Kategórie
Duša

Duše zemřelých…

Nikde nemá lidská fantazie tak rozsáhlé pole působení jako v oblastech, o nichž člověk ví, že existují, ale nejsou jeho rozumem a hmotnými smysly pochopitelné. Tyto oblasti začínají za hranicemi hmotné zákonitosti a jsou životním prostorem nadzemských bytostí, tedy i smrtí z fyzického těla uvolněných duší, jejichž jemnou životní substanci nejsou všichni lidé schopni vnímat.

2220e6e71d_59586405_o2Počátkem všech životů byl a zůstává tvořící Duch, alfa a omega všeho a všech , člověkem nazývaný Bůh . Protože Bůh stvořil životy “ke svému obrazu”, jsou i jeho vývojově nejvýše stojící stvoření, lidé, ve své pravé podstatě nesmrtelnými duchovními bytostmi. Jsou nositelé části svého Tvůrce, Božské jiskry, ducha. Během inkarnace na hmotné planetě buduje a oživuje duch jejich hmotné tělo a ovlivňuje svými impulzy, přenášenými na nervovou soustavu pomocí duše veškerou aktivitu jeho orgánů.

Po smrti fyzického těla se vrací ve své původní tluidální formě zpět do nadzemských sfér. Mnozí se ptají, proč většinou hovoříme o duši a ne o duchu. Duch a duše jsou nedělitelná jednotka. Životní substance ducha je tak jemná, že není schopná přímého spojení s hmotou, proto potřebuje obal, duši, která přenáší jeho impulzy na hmotné tělo. Výraz duše je lidmi více používán než výraz duch, ačkoliv se, znovu zdůrazňuji, jedná o nedělitelnou jednotku. Ctnosti a nectnosti člověka nezůstávají po jeho smrti zapomenuty a na Zemi. Duše si je odnáší jako část své struktury do nadzemí. Mnohé duše nesplnily úkol svého pozemského života a zatížily se dalšími karmickými závazky, jiné splnily mnohem víc než si předsevzaly a vracejí se naplněny duchovními zisky, jiné splnily svůj úkol jen částečně . To se projevuje v jejich duchovní zralosti a čistotě jako rozhodující podmínky pro posmrtný pobyt v nadzemské sféře , jim určené , příštím domově .

Jestliže duše nesplnila před zrozením předsevzatý úkol, zůstává vývojově stát, až svoje provinění dalšími reinkarnacemi odčiní a je opět volná pro vývojový růst. Tak jako jsou dobří, méně dobří a zlí lidé, jsou dobré, méně dobré nebo zlé i odešlé duše, které lidé nazývají anděly nebo démony.

Andělé jsou vysoké, čisté bytosti, které mají přístup do všech duchovních sfér, v nichž se zdržují duše, procházející vývojovým cyklem. Démoni jsou vázáni jen na nízké, zemi blízké sféry, odkud nepříznivě ovlivňují člověka. Vibrace čistých vyšších sfér jim způsobují bolest a nejsou je schopni snést. Proto je i pro člověka nejsilnější ochranou proti negativním silám morální čistota a láska. Tisíce odešlých duší vnímají, že velké množství na zemi žijících lidí nevěří na posmrtný život a hledají mediální jedince, ahy na sebe upozornily voláním: “My žijeme, my jsme nezemřely'” Spojení duší žijících na zemi s dušemi světa nadhmotného není zázrak, ale přirozená, na přírodních zákonech založená realita.

