Člověk je schopen bránit se nemocem, bídě, lidem, kteří to s ním nemysli dobře, ale i vlastním prohřeškům. Může chránit nejen svoje tělo, ale i svou duši…

images (2)Prvořadou ochranou jsou kvalitní myšlenky, slova i činy, které respektují božské zákony. Člověk činící dobro je chráněn neviditelnými posly světla a není tak často vystavován nebezpečí prohřešků a nejrůznějších negativních impulsů. Intenzita této ochrany odpovídá výšce duchovního stupně. Člověk blokovaný nepříznivou energií svých nedobrých skutků ji není schopen přijímat.

Jiný jí plně otevírá brány myšlením, jednáním a uctíváním vyšších životních hodnot. Rozhodnutí vždy náleží člověku. Hledá-li člověk harmonii s Bohem, odevzdává se zároveň pod Jeho ochranu. V mládí přichází určité pokušení bez vlastní viny konkrétního člověka. Ale i ochrana a pomoc je k dispozici, důvěřuje-li duchovním silám.

Člověk není odkázán pouze sám na sebe. Celý život jej doprovází duchovní vůdce, dodává mu sílu, útěchu, varuje před nebezpečím a nepravostmi, radí mu a vede jej cestou života v případě, že se člověk vést nechá.

Nechat se vést pozemským životem není vpravdě lehké. Hlas vašeho svědomí se občas ztrácí a působení duchovního vůdce tak zaniká v hluku a chaosu dne. Většina lidí je přesvědčena, že pouze oni sami jednají a rozhodují. Domnívají se, že nemají čas na vnitřní soustředění, na naslouchání svému vnitřnímu hlasu či svému duchovnímu vůdci. Jednají pak často pod vlivem ukvapených, nezralých myšlenkových impulsů. Nečiňte proto důležitá rozhodnutí ukvapeně.

Je dobré nechávat závažná rozhodnutí na ráno, neboť člověk může během spánku komunikovat se svým duchovním průvodcem.

I když mu tento kontakt nebude po probuzení zřejmý, situace v mnoha případech bude jasnější. Lépe dovede zvážit všechna pro i proti. Máte-li možnost, snažte se získat určitý čas pro vážná rozhodnutí. Tím vytváříte i prostor pro intuitivní příjem vnuknutí duchovních bytostí.

Ochranou proti působení negativních našeptávačů může být blesková modlitba. Vědomé obrácení se o pomoc k vašemu duchovnímu průvodci. Modlitba však musí být doprovázena láskou a důvěrou v pomoc nejvyššího. Prázdné odříkávání stereotypních modliteb bez vnitřního prožitku je bezúčelné. Mnozí poznali působivou sílu vroucího volání o pomoc. Zvláště ti, kteří stáli tváří v tvář smrti, vědí, co znamená s plnou důvěrou prosit o pomoc.

Ta přichází mnohdy ve formě tak zvaných zázraků. I na člověku záleží, s jakou pravdivostí a hloubkou dovede o pomoc prosit. A také na něm je, jak tuto pomoc dovede později zhodnotit v dalším životě. Neproste ale o pomoc jen v okamžicích velkého nebezpečí. Obracejte se denně ke Stvořiteli a musíte si být jisti stálé ochrany. Také duševní harmonie je dalším ochranným prostředkem.

Zde platí zásada zůstat pánem sebe sama, umět ovládat své myšlenky, citové návaly i výbuchy, nálady i různá duševní rozpoložení. To vše jistě není lehké a vyžaduje dlouhá cvičení. Dosažené výsledky však představují nesmírnou hodnotu v životě člověka.

Znáte jistě z vlastní zkušenosti situace, v nichž slovo od slova stoupá napětí a rozčilení, které většinou končí v hádkách. Jejich pokračováním bývá pomstychtivost či dlouhodobá nenávist. Klidem, rozvahou, sebeovládáním, kontrolou slov i myšlenek je možno toto napětí neutralizovat a zabránit dalším nepříznivým následkům. Ten, kdo se nenechá vyprovokovat k výbuchům zlosti, silným výrazům, sporům, zůstává nejen pánem sebe sama, ale i každé situace. Neztrácejte tedy nikdy vládu nad sebou samými, vyhněte se emočním výbuchům, jejichž původ lze většinou hledat ve vlastní ješitnosti. Vyveďte své protivníky svým vnitřním klidem. Touto cestou se učíte vítězit nad sebou samým, ale zároveň i bráníte negativním mocnostem, aby se živily energií, uvolňovanou každým negativním vzrušením. Získáte tak více stability, více vnitřní síly a stanete se i oporou pro své přátele.

