Kategórie
Duchovné učenie Duša

Prebudenie srdca…

Bezpodmínečná láska k vám přichází přirozeně. Je vaší přirozeností cítit soucit k sobě i druhým. Je pro vás přirozené chtít utišit přítele. Je pro vás přirozené přijmout lásku těch, kdo vás mají rádi. Nic z toho nevyžaduje snahu ani učení. Proč je potom vaše zkušenost s bezpodmínečnou láskou tak vzácná ? Odpověď vás může překvapit.

Na začátku jste byli sjednoceni s Bohem a podíleli se na všemocné síle jeho lásky. Nic pro vás nebylo nemožné. Potom jste však začali přemýšlet, co by se stalo, kdybyste tvořili odděleně od Boha. Protože jste to nikdy předtím nedělali, nebyli jste si sebou příliš jisti.

Objevily se pochyby: „Co když něco nevyjde ?” Tyto pochyby byly strachem, z kterého vzniklo mnoho dalších bojácných myšlenek. Mezi nimi i tato: „Jestliže způsobím potíže, Bůh se na mě může rozzlobit a vzít mi svou lásku.”

Tato myšlenka byla pádným argumentem. Netrvalo dlouho, než jste přešli od této myšlenky k pocitu, že jste vinni a odděleni od milující Boží přítomnosti. Toto oddělení bylo vytvořeno člověkem a dobrovolně jím přijato, ale vnímali jste ho jako skutečné.Věřili jste tomu. Vše, co jste vytvořili potom, bylo výsledkem přesvědčení, že nejste hodni Boží lásky. Tak jste ve své mysli upadli v nemilost. Stali jste se z bytosti, jež sdílí všemocnou sílu Boží lásky, bytostí, která se této lásky bojí. Začali jste se bát své vlastní kreativní síly, a tak jste ji ukryli tam, kde jste ji nemohli vidět. Přestali jste být tvůrcem a stali se obětí. Přestali jste být příčinou a stali se výsledkem. Převrátili jste realitu. Omezili jste lásku strachem.

Když se cítíte odděleni, je obtížné si vzpomenout, jaké to bylo předtím, než k tomuto oddělení došlo. Abyste nalezli cestu zpátky k Bohu, musíte se vrátit po svých stopách a uvědomit si, že tato oddělenost byla vaší volbou, ne Jeho.

Ptali jste se: „Co když zneužiji tuto sílu ?” Potom jste pokračovali ve vytváření světa, ve kterém byla vaše síla plná strachu. Nezastavili jste se a nepočkali na Boží odpověď na své pochybnosti a strach. Kdybyste poslouchali Jeho odpověď, slyšeli byste: „Jsi milován bezpodmínečně. Nikdy ti nevezmu Svou lásku. Jestliže nezapomínáš, že jsi milován, můžeš jednat pouze cestou lásky.”

Kdybyste poslouchali Boží odpověď, váš sen o oddělenosti by skončil, protože Boží odpověď vás okamžitě zbaví vaší domněnky, že nejste milováni. Tato domněnka je neurotickou myšlenkou. Všechny oběti začínají touto myšlenkou. Nemůžete si myslet „špatné” věci ani provádět „špatné” činy, pokud věříte, že jste hodni lásky. Všechny útoky pocházejí z této jediné domněnky. Adam a  Eva se ptali: „Co když sním toto jablko a stanu se mocný jako Bůh ?” Dali si odpověď plnou strachu, cítili se zahanbeně a skryli se před Bohem. Stejnou otázku právě nyní pokládáte vy. Zakousli jste se do stejného jablka. Také si hrajete na schovávanou s Bohem. Nepřetržité kladení této otázky a odpovídání na ni udržuje vaši zkušenost oběti. Ve vámi vytvořeném světě jste buď oběť, nebo obětující. Když prozkoumáváte tyto role, pochopíte, že mezi nimi existuje drobný rozdíl. Oběť potřebuje obětujícího a obětující potřebuje oběť. Problém zla se neobjevuje, dokud pochybnosti o vlastní hodnotě nepřehluší dávání a přijímání lásky. Je to váš existenciální stav.

