Kategórie
Energia

Čierna mágia a biela mágia…

HONZIK
12.00

36e61719ab_73912206_o2U Benyho na blogu som čítala články o Jóge a samoliečení a dosť mi zapadali do môjho vnímania. Na konci knihy som natrafila na rozdiel medzi čiernou mágiou a bielou a to je námetom dnešného článku. 😉

Co je černá magie? A bílá magie?

Černá magie je využití přírodních sil sobecky a bílá magie nesobecky. Dobře si uvědomme jednu věc. Černá magie není magie prováděná se sobeckým záměrem, ale magie prováděná sobecky. Je v tom rozdíl.

Je totiž možné, aby člověk jednal s nejčistším a nejnesobečnějším záměrem a přesto, aniž by si toho byl vědom, praktikoval sobeckou černou magii. Ale přírodní zákony jsou slepé a nemilosrdné a spolehlivě zničí toho, kdo proti nim hřeší, ať už tak jedná vědomě či nevědomě.

Je velmi moudře zařízeno, že náš duchovní zrak se rozvíjí souběžně s naším duchovním pokrokem.

Tímto způsobem není člověk, který se nachází na nízkém stupni vývoje a jedná ze svého sobeckého pohledu, schopen vést vyšší duchovní síly na svou nízkou úroveň a tak se zcela zničit prováděním černé magie – jak říká Bible: „uvrhnout se do vnější temnoty“.

Člověk na nízkém stupni vývoje jedná sobecky a svými činny uvádí do chodu přírodní síly, čímž praktikuje magii, většinou ovšem černou magii. Běda mu pak, kdyby vedl duchovní síly působící na božské úrovni na svou vlastní nízkou úroveň!

Tyto síly by ho zničily, stejně jako vysoký proud zabije člověka, který se nevědomky dotkne drátu. Jelikož je sobecký, má vlastně štěstí, že jeho duchovní zrak je tak omezený, že nezná tajemství, jak uvést do chodu vyšší síly. Má štěstí, že ví jen, jak použít pouze relativně slabé síly. Ale i tyto velmi slabé síly stačí na to, aby způsobily dostatečný protiúder jako reakci na jeho sobecké činny. Tyto protiúdery mu způsobují dost problémů a utrpení – naštěstí jen tolik, kolik je schopný unést – aby se z nich poučil a sbíral zkušenosti.

I zde se uplatňuje princip rovnováhy.

Takový člověk uvede do pohybu síly odpovídající jeho vlastnímu nízkému stupni vývoje a následné utrpení, které mu tyto síly způsobí, nemůže být větší než jeho vlastní síla. Na druhou stranu potíže, do kterých se dostane, ho postupně naučí, že nesmí dělat určité věci a pokud je udělá, sklidí bolest a utrpení. Postupně se tak naučí rozpoznávat souvislosti! Tímto způsobem je jeho nevědomost samotnou příčinou a zároveň prostředkem jeho vývoje. Na základě svého nízkého stupně bude provádět černou magii a následkem toho bude muset snášet utrpení. Krok za krokem ho bude zkušenost, kterou získal skrze utrpení, posouvat výš v duchovním vývoji. Je prostě neuvěřitelné, jak moudře je to celé zařízeno!

Naše vlastní nevědomost nás dování k vědění!

Podívejme se teď na to, proč musíme tak pečlivě rozlišovat mezi sobeckostí a sobeckými záměry, které se prvotně jeví jako nesobecké. Jak je vůbec možné, aby člověk s nejčistšími a nejnesobečtějšími záměry jednal sobecky? Dokud se člověk nestal zcela neosobním, nedokáže být objektivní, bude vždy věci soudit subjektivně a jeho hlediska budou vždy sobecká. Pouze až se člověk stane neosobním, může se stát nesobeckým v tom nejhlubším slova smyslu.

Ukažme si příklad.