V otázce ochrany proti negativním silám hraje důležitou roli i celková životní orientace.

Pozitivní orientaci lze vyjádřit například slovy: Jsem volný, nic mne nepoutá a sám nic nespoutávám. Jsem veselý, spokojený s tím, co mi život přináší. Těchto několik málo jednoduchých slov má nesmírně hluboký význam. Jisté staré přísloví říká: “Kdo neztrácí veselost, zůstává králem.” Čistá radost je výrazem vnitřního světla, tepla a lásky.

Obohacuje nejen vás, ale také všechny ostatní. Tento dar si člověk však musí doslova vybojovat a není to vždy boj lehký. Vnitřní radostnost a vyrovnanost nálad pramení z určité vnitřní zralosti. Je schopností, spojující člověka s kosmickými silami. Věčnost patří veselému člověku, protože věčnost je domovem bytostí veselých, vyrovnaných a šťastných. Radost a veselost doprovázejí růst, tvůrčí činnost, důvěru a úspěch. Svým charakterem poskytuje účinnou ochranu člověka, jenž s její pomocí mnohem lépe zvládá tíhu životních povinností a bojů.

Pocit volnosti přináší ochranu proti strachu a omezování všeho druhu, proti nízkosti a spoutávajícím společenským dogmatům. Zůstaňte tedy vnitřně volní, osvobození od všeho, co brání rozpětí a růstu vaší duchovní bytosti.

Každý člověk touží vnitrně po volnosti a rozletu. Neboť volnost a svobodná vůle jsou dary Stvořitele.

Na zemi, spoutané tolika předpisy, zábranami, utlačováním, nevědomostí, domýšlivým přeceňováním moci, zůstává podobná představa pro mnohé jedince pouhou touhou. Velkou brzdou je to, že nějak je nastaveno okolí, jsou zavedené způsoby chování, nemůžeš se chovat jinak, než jak je to zavedeno Podstatou této touhy je touha duše po všeobecné lásce.

V tomto životě však na mnoha místech naráží na pozemskou nevědomost. Nemalá část dnešního lidstva neví nic o cíli a smyslu vlastního života. Stává se tak snadno obětí podlých a brutálních jedinců, zneužívaných negativními silami. Nevědomost je třeba odstranit vědomím o duchovní stránce života v oblastech, kam se lidská duše vrací po smrti, a také o tom, že každý bude drive či později nucen nést zodpovědnost za všechny své činy. Nevědomost dnešního lidstva se týká mnoha oblastí. Jsou to především životní zákony přírody, existence vyšší duchovní pravdy, existence nejvyššího. Tvůrce a nadzemských inteligencí, právě tak jako existence temných sil. Jedná se také o nevědomost v otázce vzniku tělesných i duševních nemocí.

Nevědomost o nebezpečích, jimž se člověk svojí nezralostí vydává na pospas. Odstraňování nevědomostí představuje také jednu z účinných forem ochrany proti negativním silám. Také vhodná strava, poskytující tělu i duši dostatek síly, může významně přispívat k ochraně proti negativním silám. Někteří lidé se pod vlivem nesprávných církevních názorů domnívají, že věčné blaženosti mohou dosáhnout jen skrze nemoci a utrpení. To je ovšem omyl. Zdravé tělo přispívá k celkové harmonii a podporuje zdravé duševní a duchovní procesy. Proto má člověk přiměřeně pečovat o své zdraví, a tak zároveň vytvářet i další formu ochrany. Povinností každého člověka je pečovat o svůj celkově dobrý stav. Dobrý stav těla i duše.

Vydejte se tedy po světelných drahách univerzálních božských zákonů, aby poznání Nejvyšší Pravdy korunovalo vaši dlouhou pozemskou pouť.

Reklamy