Jsem tvůj učitel přicházející na tuto zem. Následuj mne! Buď učitelem Srdce.

downloadJsem Cesta z temnot do Světla. Buď také ty Cestou do Světla. Buď jejím žákem i učitelem. Neboť v každém učiteli je žák a každý žák je učitelem.Všichni, kteří kolem tebe jdou, přicházejí tě učit. Dobře jim naslouchej. Já však posílám i tebe jako učitele pro všechny. Kéž bys byl pastýřem, který miluje.Vydal ses hledat, kým jsi. Na Cestě potkáš ševce a možná řekneš: „Mistře, nauč mě šít boty, aby mým bratrům nebyla zima.“Přijdeš ke kuchaři a zeptáš se: „Mistře, naučíš mě připravit pokrm, aby moji bratři nehladověli?“ Půjdeš také za zpěvákem a požádáš: „Mistře, nauč mě zpívat píseň, abych ji mohl darovat bratrovi.“

Další den najdeš učitele moudrých slov, abys i ty mohl mluvit slova poznání. Cesta před tebe postaví i učitele Srdce. Ten však řekne: „Vrať se k ševci nebo ke kuchaři a dívej se.“ Učitel Srdce mlčí. Tak na konci Cesty poznáš cíl i v jejím počátku.Který z učitelů je větší?

Pravím: První je posledním a poslední prvním.Kuchař i švec přichází učit tvé Srdce. A v mlčení učitele Srdce pracuje švec, kuchař i kněz.

Chceš-li umět darovat pokrm, dívej se, jak se připravuje. Chceš-li poznat Pravdu Srdce, naslouchej Srdci. Uvěř, že Srdce je v písni zpěvákově, v ševcových botách i v požehnání kněze. Každý učitel přichází pro své žáky a každý je nepostradatelný. Neříkej, že kuchař je významnější než zpěvák. Vždyť někteří hladoví po pokrmu, jiní po radosti.

Pravím: „Je pouze jeden učitel a to je SRDCE. Je-li tvůj čas, naslouchej mu. Posílám dělníky na svou žeň a s nimi i tebe. Ať jsi kdo jsi, jsi učitelem Srdce a žákem Srdce.“ Říkáte: „Je-li žák připraven, učitel se najde.“Ano, je-li žák připraven, pozná učitele,i kdyby byl v poušti a sám.

Já jsem Práce, ukrytá v Slově. Slovo zapálilo své Světlo a hle, obklopila ho tma. Jsem Práce, Cesta Světla do temnot. Jsem Práce v Ježíši Nazaretském. Jsem Život a není Života bez práce. Vše co je Láska je Práce. A jako poznání bez Lásky je bolest a není poznáním, tak také práce bez Lásky není Prací, ale trýzní chudého nitra. Mnozí říkají, „Pracuji,“ ale nepracují, protože nemilují. A také se ptají, proč nepracují ti, kteří sedí pod stromy v meditaci a modlitbě.

Já však pravím, že stejně pracuje dělník, jako ten, kdo se modlí, neboť hledím na Lásku pracující ve vašich Srdcích. Ve mně se sjednocuje v jediné dílo. Práce všech bytostí jsou si navzájem obrazem a spolu jsou Život a Cesta. Déšť plní jezera a z vody jezer se rodí déšť.

Kdo si myslí, „Musím pracovat,“ nežije v Pravdě.Kéž nikdy neřekneš „Musím pomáhat, musím být laskavý…,“ neboť ti, kdo to říkají, jsou vězni v klamu. Uvěř, že sedmého dne ve tvé zemi vstanu jako král. Sedmého dne Radost slouží a Svoboda je Prací, neboť já jsem to, kdo vítězně přichází.

Kéž je již tento den pro tebe sedmý. Vždyť není-li práce a služba tvou Svobodou, jsi ve svém snažení jen tím, kdo přenáší vodu z potoka do potoka. Bláhový, všechny potoky se spojí v řeku a řeky v moře. Nech je plynout. To je práce.Ten, který pracuje pro sebe, nepracuje, ale přijímá. Je v něm čas přijímání. Bere vodu potokům a odvádí ji do svého, ve svém klamu.Sní svůj sen o bohatství za mřížemi. Vzbudí se však, donese svůj kříž a pozná, že již není vězněm koryta své vody, ale sám je vodou svobodnou, protékající všemi.Uvěř, je slepý, kdo pracuje pro sebe, je slepý, kdo pracuje pro rodinu. Je slepý ten, který pracuje pro národ, přírodu a svět. Neboť to všechno jsou potoky a řeky. Jen dítě ve mně pracuje pro Srdce. Pracuje pro všechno, co vidí, i pro to co nevidí.

Pro všechno, o čem ví, i pro to, co mu zůstává skryté. Neboť práce není věcí rukou ani úst, ale Srdce. Žák chodí kolem učitele, dotýká se ho, mluví s ním, a přece ho nevidí, dokud nepřijde čas.Práce je Cesta. Má podobu tmy, bolesti a Světla. Každá z jejích podob je dobrá.

Jedna z druhé vykvétá a zraje, jako z poupěte květ a z květu jablko. Hromadíš pro sebe, abys poznal, že je lépe pracovat pro rodinu a pro národ. Můžeš pracovat pro celé lidstvo,  i to však poznáš jednoho dne jako pošetilost. Tvá skutečná vůle je být sám Prací Srdce všemu. Tvá Práce přestane mít hranice. Nebude nikomu darována, ale bude plynout vodami, které jsi ty.Posílám učitele. Dávám jim křídla, aby věnčili nebe. Do úst jsem jim vložil píseň. Zpěv ptáků je nejkrásnější písní, i kdyby nikdo nerozuměl o čem zpívají.

Touha být učitelem

Touha být učitelem není ze mne. Jsem Světlo Pravdy očím, ale kdo jedná z touhy, nevidí mne. Jsi-li slepý, byť bys znal moudrá slova, rozhazuješ je víc do bahna, než do úrodné země. Neboť rozséváš z touhy a přes ni nevidíš žíznícího po tvých slovech, ani toho, jenž před tvým hlasem své nitro zavřel.

Pravý učitel zůstává v tichosti. V hlubinách naslouchání je mistrovství.

Učitel více naslouchá než žák, aby nepřeslechl žádnou otázku skutečně vyslovenou. Ne však ústy, ale Srdcem. Touha činí učitele hluchým Srdci.Z touhy šířit moudrost se moudrost nerodí. Kdo mluví z touhy a ne ze Srdce, svá slova tvoří z bahna a v bahně je ztrácí, byť by je zdobil krásnými jmény.

Pravda je prostá jako Chudobka. Čím více je zahalena symboly, tím jasnějším hlasem oslovuje připravená Srdce. Najdeš-li Moudrost, staneš se chudobkou, která nekřičí, ale nechá spatřit svých sedm krás tomu, kdo jí míjí na své Cestě.

Z knihy  Cesta srdca

Reklamy