Předpokládejme, že vidíme zmrzačeného žebráka. Je nám ho líto. Pokud bychom ovládali magii – což znovu opakuji, není nic jiného než používání přírodní sil, kterých si většina lidí kolem nás není vědoma – okamžitě bychom položili své ruce na žebráka a vyléčili ho. Náš záměr by byl založený na naší lásce k bližnímu, a tak bychom si mysleli, že jsme jednali nesobecky. 52

Jistě bychom byli velmi překvapeni, pokud bychom jako odměnu za tento magický skutek sklidili reakci, která by nám způsobila doživotní utrpení. Neboť je velmi možné, že by tento náhle vyléčený mrzák zneužil svou znovu nabytou fyzickou sílu a díky svým zdravým končetinám by nyní mohl krást a zabíjet. Nezapomínejme, že žebrákovo zmrzačení byl důsledek jeho karmy! Jeho těžký život mu umožňoval sbírat jisté zkušenosti, naučit se jistým věcem, duchovně se vyvíjet a pochopit, co nesmí dělat, aby se vyhnul tomu, že mu osud dá v budoucnosti stejnou ránu.

Tím, že jsme ho předčasně uzdravili, jsme mu vzali možnost, aby získal tuto zkušenost, a otevřeli jsme mu nové možnosti, jak hřešit a upadnout zpět do svých starých chyb. To, že jsme ho uzdravili, nám dalo příjemný šťastný pocit, neboť jsme posuzovali celou záležitost ze svého vlastního hlediska. Neviděli jsme do žebrákova srdce. Neviděli jsme tu bestii, která v něm dlí. Neviděli jsme, že by pro něj bylo lepší, aby zůstal mrzákem, než aby začal znovu škodit. Mysleli jsme si, že ten zmrzačený žebrák je jako my a že když ho vyléčíme, bude žít stejný život jako my.

Naše základní chyba byla nahlížet na žebrákovo ochrnutí ze svého vlastního stanoviska a ne z jeho. Kdybychom byli schopni vidět celou záležitost s naprostou objektivitou a věděli, co je pro něj opravdu dobré, poznali bychom, že vlastně potřebuje dočasné omezení své svobody pohybu. Jasně bychom viděli, že pokud by se předčasně uzdravil, napáchal by ještě horší zločiny než ty, které vedly k jeho ochrnutí. Takže naše nesobecké úmysly byly úplně k ničemu! Dokud vidíme věci jen ze svého vlastního stanoviska, budeme stále hřešit!

Dovolte mi zdůraznit, že to, co tu říkám, se týká léčení magií.

Lékařská věda se vyvíjí souběžně s pokrokem světa a použití jejích objevů se tak shoduje s božským řádem. Ale nikdy nezapomínejme, že vědecký pokrok si také žádá svých obětí. Příroda je nemilosrdná a slepá. Příroda se neohlíží na samotné úmysly, ať jsou sebelepší, a potrestá každého packala, který se snaží dotknout se neznámých přírodních zákonů, dokud se tyto zákony důkladně nenaučí. Na druhou stranu platí, že člověka, který ještě nezvládl svou lekci a musí se tudíž dál učit skrze fyzické nemoci a utrpení, lékařská věda stejně nevyléčí.

Kristus dokázal léčit chromé svými duchovními silami, to znamená magií, protože viděl, kdo již zvládnul svou lekci, čí čas se již naplnil a čí hříchy již byly odpuštěny. A také mějme na paměti, že ze všech těch nemocných v Domě Milosrdenství, řekl pouze jednomu: „Vstaň a běž…“

Ježíš by jistě rád vyléčil i ty ostatní, ale viděl, že jejich čas ještě nepřišel, že ze svého vlastního duchovního hlediska ještě musí činit pokání, a tak je nechal, aby byli dál nemocní. Nechme se inspirovat tímto příkladem. Kdykoliv nás něco trápí, můžeme vždy najít útěchu, když si uvědomíme, že nás to bude trápit do té doby, než pochopíme lekci, kterou v sobě toto trápení skrývá. Snažme se vždy najít tuto lekci skrytou v našem utrpení místo toho, abychom jen nevědomě lamentovali nad svým osudem! Můžeme si být jisti, že jakmile najdeme odpověď a pochopíme svou lekci, konec našeho utrpení bude již v dohlednu.

