Kategórie
Info okienko

Kristus nebo Satan 3…

splashPodotýkám, že nejsem diplomovaným specialistou na obor dějin církve a dokonce ani historii jako takovou. Ovšem léta nahlížení za závoje iluzí tohoto světa mi umožnily poznat a pochopit podstatu dějů i v této oblasti a já se chci o své poznatky podělit s těmi z vás, kteří jste stejné krve jako já.

Věřte nebo nevěřte, ono kromě poznání mysli, které je tak protežováno v dnešním světě, existuje také intuitivní poznání srdce. A jestliže to první ulpívá na povrchu a žádá si hmotných důkazů, to druhé čte v záznamech kroniky akaša, vnímá energie toho, o čem to je a prostě ví.  Mysl a s ní spojený intelekt jako zóna hmotného rozumu ulpívá na povrchu a libuje si v detailech, srdce se svojí intuicí proniká hluboko pod povrch dějů v této realitě bez ohledu na to, jak navenek vypadají.

Podrobnosti k tomu, jak maximálně posílit své intuitivní vnímání a učinit ho v sobě živým, najdete jinde v mých textech.

K napsání řádek o římsko-katolické církvi a jejím podílu na devastaci společnosti západního typu mne m.j. inspirovalo nedávné dění ve Vatikánu. Myslím, že bychom v souvislosti s událostmi výměny osob na papežském stolci mohli a měli nahlédnout do zákulisí dějů v této mocné světové organizaci a mnoha způsobů, jakými manipuluje s masami svých věřících a lidí žijících ve sféře svého vlivu vůbec. Protožekromě určitého pozitivního a dá se říci i sjednocujícího vlivu křesťanské církve v minulosti i dnes na většinu lidí v rámci jejího působení, u kterých je normou stále ještě vysoký podíl ega v rámci součtové dušeje naopak její vliv na konkrétního člověka usilujícího v současnosti o skutečný vzestup v duchu opravdu tragický. Osobně věřím, že to, co si snad právě teď při čtení těchto řádek uvědomíte, vám umožní, abyste se vymanili ze svého strnulého postoje byť nevědomé fascinace římsko-katolickou církví a jejím emocionálním a mentálním balastem, který vás, ať chcete nebo ne, provází životem.

Chcete-li být svobodní, chcete-li projít skutečnou transformací a čili tzv. spasením podle této církve samotné, máte šanci jen tehdy, když vlastním volním rozhodnutímvymažete církev a její všudypřítomné energie ze svého života.  Pokud tohle naprosto vědomě na základě relevantních informací neučiníte, zůstáváte byť třeba jen pasivně ponořeni do stáda touto církví pasených ovcí a její cvičení hlídací psi na všech úrovních vibrací si vás už pěkně ohlídají, abyste kráčeli pěkně v řadě a rozhodně z ní nijak nevybočili.

Ono totiž to stádo oveček se podle záměrů Vatikánu a skutečného hybatele za Vatikánem v pozadí nikdy nemá dobrat za svého života zde na Zemi pravdy o tom, o čem to tady vlastně všechno je. M.j. i proto, že prvotním zájmem všech entit na církevním spiknutí zúčastněných církevních špiček je, abyste jim neunikali z kruhu neustálého zrozování prostřednictvím nějakého pro ně pitomého „nanebevzetí“ a vůbec není náhoda, že vám brání v jakékoli aktivitě v tomto směru, Třeba i s ničím nepodloženým poukazem vlastních scholastiků na to, že to podstatné přece už kdysi za vás udělal Ježíš Kristus.

Ale o tom později. Podíváme-li se na onu výměnu v čele katolické církve, jsme svědky úsměvné / a bohužel vysoce účinné / snahy tímto divadlem zaujmout masy věřících a získat také alespoň jakés takés kladné body u široké veřejnostiVšechna čest, marketinkově to vše bylo bezchybné : dokonalá režie, trocha napětí, nová vlídná tvář muže, který si sedne se svými kardinály do autobusu místo do přistavené limuzíny. Papež, který si platí své výdaje sám a nepřijímá hold na svém stolci, ale vstoje v kruhu svých věrných. Papež, který dává před červenými „papabotami“ přednost normálním botám černým.