Nevědomé a vědomé spojení s neviditelnými anděly, ale i s démony provází člověka po všechnu dobu jeho existence. Nevědomě jsme jimi ovlivňováni formou inspirace, vědomě dochází k vzájemnému dorozumění pomocí senzitivních jedinců, médií. Udržováním aktivního spojení s nadzemským světem jsou známí nejen staří Řekové. Indové, egyptští zasvěcenci, vůdci Židů, Ježíš sám, ale i ostatní národy planety Země v epochách minulých i v době současné. Kultura, sociální struktura a odlišné podmínky jednotlivých zemí nebyly a nejsou pro tuto činnost rozhodující. I nejprimitivnější kmeny přírodních národů měly a mají svá média. První křesťané nebyli vedeni člověkem, ale Svatým duchem, čistými anděly, pomocníky Boha a Krista, kteří jim přinášeli a vysvětlovali duchovní pravdy a zákony. Stvořitel neposuzuje člověka podle jeho společenské prestiže, národní přináležitosti, náboženství nebo bohatství. To všechno jsou životní podmínky, stvořené člověkem. Pro Boha je rozhodujícím činitelem vnitřní a vnější hodnota lidského myšlení, jednání a potenciál Lásky, kterou jsme schopni uvolňovat v soužití s životy ostatn ími.

Všechna Božská stvoření tvoří celek, lišící se jen vývojovým stadiem na cestě ke svému životnímu úkolu: dosažení vnitřní čistoty a návrat ke svému Tvůrci. To znamená, že všechny životy jsou navzájem výše či níže vyvinutými bratry, kteří se po ukončení svého vývojového cyklu opět vrátí ke společnému Otci. Jedním z rozhodujících aspektů pro spojení s vyšším astrálním světem je vnitřní čistota a vnější morální hodnoty média, jehož životní sílu používají přicházející bytosti k vlastním projevům. Čisté bytosti vracejí po ukončení seance tuto sílu médiu zpět.

Negativní síly ji nevracejí, ale zneužívají ji k ovládání všech, kteří je poslušně následují. Médium, které vyžaduje za pomoc a sdělení nadhmotného světa peníze a odměnu je nejlépe pomíjet. Vyžaduje poplatek za něco, co mu nepatří a čistí duchovní pomocníci se od něho odvracejí. Jeho sílu využívají jen nižší nebo úplně nízké astrální síly s cílem podmanit si co nejvíce lidí a odvést je od cesty k Bohu, což se jim většinou podaří.

Člověk, oslepený jejich “pravdou”, která je často odtahována z jeho vědomí a podvědomí, věří všemu bez rozmyšlení a zkoušení. Často až příliš pozdě pozná, že podléhá nedobrým vlivům a povelům, zaměřených proti jeho okolí i proti sobě samému. Tam, kde hledal pravdu nachází klam a zotročování.

Nízko vyvinuté duchovní bytosti jsou schopny prekognace, kterou ho zpočátku získávaly, jen v malém rozsahu a jakmile dosáhnou svého cíle, změní svoji taktiku a dohánějí často svoje příznivce k duševním nemocem nebo k dobrovolné smrti. Čisté duchovní bytosti přicházejí prostřednictvím média, které bylo na svůj úkol připravováno již před zrozením. Přicházejí s láskou, odmítají násilí a respektují svobodnou vůli člověka.

Neradí mu, která čísla má volit pro velkou výhru, co má dělat ,aby dosáhl úspěchu nad svými protivníky, nebudí v něm strach hrůznými předpovědmi a varováním, neovlivňují jeho hmotné podmínky a průběh života, které vycházejí z karmické závislosti, ale chrání ho, pomáhají mu a vedou ho k poznání smyslu a úkolu života. Toto poznání mu otevře brány všeho, po čem touží.

Ten, kdo sám šíří čistou, doposud nepoznanou pravdu, musí počítat s výsměchem, pochybnostmi a odmítáním. Přesvědč ivě šířit tuto pravdu může však jen ten, kdo ji sám žije. Tomu nevadí výsměch ostatních, protože si ho dovede vysvětlit a veden sílou lásky odpouští všem nevědomým.