Lidé dobré vůle, kteří ještě nemají rozvinutý duchovní zrak, se mohou radovat a těšit z toho, že ještě nemohou provádět vysokou magii.

Ublížili by jen svým příbuzným, přátelům a všem ostatním, kteří by se na ně obrátili o pomoc. Tím, že by všem vyhověli a použili u toho magie, by je zbavili materiálních nedostatků, vyléčili by umírající, vrátili by zklamaným milencům objekt jejich lásky, urychlili by kariérní postup zaměstnancům, a tak by okradli všechny tyto lidi o jejich příležitost překonat své hříchy, stát se čistými a vyvíjet se.

Lidé z velké většiny stále ještě považují smrt za nějaký strašný úkaz a udělali by cokoliv je v jejich silách, aby udrželi své milované při životě ve fyzickém světě jenom proto, aby nemuseli žít bez nich. Všichni bychom si ale měli uvědomit, že člověku, jehož čas se nachýlil ke konci a on odešel, se nemůže stát vůbec nic špatného. Bůh, který řídí naše osudy, ví nejlépe, čí čas je u konce a proč už musí jít. Embryo v matčině lůně vede bezpečný život, je před vším chráněno. Přesto je jistě pro embryo nejlepší, když přijde jeho čas, aby vstoupilo do pozemského života. Kdybychom se mu v tom snažili zabránit, páchali bychom ohavný zločin, neboť bychom hřešili proti přírodním zákonům.

Dokud jsme schopni se jen dívat na věci ze svého vlastního hlediska, musíme nechat Boha, aby dál řídil osudy lidí a věcí, zatímco my se můžeme radovat z toho, že nejsme schopni provádět magii. Můžeme být hluboce vděční, že nemusíme nést tuto nepředstavitelně ohromnou zodpovědnost.

Ale co ti, kteří dosáhli tohoto vysokého stupně neosobní objektivity? Smí takoví lidé používat své vysoké, duchovní, „magické“ schopnosti?

Ano! Nejenže je smějí používat, ale dokonce je jejich povinností využít svých znalostí a přispět tak k velkému dílu vykoupení Země. U takovýchto lidí se nemusíme bát, že budou připravovat lektvary lásky za peníze nebo že budou se zdánlivě vznešenými a nesobeckými úmysly měnit osud jednotlivce, rodiny nebo národa a tak zbaví dané jedince nebo skupiny jejich možnosti vývoje.

Takový vysoce vyvinutý člověk nepoužije své duchovní síly ke svým osobním účelům, ale bude vždy jednat jako nástroj konající pouze Boží vůli. Odevzdá se Bohu k dispozici a tak to nebude on, kdo bude používat  tyto síly, ale tyto síly budou spíš používat jeho. Takto vysoké bytosti nemají už žádná osobní přání, osobní hlediska, ani žádnou osobní vůli, neboť vše je používáno jedním vědomím a ovládáno jednou vůlí.

V evangeliu Svatého Jana je citován Ježíš, když řekl: „Já sám za sebe nemohu dělat nic; jak slyším, tak soudím: A můj soud je spravedlivý; protože nevykonávám svou vlastní vůli, ale vůli Otce, který mě poslal.“ (žalm 5. 30) Převedeno do moderní řeči Ježíš prostě říká „Nemohu udělat nic sám za sebe“. To znamená, že si nemůžeme dovolit řídit se svými osobními hledisky. Dokud máme osobní hledisko, nemůžeme se stát vyšší bytostí. Jsme buď jedno nebo druhé! Jasný a rozhodující rozdíl mezi černou a bílou magií je jednoduše tento: černý mág je ten, který používá síly, a bílý mág je ten, který je používán božskými silami!

