí. Hledí-li tyto osoby do šesté oblasti, je jejich nedostatečným viděním změněna cena jejich líčení.

Ti však, kteří mají šestý stupeň jasnozření dokonalý, mohou být v duchu pozvednuti až do sedmé úrovně, která je nejvyšší a znamená nebesa zemské úrovně. Jako Jan v Novém zákoně uvidí pak nevyslovitelné věci. K tomu je však třeba, aby se duše osvobodila od všech pout fyzického těla až na tenká vlákna, která slouží jako spojení mezi tělem a duchem a jejichž p řetržení přivodí provždy oddělení obou složek. Je možné říci, že v té době se jasnovidní nacházejí mimo své tělo. Doprava duše do sedmé úrovně je však obtížná a nebezpečná. Může se to stát za určitých okolností u mimořádně nadaných lidí a jsou-li síly k tomu k dispozici. Každý jasnozřivý vidí jen do úrovně, která odpovídá stupni jeho schopností.

Ve starých dobách byli jasnovidci rozděleni do různých tříd, jak se to ještě dnes děje v jistých školách východu. Toto umění však dnes není tak dokonale známo jako tehdy, když východní národy stály na zemi na vrcholu své slávy a moci.

Každá třída potřebovala zvláštní výchovu, přizpůsobenou současným schopnostem a druhu nadání. Tehdy neexistoval pozoruhodný nepoměr vysokého nadání a nejvyšší nevědomosti jako je tomu dnes.

V mnohých případech zaviní nepřesnosti neschopnost tyto dary správně a moudře používat. Ataké způsobí mnohé nepříjemnosti mediu i těm, kteří je pro duchovní poznání navštěvují. Jakmile bude na zemi duchovní v ědění více rozšířeno, dostanou určití citliví lidé nadaní pot řebnými silami pokyny, které jim pod vedením umožní rozlišovat mezi nízkými a vysokými duchy a tím bude pozvolna odstran ěna část zmatků a nebezpečí. Na duchovní stran ě života je mnoho učitelů, kteří se staletí zabývali studiem všech tvarů bytí, které jsou na zemi ztělesněny.

Právě nyní hledají všude otevřené dveře, aby jimi předávali vědění, lidem tak potřebné. Mnohé ještě nemohlo být sděleno. U mnohých věcí by to ale bylo možné a jakou měrou bude ono věděpředáváno, tak se bude duše na zemi vyvíjet.

Poděkoval jsem svému novému příteli za jeho poučení i slíbenou pomoc. Krátce před odchodem expedice jsem se vypravil na zem, abych se rozloučil se svojí milovanou. Oba jsme hluboce cítili, jak velmi budeme nyní náš častý styk postrádat. I když byl omezený propastí mezi námi, působil nám oběma velkou radost. Po návratu jsem byl vyzván, abych se rozloučil s otcem a přáteli a pak přišel do velikého sálu, kde všichni dostaneme požehnání našeho velmistra. Po něm se naše výprava vydala na cestu, doprovázená dobrým přáním celého shromáždění Bratrstva.

Viac…..http://www.spirita.estranky.cz/file/4/franchezzuv-odkaz-ze-zahrobi–2-.pdf

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.