Kategórie
Energia

Ako sa očistiť od problémov…

V této části bychom vám rádi nabídli některá doporučení, která lze použít k odstranění „výchovných” vlivů karmy. Čistit je třeba všechno a pořád.

Co je třeba dělat pro to, abychom nebyli „vychováváni”?

0121692_23Z širšího hlediska lze říci toto: je třeba očistit všechna naše těla od nejrůznějších negací, které se v nás nakumulovaly. Znamená to vyčistit všechna naše jemnohmotná těla. Samozřejmě, že při tom nesmíme zapomenout ani na naše tělo fyzické. Avšak nemůžeme začínat s čištěním těla fyzického, jak to běžně děláme, ale právě naopak. S čištěním je nejlépe začít právě u nejjemnějších těl a postupně přecházet k tzv. tělům hrubším.

Model uspořádání jemnohmotných těl člověka jsme si objasnili ve druhé části. Připomeňme si, že člověk nevlastní jen tělo fyzické, ale i éterické, emocionální (astrální), mentální a kauzální (karmické). Kromě nich však existuje ještě několik ještě jemnějších těl, o kterých zatím hovořit nebudeme. Stejně tak se zatím nebudeme zmiňovat o práci s nimi.

Jejich poznání tedy zatím odhalovat nebudeme. Ale hovořit určitě budeme o tom, co dělat s těmi jemnohmotnými těly, o kterých jsme již hovořili.

Takže, pokud jste se odhodlali postoupit do pozice osvíceného člověka (tzn. chcete začít vyprazdňovat svoji karmickou zátěž), předkládáme vám návrh, jak lze provádět očistu všech vašich jemnohmotných těl s tím, že začneme u toho nejjemnějšího. Jinak se efekt čištění nedostaví nebo bude jen dočasný.

Co budeme čistit.

Bylo by účinné, kdybychom očistili všechno a v maximální míře? Není to tak jednoznačné. Vždyť spolu s úplnou očistou můžeme ztratit zájem o náš reálný život.

Již dříve jsme poukázali na to, že zcela prázdnou „karmickou nádobu” mají pouze svatí nebo blahoslavení, kteří na tomto světě nemají žádná osobní přání. Pokud se chcete dát na cestu úplné očisty, znamená to pro vás v případě úspěchu velké riziko, a tomu se raději vyhněte. Můžete dosáhnout všeho, na co si jen vzpomenete, jenže vy nic chtít nebudete. Žádná událost vás vlastně nikterak neznepokojí – jednoduše všechno v klidu tak, jak přichází, necháte odeznít. Budete spokojení jako karas, který zmrznul v ledové kře.

Líbila by se vám taková budoucnost?

Domníváme se, že ne. Přesněji řečeno, je pro vás prakticky nedosažitelná. V žilách vám kypí krev, televize a tisk vás přitahují množstvím senzací, příbuzní a známí vás provokují k dialogu, plnému „laskavostí”. Život vás bije kladivem po hlavě a vyhnout se tomuto nástroji je prakticky nemožné. Co s tím?

Navrhujeme vám uvědoměle si limitovat svoje osvícení. To znamená vybrat si několik záklopek pro „karmickou nádobu”, které jsou pro vás nejpřijatelnější. A dovolit jim, aby i trošku „protékaly”, tj. – dovolit si lehkou idealizaci některých aspektů života. Např. lásky nebo rodinných vztahů, peněz, tvořivosti atd. Ale ostatní kohoutky musí být naprosto pevné! Vseje dobře uzavřeno, vy se neurážíte, neodsuzujete druhé, nepřehlížíte je a dovolíte světu, aby byl takový, jakým je.

Můžete tak žít v pohodě a v „karmické nádobě” mít hladinu 45 – 55 %. A to je, jak již víme z dřívějška, optimální hladina procent pro zadání (a realizaci) kvalitních pozemských přání.

Pokud si toto doporučení vezmete k srdci, přejdeme k uvedení příkladů nebo technik, pomocí nichž se můžete dostat do tohoto příjemného stavu. Ostatně, pokud toužíte po úplném osvícení a nic pozemského vás již nezajímá, je i to, co zde nabízíme, přínosem.Na druhé straně je v této publikaci technik pro dosažení úplného osvícení málo. Ty naše dovolují očistu do 15 %. Potom je již třeba složitějších technik. To je ale otázka, která není náplní této knihy. Nuže – přikročme k popisům technik očisty.