Z knihy  Samoléčení, joga a osud Elisabeth Haich

 

 

27 replies on “Čierna mágia a biela mágia…”

Zdravím anitraM, ďakujem Vám krásne za článok, veľmi mi pomohol pochopiť moje kroky a ako si tak čítam Vaše iné články na tomto webe, tak zisťujem že som dlho hľadal zdroj informácií, v ktorom by bolo toľko pravdy čo sa týka slovenských resp. českých stránok a komplexnejšieho duchovného vývoja. Co sa týka stránok v angličtine odporúčam: https://www.urantia.org http://www.nebadon.info http://www.orvonton.info http://www.universalfather.info štúdium a komunita: http://www.newmessage.org, https://www.community.newmessage.org https://stepstoknowledge.com

Liked by 1 person

Waldhar667 som rada, že ste našli potrebné pre svoje pochopenie. :O) …to bol úmyseľ tohto blogu. Možno preto som kedysi dávala rôzne články, ktoré ma pre niečo zaujali, alebo len som hľadala seba samú.

Vďaka za odkazy na anglické články, verím, že niekoho potešia….ja musím prekladať, ale popozerám o čom sú. .:o))

A čo sa týka pravdy…na to časom príde každý, že pravda má mnoho odtieňov vnímania a svojím rozšírením vedomia ju časom vnímame už inak. 😀

Páči sa mi

Nemyslel som tým čistú univerzálnu pravdu, ale moje vnímanie pravdy ktoré tam nachádzam a ktoré mi pomáha nájsť cestu k sebe. Čo sa týka prekladov tak odporúčam aplikáciu QTranslate, využíva napr. služby google prekladač atď., ja sám ho často používam, dokáže ušetriť čas s prekladom.

Páči sa mi

Ahoj anitraM, premýšľal som nad obsahom tohto článku a kladiem si otázku,či nejednáme sebecky, pokiaľ vieme, že môžme ublížiť ostatným už len tým, že im chceme pomôcť. Myslím tým, ak jednáme na podnet nášho ega a myslíme si, že dokážeme rozlíšiť, že si ten človek zaslúži pomoc, lebo sme napríklad príliš empatickí. Poznám liečiteľku, ktorá to dokáže rozpoznať, ale ona je na dosť vyššej úrovni. Čo ale ak je niekto na úrovni že chápe, že tým môže ublížiť, ale nedokáže poriadne rozpoznať, či chce človeku pomôcť, lebo mu je ho ľúto čiže počúva svoje ego, alebo je vedený… Nemám na mysli vyššiu mágiu, ale myslím to vo všeobecnosti. Týka sa to v takomto prípade podľa teba len liečenia pomocou vyššej mágie tých pár jedincov, ktorí to nedokážu správne rozpoznať, alebo im je to jedno, alebo celkovo pomoci niekomu, kto vyzerá, že to potrebuje, alebo nás vlastná karma priťahuje k ľuďom, ktorým máme pomôcť, keď to ešte nevieme poriadne posúdiť aby to neublížilo im a ani nám?

Liked by 1 person

Hej spočiatku u ľudí čo sa rozhodnú pomáhať je ego vysoko, vyskočí vždy ak pomôžu, čo za to dostanú a ego z nich urobí velikána. Veľa liečiteľov už má vnútorne nastavenú kontrolku a pýtajú si povolenie od Vyššieho ja, či môže zasahovať.
Ľudia, ktorý sú už duchovne vyššie už neliečia, len človeku poradia, aby pracoval zo sebou, ukážu mu cestu a je na ňom či ňou chce ísť a sú znie s tým. Dôležité je, aby my sami sme boli v poriadku.
Tiež sa mi pár krát vrátilo niečo, lebo som nemala zasahovať a časom mi to telo dávalo najavo spaľovaním na pľúcach…vtedy som vedela, že idem proti vyšším zákonom.
Je naozaj ťažké rozoznať komu pomôcť a komu nie, lebo liečenie rukami je krátkodobé a časom človek funguje na svojej energii, tam kde bol. Treba, aby on sám zo sebou pracoval, menil myslenie, postoje a našiel cestu sebarealizácie..nespoliehal sa na iných, že mu vyčistia jeho pole a jemu sa uľaví. .

