Kategórie
Duša Energia

Ľudské teplo – naše hrejivé slnko…

Už sme hovorili o našej duši, skúsme sa teraz bližšie pozrieť a naplniť obsahom pojem slnka. Slnko je dávajúce. Neberie ostatným planétam, ale dáva im, vyžaruje do svojho okolia teplo, svetlo, energiu. Podporuje život, rast a rozvoj všetkého živého na zemi. Nachádza sa v strede slnečnej sústavy a odtiaľ vysiela svoje lúče do okolia.

Z pohľadu našej duše predstavuje teplo ľudské teplo, ducha lásky, láskavé vyžarovanie smerom k dušiam druhých ľudí aj ku svojej, ktoré podporuje ich harmonický rast a rozvoj. Teplo človeka upokojuje, dáva mu životnú silu, energiu aj stabilitu.

Pri nedostatku tepla sa rýchlo vyčerpáme a cítime sa skôr oddelený od celku, osamotený. Pri dostatku tepla môžeme harmonicky rásť a rozvíjať sa a cítime spojenie s celkom. Hovoríme že človek „horí záujmom“ o niečo, teplo predstavuje aj schopnosť hlbokého záujmu či už o človeka, alebo nejakú tému či oblasť v živote. Teplo alebo oheň má tiež silu premeny, oheň neustále aktívne premieňa látky, transformuje ich na iné.

Duch, podstata tepla teda vyjadruje schopnosť premeny, rastu, vývoja. Svetlo môžeme prirovnať k poznaniu, k múdrosti, pravde. Svetlo je duch, ktorý preniká k podstate veci. Tma vyjadruje skôr nevedomosť a zmätok, vo svetle poznania sa veci aj súvislosti javia ako jasné. Svetlo predstavuje aj našu vedomú pozornosť, bdelé vedomie. Ak konáme, cítime či myslíme nevedomo, ostávame v tme nášho nevedomia, bez poznania súvislostí. Ak udržiavame naše vedomie bdelé, máme jasnú myseľ a poznávame súvislosti.

Slnko teda predstavuje oblasť duchovných síl lásky a múdrosti, ktoré prichádzajú na zem, prinášajú vývoj, podporujú rast, premenu a my sa im môžeme otvárať v duši, v našom srdci, spolupracovať s nimi, spoznávať ich a tak napomáhať vývoju smerom k múdrosti, láske a slobode.

Sú to tiež sily, ktoré prinášajú pokoj, stabilitu a životnú energiu. Slnko je dávajúce – nie berúce, či požadujúce, preto byť slnečný znamená byť prirodzene dávajúci, hľadať čo môžeme urobiť pre rast, pokrok, dobro ľudstva aj väčšieho celku. Takúto dávajúcu schopnosť môžeme tiež nazvať láskou. Potrebujeme k nej poznanie, aby sme vedeli, čo naozaj slúži pokroku, dobru v konkrétnej situácii a tiež silu naozaj podľa tohto poznania konať.

Napr. hľadať si prácu, ktorá bude zmysluplná, môže niečo priniesť druhým či svetu a ja v nej rozvíjam svoj potenciál namiesto práce, kde veľa získam (peňazí, benefitov, status, sexy kolegyne,…). Alebo vo vzťahoch k ľuďom rozvíjať stále viac postoj, čo môžem ja priniesť do vzťahu; utvárať vzťah tak, aby obohatil druhých aj mňa samého, podporiť vo vzťahu náš spoločný rozvoj namiesto hľadania toho, čo môžem zo vzťahov získať, ktoré vzťahy sa mi oplatia, ako ľudí využiť, aby napĺňali moje potreby.

Dávanie

Dávanie je ale zložitý pojem a je veľmi dôležité porozumieť mu do hĺbky, neostať na povrchu. Ak by sme boli dávajúcimi navonok, rozdáme všetok svoj majetok a energiu druhým a nepýtame sa kam a s akým účelom, ľahko sa vyčerpáme a nemusíme urobiť nič pre ozajstný rozvoj celku. Takéto nebezpečie je najväčšie v pomáhajúcich profesiách či charite, kde sú klienti často zvyknutí na prijímanie bez vlastnej aktivity a takéto dávanie „pomáhačov“ ich vlastne len udržuje vo vlastnej závislosti a pasivite.

