Kategórie
Duchovné učenie

Pozemský život…

 1.Je nemožné prísť k pochopeniu nášho pozemského života z pozície nášho pozemského života. Ak sa náš pozemský život ani nezačína, ani nekončí na tejto Zemi, potom je len logické, že závisí na faktoroch, ktoré sú za všetkým, čo je dostupné na tejto Zemi. Takže, aby sme náležite pochopili a naplnili náš pozemský život, musíme vziať do úvahy všetky faktory života, ktoré špecificky nemajú nič do činenia so samotným pozemským životom a so spôsobom, akým ho ľudia žijú. Tento život bude samozrejme úplne odvodený z podmienok, ktoré sú mimo nášho vedomého uvedomenia a ktoré nevznikli na tejto Zemi.

2. Naše bežné vedomé uvedomenie súc jediným dostupným prostriedkom k našej vonkajšej mysli, a súc úplne závislé na našich fyzických zmyslových orgánoch, nie je schopné nám dať správny názor o našom živote. Tieto orgány sú prispôsobené a upravené na vnímanie veľmi obmedzeného rozsahu reality, z ktorého nie je možné urobiť žiadne globálne, všeobecné a rozumné závery o pravej povahe život. Fyzické zmyslové orgány sú veľmi obmedzené, selektívne a jednosmerné, schopné dať nám len subjektívne vnímanie vonkajšej reality. Čiže vidíme tú realitu takú, akú ju vidíme a nie takú, aká v skutočnosti je.

No napriek tomu sa väčšina ľudí úplne spolieha na svoje zmysly a považuje ich vnímanie reality za samotnú realitu. Toto veľmi často vedie mnohých z nás k robeniu nesprávnych záverov o živote s následným získaním nesprávneho chápania toho, čo život vlastne je.

3. Ak náš pozemský život nie je fenoménom sám v sebe a sám o sebe , ak nie je viazaný len na pozemskú dimenziu, a ak je len malým segmentom všetko – zahrnujúceho života, potom jediným spôsobom, akým môžeme prísť k nejakému náležitému chápaniu nášho pozemského života, je porovnanie s inými segmentmi nášho života. Tieto segmenty vo väčšine prípadov nie sú viazané skúsenosťami života, ktoré sa odohrávajú na tejto Zemi. Takže, aby sme mohli náležite pochopiť život, musíme vziať do úvahy niečo iné, čo nemá priamu súvislosť s naším vedomým, každodenným žitím. Len ak sa začneme dívať na iné segmenty nášho života, ktoré sa odohrávajú alebo odohrávali a budú odohrávať za a nad naším pozemským životom, budeme schopní získať lepšie pochopenie a naplnenie nášho pozemského života.

4. Kvôli obmedzeniam a nespoľahlivosti našich vonkajších vedomých skúseností na tejto Zemi budú akékoľvek závery o živote z tejto pozície podrobené početným skresleniam a falzifikáciám. Z tejto pozície máme tendenciu vysvetľovať život ako súc jediný fenomén pozemského prostredia a súc výlučne závislý na telesných funkciách a odvodzujúci sa z nich. Takže máme tendenciu odvodzovať život z funkcií samotných telesných orgánov, namiesto odvodzovania telesných funkcií z premietnutia života do tela.

Keďže máme sklon robiť to so všetkými svojimi skúsenosťami, končíme tým, že dávame všetko do pozície hore nohami. Preto môžeme bezpečne urobiť záver, že žijeme v prevrátenom svete, v ktorom považujeme príčiny za účinky a účinky za príčiny. S týmto postojom sme zriedka schopní prísť k akémukoľvek rozumnému chápaniu toho, čo tento život vlastne je.