Aj toto je cesta učenia cez liečenie…. začínajú, aby pomáhali iným a takto sa sami učia na vlastných chybách, ale aj ľudskom trápení a životných osudoch.

Všetko zo všetkým súvisí…treba hľadať hlbšie pochopenie cez osobnú skúsenosť.

Liked by 1 person

A ešte jedna myšlienka … ak to správne chápem konkrétne “Na druhou stranu potíže, do kterých se dostane, ho postupně naučí, že nesmí dělat určité věci a pokud je udělá, sklidí bolest a utrpení. Postupně se tak naučí rozpoznávat souvislosti! Tímto způsobem je jeho nevědomost samotnou příčinou a zároveň prostředkem jeho vývoje.” tak neexistuje nesprávna cesta, je len dlhšia a kratšia cesta k tomu istému cieľu. Pripadá mi to, že karma nie je len o spravodlivosti, ale hlavne o získavaní skúseností, bez ktorých by sme si neuvedomili svoju podstatu.

Páči sa mi

Samozrejme že karma je o lekciách, uč ľudí na vlastných poznatkoch konať inak, len tak duša na sebe pochopí a vlieva už do tela skúsenosti nekonať proti sebe. Nik nás za nič netresce…sami si vyberáme, akými lekciami v živote si chceme prejsť a zažiť ich , pochopiť- Máš ľudí, ktorí sú dobráci od kosti, oni už toto majú spracované,vedome by neublížili, neukradli, lebo vedia, že to nie je správne a všetko sa nám vráti.
Osobne mňa veľa naučili moje skúsenosti a prežitky…za čo som vďačná, lebo som si veľa uvedomila. Dôležité je uvedomenie si ako konáme, prečo tak konáme, čo nás k tomu núti, lebo vnútorne to cítime inak.

Liked by 1 person

Zdravím anitraM, Súhlasím, tak si vlastne uvedomíme že máme nejaký blok, alebo problém väčšinou z minulosti. To je prvý krok k jeho vyriešeniu, ale keď už napríklad vieme čo musíme zmeniť, aby sme problém odstránili a podarí sa nám to, aj tak je dosť ťažké zbaviť sa starých vzorcov správania alebo hlavne myslenia čo je môj prípad. Keď niekedy budeš mať čas tak by si mi napísala na mail? Potreboval by som poradiť. Ďakujem pekne.

Páči sa mi

Hej..ale da sa to..staci to vniest do podvedomia ..pozorovat sa ako koname a zacat sa prejavovat inak. Nebude to lusknutim prstov..ale uz to je prvy krok k zacatie seberralizacie.

Zacni dychanim..vnimanim seba..nadych a vydychom vnasat do seba radost ..spokojnost…ked prichadzaju myslienky…stopni ich…daj najavo..ze ty rozhodujes.nie tvoje ego a znova dychaj pokojne..vnimaj hrud.
Ak presunies pozornost vnimania vyssie..uroven srdca…uvedomis si..ze tam.myslienky nie su…vninas len seba..spokojnost..vibracie lasky…podla energie 4 cakry. Hladaj svoj vnutorny pokoj….a vbtichu prichadzaju vnuknutia. Mozes to skusat vonku..priroda..krasa slnko..energie prany vo vyssych sferach…🤩