Ľudia takto jednostranne dávajúci, podstupujúci obete na svoj úkor buď rýchlo zatrpknú, alebo to robia pre pocit vlastnej dôležitosti a moci.

Vytvárajú nerovnocenné vzťahy, ktoré vývoju skôr ubližujú, brzdia ho. Na hmotnej rovine by preto mala panovať skôr rovnováha.

Byť vnútorne, duševne dávajúci znamená skôr nepristupovať k situáciám, vzťahom a ľuďom s očakávaniami, s tým že chcem niečo od nich získať či vyťažiť. Takáto konzumná orientácia, ktorá je dnes veľmi rozšírená v spoločnosti, je spojená s materialistickým pohľadom na svet a egoizmom. Tieto sily zabraňujú našej vnútornej aktivite, láske, slnečnej sile ako oblaky, ktoré zahaľujú slnko. Ak pozerám na svet pohľadom čo môžem kde získať, nepríde mi na um to, čím môžem ja aktívne prispieť. Konzum, egoizmus a očakávania sú skôr detské, dieťa potrebuje mamu, jedlo, dotyky, aby sa mohlo zdravo vyvíjať.

Takýto postoj k životu robí dospelých ľudí závislými (od hmotných vecí, úspechu v kariére, závislých vzťahov: „nemôžem žiť bez Teba!“, od vlastného pohodlia,…). Podporuje naše väzby, lipnutia a strachy, ktoré našu dušu skôr zatemňujú.

Dozrievanie k vnútorne dávajúcemu postoju slnka spočíva v schopnosti stále viac hľadieť na svet ako na výzvu, kde môžem aktívne nasadiť svoje sily, ako môžem vo vzťahoch podporiť rozvoj druhých aj seba, ako môžem byť prospešný spoločnosti a silám pokroku, duchu, v rôznych oblastiach. Vyžaduje si to prekonať našu nižšiu, očakávajúcu, konzumnú prirodzenosť a urobiť krok smerom k aktivite vnútra, nášho Ja. Dávajúcu orientáciu teda môžeme vyjadriť ako vnútornú aktivitu, bdelosť a neustálu snahu o pokrok a zároveň o udržanie rovnováhy. Je veľmi úzko spojená s tvorivou silou myšlienky, o ktorej sme hovorili v súvislosti so silami duše. Prečo vôbec chcieť byť slnečný, dávajúci, či vyžarujúci? Je dobré nerobiť zmeny v našej duši preto, že niekto to po nás chce, ale z vlastného pochopenia a rozhodnutia, preto je užitočné položiť si túto otázku. Existuje viacero dobrých dôvodov:

 Dávajúci postoj nás robí slobodnejšími a podporuje zdravé sebavedomie človeka.

Ak niečo dokážeme, sme schopní prispieť druhým aj sebe, urobiť niečo zmysluplné pre celok, spája nás to slobodne s druhými ľuďmi a so svetom. Ak sa pozeráme na svet ako na možnosť nasadiť svoje sily, vždy máme slobodu urobiť to. Ak ho vidíme ako niečo, čo má napĺňať naše potreby, sme zviazaní neslobodou a závislosťou od toho, či budú naše potreby naozaj naplnené, alebo nie. Keď sa nám podarí prispieť niečím pre celok, budujeme si tak zdravé sebavedomie založené na pocite schopnosti, kompetencie.

Pri dávaní vzniká v našej duši pocit jednoty, spolupatričnosti, prijatia, zmyslu, pokoja a harmónie.

Dávajúci, vnútorne aktívny postoj podporuje samostatnosť človeka, jeho nezávislosť od tlakov z vonku, ktoré sú vo svete prítomné, od konformity, rôznych manipulácií atď. Aktívny totiž nejako môžem byť stále.

Takýto postoj očisťuje dušu od závislostí, strachov, agresivity a frustrácií tým, že vykonáme aktívny krok ponad túto našu nižšiu prirodzenosť a nestotožníme sa s ňou, ale s našimi vyššími ideálmi.

Vnútorne, duševne sme spojení s našim okolím, s blížnymi, s celkom univerza, preto keď dávame vnútorne, dávame rovnako druhým, celku, ako aj sebe.