Pochybujete o tom, zda jste hodni lásky – vy i kdokoli jiný ve vašem světě. Nyní přichází volba, jediná volba, již musíte udělat. Odpovíte na otázku „Jsem hodný lásky ?” nebo budete čekat, abyste uslyšeli Boží odpověď ? Je to jednoduché. Dovolíte Bohu opravit vaši původní mylnou domněnku, nebo přijmete tuto domněnku jako pravdu a vybudujete svůj život na jejím základě ?

Nikdy není příliš pozdě uvědomit si, že vaše odpověď není správná. Nikdy není příliš pozdě obrátit se k Bohu a říci: „Bože, má odpověď naplnila mou mysl strachem. Má odpověď přinesla pouze bolest a boj do mého života. Musí to být mylná odpověď. Pomůžeš mi prosím nalézt jinou ?” Uvidíte, že váš duchovní život na Zemi nezačne, dokud se takto nezeptáte. Nezáleží na tom, jaké náboženství vyznáváte.

Nezáleží na tom, jaké společenské a ekonomické postavení máte.

Každý z vás se dostane ve svém životě do bodu, kdy je ochoten odmítnout své nepravdivé názory a domněnky. Je to začátek vašeho léčení a obnovení ,síly. Pochybování o svých pochybnostech a odstraňování své negativity je bodem obratu, konec sestupu do hmoty a začátek stoupání do nebe. Je to obnovení vašeho vztahu s Bohem, je to nová smlouva. Nemůžete být partnerem Boha, dokud vnímáte sebe nebo kohokoli jiného jako nešťastnou oběť. Nová smlouva žádá, abyste rozpoznali Boží království ve svém srdci. Je to jiný způsob, jak říci, že odmítáte myšlenku, že Bůh je od vás oddělen. Odmítáte myšlenku, že vy nebo váš bratr jste nehodní lásky. Odmítáte myšlenku zla jako myšlenku zrozenou strachem. Odmítáte myšlenku, že Boží síla může být zneužita.

Nová smlouva je přijetí Boží odpovědi na otázku „Co když ?” Je to začátek vašeho osobního spasení a začátek přijetí Božího království na Zemi. Kdysi jste odmítli své kreativní partnerství s Bohem. Nyní jste ochotni jej znovu navázat. Kdysi jste přijali myšlenku, že v Božích očích nejste hodni lásky.

Nyní získáváte zpět své věčné láskyplné spojení s Bohem. Když přijmete Boha zpátky do svého života, celá vaše zkušenost se světem a všemi bytostmi v něm se změní. Jste otec a matka každého dítěte a syn nebo dcera každé starší osoby. Jste přítel, příteli. Milujete toho, kdo nezapomněl, že je milován, i toho, kdo to zapomněl. Neexistuje místo, kde vaše milující přítomnost a svědectví Boží lásky nejsou nutné. Vše volá po vašich laskavých slovech. Vše chce pít z poháru, který uhasil vaši žízeň.

Sen o neštěstí končí, když o něm začnete pochybovat a odmítnete jej.

Jestliže pochybujete o svém neštěstí, probouzíte bezpodmínečnou lásku, jež leží ve vašem srdci. Jestliže nepochybujete o svém neštěstí, prohlubujete svou zkušenost s ním, a tak můžete dosáhnout dna. Dokud se nedostanete na dno, jste spokojení se svými odpověďmi. Nikdo nemůže druhého nutit, aby se probudil. Každý člověk prožívá marnost dávání a přijímání podmíněné lásky. Každý lpí na své oddělenosti od ostatních a sebeovládání, dokud bolest kvůli tomu není nesnesitelná. Práh bolesti je odlišný u každého jedince, ale každý jej nakonec překročí.

Proto vás žádám, abyste nedělali druhým kázání, ale pouze šířili lásku. Kdo je ochoten ji přijmout, za vámi přijde a požádá vás o pomoc. Kdo není ochoten, bude pokračovat na své cestě. Duchovní pomáhá těm, kdo to potřebují.