František první prostě svými prvními krůčky chce dát najevo, kterak nový svěží větřík profukuje zatuchlé síně římských paláců náboženské elity západního světa. A svěží větřík naděje na změnu vyvolává mezi věřícími doslova euforii. Je to zároveň ideální sousto pro všechna světová média vytvářející novodobý mýtus papeže jako nejčistšího mezi čistými. Již Ježíš Kristus blahé paměti však údajně pravil „po ovoci poznáte je“. O jaké ovoce tady jde, si nejlépe uvědomíte při pohledu na seznam mocných tohoto světa, kteří tato tzv. „nezávislá“ masmédia vlastní. Vrána k vráně sedá, podobný podobného si hledá.

Zajímá vás všechny, nakolik jde skutečně o pokus o sametovou revoluci při přechodu z pozice církve jako největšího světového kapitalisty v církev sociálně citlivou, která své obrovské bohatství vydřené z krve svých poddaných a tohoto lidstva vůbec dá k dispozici potřebným?  Zajímá vás, zda nejde náhodou při prezentaci prvních kroků nového papeže o už milióntou a první kamufláž, která se stala novověké / údajně / modernizující se církvi samozřejmostí?  Tyhle otázky budou rychle zodpovězeny. Po více než tisícileté zkušeností s Vatikánem bychom měli být v této věci naprosto skeptičtí. Nakonec vše zhasne v každodenní rutině a změna bude veškerá žádná.

Ba dokonce jsem si osobně téměř jist tím, že i kdyby František toho jména první překonal neblahou pověst, která ho předchází a pokusil se silou skutečně prosadit ve Vatikánu nějaké zásadní reformy, nepobude na papežském stolci příliš dlouhoS rebely ve svých řadách si katolická církev již mnohokráte v minulosti snadno poradila. A to i s rebely mezi papeži. Ti se sice neupalovali na hranicích, ale jsou známy případy, kdy nově zvolení umírali brzy po sobě záhadnou smrtí až do chvíle, kdy se podařilo nainstalovat toho pravého, pro suitu kardinálů a tahačů za nitky v zákulisí přijatelného.  Takže nepochybně budeme v krátké době svědky toho, jak i tenhle pokus o nátěr sociální citlivosti a lidovosti, štědře nanášený na osobu nového papeže, rychle odprýská a nezůstane po něm nic než pachuť na jazyku.

Katolická církev je totiž z mého pohledu v současné podobě jako Titanik. Míří přesně na ledovec a žádný kormidelník už není schopen ovlivnit její směřování. Tyhle tanečky s papeži, to jen takový koncert na palubě lodi odsouzené k záhubě. Smrtelným pro současnou podobu římsko katolické církve bude okamžik, kdy se vám lidem dostane pravdivých informací o tom, jak to s vámi, s touto planetou a vašimi životy na ní vlastně je. Ta chvíle byla oznámena mnoha proroky a ta chvíle je tady !

Těmi pravdivými informacemi je třeba rozumět zcela nový pohled na historii dnešního člověka páté rasy v kombinaci se skutečným gnostickým poznáním principů církví nedeformovaného Kristova učení tak, jak bylo ve své pravé podobě kdysi tomuto lidstvu představeno.

Až se tak stane, je na vás, abyste dokázali odhodit po staletí a tisíciletí funkční brýle mámení a pohlédli na svět takový, jaký skutečně je. A že to nebude jednoduché, jistě tušíte především vy sami.

Tyhle články podobně jako ostatní mé texty mají vám tuto pravdu pootevřít a učinit vám ji dostupnou. Píši to s vědomím, že mnoho je povolaných, ale jen málo vyvolených k pochopení toho všeho. Píši to s vědomím, že se jedná proces, nikoli jednorázovou kampaň. Ale nenapsat to prostě nelze.

Církev přežívá tisíce let jen díky lhostejnosti a absolutní nevědomosti naprosté většiny lidstva o určitých oblastech bytí, ve kterých je mu zde dáno žít. Nový papež je jen pokusem dále odvádět pozornost k nepodstatným věcem a nasadit si v krizi víry novou renovovanou přívětivou masku, za níž jsou ovšem jako vždy jen nedokonale skryty dravčí rysy zlé sobecké touhy po moci nad vámi a touhy po majetku. Je zde opět snaha dokonalou režií vést váš pohled opět jako tolikrát v minulosti k tomu, aby utkvěl jen na povrchu dění a dal tak šanci zainteresovaným stranám v církvidéle maskovat jejich skutečné zájmy, které jsou tady ve hře. Když pozorujete církev zblízka a víte, jaké energie proudí hlubinami jejího zbytnělého těla, zjišťujete věci nevídané a mnohdy se různými paradoxy přímo pobavíte. Podobně jako já, když jsem si maně vzpomněl, jak jsem při studiu některých materiálů narazil již předloni na internetu na autentický církevní a papežským stolcem posvěcený materiál z června 1895 v jakémsi spisku s názvem The Catolic Nacional.

