Kategórie
Energia

Karmické stretnutia…

Karma se tvoří vůlí ducha

Základ vzájemného vztahu s osobami, které mají v životě člověka mimořádný význam, se vytváří jako důsledek neustá­lých a dlouhodobých snah. Není možné okamžitě vytvořit to, na co jsou potřeba dlouhá léta, a možná i mnohé životy. Vlákno srdce je upevněno v čase. Ono nás přivádí k novým setkáním s těmi, s nimiž jsme se někdy v minulosti museli rozloučit. Avšak nekonečné je to, co je propojeno ohnivými vlákny odda­nosti, lásky, věrnosti a společnými snahami. Je samozřejmé, že spojujícím článkem je učitel, to on sjednocuje spřízněné duše.

Můžeme předpokládat, že se nic nepřerušilo a nic neskončilo, pouze nastala pauza, divadelní přestávka mezi dějstvími života, ale pouze dočasně, aby všechno mohlo opět pokračovat, jakmile vnější podmínky vytvoří odpovídající kombinaci prvků. To je třeba si uvědomit a vštípit si hluboko do vědomí, do obrazu, který uchováváme v mozku. Znovu přijdete na Zemi a budete opět spolu, stejně jako se shledáte v nadpozemském světě.

O ty, již nám jsou blízcí duchem a jsou propojení vlákny světla, bude­me pečovat s mimořádnou starostlivostí. Takových lidí je velmi málo, o to více však zasluhují naši pozornost a péči. Tato vlákna jsou pevná a silná v projevech hierarchického spojení s lidmi, kteří se nacházejí blízko světlu, učiteli a Vládci.

Budeme-li vě­domě tato spojení posilovat a rozvíjet nezávisle na podmínkách života, dokážeme je oživit, posílit, a vytvořit tak nové kanály ke sbližování. Tato spojení je možno posilovat a prohlubovat vě­domě, a to jak během pozemského života ve hmotném těle, tak i po smrti, v jemnohmotném světě. Jev zvaný smrt nemá na silné pocity, jakými jsou láska, oddanost a společné snažení, pražád­ný vliv. Pocit nad smrtí vždy zvítězí.

Setkání, která mají pro člověka mimořádný význam, jsou vždy karmická, avšak karma se vytváří vůlí ducha. Tkanina karmických spojení je utkána z myšlenek a pocitů.

Nejprve probíhají pohnutky myšlenek a pocitů, poté nastupuje karma, jež je důsledkem obou. Mysl bez pocitů je bezmocná, pocit bez mysli nikam nesměřuje. Avšak můžeme v sobě pěstovat obojí bezměrně a zcela vědomě, protože víme, že oba aspekty jsou nesmrtelné.

Ona zvláštní úroveň blízkosti, jíž je možné dosáhnout při komunikaci s Vládcem, dodává velmi zvláštní pocit karmické propojenosti dvou mikrokosmů, které jsou k sobě uprostřed ne­konečného vesmíru připoutání magnetickou silou. Můžeme pře­mýšlet o světě mimo nás, o miliardách lidských vědomí, o třech miliardách vtělených bytostí3 a na základě toho pochopíme, jak málo je mezi nimi těch, kteří nám jsou blízcí a s námi pevně propojeni neviditelnými vlákny duchovního spojení; pak zhod­notíme možnosti, jež nám tato skutečnost nabízí. Můžeme také popřemýšlet nad tím, jak upevnit a posílit vlákno srdce. Smrt pro lásku neznamená nic, to je nesmrtelný pocit, jenž se navíc dá pěstovat neomezeně. Právě pěstování a růst tohoto pocitu ur­čuje budoucnost: ohnivá energie míří do prostoru budoucnosti a vytváří průběh karmy. (Hranice agni-jógy 4)

Osvoboďte se od karmických setkání a splaťte staré dluhy

Karmický výběr sousedů v nadpozemském světě je stejně důležitý jako ve světě pozemském. To je nezbytný faktor, který je způsobován magnetickou přitažlivostí mysli. Máme-li dosta­tek síly na to, abychom pozměnili tok myšlenek a průvodních pocitů, můžeme změnit i své sousedy. Toto je možné uskutečnit i přímo na Zemi, ale k tomu je nezbytné, aby nás neovlivňovali ani lidé, ani okolnosti, ani podmínky. Samozřejmě čas od času vyvstane nutnost, která je dána naším úkolem, ale i v takovém případě hraje roli karma.

Jak tady, tak i tam se můžeme octnout v nežádoucím kruhu sousedů, z nějž se můžeme vymanit jen velmi těžko. Jde o kar­mická setkání, která vyžadují, abychom v sobě něco buď překo­nali, anebo zúčtovali staré dluhy, případně se něčemu naučili. Je zbytečné snažit se odvrátit nevyhnutelné, karma vyžaduje své.

Jen pokud odstraníme své špatné Já, případně překonáme sebe v jiných osobách, můžeme se osvobodit. Ovšem pozor, nepřá­telé jsou vtíraví a neodbytní, a dokud nepřestaneme reagovat na jejich vyzařování a neoprostíme se od jejich vlivu, nedají nám pokoje.

Jedná-li se o obyčejné lidi, nenávist je zpravidla spojuje, stejně jako je může spojovat láska. Avšak pouto lásky se vzta­huje jak na obyčejné lidi, tak na ty, kteří se nacházejí na ostat­ních stupíncích „stupnice života“ včetně těch nejvyšších. Pouto nenávisti, navíc zrozené tmou, je samo o sobě temné, zatímco spojení sebeobětavou a neosobní láskou je jasné a oslepující. Láska i nenávist k sobě lidi poutá velmi silně, avšak nenávisti bychom se měli za každou cenu vyvarovat!