5. Je ťažké pre nás prijať existenciu niečoho, čo samotné nepodlieha hmatateľnej skúsenosti našich bežných fyzických zmyslov. Zvykli sme si dívať sa von zo seba samého cez okuliare našich fyzických zmyslových orgánov. Nemáme žiadne zjavné prostriedky, ktorými by sme mohli obísť alebo odobrať tieto okuliare a pozrieť sa na realitu tak, aká v skutočnosti je, a nie akú nám predkladajú tieto okuliare po zastretí podstatnej časti tejto reality. Keďže tieto okuliare sú štruktúrované takým spôsobom, aby vnímali len niečo, čo je niekde tam vonku, mimo nás, a keďže považujeme to niečo za jedinú hmatateľnú realitu, “prirodzene” prehliadame nášho ducha a našu dušu, ktorá sídli v našom tele, ale ktorá nepodlieha vnímaniu našimi fyzickými zmyslovými orgánmi. Preto mnohí z nás, nemajúc takéto zmyslové skúsenosti s existenciou nášho ducha a duše, popierajú, že vôbec existujú a ak uznávame, že existujú, máme sklon vysvetľovať ich a odvodzovať ich z pozície nášho fyzického sveta a fyzického tela. Čiže v mnohých prípadoch, považujeme skôr svojho ducha a dušu za výsledok našich telesných aktivít alebo aktivít hmoty, než aktivity tela a hmoty za výsledok aktivít nášho ducha a duše. Takže znova skončíme v pozícii hore nohami a v úplnom skreslení a falzifikácii reality.

Takže, aby sme mohli náležite pochopiť náš pozemský život, musíme vziať do úvahy predovšetkým duchovné a mentálne faktory pravého života, z ktorých pochádza a odvodzuje sa náš fyzický, telesný a pozemský život.

6. Ak náš pozemský život je výsledkom a následkom niečoho, čo nie je pozemského pôvodu, potom musíme ignorovať akékoľvek a všetky vonkajšie ohľady, ako aj každodenné udalosti, ako nespoľahlivý indikátor toho, čo tento pozemský život vlastne je. Musíme sa naučiť dívať iným smerom, než sme sa dívali doteraz.. Život má samozrejme mnoho aspektov, úrovní, stupňov a fáz, a spôsobov, ktorými sa prejavuje, aktualizuje a realizuje. Zvyčajne sme si vedome uvedomelí iba jednej takejto úrovne – pozemskej úrovne života. Ale aby sme mohli náležite pochopiť život, musíme prekonať náš starý zvyk dívať sa na život ako na výlučne pozemský fenomén a namiesto toho obrátiť svoju pozornosť na iné možné úrovne, ktoré nám môžu dať úplne odlišnú perspektívu života vo všeobecnosti a nášho individuálneho života zvlášť. Ak smer dívania sa von je skreslenou verziou reality, potom dívanie sa dovnútra nás samých, do nášho ducha a duše, nám môže dať novú a neočakávanú víziu a chápanie reality doteraz nám neznáme. Ak skombinujeme a zintegrujeme všetky spôsoby a smery dívania sa na realitu, môžeme prísť k oveľa lepšiemu a uspokojujúcejšiemu chápaniu a naplneniu nášho pozemského života.

7. Kvôli nášmu zlozvyku byť jednosmerný v našom pohľade na náš pozemský život a v našej skúsenosti s ním, končíme v tragickom, jednostrannom, strnulom prehliadaní akejkoľvek inej úrovne a aspektov nášho života, iných než, zväčša a prevažne, svetských, fyzických, materiálnych, telesných, zmyslových a vonkajších jeho aspektov. Táto nebezpečná situácia vnáša do nášho života naklonenosť na jednu stranu, v ktorej sú určité obmedzené aspekty nášho života preťažené a nadužívané, zatiaľ čo iné hladujú a sú značne zanedbané, alebo dokonca úplne odmietnuté, ako nemajúce žiadnu platnosť. Máme tendenciu dívať sa na ne s opovrhnutím, najmä na duchovné aspekty nášho života. Takýto zlý zvyk rezultuje v mnohých duchovných, mentálnych, emocionálnych, intelektuálnych, fyzických, sexuálnych, environmentálnych problémoch, biede, utrpení, nedostatkoch, chorobách, nemociach a v konečnom sklamaní, neuspokojení a nešťastí. Vzhľadom na tieto fakty je nutné sa zobudiť z nášho hlbokého spánku a prestať snívať realitu, ktorá je len snom a ktorá nám nemôže dať pravú potravu a nápoj, ktoré môžu udržovať náš život v náležitom a príjemnom tvare a kondícii. Musíme sa naučiť ako zjednotiť všetky aspekty nášho života, aby všetko v nás, alebo čo tvorí náš život, malo rovnakú príležitosť k tomu, aby bolo aktualizované a plne prejavené.