V něm jistě své věci jistě dokonale znalí církevní teologové ve vnitřním sdělení do řad funkcionářů církve rozhodli o tom, že / cituji / :

„papež není pouhým představitelem Ježíše Krista zde na Zemi, on je Ježíš Kristus sám, ukrytý pod pláštěm / papežova / těla“.

Taky se válíte smíchy? S chutí nyní představuji ten zmatek ve Vatikánu, když nyní po více než tisíci letech nastupuje na uprázdněný papežský stolec papež nový, aniž by ten starý zemřel. Bude jistě velmi zajímavé sledovat, kterak si církevní protokol poradí se situací,kdy bude muset Ježíš Kristus ukrytý pod pláštěm těla Benediktova přejít pod plášť těla Františkova. Věřme, že nám tuto významnou a dosud nevídanou událost média přiblíží a my budeme mít možnost se pobavit jejím průběhem.

Líbilo se mi také, jak nám nějaký človíček s kolárkem v den volby papeže v české televizi vyprávěl v přímém přenosu o tom, že je skvělé, že papež je z jižní Ameriky a k tomu jezuita.  Pane jo, rozplýval se před televizní obrazovkou onen bodrý muž, o novém papeži je prý známo, že je sociálně citlivý. Aby ne, dodal také, vždyť oni ti jezuité vždy ty Indiány v minulosti milovali a vedli je k Bohu silou své lásky a svého příkladu ! A já jsem se během jeho řeči musel zamyslet nad tím, zda znám dobře historii. Studoval jsem sice za komunistů a ti nám, jak je dnes zvykem říkat, ve všem lhali. Je proto možné, že mylně vnímám dobu staletí kontaktu křesťanské civilizace s civilizacemi obou Amerik jako silně problematickou ze strany bílého muže ?

Nebylo tomu tak, že skutky tlup lupičů a nájezdníků v čele s těmi „svatými muži“ v mnišských kutnách řádu jezuitů a Kristovým křížem v rukou při tzv. láskyplném obracení amerických Indiánů na víru v mnohém inspirovaly k podobným postupům vůči vybraným etnikům o pár století později Stalinovu NKVD a Himmlerovu SS ?

Tolik Amerika. A co Evropa ? Ve své praxi při rekonstrukcích lidské psychiky v posledních třech letech jsem řešil již nejméně třikráte obtížné stavy lidí s panickou poruchou intenzívního strachu z ohně. Ve všech případech nešlo o nic jiného než o následky hrůzných prožitků z upálení na hranici v některé z předchozích inkarnací laskavými a podle všeho sociálně citlivými členy jezuitského řádu, tentokráte pro změnu v Evropě. To jsou ovšem jen maličké střípky z rozsáhlé mozaiky falešných postojů, lživých dogmat a kouřové clony zhoubných iluzí, které proudí z Vatikánu do vašeho každodenního života.Tenhle svět a vy s ním máte bohužel zatraceně krátkou paměť.

Tak to vidím já. Někdy mne přátelé napomínají, že bývám ve svých textech příliš drsný a jak říkají, „negativistický“. Hluboce s nimi nesouhlasím. Mé řádky nejsou psány z ega, jsou vedeny láskou mého ducha k pravdě takové, jaká skutečně je. Věci je třeba nazývat pravými jmény a není možno nadále k nepravostem tohoto světa mlčet.

Mám za to, že v tomto konkrétním případě katolické církve a jejich odnoží je nejvyšší čas hlasitě volat : lidé této Země, vzpamatujte se! Co vás nutí líbat ruce těm, kteří vás po tisíciletí zotročují a vodí na provázku jako loutky? Prohlédněte konečně a staňte se volnými a svobodnými ve svém myšlení, cítění a jednání! Protože právě ti, kteří si osobují právo být prostředníky mezi vámi a Bohem, jsou ve skutečnosti těmi, kteří vám v nalezení té pravé cesty k Bohu zcela úmyslně a zcela vědomě po dlouhá staletí velmi účinně brání.