Zahrnuje tiše nebo slovy láskou ty, kdo o to požádají. Nezastrašuje nevěřící slovy ani představami, které slibují budoucí spasení. Spasení je pro ty, kdo chtějí být spaseni. Neodsuzujte druhé, protože není na vás, abyste je soudili. Ti, kdo přijdou později do klína Boží lásky, nejsou méně hodnotní než ti, kdo přišli dříve. Ve skutečnosti to není Bůh, kdo vás vede výše. Nejsem to ani já. Vy sami se dostáváte výše, jestliže si uvědomujete, že jste milování, a přijmete svou roli v Božím plánu. Přijetí své všemohoucnosti je nemožné bez smíření s Bohem, protože všechna moc přichází od Něho. Podílíte se na ní jako rovnocenný partner, ale nemůžete tuto moc nikdy uplatnit odděleně od něho.

Dokonce ve snu, jejž prožíváte zde na Zemi, jste se nikdy nemohli zcela oddělit od Jeho lásky. V tomto snu jste překročili práh bolesti a rozhodli jste se pro návrat. Tak je to s každým. Moc Boží lásky nemůže být zneužita. Může být odmítnuta a popřena, ale veškeré odmítnutí, popření a tajná vina mají meze. Pravda může být překroucena, ale nikdy nemůže být zcela vymýcena ani popřena. I v nejhlubší temnotě vždy zůstane maličké světlo, které vždy bude nalezeno, když si budete přát je objevit.

Mí přátelé, jste protagonisty svého snu, snílci temnoty, ti, kdo přinášejí světlo, pokušitelé i spasitelé. Pochopíte to, jestliže jste to již nepochopili. Toto drama si vytváříte sami a je to jediný váš spor s Bohem. Zdá se, že je to spor s bratrem, ale není tomu tak.

Strom dobra i zla roste ve vaší mysli, jež prozkoumává problémy nerovnosti a zneužití. Přijde doba, kdy vaše odpovědi a Boží odpovědi budou totožné a potom strom dobra a zla se přemění na strom života, nerozdělitelný a celistvý. Láska již nebude mít protiklad, ale bude se volně šířit všemi směry.

Když se setkáte s někým, kdo chce klást podmínky vaší nebo své lásce, řeknete mu: „Bratře, snil jsem ten sen a vím, jak končí. Vede pouze k utrpení a smrti. Nezobrazuje pravdivě ani jednoho z nás. Dovol nám pochybovat o domněnkách, které jej zrodily. Jsem přesvědčený, že společně dokážeme nalézt lepší cestu.” Jestliže přemýšlíte, jaký je váš cíl zde na Zemi, přečtěte si prosím znovu předchozí odstavec. Uvědomíte si, že vaším cílem je odpovědět na volání lásky, kdekoli je uslyšíte. Není to těžké, jestliže je Člověk ochotný to udělat. Nevyžaduje to žádné zvláštní schopnosti ani nadání. Otázky jak a proč se v lásce o sebe postarají samy, když projdete dveřmi, jež se před vámi otevírají. Nikdy jsem neřekl, že byste měli procházet cihlovými stěnami, nebo dokonce že byste měli chodit po vodě.

Jen poukazuji na otevřené dveře a ptám se vás, zda jste ochotni vstoupit.

Vše, co je třeba, je ptát se druhých. Ten, kdo miluje bezpodmínečně, není nikdy připoután k výsledku. Lidé přicházejí a odcházejí a vy nikdy nebudete vědět proč. Někteří podle vás mohou snadno projít bránou, ale přesto se od ní náhle odkloní. Jiní podle vás nikdy nepřijdou k bráně, ale přesto nečekaně překročí její práh. Neznepokojujte se tím. Není vaše věc, kdo přichází a odchází. Smlouva je uzavřena v každém srdci a pouze Bůh ví, kdo je připraven, a kdo ne. Dovolte, abychom nechali toto poznání na Něm a zcela se odevzdejte do Jeho služeb. Život půjde mnohem snadněji, jestliže budete plnit Jeho vůli. Naše srdce jsou naplněna až po okraj důvěrou v Něho a přetékají láskou a přijetím.

Poznáme, že zdroj lásky je neomezený. Nemá začátek ani konec. Všechna omezení na Zemi jsou pohlcena nekonečnou láskou Nebe, jestliže je Boží království nastoleno ve vašich srdcích.

 Z knihy Bezpodmienečná láska Paul Ferrini

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.