PROBLEMATIKA KARMICKÉHO TĚLA

Pokud si vzpomínáte, patří kauzální (karmické) tělo mezi těla jemnohmotná, která přináleží naší Duši, tzn. naší nesmrtelnosti (monádě), převtělující se z jednoho života do druhého v průběhu našich reinkarnací. V důsledku toho se v našem současném těle (třebaže je to možné v jakémkoliv jiném z nesmrtelných těl) schraňují informace o problémech, které jsme si přivodili v průběhu životů minulých.

Ne všechny problémy pocházejí z minulých životů. Zkušenost nám ukázala, že tyto problémy nemá zdaleka každý člověk. Hledat v minulých životech příčiny svých neúspěchů má smysl pouze tehdy, když se problémy vašeho současného života nedají vůbec nijak vysvětlit z hlediska vašich konkrétních mylných postojů, a tím tedy doj dek zaplnění hladiny „karmické nádoby “.

Takových problémů je nepatrné množství, ale občas se objeví. Již jsme hovořili o karmických problémech, karmických uzlech a dalších jevech, které nám znepříjemňují život. Jen není třeba hledat příčiny všech těchto složitostí v minulých životech! Většinu problémů jsme si způsobili v životě nynějším!

Začněte hledat v současném životě.

Často se setkáváme s lidmi, kterým jasnovidci odkryli množství evidentně nakupených problémů, údajně z minulých životů. A v tomto životě tedy sklízejí úrodu za své minulé hříchy. Člověk je tak absolutně bezmocný tváří tvář tomu, že neví, co vlastně Špatného v minulém životě provedl a fakticky ho to staví do závislosti na jasnovidci, který takové problémy vyhledává a snaží se mu pomoci. To znamená, že jedinec se ze zajetí religiózních (sociálních, politických atd.) hříchů dostává do zajetí hříchů z minulých životů. Je jedno, jak se onen hřích nazývá, jen když se podaří člověka zmanipulovat!

Uznáváme, že poněkud vhodnější je jiný přístup. Bez toho, aniž bychom popřeli problém jako takový (nejenom občasný), jenž si přinášíme z pro nás nepoznané minulosti, navrhujeme vám zpočátku se pokusit samostatně si probrat, zdali příčiny nesouvisí s vaším současným životem.

V nesprávných názorech, v negativních prožitcích, v jednání. Nejspíš sami zjistíte, že tomu tak je. Jakmile se přesvědčíte o tom, že žádným špatným názorem ani událostmi vašeho současného života není možné objasnit to, co se s vámi děje, teprve potom lze začít hledat, které že to problémy z minulých životů všechno natropily. Tzn. jakou informaci o problémech z minulosti přinesla s sebou vaše nesmrtelná duše do života současného. Často podobnou informaci odečteme sami.

Jak si lze odečítat svoji minulost

Něj dříve je třeba vyloučit všechny případy vašeho „vychovávání” za chyby, jejichž počátek lze spatřovat v současném životě. Proto je třeba provést podrobnou analýzu všech nynějších problémů, vycházeje přitom z možnosti existence „výchovného” procesu, pokud jde o nás samotné. Znamená to vyčíslit si veškeré chybné názory a idealizace, které se vám mohly nakupit již dříve, avšak již ve věku, který si plně uvědomujete. Vycházejte z možnosti použití některého z pěti způsobů likvidace idealizací. Anebo ze všech pěti způsobů dohromady.

A pouze pokud se nějaký problém nedá vysvětlit v rámci modelu „karmické nádoby”, je možné se pokusit pochopit pomocí jednoduchého logického úsudku, jaké negativní události mohly najít své místo ve vaší dávné minulosti.