Pavel Karpeta

http://www.ragauian.cz/

Pokračovanie:

 

01/ Církev jako biblická šelma

 

02/ Církev jako biblická šelma

 

04/ Kristus nebo Satan ?

05/ Kristus nebo Satan ?

06/ Kristus nebo Satan ?

17 replies on “Kristus nebo Satan 3…”

Budem sa za p. Karpeta modliť, pretože síce jeho riadky nie sú písané z ega, ale cítim tam hnev, ak je toto jeho láska ducha k pravde, skutočnosť ešte len spozná a najmä čo je to láska, teda aj láska 😆 k Cirkvi. 😉

Páči sa mi

Prečítala som si všetkých 6 článkov a ani v jednom som z neho necítila nič príjemné, čo by sa vo mne zachvelo láskou. V niečom sa s ním zhodujem, vnímam to rovnako o niečom nemám ani tušenia. : roll: No zaujímavé je, že som tento týždeň ako prvé narazila na knihu proroctiev mnícha Malachiaša, potom na článok o Vatikáne, kde sa jeho proroctvo opisuje spolu aj s 112 pápežmi a ukrytými tajomstvami rúškou cirkvi a teraz na články od Karpetu. No sú to pohľady, niekomu to do seba zapadá, niekomu nie. Každý si z toho vezme to čo potrebuje. 😉

Páči sa mi

udičky. 😀 V niečom má pravdu, ale tá jeho pravda sa zhoduje aj na rôzne spoločenstvá, nielen Cirkvi, ale aj na kulty, sekty a rôzne skupiny náboženstiev. 😉 A manipulácia nevedomosti ľudí, už je tu od pradávna a našťastie, že všetko možné existuje, pretože ako Martinka hovoríš, každý si z toho vezme to čo potrebuje. 😉 😎

Páči sa mi

Dnes som dostala do mailu niečo od Dalajlámu: Vraví: “Najlepšie náboženstvo je také, ktoré človeka privedie najbližšie k Bohu. Také, čo z neho urobí lepšieho človeka. Vesmír je ozvenou našich skutkov a myšlienok…takže vždy budeme mať to, čo prajeme aj ostatným. 😉

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13e4664d91593827&mt=application/vnd.ms-powerpoint&url=https://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3Ddc669a15b7%26view%3Datt%26th%3D13e4664d91593827%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26realattid%3D5cd0e2b3223a60c6_0.1%26zw&sig=AHIEtbS9Z4qqnyw0BT-aNuE8KFBKD5IINA

Vestu si volíme my sami.

Páči sa mi

Pavle píšete že-Ovšem léta nahlížení za závoje iluzí tohoto světa mi umožnily poznat a pochopit podstatu dějů i v této oblasti…Nechápete nic, vůbec nic. Přesně naopak.
Tento článek je sam špinvá a zlá lež, je od satana. Stejně jako celé tyto odporné stránky zaměřené proti Bohu.

Páči sa mi

Thomas…. ak sa chcete vyjadriť priamo Pavlovi, treba tak urobiť na jeho stránke http://www.ragauian.cz/?p=3369

Jeho článok som len zdielala. Moje stránky nie sú zamerané proti Bohu, len ukazujú inú cestu k nemu, tú, ktorou sa môže vydať každý človek a sám na sebe si uvedomiť, ako veci v skutočnosti fungujú a dopracovať sa tak k pravde
Nechcem vás presviedčať o niečom, čo je vám vzdialené a sám vnímate veci inak, no človek, ktorý sa vydá svojou cestou duchovna, zisťovania pravdy a skutočnej podstaty seba samého, začne vidieť veci inak. Časom pochopí, že sa v mnohom mýlil a znova vníma veci z iného uhľa pohľadu. Sám pochopíte, keď sa ako jemno hmotná bytosť budete pozerať na svoje telo, ktoré tu zanecháte, v koľkých veciach ste sa mýlili a vaše tvrdenia vôbec neboli pravdivé. Nebudete sám, takých nás bude viac. 😉 Je to spôsob nášho učenia, dozrievania, ktorí sme si zvolili a slobodne sa tak rozhodli.

