Kategórie
Reiky

Vzťahy medzi prednými a zadnými čakrami…

akra_dosp__l__ho

Jak člověk dozrává, a čakry se vyvíjejí, každá z nich začíná reprezentovat určitý psychologický model, který se v životě člověka utváří. Většina z nás reaguje na nepříjemné zkušenosti zablokováním pocitů a zastavením velké části energetického toku. To ovlivní vývoj a dozrávání čaker a vyústí v inhibici příslušné psychologické funkce. Když je například dítě opakovaně odmítáno se svými projevy lásky, pravděpodobně se přestane pokoušet lásku dávat. Aby toho docílilo, musí zablokovat vnitřní pocit lásky, to znamená, že musí zastavit energetický tok v srdeční čakře: Když je průtok energie přes srdeční čakru zastaven anebo podstatně zpomalen, ovlivní to vývoj této čakry. Nakonec bude pravděpodobně následovat i určitý fyzický problém.

Stejně to probíhá i u ostatních čaker. Když osoba blokuje jakýkoliv zážitek, dojde ke vzniku bloků v čakrách – ty se nakonec zdeformují a nedosáhnou správného tvaru a funkce. Čakry se zablokují, přeplní se energií, která se v nich městná, otáčejí se nepravidelně nebo obráceně (proti směru hodinových ručiček) a v případě onemocnění se dokonce těžce zdeformují nebo roztrhnou. Když čakry fungují normálně, každá je otevřená“, otáčí se ve směru hodinových ručiček a metabolizuje potřebné energie z univerzálního energetického pole. Pokud se čakry otáčejí ve správném směru, proudí energie z tohoto pole do čakry. Je to velmi podobné pravidlu pravé ruky v elektromagnetismu, které mluví o indukci elektrického proudu ve vodiči, kolem něhož se mění magnetické pole.

Když uchopíme drát pravou rukou s ukazováčkem ve směru pozitivního magnetického pole, palec automaticky ukazuje směr indukovaného proudu. Stejné pravidlo platí i pro čakry. Když držíte pravou ruku nad čakrou tím způsobem, že prsty se otáčejí po směru hodinových ručiček okolo vnějšího okraje čakry, palec ukazuje směrem k tělu – ve směru „proudu“. Takže můžeme čakru charakterizovat jako „otevřenou“ pro vstupující energie. Naproti tomu jestliže otáčíme prsty proti směru hodinových ručiček, palec ukazuje ven od těla, ve směru energetického toku. Když se tedy čakra otáčí proti směru hodinových ručiček, energetický tok směřuje ven z těla a překáží tedy jejímu metabolismu. Jinak řečeno, potřebné energie, které prožíváme jako psychickou realitu, neproudí do čakry, která se točí proti směru hodinových ručiček. Tato čakra je pro přicházející energie „uzavřena“.

U většiny lidí, které jsem pozorovala, se tři nebo čtyři čakry otáčely proti směru hodinových ručiček, což se obvykle v průběhu terapie změnilo. Jelikož čakry energie nejen metabolizují, ale také je dokážu „vnímat“, slouží nám zároveň k tomu, aby vypovídaly o světě kolem nás. Jestliže „zavřeme“ čakry, tyto informace k nám nepřicházejí. Dojde-li k tomu, že se čakry točí proti směru hodinových ručiček, naše energie vychází ven do světa. My vnímáme vlastnosti energie, kterou posíláme ven, a říkáme, že to je svět. V psychologii se tento jev nazývá projekce.

hlaví-čakryPrvní čakra

Souvisí s množstvím fyzické energie a vůlí žít ve fyzické realitě. Je místem první manifestace životní síly ve fyzickém světě. Pokud tato životní síla funguje naplno, člověk ji vybaven silnou vůlí k životu. Pokud životní síla plně proudí třemi nejnižšími čakrami a zároveň mohutně proudí i do nohou, vypovídá to o dobrých fyzických předpokladech. (Kostrč funguje na éterické úrovni jato energetická pumpa a pomáhá přímému toku energie nahoru podél páteře.) Takováto vitální osoba dává najevo „jsem teď a tady“ a je dobře zakotvena ve fyzické realitě. Přítomnost síly a vitality z ní vyzařují ve formě životní energie. Často funguje jato jakýsi generátor – energetizuje všechny kolen sebe a znovu nabíjí jejich energetické systém.

Když je první čakra – kostrční centrum za blokované nebo zavřené, většina fyzické životní síly je rovněž zablokována a dotyčná osoba si příliš dobře nevede ve fyzickém světě. Není „tady“. Vyhýbá se fyzické aktivitě, má slabá vůli k životu a může dokonce být „neduživá“ Trpí nedostatkem fyzické síly. Čakra 2A (genitální centrum) souvisí se schopností lásky k opačnému pohlaví. Její otevření umožňují dávání a přijímání sexuální a fyzické rozkoše ! Ten, kdo má otevřenou tuto čakru, pravděpodobně bude mít požitek ze sexuálního styku a bude dosahovat snadno orgasmu. (Plný tě lesný orgasmus ovšem vyžaduje, aby byla otevřena všechna energetická centra.)