Vítr se vrací do stejných míst. Lidé spojení karmou se roz­cházejí, aby se mohli setkat znovu. Proto by žádné loučení ne­mělo nést stopy nepřátelství: jen tehdy následné setkání pro­běhne přátelsky. Buď budeme muset staré dluhy zaplatit, anebo znovu pobývat s lidmi, s nimiž jsme karmicky spojeni, setkávat se a rozcházet se s nimi, dokud se karma neoslabí. Pamatujme, že většina setkání má původ v minulosti.

Dávná spojení, dávná blízkost a dávné pocity přežijí čas i hmot-né tělo. Setkáváte-li se s přáteli i nepřáteli z minulých životů, věz­te, že nejen láska přežije – nenávist také.

V každém novém pře­vtělení se k člověku přibližují jeho staří přátelé i nepřátelé. Dobrá polovina veškerých setkání na Zemi pochází z minulosti a ani čas nedokáže zpřetrhat karmická vlákna, která jej přežijí.

Kdysi velmi dávno jste se karmicky propojili s lidmi, kteří jsou i nyní součástí vašeho života a v některých případech jej za­těžují svou nedokonalostí a nepřátelským přístupem. A nenecha­jí vás na pokoji, dokud se karma nevyčerpá. Abyste nezavdali příčinu k vytvoření nové karmy, je nutné zdržet se neuvážeností, jež by vás připoutávaly k nežádoucím osobám. Všechny nedob­ré pocity, zejména zloba, zášť i hněv, vás spoutávají ještě víc. Je třeba, aby tyto přibližující se osoby ve vás nenalezly něco, co by mohlo posílit a znovuzrodit karmu, kterou se snažíte uhasit. Je třeba v sobě utlumit nejen to vnější, ale hlavně to vnitřní. Před těmito osobami se nemůžete schovat ani se nelze ubránit jistému zklamání, avšak vždy můžete své vědomí absolutně osvobodit od toho, co ve vás vyvolává neklid a rozčilení, probouzí nedob­rosrdečnost či podobné spřízněné pocity; takové lidi politujte a pošlete jim myšlenky oproštěné od jakéhokoliv nepřátelství. Tak se tlumí a překonávají stará karmická setkání.

Svým chováním k ostatním si vytváříme buď přátele, anebo nepřátele. Sklízíme úrodu, kterou jsme vlastnoručně zaseli. Bez přátel ani bez nepřátel se neobejdeme – musíme potkat jedny i druhé.

Pro nastolení karmických vztahů není důležité, jak se k vám přátelé či nepřátelé chovají, ale důležitý je váš vlastní vztah k nim, jelikož on je základem karmických řetězců magne­ticky spojujících duše. Pokud se vaše vědomí rozšířilo natolik, že nepřítel od vás nic nezíská, karmické spojení zanikne a ře­tězec se přeruší. Často jsme svědky jevu, kdy se lidé po nějaké době navzájem vyčerpají. To je příznakem, že se jejich cesty rozešly.

Karma nás velmi často dává dohromady s nepříliš dobrými lidmi kvůli nepřekonaným vlastnostem našeho nízkého Já, naší nízké podstaty. Potkáme-li takového člověka, musíme ho v sobě překonat, a pokud tak neučiníme, karma nezanikne a neosvobo­dí nás od něho. Odstraníme-li v sobě nízké pocity a místo nich vypěstujeme opačné, vztahy s tímto člověkem se buď promění a přejdou na jinou úroveň, čímž se zároveň posílí, anebo se nao­pak vytratí. V takovém případě je namístě říct, že problém spo­jený s tímto člověkem byl vyřešen správně. Vědomá likvidace karmických spojení má za následek osvobození ducha.

Všechno nevhodné bude potřeba vykoupit anebo překonat, jelikož příčina i následek jsou přímo spojeny nepřetržitým vlák­nem.

Pokud byla něčemu nebo někomu způsobena újma jaké­hokoliv druhu, bude muset být nahrazena. Karma nás spojuje s těmi lidmi, jimž bylo provedeno něco dobrého anebo špatné­ho. Pokládejme za jisté, že se znovu setkáme s osobami, s ni­miž jsme spojeni karmickými vlákny. Na tato budoucí setkání bychom měli pomýšlet, abychom jako náhradu za minulost po­skytli to nejlepší z toho, co můžeme dát. Pokud nyní neseme svůj kříž bez rozhořčení, stížností a nespokojenosti, ale s vědo­mím nevyhnutelnosti karmického dopadu, je to moudrý způsob osvobození od minulých dluhů. Stejným způsobem bychom měli postupovat i při budoucích karmických setkáních.

Nikdy se ještě nestalo, aby stará aura z předchozích inkar­nací nepůsobila únavně, zejména v případě, kdy nám karma přivádí do cesty nepříliš příjemné osoby. Ovšem až každé ta­kové setkání skončí, nastoupí odlehčení, jako bychom se vzdali cizího vlastnictví. Nejméně polovina všech pozemských setkání pochází z předchozích inkarnací: představme si zkušební figur­ky, které se spojují pod tlakem vyšší energie.

Karma má neomezený dosah, a proto vytváří složité kom­binace, například dvojitou nebo trojitou příbuznost.

V každém případě je lépe být člověkem, jenž platí, než tím, který bere, pro­tože každá provedená úplata zavírá dveře za minulostí, zatímco každé nabytí může člověka znovu k něčemu přivázat. Učitel vás chce co nejdříve vidět mezi osobami, jež už splatily své staré dluhy. (Hranice agni-jógy 8) Viac v úryvku.

Z knihy Karmické stretnutia Rerichová Helena

Podobné články:

Čakry a naše vzťahy s inými.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.