Pavel nie je proti Bohu, nikde o tom nepíše, on sám odmieta cirkev ako nástroj moci, ktorá nás ovláda a zastrašuje. Viera v Boha nie je o žiadnom náboženstve, je o úplne niečom inom.

Položili ste si niekedy otázku: “Čím sme najblíž k Bohu?”

Našou dušou, ktorou máme v sebe, lebo cez ňu sme s ním v spojení. Čím viac sa chceme k nemu približovať, očisťovať tak svoju dušu, tým viac ho v sebe vnímame a preciťujeme jeho lásku skrze nás samých. Lenže na to nepotrebujeme nikoho, na to musíme prísť každý sám, cestou do svojho vnútra. Táto doba priniesla inú vieru v Boha a cestu k nemu, toho istého, ktorého uctieva cirkev, no nevníma jeho lásku tak,ako by mala. Boh nikoho nezastrašuje, nekáže mu, čo máme a čo nemáme robiť, túži po tom, aby sa jeho deti k nemu raz navrátili.
Uvedomelá duša sama vie, čo je správne a čo nie a ako fungujú zákony vesmíru, ktorým sme ovplyvňovaný a prepojený.

Želám Vám pekný 1. Máj. 😉

Páči sa mi

Milá anitra, děkuji za objektivní slova. Rád bych přidal své svědectví. Při hledání pravdy o tomto životě jsem se dostal až k panu K. Moje intuice přímo křičí že on má k té pravdě milionkrát blíže než církev. Možná tady přítomné slepě věřící zaujme, že jsem vychován v KONZERVATIVNÍ KATOLICKÉ RODINĚ. Vždy jsem měl k Ježíšovu učení velmi blízko. V konfrontaci s materialisty na VŠ jsem chtěl poznat historii, abych nebyl slepě fanaticky věřící, tzv. se nenechal vodit za nos 😉 ABYCH SI BYL JIST ŽE NEZTRÁCÍM SVŮJ ŽIVOT KVŮLI VYMYŠLENÉ POHÁDCE.

Musím bohužel říci, že pan K. má stoprocentní pravdu. Posledních 10 let si ověřuji velmi důkladně jak to s Ježíšem bylo. Čím víc detailů objevuji o historii církve, tím víc vidím že církev je obrovský podvod, sloužící k zotročení, uvěznění lidských duší. Přitom musím říci že v Ježíše už nevěřím — JEDNODUŠE VÍM ŽE TADY BYL A ŽE ŘÍKAL PRAVDU! Háček je v tom že ze strany cézaropapistů došlo k cenzuře!!

Víte co největší vtip v historii světa? Janovo Zjevení 😉

Ve Zjevení (a nejen v něm) je totiž zakódována pravda o církvi: NA ROVINU, CÍRKEV JE TOU ŠELMOU BOJUJÍCÍ PROTI SVATÝM a vítězící nad nimi…

Vážím si všech lidí následujících Krista, pointou je že tito slepí fanoušci církve nebojují za Ježíše!! nýbrž za císaře. Protože současná církev hlásá učení církvi naimplantované císaři k lepšímu ovládání stáda. Je to smutná pravda. Věřte mi že se cítím jak idiot, že jsem jim tak dlouho věřil.

Jako správný křesťan si dovolím připomenout dva další jednoduché a přitom zásadní citáty z bible, které jsou totální obžalobou papežského systému:

/1/ Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. (Exodus 20,1-7)

http://bible.com/15/exo.20.1-7.b21

Vzpomínáte, jaký byl v Exodu trest za zlaté tele? Jen o pár veršů dále? Drastický a okamžitý… církev je prolezlá modlářstvím. Stačí se přiblížit k libovolnému kostelu.