K sakrálnímu centru (čakra 2B) se váží celkové množství sexuální energie osoby. Pokud je centrum otevřené, osoba cítí v sobě sexuální sílu. Pokud je tato čakra zablokovaná, bude slabá i její sexuální síla a potence. Pravděpodobně nebude v sexu příliš podnikavá ani aktivní a bude mít tendenci se mu vyhýbat a popírat jeho důležitost, což vyústí v „podvýživu“ v této oblasti. Jelikož orgasmus je pro tělo lázní životní energie, její tělo nebude tímto způsobem nasyceno a bude pravděpodobně postrádat také psychické nasycení, plynoucí ze spojení a fyzického kontaktu.

Vztah mezi čakrami 2A a 2B

Sakrální čakra tvoří dvojici s čakrou kubickou (genitální). Tam, kde se přední a zadní centrum spojuje, v srdci čakry v páteři, se manifestuje sexuální síla jako druhý nejsilnější fyzický projev a druhá nejsilnější fyzická potřeba – touha po sexuálním spojení.

Tato mocná síla proráží dobrovolně přijaté bariéry mezi dvěma lidmi a přitahuje je k sobě. Vzhledem k tomu, že pánevní centrum je zdrojem životaschopnosti, je-li kterékoliv centrum v této oblasti zablokováno, má to za následek snížení fyzické a sexuální vitality. Pro převážnou část lidí je sexuální energie energetickou lázní, která revitalizuje a pročišťuje tělo. Zbaví tělesný systém odpadních látek, hluboko uložených napětí a uvolní nahromaděnou energii. Sexuální orgasmus je důležitý pro fyzickou pohodu osoby. Vzájemné hluboké spojení, ve kterém při sexuálním styku dáváme i přijímáme, je jedním z hlavních způsobů, jak překonat „oddělenost“ ega a zažít jednotu.

Pokud k sexu přistupujeme s láskou a úctou k jedinečnosti svého partnera, je to posvátný zážitek vyvěrající z hlubokého prapůvodního instinktu pohlavního spojení na fyzické úrovni a zároveň z hluboké spirituální touhy spojené s Božskou podstatou. Je to sňatek duchovních a fyzických aspektů dvou lidských bytostí. Těm, kdo se již dostali na své duchovní cestě do vyšších stadií, umožňují určité spirituální disciplíny, jako např. kundalíní jóga a tan-tra, aby tuto energii využili jinak, a její vybití formou sexu není již nutné. (Většina lidí ovšem nepatří do této kategorie.)

Mnoho spirituálních praktik užívá meditaci k transformování a přesměrování sexuální energie vzhůru podél vertikálního silového proudu v páteři, aby se transformovala na energii vyšších vibrací, s jejichž pomocí budují svá vyšší spirituální energetická těla. (Jedná se ovšem o velmi mocné a potenciálně nebezpečné praktiky, a proto je nutné provádět je pod vedením zkušené osoby.) Gopi Krishna ve své knize „Kundalíní“ mluví o transformaci fyzikálního semínka – spermie – v duchovní energii – kundalíní – tímto způsobem. I mnohé další spirituální praktiky prosazují zadržování semene a využití jeho energie pro duchovní transformaci.

Bloky v čakrách 2A a 2B

cf7a450729_85688578_o2Zablokování pubických (genitálních) center může u ženy vyústit v neschopnost dosáhnout orgasmu, protože není otevřená a schopná přijmout od svého partnera sexuální nasycení. Pravděpodobně nebude mít spojení se svou vagínou a nebude cítit rozkoš při koitálním styku. Spíše bude inklinovat ke klitoridální stimulaci. Často se také snaží být tím aktivnějším při aktu – to znamená být v pozici nahoře a řídit většinu pohybů. Její deformace je, že potřebuje vždy vést. Obvykle žena touží být někdy aktivní a někdy přijímat, ale v tomto případě se podvědomě bojí partnerovy síly (moci). Jemným, trpělivým pečováním a pochopením ze strany jejího partnera se po čase může její pubická čakra otevřít, a to jí umožní přijímat a prožívat rozkoš i při koitálním styku. Také se musí přenést přes hluboké pocity strachu a odmítání partnera. Tím, co jsem řekla, nemyslím, že by žena neměla být aktivní v sexu, mluvím pouze o nerovnováze mezi dáváním a přijímáním.

Těžký blok v pubické čakře u mužů je obvykle spojen s předčasným orgasmem nebo neschopností erekce. Muž se na určité hluboké úrovni obává dát svou plnou sexuální sílu. Dochází k přerušení energetického toku, městnání energie nebo jejímu přesměrování dozadu, ven ze sakrální čakry, takže při orgasmu vystřeluje energie do zadní části druhé čakry místo do penisu. Tento zážitek je někdy bolestivý, a proto vyúsťuje v averzi k orgasmu a odmítání sexuálního styku, což vyvolává partnerské problémy, a to dokonce i tehdy, je-li žena orgasmu neschopná. Častokrát se, přirozeně, podle zákona „podobné přitahuje podobné“, najdou stejní lidé a sdílej spolu tento společný problém. Obvykle řeší situaci obviňováním druhého a zkoušejí hledat jiného partnera. Střídání partnerů pak pokračuje stále dokola až do okamžiku, kdy si „majitel“ problému konečně přizná, že to je jeho vlastní problém. Od této chvíle je teprve možné začít skutečně pracovat na vyřešení problému tím, že vyneseme na světlo mylná přesvědčení – systémy víry, které ho zapříčinily.

