Kategórie
Duchovné učenie Duša Energia

Hierarchia duchov – KLASIFIKÁCIA

Klasifikácia duchov sa zakladá na stupni ich pokroku, na kvalitách, ktoré nadobudli, a na nedokonalostiach, ktorých sa majú ešte zbaviť.  Ostatne táto klasifikácia nemá v sebe nič absolútneho, prechod z jed­ného stupňa do druhého je plynulý a ich hranice splývajú, tak ako je to v prírode u dúhy. Možno teda vytvoriť väčší či menší počet tried podľa uhla pohľadu. Odpovede duchov na túto otázku sú rôzne, pokiaľ ide o počet kategórií.

Doplňme to ešte poznámkou, že medzi duchmi práve tak ako medzi ľuďmi existuje dosť ignorantov, a že duchovia nemusia vždy všetko vedieť len preto, že sú duchovia. Aj vo svete duchov existujú takí, ktorí majú obmedzené znalosti a sú, ako na Zemi, neschopní posúdiť vec ako celok, formulovať systém. Podľa nich všetci duchovia, ktorí sú nadradení, sú duchovia prvého rádu. Nevedia ohodnotiť vedomost­né nuansy, schopnosti a mravnosť, ktoré ich odlišujú; tak ako u nás prostý človek nevie ohodnotiť vzdelaných ľudí.

Duchovia udávajú tri hlavné kategórie alebo delenia.

V poslednej ka­tegórii, ktorá je na spodku stupnice, sú nedokonalí duchovia, u ktorých prevažuje hmota nad duchom a náchylnosť ku zlu. Duchovia druhej ka­tegórie sú charakteristickí prevahou ducha nad hmotou a túžbou po dob­re, sú to dobrí duchovia. Napokon prvá kategória zahrňuje čistých du­chov, tých, ktorí dosiahli najvyšší stupeň dokonalosti. Toto delenie sa zdá byť celkom racionálne a predstavuje črty, ktoré sú dobre vystihnuté. Zostáva už len vymedziť hlavné nuansy počtom subkategórií. A to sme urobili v spolupráci s duchmi, ktorých dobro­ prajné pokyny nám vždy pomohli. Podľa týchto nuáns bude ľahké určiť rád a stupeň nadradenosti alebo podradenosti duchov, s ktorými môžeme nadväzovať styky, a v dôsledku toho môžeme určiť stupeň dôvery, ktorý si zasluhujú.

T r e t í  r á d – N E D O K O N A L Í  D U C H O V I A

V š e o b e c né črty.
Prevaha hmoty nad duchom. Náchylnosť k zlu. Ignorancia, pýcha, sebectvo a všetky zlé vášne, ktoré z nich vyplývajú. Títo duchovia majú intuíciu od Boha tak ako aj iní, ale ju nechápu. Všetci nie sú zlí. Niektorí sú skôr ľahkomyselnejší, nedôslednejší a zlomyselnejší než naozaj zlí.

Môžu spájať v sebe inteligenciu so zlomyselnosťou alebo zlobou. Ich myšlienky sú málo vznešené a úmysly viac alebo menej podlé. Ich vedomosti o veciach duchovného sveta sú obmedzené. To málo, čo vedia, splýva s myslením a predsudkami telesného života. Môžu nám o ňom uviesť len nepravé a neúplné poznatky.

Ich reč prezrádza ich povahu. Každý duch, ktorý nám vsugeroval nejakú zlú myšlienku, patrí určite do tretieho rádu. Vedia, že dobrí duchovia sú šťastní, a to ich neustále trápi, pociťujú úzkosť a v dôsledku toho závisť a žiarlivosť. Zachovávajú si spomienky a schopnosť vnímať utrpenie telesného života, a tento pocit je často bolestnejší než sama realita. Teda trpia útrapami, ktoré museli podstúpiť alebo ktoré oni spôsobili iným. A pretože trpia dlho, veria, že budú trpieť navždy. Boh, aby ich po­trestal, chce, aby tomu verili. Možno ich zaradiť do piatich hlavných tried.

Desiata trieda – NEČISTÍ DUCHOVIA.

Majú sklon ku zlu a to je predmetom ich konania. Dávajú pofidérne rady, sejú nesvár, šíria nedôveru a pod rôznymi zámienkami klamú. Primknú sa na osoby, ktoré sú psychicky alebo morálne slabé, aby podľahli ich sugesciám, čím ich potom zaženú do záhuby. Sú spokojní, keď môžu spomaliť ich pokrok tým, že zapríčiňujú, aby podľahli skúš­kam, ktoré podstupujú.