/2/ Poznáte je po ovoci bylo řečeno: Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce… dějiny církve jsou prolezlé vyvražďováním těch co nesouhlasí s cézaropapeži

15 Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. 16 Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? 17 Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. 18 Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. … 20 A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci. 21 Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. (Mat 7,15-21)

http://bible.com/bible/15/mat.7.15-18,20-21.b21

/3/ PROTOŽE BYCH RÁD TĚM KTEŘÍ SKUTEČNĚ KRISTA HLEDAJÍ UŠETŘIL TÁPÁNÍ A ZKRÁTIL DOBU KTEROU BUDOU ZA BLBCE JAKO JSEM BYL JÁ… pomohl jsem panu K. se sesbíráním důkazů ohledně Zjevení. Přeji všem hodně pravé kristovské lásky a co nejpřímější cestu ke světlu.

http://www.ragauian.cz/dve-selmy-vladnou-zemi-1/

Páči sa mi

Martin ďakujem za vaše úprimné slová. Na cirkev mám tiež svoj názor, stačí len pozrieť do histórie, čo všetko cirkev v mene Boha konala. Smutné zastrašovanie a snaha tak ovládať ľudí. Boh je len jeden a ten je v nás a tí, ktorí si k nemu nájdu cestu skrz svoje vnútro pochopia, že tam sa nachádza pravda.

Páči sa mi

…….. nechápem , prečo sa stále riešia veci ako sú náboženstvo , cirkev atď…..Treba to opustiť ak chceme ísť ďalej.Kto chce Boha si ho nájde i v poslednú stotinu sekundy svojho života…….prichádza Veľká Noc , pre niekoho sviatok PESACH – oslobodenie sa z otroctva , pre niekoho SVIATOK JARI – vznik života , pre niekoho oslava SMRTI A ZMŔTVYCHVSTANIA , každopádne je tento sviatok o novej ceste , že tam kde je beznádej príde niečo nové , že tam kde je smrť povstane nový život a že smrťou sa nič nekončí – NAOPAK , len začína a preto by sme nemali lipnúť na hlúpostiach tohto sveta (ozaj nik nás do toho nenúti.Snáď nemusíte chodiť do kostola aby ste dostali nedeľnú polievku? Či??….tak to mi je ľúto ,ale majú aj v markete od číňanov za pár centy 🙂 ), ale byť SLOBODNÝMI , KTORÝ SI UŽÍVAJÚ ŽIVOTA A VEDIA , ŽE ICH DUŠA ŽIJE VEČNE A V JEDNOTE SA BUDÚ RADOVAŤ … (no nemyslite teraz na baču a valacha z reklamy jak debatujú čo kúpili a nekúpili 🙂 )
Pokojný a naozaj zmysluplný zelený štvrtok.R

P.S:….ak môžem ešte jednu otázku všetkým.Ako by ste strávili poslednú večeru????????
Ja havadzky fajnovo ,na takú žúrku by spomínali nynyľaľahé až tutok oné v Blave či Budíne…..a myslím si ,že v tento deň ani Boh nebol iný a chrámové stráže mohli byť radi , že učedníci pomaly popíjali , lebo by im mohlo pri spiatočnom vrhu vyraziť zuby 🙂 🙂 🙂
…….takže vspomnime dnes na svojich blízkych a pomyslime na tú žúrku s nimi čo by sme urobili , keby sme vedeli , že tento deň je s nimi našim posledným……………………Ďakujem.Moc, moc všetkým ,že ste si to aspoň na pár sekúnd predstavili , tak načo cirkev a iné ONÉ?Sme tu a teraz……R


P.S:2 ……psssssssst , ale elán moc nemusím :-),no účel svätí prostriedky , ale ujo Filan napísal taký krásny text a ráž tak fajnovo zaspieval a chalani dobre zahrali……….Dobrú noc idem do perím a nezabudnite aká by bola vaša posledná večera 🙂 …….domácu úlohu nik neodpustil 🙂 🙂 🙂

Páči sa mi

Rado, s úvodem souhlasím — současné náboženství je zmanipulováno do podoby velkého podvodu, »opia lidstva« — v tom má ten nejmenovaný pán bohužel pravdu…

NIcméně ten zbytek vaší reakce mi připomíná tak trochu duchovní nihilismus. Použiji hodně zjednodušené selské přirovnání, promiňte mi tu jednoduchost: To proč tady jsme inkarnováni má nějaký účel… a vědět alespoň trochu o tom »oč tu běží« znamená mít maják, který mi ukazuje kam směřovat… v opačném případě můžete třeba v sérii životů jen bloudit dokolečka jako pralesním bludišti, stále na stejném bodě. Proto si dovoluji oponovat.

Kdybyste se zajímal alespoň minimálně o duchovní historii, tak byste věděl že celou předlouhou historii Země (která je mimochodem daleko delší než se nám snaží namluvit ve školách 😉 jsou na Zemi posíláni učitelé, kteří mají lidem pomoci na té cestě). To že jsou jejich zprávy překrucovány je jiná věc.