V těchto případech je požehnáním mít akceptujícího partnera, který má porozuměn a cítí se být vztahem pevně vázán. Jestliže oba, namísto obviňování druhého, přiznají své těžkosti, mohou se zaměřit na dávání lásky podpory a porozumění svému partnerovi, a tudíž rozvinout novou formu vzájemnosti. Tento způsob růstu chce čas a trpělivost. Musíme umět opravdu dávat bez očekávání, že partner naše touhy naplní. Potom, když se přestaneme vzájemně obviňovat a začneme si dávat lásku, narůstáním vzájemné důvěry a úcty se sexualita obvykle uvolní a začne docházet k oboustranně obohacující výměně. Není tak neobvyklé, že jedno z těchto center je zavřené, zatímco druhé je otevřené.

Častokrát dochází k tomu, že jedno je hyperfunkční a druhé naopak pracuje nedostatečně, protože osoba nedokáže vyrovnat sílu obou aspektů sexuální čakry zároveň. Pro někoho je velmi těžké zvládnout svou sexuální sílu a otevřít se vzájemnému dávání a přijímání při fyzickém milování. Častokrát se sexuální síla spíše obrátí k fantaziím, než aby dala prostor k ponoření do partnerových hlubin a osobních mystérií. Lidské bytosti jsou nekonečně krásné a plné zázraků, ale my si jen velmi zřídka dovolíme zatoulat se do tohoto prostoru.

Psychologické problémy, které provázejí nerovnováhu v čakře 2A a 2B, často vyústí v neuspokojivé životní okolnosti.

Například když zadní centrum je silné a přední centrum je slabé nebo zavřené, osoba má silný sexuální pud a pravděpodobně i velkou potřebu sexuálních vztahů. Problém ovšem je, že velké množství sexuální energie není spojeno se schopností sexuálně dávat a přijímat, takže je velmi těžké, aby sexuální touha byla uspokojena. Jestliže je naopak zadní centrum silné, jsou důsledky podobné, ovšem sexuální touha bude pravděpodobně spojena s negativními obrazy, možná dokonce s násilnými sexuálními fantaziemi. Uspokojení sexuálního pudu je za těchto okolností ještě těžší a takováto osoba se často uchyluje k sublimaci, což je nevědomý duševní pochod, kterým se pudová hnutí odvracejí od svých původních cílů a zaměřují k náhradám, společností schvalovaným. A tak se raději tomuto problému vyhne, protože se stydí za své vnitřní pocity. Na druhé straně by mohla mít osoba s touto poruchou naopak mnoho sexuálních partnerů, ale bez nároků na hluboké spojení duší při sexuálním aktu. Pravděpodobně bude porušovat partnerské závazky a nebude schopná přijmout odpovědnost týkající se sexu.

 Pokračovanie : Vzťahy medzi 3A a 3B, 4A a 4B

Z KNIHY Barbara Brennam Ruce světla

Podobné články:

Zadné čakry…

2 replies on “Vzťahy medzi prednými a zadnými čakrami…”

Dobry den, velmi zaujimave clanky! Chcela by som sa opytat akym sposobom si mozem cakry harmonizovat pokial ich nemam v rovnovahe resp. mam pravdepodobne niektoru uzavretu? V clanku sa spomina, ze autorka take sluzby poskytuje, velmi by ma to zaujimalo 🙂 dakujem!

Páči sa mi

Maťka ak ťa kniha zaujala môžeš si v nej prelistovať určité kapitoly a prečítať si. 😉

Click to access brennan_cs_ruce_svetla_v3a_a5.pdf

Ak nevieš čakry vnímať a vidieť, môžeš použiť jednoduché cvičenie vdychovanie farieb do čakier. Toto cvičenie máš na strane 174. Do každej čakre vdychuješ jej príslušnú farbu a pri výdychu vidíš ako farba a usadeniny z nej vychádzajú.

Pozri si aj tento článok, ako si čistiť zosúlaďovať energiu v čakrách krištáľom.
https://anitram.wordpress.com/2012/05/11/ocistovanie-a-posilnovanie-cakier-kristalom/

Alebo len pustiť hudbu a vnímať danú čakru ako v nej hudba vibruje a čakra sa ti pekne zohrieva teplom.
https://anitram.wordpress.com/2011/12/11/spievanie-do-cakier/

Alebo použi dýchanie do čakier
https://anitram.wordpress.com/2010/10/22/dychanie-do-cakier/

Cvičení je veľa no všetky ťa priam navádzajú vnímať ich, preciťovať energiu vo svojich centrách vedomia.
Pekný večer prajem. 😉

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.