Toto je veľmi dôležité poznanie. Materializmus tvrdí, že sme oddelení, pretože za jedinú skutočne existujúcu dimenziu považuje hmotu. V hmote platí, že keď niekde pridáme, inde musíme ubrať. Na hmotnej úrovni sme skutočne oddelení, preto materializmus spôsobuje chybnú myšlienku, že šťastný môžem byť na úkor druhého, že môžem druhému šťastie zobrať a sebe pridať. Vnútorne, duševne sme ale spojení našimi vzťahmi a duchom, ktorý je univerzálny a pôsobí v nás všetkých.

Preto to platí úplne naopak, to čo vnútorne podporuje môj rast, vývoj a šťastie, podporuje aj rast, vývoj a šťastie druhého aj celku, a naopak to, čo škodí druhým, škodí aj mne samému. Človek ktorý je v stave duševného pokoja, rovnováhy a harmónie ju aj vyžaruje navonok a tým obohacuje druhých. Napätý, nervózny, ustráchaný alebo agresívny človek tieto negatívne pôsobenia z vlastnej duše tiež šíri aj do okolia.

Napokon ešte jeden paradox. Aby sme sa stávali ozaj dávajúcimi, nemali by sme to robiť so zištným cieľom, s nejakým očakávaním, ako výmenný obchod za stav harmónie a blaženosti.

Skôr sa dávajúcimi môžeme stávať preto, že jednoducho máme takýto potenciál, takúto možnosť a v dnešnej dobe je to veľmi dôležitá úloha pre ľudstvo a pre Slovensko zvlášť. Duchovné sily podporujúce pokrok čakajú na ľudí, ktorí zoberú odvahu vykročiť na cestu samostatnosti, slobody a dávania a tým pozdvihnú ľudstvo k jeho skutočným možnostiam.

Rozvoj dávajúcej sily Ja

Dávajúca sila je schopnosť nášho vnútorného JA, ľudského ducha, nášho vnútorného slnka, centra našej osobnosti. Ja predstavuje to božské, tvorivé, slobodné v každom z nás. Na to, aby sa naša duša mohla stávať slnečnou, to potrebujeme objavovať a rozvíjať 2 spôsobmi: Kontaktom s vonkajším slnkom, zdrojom duchovných síl, poznania (prítomným napr. v asanách, alebo myšlienkach ľudí, ktorí boli alebo sú vnútorne dávajúci).

V záhrade našej duše vyrastie totiž to, čo zasadíme našou pozornosťou a záujmom.

Druhá rovnako dôležitá oblasť rozvoja Ja je utváranie aktívneho, samostatného, slobodného a zároveň zodpovedného postoja k životu, vzťahom, spoločnosti a väčšiemu celku, pri budovaní ktorého nasadzujeme sily svojho Ja a tým ho aj rozvíjame a posilňujeme. Takýto samostatný postoj si môžeme utvárať práve v našom srdci.

Vonkajšie slnko – príklad človeka

Rozvoj nášho vnútorného Ja je náročný v tom, že toto Ja je tajomstvo, je to duch, predstavuje neprejavené ale aj neobmedzené možnosti nášho vývoja. Pretože ho nepoznáme, vyžaduje od nás neustále sa prekonávať, snažiť sa o niečo, čo nám nie je vlastné, poznávať nepoznané a rozvíjať v sebe niečo, čo ešte nebolo rozvinuté.

Pomôcť nám k tomu môže príklad a myšlienky človeka, ktorý dosiahol poznanie duchovno – duševných zákonitostí a ktorý žil alebo žije tak, že nasadil svoje sily v prospech ľudstva, celého stvorenia, a prekonáva svoju nižšiu prirodzenosť pre svoje ideály.

Pre kresťanov bol takouto osobou žijúcou lásku a čisté dávanie Kristus, ktorého život a myšlienky sú nám ale kvôli 2000 ročnej bariére času a rôznych mocenských hier a tlakov cirkvi do istej miery vzdialené, zatemnené.

V Indii majú veľa rôznych jogových a duchovných učiteľov, ktorý predstavujú určité formy realizácie ducha, napr. cez Veľkú Noc 2011 zosnulí Sai Baba predstavoval pôsobenie tvorivého ducha lásky, pravdy a nenásilia na zemi. Východný spôsob uctievania takýchto učiteľov je ale opäť v niečom vzdialený európskej duši.

Zdroj: 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.