Liked by 1 person

Moje problémy s negatívnymi myšlienkami vychádzajú podľa mňa dosť z toho, že mám sklon k prílišnému vytváraniu si vlastných pravidiel (čo je podľa mňa dané mojim životnými číslami mena a narodenia, ktoré sú obidve 6ky), ktoré chcem stoj čo stoj dodržiavať, aj keď viem že ma len brzdia. Zistil som, že mi z časti pomáha očista, pobyt v prírode, meditácia praktikovaná popri inej činnosti, asi si musím zaradiť do môjho denného programu aj hlbšiu meditáciu. Tá technika dýchania je super, doteraz som to robil naopak – snažil som sa dať to pozitívne do nádychu. Inak všimol som si už predtým, že najväčší pokoj cítim pri “prestávke” medzi výdychom a nádychom nie naopak takže verím že je to lepší spôsob a určite to skúsim. Pozerám, že si napísala aj veľa článkov zaoberajúcich sa meditáciou – v meditačných technikách som úplný začiatočník tak si to idem naštudovať a skúšať. Ďakujem.

Liked by 1 person

Vychádza to z tvojej osobnosti a tú si prenášame z predošlej inkarnácie…vplyv planét a znamení a numero to len posilňujú, alebo oslabujú podľa aspektov, ako sú zamerané. Skúšaj si uvedomiť vlastnosti tvojho znamenia, ktoré ti dáva…sú buď deštruktívne, alebo posilňujúce. Dobre to bolo opísané v Heraklových úlohách..ako prechádzal jednotlivými znameniami a učil sa ich vlastnostiam, ktoré na neho vplývali.

https://anitram.wordpress.com/2010/08/21/duchovny-rozvoj-a-zodiak/
Dôležité je, že si to už uvedomuješ a chceš s tým niečo robiť. Zrejme máš v sebe veľa vetra a ten vytvára nepokoj a napätie.

Dýchaním sa naplňujeme a výdychom prichádza uvoľnenie. Môžeš si prestavovať, že nadychuješ esenciu svetla lásky a výdychom pokoj a radosť, alebo niečo, čo v tebe toto vytvára. Túto techniku som používala na uvoľňovanie bolesti a blokov z tela , vnášala uvoľnenie priamo do orgánu, ktorý som chcela ošetriť a potom som v nejakej knihe čítala, že ide o techniku revitalizácie orgánov…potešilo ma to, že to robím správne a navedenie z vnútra je od múdrej dušičky a čerpáme z jedného zdroja poznania.

Skúšaj…ja som tiež skúšala a to čo som túžila poznať -pochopiť, ku mne prichádzalo postupne. Počas meditácii som cestovala vnútrom…také šamanské cesty som si robila a stretala tak sprievodcov, čo mi prinášali isté poznanie a to som mala vniesť do svojho života….zažívala som vtedy krásne veci, ale aj ma to vyhadzovala ak som mala v sebe nepokoj, lebo to čí žijeme navonok je odrazom nášho vnútra…preto si treba v sebe poupratovať.

https://anitram.wordpress.com/2010/03/15/ako-si-poupratovat-vnutro/

Je veľa ciest ako nazrieť do podvedomia a vyčistiť tam zatlačené veci…tým, že na ne nemyslíme nikam nezmizli.

Liked by 1 person

Posnazim sa v sebe poupratovat, ale mam problemy s vizualizaciou. Vedela by si mi poradit nejake cvicenie na jej rozvoj?

Páči sa mi

Re: Vizualizacia

V detstve som si určite toho veľa predstavoval, no veľa si z môjho detstva nepamätám a neboli to vizuálne predstavy. Vizuálna predstavivosť u mňa nie je u mňa dominantná. Keď čítam tvoje články ako opisuješ svoje predstavy, tak mám pocit, že zavrieš oči, možno ani to nie a vidíš svoje predstavy ako ostrý film. Ja to zatiaľ dokážem len v hladine alfa tesne pred spánkom raz za čas a vtedy väčšinou prejdem z tej predstavy priamo do lucidného sna. Lenže keď cez deň zavriem oči a tak vidím maximálne energiu v jej rôznych formách, žiaden “film” a viem to len ťažko ovplyvňovať.

