Kategórie
Numerológia a Astrológia

Aspekty neprejaveného Božstva v znameniach zverokruhu.2

Vývojové řady.

???????????????????????????????????????Sled řady začíná přirozeně se souhvězdím Berana, protože začátek všech projevů života – tedy také jarní bod leží v Beranu. Pamatuj si však, co ti říkám: existují dva Jarní body’, absolutní a relativní. Absolutní jarní bod nosí v sobě každý projev – tedy také Zemi a její živé tvory. Absolutní jarní bod je na zevním světě nezávislý. Relativní jarní bod je závislý na současné poloze hvězdné klenby a nezůstává v důsledku různých pohybů Země na stejném místě, ale trvale se přesouvá.  O tom budeme ještě později mluvit důkladně.

Sled řady souhvězdí v zodiaku je následující: Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír – Orel, Kentaur (Střelec), Kozoroh, Vodnář, Ryby. Vše, co se na hmotné úrovni  zhušťuje a stane se hmotným zjevem, proběhne svoji životní dráhu v tomto kole zodiaku. Život člověka je velkou periodou, která se rozpadá na menší periody – dětství, mládí, zralost a stařecký věk – a tyto se opět skládají z ještě menších, z roků, ročních období, měsíců, týdnů a konečně dnů. Každá perioda, den, rok, nebo celý život plyne v kole zodiaku.

Narození odpovídá Beranu, pak člověk putuje všemi souhvězdími, dosáhne své zralosti ve Lvu a umírá ve znamení Ryb a zmizí z hmotné úrovně. Stejně začíná den tím, že se probudíme ze spaní a objevíme se v tomto světě, pak se rozvine den, v poledne dosáhne své zralosti a kulminuje, pak jde dolů a po dalších proměnách nastane večer, kdy ukládáme své tělo ke spánku, pak stáhneme své vědomí zpět do Já a usneme stejně jako na konci života, když své tělo odložíme s konečnou platností. Každá perioda má začátek rozvinutí, kulminaci, pak zase sestup až k rozpuštění.

Jednotlivá znamení zvěrokruhu  mají tyto hlavní vlastnosti:

Beran způsobuje, že se vůbec něco na světě objeví, narodí. I tehdy, když čas narození nespadá do znamení Berana. Neboť každé narození má v sobě sílu počátku, která je nezávislá na zevním světě, tedy na souhvězdí, kterou však na nazýváme jak venku na hvězdné klenbě, tak v nitru každého tvora Beran. To je absolutní souhvězdí v každém projeveném tvaru. Rovněž tak je tomu se všemi souhvězdími, se všemi projevy života a aspekty všech čtyř tváří božích. Existuje vnitřní absolutní projev a zevní – relativní.

Potom musí živý tvor zapustit kořeny v novém okolí. To se stane za pomocí Býka. Nový živý tvor přijímá potravu a asimiluje ji. Tím se uskuteční hmotné spojení s tímto světem a zásobování jeho těla.

Působením Blíženců, když živá bytost počne shromažďovat zkušenosti, její cesty se rozvětvují jako větve stromu. Vyvíjí se různými směry a dosáhne rozmanitých vědomostí. V Raku se vrací domů a zpracovává svoji duchovní kořist, zkušenosti, které shromáždí. Začíná se vytvářet jádro. Životodárným a ohnivým působením Lva stává se živý tvor zralým a důstojným. Rozvíjí svoje síly a schopnosti a splňuje svoji pozemskou povinnost: plodí novou generaci a stává se otcem rodiny. Panna přináší žně a člověk shromáždí plody své činnosti do stodoly. V hloubi jeho duše vyvíjí se božské dítě – universální láskal

Váhami budou zváženy jeho činy, positivní a negativní budou vyrovnány. Pozornost se zaměří na obě strany, jak na světskou, tak na duchovní. Přivádí v sobě tyto dva světy do dokonalé rovnováhy a uskuteční vnitřní božský zákon, který stojí nad vším relativním. U Štíra dochází k velkému obratu: musí zduchovnit božsky tvořivou sílu, která se projevila jako hybná síla a musí ji dát do všeobecných služeb. To znamená, že musí zcela překonat svoji osobu. Zažije mystickou smrt své osoby, vzkříšení a nesmrtelnost ducha. Od nynějška přestává sloužit materialismu; létá vysoko nad zemí v dokonalé duchovní svobodě jako orel jako sokol Horus.