Např. máte strach z vody a bojíte se naučit plavat, i když ve vašem současném životě se nestal žádný případ, který by měl souvislost se smrtelným strachem z vody. Pravděpodobně to znamená, že ve vašem karmickém těle je otisk hrůzy, kterou jste zažili, když jste se topili v jednom ze svých dřívějších životů. Je dobré si objasnit, jak k tomu došlo – zdali při lodní katastrofě nebo individuálně, náhodou nebo cestou násilí, aby se podařilo správně překódovat tuto informaci.

Následkem takto provedené logické analýzy událostí v životě se jindy dá vyčíst, jaký inkarnační program by tedy mohl být v našem jemnohmotném těle a jaké idealizace nebo karmické problémy si člověk mohl přinést s sebou z životů minulých. V daném případě již není nutné dozvídat se podrobnosti z minulého života, protože informace je dostačující k pochopení toho, jaká role nás čeká v životě tomto, jak ji zvládnout, poddat se „výchově”. Nic víc není nutné.

Jak si lze odečítat informace. Ale jak to všechno provést, když k tomu, abychom změnili vzpomínky z naší minulosti, potřebujeme podrobně znát ony události, které se do našeho karmického těla otiskly?

Cesta k získání daných informací je několik.

Např. lze v průběhu meditace zadat dotaz a spatřit ukázku toho, co potřebujeme vědět. Daří se to vcelku dobře lidem emocionálním, kteří mají silně vyvinutou představivost. Může jít o jakoukoli meditaci nebo meditaci speciální. Např. speciální reinkarnační meditace jsou dnes velmi rozšířené.

Je také možné si potřebný dotaz zadat před spaním. Lze toho dosáhnout, protože odpověď se dostaví formou snu, zvláště, pokud budete svůj dotaz vícekrát opakovat. Odpověď se může objevit v jakékoliv formě – spatříte ve snu událost z vaší dávné minulosti nebo se vám objeví sen, ale s překódovanou informací, a tu můžete cestou jednoduchých úvah (nebo snáře) pochopit.

Koneckonců je také možné se obrátit s přímým dotazem na své podvědomí. Jak na to si vysvětlíme podrobně v sedmé části knihy.

V krajním případě je možné se obrátit o pomoc ke zkušenému jasnovidci.Důležité je však vědět, že není vhodné chodit se ptát najeden problém více jasnovidců, protože získané odpovědi se budou zcela určitě lišit, a to vás evidentně rozruší. Proto nejprve pracujte s pouhou jedinou otázkou k řešení a odpověď od jasnovidce dostanete. Pokud máte pocit, že vám taková odpověď nestačí, pokračujte v dalších dotazech, které vám napoví více.

Přesně tak lze pracovat s jakýmkoli dalším problémem, který nelze pochopit z hlediska „karmické nádoby”. Bojíte se uzavřených prostor – nejspíš je ve vašem karmickém těle zakódována hrůza, která vznikla při vašem skonu v uzavřeném prostoru (byli jste zavaleni při zemětřesení nebo ve válce, Či jste byli násilně zazděni atd.).

Podobně lze najít zcela racionální inkarnační příčiny mnohých „fobií”, objevujících se u řady osob. Ovšem pozor, ne-poutejte se příliš na takové vyhledávání problémů. Podle našich pozorování jsou v 90 – 95 % případů příčinou nynějších problémů chybné postoje k současnému životu a jeho idealizace. A pouze 5-10 % případů příčin problémů má své zdůvodnění v minulých životech.

Co dělat se získanou informací.

Připusťme tedy, že jste zhruba pochopili, jaké negativní události se vlastně přihodily ve vašem minulém životě. Co je ale nutné dělat dál? Dál je to skutečně prosté. Je nutné překódovat danou informaci, která dosud setrvává ve vašem karmickém těle. Reálně změnit vaši minulost nejde – měla totiž kdysi svůj význam a nikdy se již nevrátí. Ale lze změnit vaši vzpomínku na ni. K tomu doporučujeme následující cvičení. Provádí se buď bezprostředně v čase meditace, kdy se vám v představě vybaví události minulého života nebo jinak, např. tím, že uvidíte danou informaci ve snu, dotazem ke svému podvědomí nebojí získáte od jasnovidce.