Liked by 1 person

Skús vedené meditácie, kde ti vravia, čo máš robiť a predstavovať si tak. Zo začiatku som videla jasno, zavrela oči a predstavovala si seba na krásnom mieste pri mori, alebo cestovala do iných svetov cez zrkadlo , no nie všade mi bolo povolené vstúpiť. Bola tam akoby neviditeľná clona, ktorá ma tým smerom nepustila a musela som ísť ďalej, ako mi bolo určené. Veľa krát som odtiaľ utiekla nahnevaná, lebo ma to vyhadzovalo von, nechcelo pustiť, kam som chcela ja. Časom som zistila, že sa mi ukazujú svety a to čo sa v nich deje aj otvorenými očami, nechápala som, ako je to možné.

Ak šamani cestovali do iných svetov, mali svoje vychozie body a miesta ktorými sa vracali, ja som si len zdrhla a vytvorila potom v sebe chaos. Na čas som prestala s vizualizáciami. Overovala som si aj, či je to len moja predstavivosť, alebo či to je reálne a tam deje prebiehali plynulo samé…v predstavivosti stojíš na mieste a pokiaľ seba neposunieš istým smerom ,nič sa nedej…si len pozorovateľ krajiny.

Skús si seba predstaviť niekde, kde to máš rád, alebo kam by si sa rád pozrel….stojíš už tam, popozeraj po okolí, či niekoho nevidíš, tvojho sprievodcu..zviera, či človeka…ak nie choď intuitívne, kam ťa to povedie… alebo skús mávať rukami a letieť…mala som orla sprievodcu a on mi prepožičiaval krídla, rada som stála na vrchole hôr a odtiaľ sa vzniesla a letela nad morom a pozorovala tú krásu, vnímala slobodu.

Môžeš skúsiť nájsť strom a v ňom dieru a tadiaľ vedie cesta do sveta, ktorý máš vidieť, len sa spustíš ako po šmýkačke…ale to skúšaj až neskorej. Nevieš v ktorom svete by ťa to vyhodilo.
ak budeš na nejakom mieste, vyslov čo by si rád poznal, skúsil..pochopil…nech sú tvoje umysle od srdca . Ak si nebol v tejto sekcii tu som písala svoje zážitky z cestovania.
https://anitram.wordpress.com/zazitky/

Dôležité je aj mať vhodnú hudbu, ktorá ťa upokojuje a nerozptyluje.

Liked by 1 person

Teraz čítam u Pavla Karpetu na jeho stránke to čo ja tiež robím s emóciami,, alebo bolesťou…transformujem ju..previbrovávam na opačný pól. Písala som o tom aj v článku ako previbrovať energiu.

Soustřeďte se nyní vědomě na negativní pól, na nenávist. Vnímejte, jak působí, jakou má chuť a snažte se ho hluboce pochopit. Poté jej vědomě proměňte v protiklad využitím principu vibrace a produchovnění.

Toto poznání vás nemá podporovat žít v negativitě, ale právě naopak — umožní vám negativitu vědomě zrušit, rozpustit. Vědomým praktikováním principu polarity dokázali atlanští mistři transformovat jakoukoliv negativní událost v pozitivní.

Pozn: poznáváte, čím jsou ony procesy, kterými jste se naučili řešit negativní události ze svého dětství, ze svého života?