Nevíra v nová poznání není na Zemi ničím neobvyklým. Když byl na pařížské universitě poprvé předveden telefon, prohlásil jeden z nejvyšších a nejváženějších profesorů Sorbonny celý system za “švindl” . Tento švindl se stal v několika málo letech až dodnes nezbytným průvodcem a pomocníkem člověka.

Víra je nesmírná síla, zvedající každého z nás jen tak vysoko, jak jsme schopni vystoupit. U mnohých z nás, hlavně u mladých lidí, vyvolávají slova víra a Bůh, zneužívaná celá staletí k bezohlednému udržování moci nad člověkem a hmotným ziskům, skepsi. Používají raději názvu “síla kosmická nebo univerzální”, což je v podstatě totéž. Není důležité, jak tuto životy a celý vesmír udržující sílu nazýváme, ale jak dodržujeme její zákony, platící pro všechny a pro všechno. Tyto zákony však přizpůsobil a přizpůsobuje člověk, který není schopen ve svém nízkém duchovním vývoji jejich pravdu a pravou podstatu pochopit, vlastnímu poznání. Proto přicházejí vyšší čisté bytosti, nazýváme je proroky nebo duchovními učiteli , aby nám vysvětlily jejich význam pro lidský život, jeho úkoly a cíl . Přicházejí skromně, bez nároků a slávy, ve jménu lásky a s touhou pomoci svým bloudícím bratrům.

Ne každý, kdo se cítí médiem, je schopen čisté Boží pomocníky přijmout. Mnoho je těch, kteří se cítí povolaní, ale jen velmi, velmi málo je vyvolených. Zkoušejte než uvěříte, uvažujte a pozorujte, jak daleko plní Božské zákony Lásky a dobra ten, kdo vám je předkládá. Mnohá média tvrdí, že jimi hovoří Kristus, ale jejich chování a život odpovídají spíše jeho protivníku, Satanovi.

Člověk je to, co věří. Víru nezískáváme násilím a vzbuzováním strachu z trestajícího Boha, očistce a pekla, ale pozorováním života kolem nás otevřenýma očima . I ten nejprimitivnější život přináší důkazy existence svého Tvůrce a ne změřitelné Lásky,kterou všem stvořením projevuje, pokud jsou připraveni ji přijmout.Tato Láska stojí za vším a se všemi, kteří ji uznávají.Tak jako Petr volal na Genezaretském jezeře plný důvěry a přesvě dčení: “Pane, pomoz mn ě nebo utonu” a Pán ho zachránil, budeme i my vyzvednuti nad hladinu záplav životních úzkostí a bídy, budeme-li mít dostatek důvěry a lásky k prosbě a volání:”Pane pomoz mně 1 Mé síly nestačí !

Podľa náuky duchovného učiteľa Emanuela

Zdroj: Rozhovory zo životom 20

 

10 replies on “Duše zemřelých…”

Dobrý deň , dnes sa mi stala taká zaujímavosť v škole sedím v poslednej lavici a za mnou už nikto nie je . Ešte pred tým než ma učiteľka zavolala k tabuli niekto sa ma dotkol na rameni . Moja prvá reakcia bola že som sa otočila a na moje spolusediace som sa pozerala úplne nechápavo . Tak isto aj oni na mňa pretože sa ma ani jedna z nich nedotkla . A tak celý deň premýšľam čo to asi bolo . Prosím neviete čo by to ohlo byť ?

Páči sa mi

Dobrý deň.
Chcela by som sa spýtať na nejaké veci ktoré sa mi dejú v živote.
Mám doma šteniatko ktoré každý večer vrčí na prázdne miesto vedľa stola vždy približne okolo desiatej alebo jedenástej hodiny v noci no dnes vrčal na moje sklenené dvere. Mám sesternicu z ktorou sme sa rozprávali a povedala mi že sa jej zle spí, a má strach ale netuší čoho. 2x sa to stalo aj mne ale 2 týždne do zadu. Chcela som sa vás opýtať že čo to môže znamenať.