Působením Kentaura (Střelce) se stane velkým učitelem jako sám Kentaur, bytostí, která přerostla svou animálni úroveň, bytostí, která nyní používá svého zvířecího těla jen k tomu, aby rychleji dosáhla cíle, který už jasně vidí. Její myšlenky prosvěcují jako blesky husté mraky temnoty a nevědomosti. Předává svoje zkušenosti následující generaci.

V Kozorohu se narodí v srdci božské dítě – univerzální láska. Ztotožní se s božským Já a stane se v něm vědomým. Člověk se stává jasným krystalem, který učiní viditelným božské dítě, narozené v jeho srdci. Projevuje ve svých slovech a činech universální lásku. Ve Vodnáři živý tvor vylévá všechny svoje poklady. Stal se zářícím božským dítětem, které nezná pohlavnost. Sám se vyzařuje, je pramenem nejvyšší duchovně-božské síly. Začíná proces proměny, odhmotnění.

V souhvězdí Ryb zažije živý tvor sjednocení se svojí ukrytou doplňující polovinou. To ale znamená zničení hmoty. Vrací se domů, zpět do nebeské vlasti, do vše-jednoty, do Boha. Jeho vědomí sklouzne do kosmického vševědomí odloží svoje tělo a ukončí svůj pozemský život.

Toto je cesta člověka i tehdy, když dosud nedosáhl nejvyššího stupně vědomí. Vývojové stupně mohou být různé, vývojový rozsah zůstává stejný.

Naproti sobě stojící souhvězdí se však vzájemně doplňují: Mohutná impulsivní síla Berana je vyrovnávána Vahami pomocí zákona, který krotí divoké a slepé síly Berana a uvádí je do správné dráhy.Početí očekávající síla nevěsty souhvězdí Býka doplňuje a uspokojuje hnací sílu Štíra.Do vlastního domova se stahující mateřská síla Raka doplňuje krystalizující vyzařování Kozoroha, rodícího dítě. Novorozené dítě patří domovu.

Schránka 01 

Poloha Země ve čtyřech tvářích božích, které se nemohou nikdy obrátit.

Otcovské vyzařování Lva nalézá svoje doplnění v dětské síle Vodnáře. Otec podporuje, chrání a vychovává dítě! Vědychtivý mladík ze znaku Blíženců obdrží poučení, po kterém žízní, od velkého učitele Kentaura (Střelce). Nebeská Panna, která ve svém svatém lůně nosí božské dítě, přijímá potravu z mystického světa dvou Ryb.

Nyní znáš vyzařování čtyř tváří božích ve variantním působení v různých znameních.Abys mohla správně pochopit život vesmíru a život myriád živých tvorů – tedy i svůj vlastní – musíš vědět, že kruh projevů se dvanácti silovými středisky obklopuje každý bod vesmíru nezávisle na znamení zvěrokruhu.

Jelikož se čtyři tváře boží nikdy nemohou otočit nebo obrátit, vysílá každé souhvězdí do různých světových stran různé silové vyzařování. Vyzařování je tedy určeno stálým směrem čtyř tváří. Vezměte například znamení Lva. Ve směru Země vysílá vyzařování charakteristické pro Lva, ale na světová tělesa v protilehlé straně vyzařuje sílu Vodnáře, v západním směru sílu Orla, na východ sílu Býka, ve směru  severo-svereo-západní sílu Panny, ve směru západ-severo–západním sílu Vah atd., v každém směru jiné vyzařování, které odpovídá světové straně!

