Kategórie
Duchovné učenie Duša Energia

Hierarchia duchov…

Jak je možné definovat duchy?

„Je možné říci, že duchové jsou inteligentní stvoření. Obývají vesmír mimo hmotný svět.“

Jsou duchové odlišné bytosti od Boha nebo jsou pouze emanací (vyzařováním) nebo částmi božství, a z toho důvodu je nazýváme dětmi Boha?

„Jsou výhradně dílem Boha, stejně jako stroj je dílem člověka, ale není člověkem. Když člověk vytvoří pěknou věc, nazve ji svým dítětem, svým dílem. Stejně je tomu u Boha. Duchové jsou jeho děti, protože jsou jeho dílem.“

Jsou duchové stvořeni nebo jsou jako Bůh věční?

„Kdyby duchovné nebyli stvořeni, rovnali by se Bohu. Proto-že jsou jeho výtvorem, jsou podrobeni jeho vůli. Bůh je věčný, to je nevyvratitelné. Ale nevíme, kdy a jak nás stvořil, to je tajem-ství.“

Dalo by se říci, že duchové jsou vytvořeni z prvku inteli-gentního a z prvku hmotného?

„Ano, ale způsob a doba tohoto vytvoření jsou nám nezná-mé.“

Vytváření duchů se děje stále nebo se uskutečnilo pouze v počáteční době?

„Je stálé, Bůh nikdy nepřestal tvořit.“

Duchové se vytvářejí samostatně nebo pocházejí jeden ze druhého?

„Bůh je vytváří stejně jako ostatní výtvory podle vlastní vůle.“

Je správné, když řekneme, že duchové jsou nehmotní?

„Nehmotní ne, jsou zjemnělou hmotou, která je tak éterická, že je vašimi smysly nepostižitelná.“Říkáme, že duchové jsou nehmotní, protože jejich pod-stata se liší od všeho, co známe pod pojmem hmota. Slepci vůbec nemají výrazy k vyjádření světla a jeho účinků. Slepec od narození ví, že má všechny schopnosti vnímat zvuk, vůni, chuť, hmat, ale nechápe výrazy, kterým by rozuměl, kdyby měl zrak. Stejně tak jsme slepci my všichni, pokud jde o pochopení mimolidských bytostí. Můžeme je definovatpouzenedokonalým srovnáváním pomocí představivosti.

Mohou duchové zaniknout? Je těžké pochopit, že nějaká věc, která má začátek, nemá konec.

„Existuje mnoho věcí, které nechápete, protože vaše inteli-gence je omezená, ale to není důvod k popření těchto věcí. Dítě nechápe všechno to, co chápe otec, a nevzdělanec to, co chápe učenec. Existence duchů vůbec nekončí, a to je všechno, co nyní můžeme říci.“

PRVOTNÍ (PŮVODNÍ) SVĚT

Tvoří duchové zvláštní svět mimo ten, který vidíme?

„Ano, svět duchů nebo svět beztělesných inteligencí.“

Který z těchto světů, svět duchovní nebo svět hmotný, je v pořadí první?

„Svět duchovní existuje přednostně a přežije všechno.“

Mohl by přestat existovat hmotný svět, kdyby se změnila podstata duchovního světa?

„Ano, oba světy jsou závislé, jejich spojitost je stálá, protože stále působí vzájemně na sobě.“

Obývají duchové jistou oblast, která je ve vesmíru ohra-ničena?

„Duchové jsou všude, zabírají nekonečné prostory vesmíru až do nekonečna. Nacházejí se stále vedle vás, pozorují vás a působí na vás bez vašeho vědomí, protože duchové jsou jednou ze sil přírody a jsou prostředkem, který Bůh používá k uskutečňování svých božských záměrů. Nemají přístup všude, protože existují jisté oblasti, které jsou zakázány duchům nižšího řádu.“

FORMA A VŠUDYPŘÍTOMNOST DUCHŮ

Má duch stálý tvar?

„Pro vás ne, pro nás ano. Je jako plamen, svit nebo elektric-ká jiskra.“

Má tento plamen nebo jiskra nějakou barvu?

„Vy ho můžete vidět od tmavé až po záblesk rubínové, podle toho, zda je duch více nebo méně čistý.“

Duchy obvykle znázorňujeme se září nebo s hvězdou na čele. Je to alegorie, která připomíná jejich základní pod-statu. Umisťujeme ji na vrchol hlavy, protože tam je sídlo inteligence.

Jakou dobu duchům trvá, než projdou vesmírem?

„Přemisťují se rychlostí myšlenky.“

Je myšlenka pouze duší, která se přemisťuje?