Cvičení na „PŘEKÓDOVÁNÍ SVÉ MINULOSTI”

Najděte si místo, kde vás nebude nikdo rušit po dobu cca 15-20 minut. Zaujměte pohodlnou pozici, zavřete oči, uvolněte svaly celého těla a zklidněte mysl. Do všech podrobností (podle možností) prozkoumejte (nebo si představte) tu událost, v jejímž důsledku vám vznikl karmický problém (topíte se pod vodou, zasypala vás hlína, zabíjíte jiného člověka nebo živočicha, někdo vás připravuje o život atd.).

Nyní svými myšlenkami „rozmotejte” daný děj od konce až k začátku události. A vědomě tuto událost zpracujte tak, aby skončila dobře. (Např. topili jste se, ale znenadání se vám vrátily síly, několikrát jste se rozmáchli pažemi a vyplavali na hladinu a tam vás uviděli nějací lidé na loďce a pomohli vám. Nebo jste byli zavaleni hlínou, ale zpozoroval to váš přítel. Rychle sehnal další lidi a ti vás včas vyhrabali.).

Dopřejte si radost nad tímto vítězstvím nad neštěstím. V myšlenkách poděkujte Bohu a svému andělu strážnému za pomoc a za to, že vám pomohli v neštěstí.

Jak sami vidíte, cvičení je velice jednoduché. Je dostupné každému, kdo je schopen vidět obrazy na svém vlastním vnitřním promítacím plátně. A pokud to člověk nedokáže, nevadí, cvičení lze provádět tak jako tak. Jen místo vytvořené obrazové představy je nutné toto samé umět povyprávět (pro sebe) svými slovy. Efekt bude vlastně stejný.

Překódujte své sny.

Toto cvičení má mnohem širší uplatnění, než jenom u vyvolání vzpomínky na minulost. Doporučujeme jej používat vždy, když se vám zdají děsivé sny. Pokud jste se vzbudili hrůzou – ve snu vás někdo honil, padáte se strže, najíždí na vás auto nebo se objeví něco stejně hrozného – překódujte si takový sen!

Je třeba zavřít oči (pokud jste se již probudili), vzpomeňte si na sen, který vás tak vyděsil a přidejte si k němu šťastný konec. To znamená, že pokud padáte do rokle, dole se neobjeví kameny, ale voda. Vyplavete na hladinu a v klidu plavete ke břehu. Pokud vás někdo honil, nečekaně se objevuje policie, zatýká pronásledovatele a vás doveze autem domů. A tak dále. Stejným způsobem můžete pozměňovat k lepšímu i svoji reálnou budoucnost! Je možné, že jste ve snu získali o vaší blízké budoucnosti informaci. A pokud tuto informaci změníte, kuličky vašeho života se dokutálí do daleko příznivějšího dolíčku. Pomozte jim vtom!

Je nutné, pro vylepšení informací o negativních událostech z našich minulých životů (to znamená očistu vašeho karmické-ho těla), si tuto událost uvědomit a myšlenkově ji upravit tak, aby začátek události zůstal a konec proběhl ve váš prospěch -šťastně. Přeji vám hodně úspěchů na této cestě za očistou. A my si nyní provedeme resumé.

SHRNUTI

1.            Abychom se zbavili „výchovných” karmických vlivů, je nezbytně nutné provést očistu všech jemnohmotných těl člověka.

2.            Je dobré začít tuto očistu jemnohmotných těl u těla karmického – v tom případě, pokud v současném životě máte problém, který byl získán v minulém životě. Takové problémy se objeví u zhruba 5 % populace.

3.            Aby se mohla provést procedura očisty karmického těla,je nutné poznat, jaká negativní událost se vlastně přihodila v některém z vašich minulých životů. Je možné se to dozvědět cestou meditace, ve snu, požádat o pomoc vlastní podvědomí nebo za pomoci jasnovidce.

4.            Očista karmického těla spočívá v myšlenkové změně průběhu negativní události tak, aby její konec skončil pro nás šťastně.

5.            Myšlenkové změny průběhu událostí je třeba dělat vždy,když dostanete informaci o negativních událostech, které se týkají vaší bezprostřední budoucnosti nebo minulosti (např. ve snu).

Alexander SVIJAŠ

 KARMA – NÁPRAVA CHYB

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.