Poznáme ich podľa reči. Vulgárnosť a hrubosť ich výrazov, u duchov tak ako u ľudí, je známkou mravnej, ak nie aj intelektuálnej podradnosti. Ich prejavy odhaľujú nízkosť ich sklonov, a ak aj chcú dosiahnuť zmenu rozumným vyjadrovaním sa, nevedia dlho vydržať v tejto úlohe, a vždy sa to skončí tým, že prezradia svoju pravú tvár.

Niektorí ľudia ich považovali za zlé božstvá, iní ich nazývali dé­monmi, zloduchmi, duchmi zla. V prípade vtelenia týchto duchov do živých bytostí, majú sklon ku všetkým nedostatkom, ponižujúcim a zlým vášniam, k zmyselnosti, krutosti, klamárstvu, pokrytectvu, chamtivosti, lakomstvu. Konajú zlo z potešenia, že ho robia, najčastejšie bez motívu, z nenávisti k dobru, takmer vždy si vyberajú svoje obete medzi počestnými ľuďmi. Sú bičom ľudstva, nech patria do ktorejkoľvek spoločenskej vrstvy.

Deviata trieda – ĽAHKOMYSEĽNÍ DUCHOVIA

Sú to ignoranti, chytráci a posmeškári. Miešajú sa do všetkého, odpovedajú na všetko, bez toho, žeby im išlo o pravdu. Radi zapríči­ňujú malé strasti, zlomyselne vyvolávajú roztržky a nezbednosti. Do tejto triedy patria duchovia, ktorí sú bežne označovaní ako vrtošiví, samopašní, škriatkovia, krpáni. Všetci sú závislí od duchov vyššieho rádu, ktorí ich často používajú ako služobníkov, tak ako to robíme i my.

Pri komunikácii s ľuďmi ich reč je duchaplná a vtipná, ale takmer vždy bez hĺbky. Prisvojujú si nepravé mená, častejšie zo šibalstva než zo zlomyselnosti.

Ôsma trieda – DUCHOVIA – NEPRAVÍ VEDCI

Ich vedomosti sú dosť rozsiahle, ale vedia menej, než si myslia. Nakoľko dosiahli čiastočné úspechy v rôznych oblastiach na Zemi, ich reč má seriózny charakter, preto môžeme nadobudnúť klamný dojem. Ich reč je zmes poloprávd a najabsurdnejších omylov, cez ktoré preráža domýšľavosť, pýcha, žiarlivosť a zaťatosť. Týchto vlastností sa im nepodarilo zbaviť.

Siedma trieda – NEUTRÁLNI D U C H O V IA

Títo nie sú dosť dobrí, aby robili dobre, ani dosť zlí, aby robili zle. Prikláňajú sa rovnako k jednému ako i k druhému. Ich inteli­genčná a mravná úroveň neprekračuje bežné ľudské podmienky. Lipnú na veciach pozemského sveta a banujú za roztopašným a nerestným životom.

Šiesta trieda – D U C H O V IA B I T K Á RI A V Ý T R Ž N Í CI

Z hľadiska ich osobných kvalít títo duchovia netvoria nejakú od­lišnú triedu. Môžu patriť do všetkých tried tretieho rádu. Svoju prí­tomnosť prejavujú pôsobením na zmysly a fyzickými prejavmi ako sú údery, pohyby a neprirodzené premiestňovanie tuhých telies, prievan a pod. Zdá sa, že sú viac než iní pripútaní k hmote. Sú hlavnými pôvodcami zmien zemského prostredia buď pôsobením na vzduch, vo­du, oheň, tuhé telesá alebo útroby zeme. Tieto javy nevyplývajú z ná­hodných alebo fyzikálnych príčin. Majú zámerný a inteligentný cha­rakter. Všetci duchovia môžu vyvolať tieto javy, ale duchovia vyššieho rádu ich väčšinou ponechávajú podriadeným duchom, ktorí majú väčší zmysel pre hmotné než pre duchovné javy. Ak usúdia, že prejavy tohto
druhu sú užitočné, považujú týchto duchov za svojich pomocníkov.

D r u h ý r á d – D O B R Í D U C H O V I A

V š e o b e c né črty.
Prevaha ducha nad hmotou a túžba konať dobro sú úmerné stupňu, ktorý dosiahli. Jedni majú vedecké znalosti, druhí múdrosť a dobrotu,najpokročilejší spájajú v sebe vedomosti a mravné kvality. Nakoľko nie sú ešte úplne nehmotní, zachovávajú si podľa svojho stupňa zvyšky telesnej existencie, buď vo forme reči alebo zvykov, mánií (posadlostí), inak by boli dokonalými duchmi. Chápu Boha a nekonečno, preto poznajú a užívajú blaho dobra. Sú šťastní pre dobro, ktoré urobili, a pre zlo, ktorému zabránili. Lás­ka, ktorá ich spája, je pre nich zdrojom nevýslovného šťastia, ktoré neskazí ani závisť, ani výčitky, ani žiadna zo zlých vášní, ktoré trápia nedokonalých duchov.