„Kde je myšlenka, tam je také duše. Myšlenka je jejím doplň-kem.“

Uvědomuje si duch, který přechází z jednoho místa na druhé, vzdálenosti, které překonává ve vesmírných prostorech, nebo je náhle přemisťován na místa, kam se chce dostat?

„Jedno i druhé, duch se může, chce-li, přesvědčit o vzdálenosti, kterou překonává, nebo se tato vzdálenost může zcela smazat. Záleží to na jeho vůli a čistotě povahy.“

Je hmota pro duchy překážkou?

„Ne, oni proniknou vším: vzduchem, zemí, vodou, stejně pří-stupný je pro ně i oheň.“

Jsou duchové obdarováni schopností být všudypřítomný-mi. Jinými slovy, může se stejný duch rozdělovat nebo existovat na několika místech najednou?

„Neexistuje žádné rozdělení stejného ducha, ale každý je ja-kýmsi centrem, odkud působí na různé strany, a proto se zdá být současně na různých místech. Slunce je pouze jedno, a přesto svítí po celém svém okolí a své paprsky vysílá daleko na všechny strany, aniž by se dělilo.“

Září všichni duchové stejnou silou?

„Záleží to na stupni jejich čistoty.“

Každý duch je nedělitelnou jednotkou, ale každý z nich může rozšiřovat své myšlenky na různé strany, aniž by se dělil. V tomto smyslu musíme chápat dar všudypřítomnosti, která náleží duchům. Stejně jako hvězda, která svůj jas vyzařuje do daleka, a která může být pozorována ze všech stran obzo-ru. Stejně tak člověk, který bez toho, aby se rozdělil, může přenášet příkazy, signály a pohyby do různých míst.

PERISPRIT (ASTRÁLNÍ TĚLO)

Je duch nahý nebo je zahalen nějakou substancí?

„Duch je obklopen tenkou mlhovitou substancí, která se může vznášet v ovzduší a přenášet se, kam chce.“

Stejně jako jádro je obklopeno skořápkou, tak i duch je obklopen schránkou, kterou bychom mohli nazvat perispri-tem (astrálním tělem).

Kde duch čerpá svou polohmotnou schránku?

„Ve všeobecném fluiduzeměkoule.Protonenívkaždémsvě-tě stejná. Při přechodu z jednoho světa do druhého duch svou schránku mění, stejně jako vy měníte šaty.“

Když tedy duchové, kteří obývají vyšší světy, přijdou mezi nás, „oblečou„si silnější perisprit?

„Je nutné, aby se zahalili do oblečení z vaší hmoty.“

Má polohmotná schránka ducha přesnou formu a může být vnímatelná?

„Ano, má takovou formu, jakou chce mít duch, a proto se vám někdy zjeví buď ve snu nebo bdíte-li, a může mít viditelnou nebo i hmatatelnou formu.“

RŮZNÉ ŘÁDY DUCHŮ

Jsou si duchové rovni nebo u nich existuje nějaká hierarchie?

„Jsou zařazeni do různých řádů podle stupně dokonalosti, kterého dosáhnou.“

Existuje pevně stanovený počet řádů nebo stupňů doko-nalosti duchů?

„Jejich počet je neomezený, protože mezi řády neexistuje žádná demarkační čára, a tak je možné libovolně zvýšit nebo snížit jejich počet. Vezmeme-li však v úvahu všeobecná kritéria, je možné je zúžit na tři hlavní řády.“

  • Do prvního řádu je možné zařadit ty, kteří už dosáhli do-konalosti: čisté duchy.
  • Duchové druhého řádu se dostali do středu stupnice; jsou to nedokonalí duchové, jejich hlavním rysem je touha po dobru.
  • Duchové posledního řádu jsou ještě dole na stupnici; jsou to nedokonalí duchové, charakterističtí nevědomostí, touhou po zlu a všech zlých vášních, což jim brání v tom, aby se polepšili.

Duchové druhého řádu touží jen po dobru: jsou také schopni konat dobro?

„Mají tuto moc podle stupně jejich dokonalosti. Jedni mají vědecké vědomosti, druzí moudrost a dobrotu, ale všichni se musí ještě podrobovat zkouškám.“

Jsou všichni duchové třetího řádu v podstatě zlí?

„Ne, jsou takoví, co nekonají dobro ani zlo. Druzí si naopak oblíbili zlo a jsou spokojeni, když mají příležitost tak činit. A pak existují ještě duchové lehkomyslní, více splašení než zlí, kteří se těší, když způsobují mrzutosti, čemuž se smějí.“

Pokračovanie….Hierarchia duchov-KLASIFIKÁCIA 

Z knihy  Knihe Duchov od autora Allana Kardeca

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.