Samozřejmě ani s tou věčností duše to není tak úplně pravda, žeano. PROTO MÁ SMYSL SE ZAJÍMAT. Ty zprávy jsou k dispozici i dnes. Jedním zdrojem informací, který mi potvrzuje intuice i spousta jiných nezávislých zdrojů je právě
http://www.ragauian.cz/

Cituji »Kto chce Boha si ho nájde i v poslednú stotinu sekundy svojho života«. Tohle je také dost hloupé vyjádření svědčící o neznalosti… osobně nemám rád termín bůh, jelikož jeho význam dnes málokdo chápe správně. Víc se mi líbí třeba »Zdroj« nebo »Všechno co je« V angličtině je to ještě hezčí: ALL THAT IS… Možná by se to dalo také říci takto: Jsme tu inkarnováni proto abychom se mu přiblížili, i když to zní jako paradox. Ale o tom to je: práce na sobě.

Promiňte že vám narušuji vaši iluzi…

Církve samozřejmě překrucuji seč jim síly stačí… nicméně tohle platí stále a 100%:

KDO HLEDÁ NAJDE…a jen ten kdo hledá najde 😉

Páči sa mi

Radko…ďakujem za tvoj názor..preto nevenujem pozornosť politike a iným veciam, ktoré sa ma osobne nedotýkajú..nech sú už akékoľvek. viem, že každý príde k svojmu pochopeniu a nasmerovaniu.

No ak poslednej večeri…spomenula som si na príbeh, ktorý mi rozprával vnútorný rozprávač o čakaní na smrť. https://anitram.wordpress.com/2010/09/06/ked-vas-smrt-dobehne/

Neviem ako by som prežila posledný deň, ale určite by som chcela byť zo všetkými,ktorých mám rada a spomínali by na pekné chvíle a prežitky,aby v okamihu smrti sme mohli byť všetci pri sebe a spolu odísť do sfér bytia.

Želám pekný veľkonočný sviatok, pokoj a lásku na srdiečku, veľa úsmevov a radosti v kruhu rodiny.

Páči sa mi

….ďakujem Maťka za tvoju domácu úlohu.Je plná teba …….R
P.S…..ak chceš tak uvediem Veľký piatok do 21.ho storočia 🙂
Luxusné a pokojné sviatočné poludnie.R

Páči sa mi

To áno… rodina pre mňa znamená veľa. 😉 Moje je o sladkom nádychu koláčov, ktoré s mamou pečieme, ale beriem za chvíľu deti k vode a ideme prevetrať biké. Je jedno , čo robíme, hlavne aby sme v tom videli potešenie a radosť.

Tak pekný zvyšok dňa, verím, že si si ho aj ty spríjemnil. 😀

Páči sa mi

…….prečo by ste narušovali moju ilúziu???Ja som bol na druhej strane a skôr sa mi zdajú smiešne vaše poučenia , keby ste poznal Boha , tak………. hľadáte sa…..tak šťastné objavovanie……..R

Páči sa mi

při vší úctě Rado, je to iluze… já nepochybuji o tom že máte náhled do jisté roviny za oponou — to rozhodně nezpochybňuji — a pro mne to není nic nového, těch svědectví je poměrně hodně … ale těch rovin poznání je jednoznačně víc, a už jenom to že odrazujete lidi od práce na sobě a hledání je zavádějící… duše také není věčná (koloběh inkarnací má svůj konec)… neslyšel jste nikdy pojem duchovní nebo tzv. druhá smrt? Neslyšel jste nikdy o kosmických cyklech? Všichni si neseme za své jednání karmickou zodpovědnost… já za svádění lidí na zcestí zodpovědnost nést nechci…

Páči sa mi

Martin toto by ma zaujímalo, lebo moje informácie sú o tom, že ak duša ukončí inkarnačný cyklus, pokračuje ďalej na duchovnej špirále vo svojom vývoji. Duchovnú smrť vnímam, ak sa človek vzdiaľuje od Boha, svetla…

List Rimanom 6:23
Lebo mzdou hriechu je smrť, ale darom Božím je večný život. Získavame ho prostredníctvom nášho Pána, Ježiša Krista.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.