Nalezněte svoji vnitřní rovnováhu a vnímejte své emoce z této pozice. Sklidíte-li nenávist, zaměřte se na její vibraci. Pak přidejte vibraci protipólu, lásku a tranformujte tím energii nenávisti.

viac tu http://www.ragauian.cz/tohle-je-kureci-polevka-pro-dusi-tech-z-vas-kteri-jste-zvidavi-a-sami-radi-premyslite-prectete-si-neco-o-zakladnich-vesmirnych-zakonech-a-rozvinte-s-jejich-pomoci-nadheru-sve-duse-5/

Liked by 1 person

Zdravím všetkých………
…..aj keď som Dušou Heavy……… všade je z toho hystéria, že zomrel Goťák

……….ja by som iba tak v tichosti zložil klobúk a poďakoval mu za všetky tie je fajn pesničky……… Pokojný večer. R

Liked by 1 person

Mna chytila u srdca ta jeho.posledna piesen s Charlotou..akoby vedel..ze sa blizi jeho koniec….😥
Nevidela som ani tu rozpravku s nim..ked draka boli hlava. Ale pozriem si ju..
Bol velikanom v šoubizbise. .nech svetlo vecne mu svieti na cestu..❤

Páči sa mi

Zdravím vás priatelia.

Nikdy som nemal tendenciu niekoho odsudzovať resp. posudzovať. Nikdy som nebol ani len pomstychtivý.
Potrebujem sa za každú cenu zbaviť človeka ktorý mi už niekoľko mesiacov spôsobuje problémy (je to satanista).
Nie je v mojom záujme niekomu ublížiť, uškodiť, ale potrebujem si nejakým spôsobom pomôcť resp. dať si pomôcť.
Bolo by možné v tejto veci sa vydať touto cestou a využiť služby niekoho kto sa venuje či už bielej alebo čiernej mágii?
Je to naliehavé.

Za odpoveď vopred ďakujem.
Prajem všetko dobré.

Páči sa mi

Zdravím Peter, určite by som na to nepoužil čiernu mágiu, ani nikoho, kto ju používa, pretože by sa to skôr, či neskôr obrátilo proti tebe. Skús skrôr nájsť niekoho, kto ti vysvetlí, ako posilniť svoju vlastnú ochranu, alebo to môžeš skúsiť aj sám. Jednoduchú a veľmi účinnú metódu popisuje napríklad Alberto Villoldo ochranu farebných pásov.

Liked by 1 person

Ludia nam do zivota nechodia pre nic za nic…skus si uvedomit , akym sposobom sa vam.prekrizili cesty.. Ti..co nam nejako skodia alebo vadia nam vracaju lekciu..ucia niecomu. Zo skusenosti viem..ze pochopenie, uvedomenie a prijatie mi uvolnili vela situacii a vniesli svetla do.poznania seba samej…mal by si sa vela pytat seba..svojho vnutra…odpoved pride bud vnemovo..obrazovo alebo slovom ci pisanou myslienkou.🥰

Liked by 1 person

HMMMMMM……………Peťo toto sa mi stalo pred tromi mesiacmi , snívalo sa mi o bývalom kolegovi , že zomrel ………spájal som si to s prácou a s firmou kde som pracoval , pred tromi mesiacmi som napísal svoj sen konateľke firmy …………zarazil ju , no pred pár dňami zomrel bol ročník 70´ka……….bol chlapisko ako hora , no ako bol mocný a pekný chlap , tak bol zlý , nikto mi v živote tak neublížil ako ON , nechápem prečo som mal vedieť o jeho smrti , ako bezbreho žil , tak skonal , našli ho po dvoch týždňoch ako hnoj……….. ale pomodlil som sa za ňho , zapálil mu sviečku a porúčal do Svetla…………každá duša i tá zlá nám robí dobre , mňa robila silnejšieho , veselšieho ,šikovnejšieho ………čokoľvek mi urobil zlé , len ma posilnilo ……. Pohodový večer……….Rado V.
Zo slovenského popu mám iba zopár ikon a jedna z nich vyhasla svoj Život……….zomrel Miro Žbirka , môj slovenský pop idol ……………..

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.