Je to všechno a nic.

Nechejte mne nalézt jiný způsob, abych Vám to vysvětlil. Pokud Vám řeknu: „Osvícení je vševěděním”, pak limituji osvícení. Pokud řeknu: „Osvícení je všezahrnující láska”, pak omezuji tuto lásku. V této věci neexistuje začátek a konec a Váš lidský slovník je omezení plný.

Proto řekněme, že osvícení je setrvání jednotlivce v záblesku věčnosti mimo své mysli, ale při uvědomění si všech věci. Je to okamžik absolutního pokoje bez uvědomění si stavu jeho absence.

Je to stav absolutní lásky bez uvědomění si nenávisti. Jsou to všechny věci bez konce, které již zapomněly na iluzi o konci. Je to okamžik blaha bez vzpomínky na chvíle bez něj. Je to jednoduše „existování”.

Jste to Vy bez svého fyzického aspektu, bez své osobnosti, bez svých šatů, bez svých omezení bez svých strachů, bez svých omezení a hranic, dokonce bez vědomí si sebe sama, kromě snad vědomí sebe jako neomezeného příjemce nekonečného Světla.

A přitom tento popis celou věc ani dost málo nevystihuje, ale je to prozatím to nejlepší, co pro teď mohu říci. Přes sebe uložené vrstvy popření Boha, které překrývají téměř všechny duše v tělesné formě, nemohou být odstraněny všechny najednou jako při operaci. Je nutné postupně obrousit jejich odpor pomocí zkušeností. Bohužel, mnohé zážitky jsou až do jistého bodu bolestné a negativní, později však učení postupuje se Světlem a radostí.

Existuje-li však hluboká touha vyhnout se pravdě a zodpovědnosti, bude tato radost využita jen jako prostředek úniku a ne poučení.

Jistěže, dojde i k odepření zodpovědnosti za bolest, ale bez bolesti by ke zrodu zodpovědnosti nedošlo nikdy. Bud te proto trpěliví a dopřejte si účast na sledování tohoto smývání jednotlivých vrstev odporu, který se objevuje v lidských cyklech.

Uvidíte, že věci, o nichž si myslíte, že jsou strašlivou zátěží, jsou ve skutečnosti jen příležitostí k učení. Konečná jednota je vzájemností a ne vymazáním sebe sama. Láska, kterou považujete za věčnou pravdu je vodítkem, které Vás vede skrze mnohé inkarnace ke konečnému cíli. Jak vzácné je to vlákno a jak je silné !

A tkaní pokračuje stále dál, tká se v průběhu každého jednoho života, což Vás nese stále blíže dlouho očekávanému cíli, kdy se vymaníte z koloběhu zrození a půjdete za touhou své duše, výše, na vyšší úrovně vědomí.

Slibuji Vám, že na konci, až všichni budou zase tím co Bůh a budou si toho plně a jasně vědomi, nikdy nepřijde takový okamžik, kdy se otočíte a pravíte: „To bylo ale hloupé.”

Povíte jen: „To se láska snažila poznat sama sebe.” Na duchovní úrovni je základem Vaší bytosti jen Láska. Hovořím o něžnosti a jemnosti uvnitř srdcí, která si jsou prostředkem uvědomování Boha.

To je Vaše pravá identita.

Dotknete-li se v lásce svého bližního, konáte skutek Boží. Uvnitř každého člověka byste měli vidět padlého anděla. Existuje univerzální plán, kterého si nejste vědomi a ke kterému můžete přispět jen tak, ze budete tím, čím jste, ze se budete snažit ze všech svých sil, ze budete hledat vyšší pravdu a následovat hlas svého srdce.

Existuje Boží plán spásy – nejen spásy vědomí duše, ale také spásy celé Země.

Nyní nadchází čas, kdy kulminuje období mnoha tisíciletí vyplněných námahou, která snese obnovenou sílu Světla dolů na Vaši planetu. Stale bude školní třídou, která dává šanci zvolit mezi negativními a pozitivními aspekty.

Bude v ní vsak přítomno více Světla a více jeho uvědomění. Nastane rovnováha, ve které může láska kvést a kde dobrota bude silou, která také bude takto vnímána, Vu kde Boha bude možno opět umístit do samotného středu vědomí každé lidské bvtosti. Pocit stavu milosti musí nalézt příjemce, aby se stal úplným. Jste drženi na rukou Božích a jste bezvýhradně milováni. A když bude tato láska přijata, kruh bude uzavřen. Když se dostanete blíže ke zdroji, nastane okamžik, který se těžce vyjadřuje bez ohledu na použitý jazyk.

Příjemce se stává dárcem a přijímané se mění v zdroj. …teprve nastává skutečný tanec věčnosti.

Z knihy: Emanuelova kniha Poselství z duchovních světů

Podobné články:

Osvietenie…

Reklamy