Páči sa mi

Milá Ema…presne viem o čom vravíš…tiež som bola toho svedkom ako náš pes štekal do stropu večer okolo 22,00. Tak isto aj pri synovi sa to stalo. Psy a mačky vnímajú duchov a nepáči sa im, že narušujú naše súkromie, akoby nás chránili od nich. Zrejme sa u teba v dome niekto pohybuje, komu sa zdáš zaujímavá alebo si si ho niečim pritiahla., alebo priviedla od niekoho domov.

Ak človek spí a oni sú v izbe, snažia sa pútať jeho pozornosť, preto sme nepokojný, nevieme zaspať a vnímame , akoby bol niekto v tej miestnosti. Dokážu sa vtierať aj do našich myšlienok a nahánať nám strach a živiť sa touto energiou. Je veľa druhov duchov…tak ako nás ľudí..od láskavých po nepríjemných, ktorých sa človek nevie zbaviť a škodia mu, lebo narúšame ich priestor. Oni si niekedy neuvedomujú, že už zomreli, žijú stále .. vlastné telo nevideli a ich život je ako ilúzia. Duchovia, ak sa nenavrátia do príslušnej astrálnej sféry, tak sa živia našou energiou, lebo svoju esenciu si už minuli.
Byť tebou, veľmi by som im nevenovala pozornosť…ak budeš vnímať, že v izbe znova niečo, je, alebo pes bude štekať…tak sa vnútorne k tomu prihovor a povedz, aby opustil váš dom, zavolal bytosti svetla a odpútali ho do jemnohmotných sfér, kde na neho čakajú milujúce duše, ktoré poznal. Prihovor sa k Bohu v duch s úprimnosti srdca, aby im ukázal cestu k sebe a pomodli sa.

Prečítaj si tento článok…
https://anitram.wordpress.com/2011/04/06/duchovia/

Páči sa mi

Dobrý večer.

Zaujíma ma jedna vec.
Neviem sa akosi rozhodnúť či po smrti si mám dať uložiť telo do zeme alebo sa dať spopolniť (v najbližších dňoch si chcem poriešiť aspoň hrobové miesto).
Ak by som sa predsa len rozhodol pre spopolnenie, má spopolnenie tela po smrti nejaký neblahý vplyv na dušu resp. na jej smerovanie, napredovanie, prípadne opätovné vtelenie?

Páči sa mi

hm…skorej by som riešila to, aby môj život bol uvedomelý , plnohodnotný, napravila som vzťahy, ktoré mi škriepu(našťastie také nemám :D) a žila v súlade so všetkým…teda zmenila kvalitu života, lebo to je naša rola uvedomiť si kým sme a podľa toho žiť. S tým, kým máš najväčšie nezhody, bude v ďalšej inkarnácii tvoj partner, alebo tvoje dieťa, len aby ste našli k sebe cestu a pochopili svoje role.

To či tvoje telo zakopú alebo spália je už druhoradé. posielam link..Prečítaj si kapitolu ŽIVOT DUŠE V „KÁMALÓCE“ tam Steiner opisuje oddelenie tiel, kam idú ako sa rozpadajú.

Click to access steiner_pred_branou.pdf

Smrťou fyzického tela sa oddelí strieborná šnúrka a duša a duch sa odpoja. Obe zložky sa nachádzajú v multidimenzionálnych rovinnách, takže vo fyzickej nie sú. Éterické telo je spojníkom – nosičom pamäte pre vyššie telá a to sa začne rozpadať…u každého je iná doba. Astrálne telo je zase v astrálnej rovine.

Je iné , ak vzniká násilná smrť, či samovražda..vtedy… držia všetky telá pokope a ich rozpad je pomalší. U človeka po mŕtvici či podobnom ochorení je rýchlejší, lebo už v tomto stave duša nie je napevno naviazaná, ale uvoľňujú sa pred smrťou.

Prečítaj si je to zaujímavé str. 13

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.