Všetci však ešte musia podstúpiť skúšky, aby dosiahli absolútnu dokonalosť. Podporujú dobré zámery u ľudí, od­vracajú ich od zla, ochraňujú v živote tých, ktorí si to zasluhujú, a neutralizujú vplyv nedokonalých duchov u tých, ktorí sa im bránia. Ak sa vtelia do ľudí, sú dobrí a dobroprajní k svojim blížnym. Nie sú pyšní, sebeckí, ani ctižiadostiví, nepociťujú nenávisť, zlobu, závisť, žiarlivosť a robia dobro pre dobro samo.

Do tohto rádu patria duchovia, ktorí sú bežnými náboženstvami označovaní ako dobrí duchovia (ochránci), duchovia dobra. V časoch povier a tmárstva sa považovali za dobročinné božstvo.

Možno ich zatriediť do štyroch hlavných tried:

Piata trieda – DOBROPRAJNÍ DUCHOVIA
Ich hlavnou vlastnosťou je dobrota. Radi preukazujú služby Indom a ochraňujú ich, avšak ich vedomosti sú obmedzené. Ich pokrok sa prejavuje viac v zmysle mravnom než intelektuálnom.

Štvrtá trieda – UČENÍ DUCHOVIA (VEDCI )
Títo sa odlišujú podľa rozsahu svojich vedomostí. Starajú sa viac o vedecké než o mravné otázky, pre ktoré sú nadanejší. Avšak na vedu nazerajú len z hradiska užitočnosti a nemiešajú do nej vášne, ktoré sú vlastnosťami nedokonalých duchov.
Tretia trieda – MÚDRI DUCHOVIA (MUDRCI )
Ich odlišnú povahu charakterizujú mravné vlastnosti najvyššieho stupňa. Sú nadaní inteligenciou, ktorá im umožňuje zdravo usudzovať o ľuďoch a veciach.

Druhá trieda – VYŠŠÍ DUCHOVIA
Veda, múdrosť a dobrota sú hlavné črty ich povahy. Reč týchto duchov je vždy dôstojná, ušľachtilá, často vznešená. Sú vhodnými pro­stredníkmi na to, aby nám poskytli najsprávnejšie informácie o mimotelesnom svete po hranicu toho, čo je dovolené človeku poznať. Stýkajú sa radi s tými, ktorí hľadajú pravdu a ktorých duša je natoľko zbavená pozemských pút, aby ju mohli pochopiť. Ale odvracajú sa od tých, ktorých k poznaniu vedie púha zvedavosť, alebo ak ich vplyv hmoty odvracia od dobra. Ak sa výnimočne prevtelia na Zemi, je to len preto, aby napomáhali pokroku, a ponúkli nám vzor dokonalosti, po ktorej na Zemi ľudstvo túži.

P r v ý r á d – Č I S T Í D U C H O V I A

V š e o b e c né črty.
Žiadny vplyv hmoty. Absolútna mravná a intelektuálna zvrchova­nosť nad duchmi iných rádov.

Prvá trieda – VÝNIMOČNÍ DUCHOVIA
Prešli všetkými škálami stupnice duchového vývinu a sú zbavení akýchkoľvek nečistôt hmoty. Po dosiahnutí vrcholnej dokonalosti ne­musia sa už podrobovať skúškam ani pokániu. Nakoľko sa už nepo­drobujú vteleniu do hmotných tiel, ktoré podliehajú skaze, majú večný život, ktorý trávia u Boha, v jeho lone.

Sú stále šťastní, lebo nemajú potreby ani problémy hmotného ži­vota. Avšak toto šťastie vôbec nie je jednotvárnou nečinnosťou strá­venou v neustálom rozjímaní. Sú poslami a pomocníkmi Boha, kto­rého príkazy vykonávajú pre udržanie vesmírnej harmónie. Vládnu nad všetkými duchmi, ktorí sú nižší než oni, pomáhajú im zdokonaľovať sa a určujú im úlohy. Pre nich je sladkým poslaním pomáhať  ľuďom v ich trápení, povzbudzovať ich k dobru alebo k pokániu za  chyby, ktoré ich odďaľujú od najvyššej blaženosti. Označujú sa nie­kedy menom anjeli, archanjeli a seraffíni.

Ľudia môžu prichádzať s nimi občas do styku. Ten, kto si myslí,  že je s nimi neustále, je veľmi domýšľavý.

Viac nájdete v Knihe duchov od Allana Kardeca

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.