8. Z vyššie uvedených úvah je nutné si uvedomiť, že náš pozemský život nie je tým, čím sa zdá byť a že nevznikol tak, ako nás učia a ako tomu veríme že vznikol. Predovšetkým, ako bolo uvedené vyššie, tu sa nezačal a ani sa tu neskončí. A po druhé, nie je obmedzený len na naše fyzické telo a na dimenziu, ktorú si vedome uvedomujeme v akomkoľvek danom okamihu.

V tom, prečo a za akým účelom bol iniciovaný náš pozemský život, je hlboké tajomstvo. Krvavá história ľudstva neodráža nič iné než problémy a mizériu.

Nekonečný zoznam rôznych problémov, ťažkostí, kríz, vojen, zločinov atď. nášho pozemského života a nášho každodenného žitia, vedie mnohých z nás k viere, že život má byť takýto, a že preto ľudské utrpenie a bieda sú nutnými sprievodnými javmi samotného života. Ale ak pozemský život je v podstate taký dobrý fenomén (koniec koncov, väčšina z nás nechce zomrieť a zúfalo lipne na tomto pozemskom živote), potom prečo produkuje také devastujúce, negatívne, zlé a nepríjemné podmienky a ich symptómy? S “dobrotou” tohto života je očividne niečo hrozne zlé. Čo zlého sa stalo s naším pozemským životom? Kto alebo čo je za všetkými vecami, ktoré sa odohrávajú na tejto Zemi od úsvitu našej histórie? Toto poukazuje na úplne odlišné chápanie toho, čo tento pozemský život vlastne je. Núti nás prehodnotiť náš názor o pravom pôvode nášho pozemského života.

9. Náš pozemský život má veľmi špecifický účel a cieľ, ktorý je vo väčšine prípadov pred nami skrytý, pokiaľ sa naďalej dívame mimo seba samých. Mimo nás samých neexistuje žiadny skutočný život. Ak sa budeme snažiť pochopiť a vysvetliť život z niečoho, čo samo o sebe a samo v sebe nemá žiadny život, skončíme tým, že budeme považovať život za smrť a smrť za život. Toto je opäť príklad našej prevrátenej pozície a pohľadu. My sme tí, čo sú pravými nositeľmi a nádobami života. Ak je to tak, nie je preto logické pokúšať sa chápať a vysvetľovať život zo samotného života, ktorý je v našom vnútri?

Ak chceme nájsť odpovede o nás samých a o našom živote, keďže sme to my sami a je to náš život v nás, musíme sa naučiť klásť otázky a dávať si odpovede zvnútra seba samých. Takže, aby sme mohli zistiť, aký je špecifický účel a cieľ nášho pozemského života, musíme určiť, aký je špecifický účel a cieľ nášho vnútorného, súkromného života. Len zodpovedaním tejto posledne uvedenej otázky budeme schopní prísť k náležitému pochopeniu a naplneniu nášho pozemského života vo všeobecnosti. Avšak vonku nikto nemá žiadne poznanie ani odpoveď na to, aký je špecifický účel a cieľ nášho súkromného života. Táto odpoveď je obsiahnutá v našom vnútri. Musíme sa naučiť ponoriť sa do seba samého a vyniesť to do nášho vedomého uvedomenia, aby sme sa mohli dozvedieť pravdu o tom všetkom a stať sa slobodnými.

Nie každý bude súhlasiť s tým, čo je povedané v tejto knihe. Mnohí ľudia, možno dokonca väčšina z nich, odmietne jej obsah a jej závery ako úplnú fantáziu, alebo dokonca pomätenosť autora.

Účelom tejto knihy nie je presvedčiť niekoho o niečom.. Jej účelom je dať čitateľovi odlišnú možnú alternatívu a perspektívu pre vysvetlenie pozemského života, než sú len tie tradičné. Takže je určená na zváženie len pre tých, ktorí sú ochotní mať svoje srdcia a mysle otvorené.

Tí, ktorí nie sú ochotní takto konať, mali by sa vyhnúť čítaniu tejto knihy.

Z knihy Chápanie a naplnenie pozemského života

http://www.pratele-nebe.cz

2 replies on “Pozemský život…”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.