Nyní chápeš, že tato vyzařování nejsou závislá od místa seskupení hvězd, nýbrž vždy od směru, ze kterého přicházejí. Právě tak jako vítr, i když z jednoho bodu vane do různých směrů, má různé účinky věčně spoutané s jednotlivými směry.

A teď poslechni ještě jednu velmi důležitou skutečnost: Protože všechno, co se projevuje hmotně z vlastního středu, neboť čtyři tváře boží vyzařují z každého bodu, naprosto stejně a nezměněně, nalézá se vše – ústřední slunce, slunce, planety nebo rostliny, zvíře, jednobuněčný tvor nebo člověk – ve středu dvou kol: ve středu velkého kosmického kola a protože tento střed je totožný s vlastním středem – také ve středu svého nezjeveného bytí, svého vnitřního kola.

Velkým kosmickým kolem je vyzařování přijímáno z venku, z vlastního kola je dáváno z nitra.

My jsme totožní se stavem Země, která vypadla z božského bytí. Země nemá ústřední postavení ve vesmíru, nýbrž je satelitem slunce, který obíhá kolem slunce a ještě se točí kolem vlastní osy. V důsledku toho vidíme vše ve vesmíru obráceně, než tomu je v božském stavu bytí – v objektivní skutečnosti. Viděno ze Země krouží kolem nás celá hvězdná klenba se všemi světovými soustavami, slunečními soustavami a planetami, ale ve skutečnosti je tomu právě naopak Kolem nás nekrouží hvězdná klenba, ale Země obíhá na předepsané dráze v menším kruhu kolem slunce – ve větším kruhu se sluneční soustavou našeho slunce kolem světového slunce a v ještě větším kruhu s celou soustavou světového slunce kolem ústředního slunce atd. vždy ve větších kruzích vždy větší světové soustavy až do nekonečnosti.

Také život světových těles a světových soustav není nic jiného než kroužení a vývoj ve velkých cyklech čtyř tváří božích, v Zodiaku. Vyzařování energie, které přijímáme z velkého kosmického kola, dostáváme zvenku a proto vidíme tento kruh obráceně, jako přesný zrcadlový obraz božského stavu bytí.

Tím, že je hvězdná klenba z hlediska Země v neustálém pohybu, mění se rovněž složení vyzařování, které Země přijímá z vesmíru od nesčíslných hvězd – které se v obrovském kosmickém kole pohybují ještě samy pro sebe.

Každý jev – tedy také každý člověk má ve svém kole individuálně složenou strukturu sil, skládající se ze stejných tvůrčích sil, které září ve vesmíru z hvězd.V okamžiku zrozeni jsou struktury sil v individuálním vlastním malém zodiakálním kole stejné se silami ve velkém kosmickém zodiakálním kole. Neboť věz, že živá bytost může být zrozena jen v tom okamžiku, kdy obě struktury sil jsou v dokonalém souladu.

Až do konce života působí na člověka nové dojmy, zážitky a nejrůznější vlivy. Se zkušenostmi, které během života shromáždí, změní se ve značné míře jeho vnitřní konstelace.

Rozvine některé síly, některé zatlačuje do pozadí v souladu s reakcemi na svoje činy a na svoje zážitky. Vnitřní konstelace, kterou má živý tvor v okamžiku smrti, se vtiskne do duše a ta nemůže být znovuvtělena tak dlouho, dokud hvězdná klenba nemá ve svém stálém pohybu stejnou konstelaci. Tím se stane, že někteří lidé reinkarnují už po krátké době, jiní pak musí čekat eventuálně tisíciletí, až nebeská klenba vstoupí do stejné konstelace, jakou má jejich duše.

Všichni živí tvorové, kteří se rodí v každém okamžiku věčnosti do třírozměrného světa zemřeli v předchozím životě ve stejné konstelaci, která existuje v okamžiku jejich zrození do této inkarnace. Konstelace při smrti v předchozím životě je bezpodmínečně totožná s konstelaci při narození v následujícím životě. Naproti tomu není nikdy totožná konstelace při zrození a při smrti ve stejném životě, protože živý tvor se zkušenostmi změnil. Každý živý tvor – tedy taky člověk – nosí však po celý život v sobě obraz konstelace, jaká byla v okamžiku jeho narození, neboť je v něm obsaženo individuální kolo, ve kterém se již skrýval postupný vývoj a změna jeho charakteru.

Jestliže chceš zjistit, jaká je vnitřní konstelace sil při narození, které vytvořily živého tvora a působeni v jeho duši, v jeho těle v jeho celé bytosti a tedy i v jeho osudu, tak musíš vypočítat konstelaci hvězd v okamžiku jeho narození.

Neustálým pohybem nebeské klenby vzniká mezi oběma koly, mezi kolem kosmickým a individuálním, posun. Střediska energie vyzařující sílu kosmického kola – to jest souhvězdí, stálice, planety – a skrytě působící silová střediska individuálního kola, která jsou v okamžiku narození dokonale jednotná, se od sebe vzdalují; po určité době se mohou k sobě opět přiblížit a tak někdy vznikají příznivá, vzájemně se podporující harmonická spojem, jindy pak nepříznivé interference nebo disharmonická napětí. Proto mají živí tvorové někdy harmonicky -positivní, jindy  -neharmonicky  negativní vlastnosti. A tím, že osud je zrcadlovým obrazem charakteru a následkem činů, existují v životě někdy příznivé, jindy nevýhodné obraty.

Všechny jevy podléhají těmto silám  jen jediný živý tvor má možnost a schopnost ovládat energie a síly, které působí ve vesmíru, v jeho vlastní bytosti a v jeho osudu; a může je libovolně řídit: Člověk. Ale jen tehdy, jestliže si začne tyto síly uvědomovat, pozná je v sobě a překoná je.

Dokud člověk tyto síly v sobě nepozná, je jim stále vydán na milost jako ostatní nevědomí tvorové, kteří jsou zapojeni do těchto tvořivých sil bezprostředně a jsou jimi slepě řízeni. Jenom člověk, který dospěl k vlastnímu sebepoznání, má možnost se povznést nad tyto síly pomocí svého vědomí, místo aby jim byl nevědomě vydán na milost.

Může je ovládat anebo v sobě přeměnit a předat je dále dokonale změněné. Jestliže člověk však je schopen v sobě proměnit tvořivé síly, pak je také schopen přeměnit síly, které působí v jeho osudu, tedy ovládat svůj osud.

Nyní chápeš, proč je důležité v sobě poznat a naučit se ovládat dvanáctinásobná vyzařování sil čtyř tváří božích. Když poznáš, že pouze tvé tělo a vše, co je hmotné v tvé bytosti je vybudováno z těchto sil, že však tvé božské Já stojí nad těmito silami a má schopnost je ovládnout, pak můžeš opět dostat do svých rukou vládu nad těmito mohutnými tvůrčími silami – kterou jsi ztratila, jakmile jsi se narodila ve hmotě. Pak můžeš své Já, které je ukřižováno v těle na dvou velkých kládách hmotného třírozměrného světa – na čase  prostoru – zatlačeno do nevědomí, podřízeno nadvládě smrti, osvobodit, vzbudit ze zdánlivé smrti a opět Ho posadit na trůn. Toto tajemství symbolizuje kříž s ukřižovanou božskou postavou druhého aspektu božího, s tvůrčím principem, který se odívá do hmoty a tím vezme na sebe vlastnosti hmotného světa, aby ho oživil a aby dokončil během eonů velkou oběť a dílo: Projevit beze zbytku ducha skrze hmotu a tím zduchovnit hmotu.”

Z knihy Elisabeth-Haich-Zasvěcení

Súvisiaci článok :  Aspekty neprejaveného Božstva v znameniach zverokruhu.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.