Kategórie
Hypnóza

Autohypnóza…

L¡gHt - 1Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že váš nejlep­ší osobní hypnotizér sídlí ve vašem nitru, lze před­pokládat, že se na tohoto vnitřního odborníka zaměří i nejúčinnější regresní technika. Pod patronátem Pa­rapsychologické výzkumné nadace se v laboratořích Athens State University vyvinuly dvě metody, které tohoto odborníka aktivují.

První je autohypnotická metoda, jež využívá pohybu očí společně s odpočítá­váním. Oba tyto postupy navozují transový stav, jenž průběh regresní techniky usnadňuje. Tato metoda vy­chází z předpokladu, že v našem nitru nesídlí pouze mistrovský hypnotizér, ale i mistrovský učitel, tera­peut, léčitel a jasnovidec. Všichni jsou vůči našim po­kusům vstřícní a vítají je. Naším úkolem je najít cestu, jak se s nimi dostat do kontaktu. Technika pohybu očí společně s odpočítáváním byla vytvořena za tím úče­lem, abychom se tohoto úkolu zhostili.

Druhou metodou je takzvaná chodba předchozího bytí, což je autoregresní technika, která se používá poté, co dokončíte techniku pohybu očí společně s od­počítáváním. V chodbě předchozího bytí, jak později uvidíme, jsou dveře, jež představují jednotlivé minulé životy, vaši preexistenci a rovněž život mezi životy. Každé dveře jsou živoucí branou do vaší minulosti. Jestliže se pohyb očí společně s odpočítáváním a chod­ba předchozího bytí používají dohromady, poskytují  základ pro úspěšnou autohypnózu a následnou regresi do vašeho předchozího bytí v celém jeho rozsahu.

Je důležité, abychom zde poukázali na skutečnost, že během vývoje těchto postupů a jejich následného používání se nikdo nikdy nepokusil ovlivnit přesvěd­čení našich výzkumných subjektů ani se nijak nesnažil formovat jejich regresní zážitky. Vaše minulé zkuše­nosti jsou jedinečné a pouze vy jste jejich výhradním vlastníkem. V našich laboratořích jsme se zaměřili především na vývoj snadno použitelných metod, díky kterým můžete své zkušenosti objevit i bez prostřed­níka. Náš záměr byl takový, že jakmile budete mít tyto metody k dispozici, sami se vydáte na průzkum svých předchozích zkušeností, které nějak souvisí s vaší současnou situací. Dojdete k vlastním závěrům, které nebudou záviset na názorech ostatních a nebudou jimi nijak ovlivněny.

Během svého výzkumu jsme zjistili, že nejúčin­nějšími postupy pro odhalení minulých zkušeností jsou pohyb očí společně s odpočítáváním a vizuali­zací chodby předchozího bytí. Přestože tyto techniky nejsou tolik známé jako jiné postupy, si lehce poradí i s nepatrnou rezistencí ať již vůči hypnóze, či samotné regresi. Řídí-li člověk sám průběh hypnotické indukce i regrese, zažívá z tohoto samostatného přístupu dale­ko větší satisfakci než z jakéhokoliv jiného známého postupu, který se používá při navození hypnózy či re­gresní terapie. Naši dobrovolníci rovněž velmi vysoce oceňovali skutečnost, že regresní zážitky souvisí s je­jich současnou situací.

Technika pohybu očí společně s odpočítáváním byla vytvořena speciálně za tím účelem, aby navodila hypnotický stav, který usnadňuje regresi do minulých životů. Během tohoto postupu se člověk vrací k zážit­kům z raného dětství, které jsou odrazovým můstkem pro regresi do minulých životů, jež se zahajuje vizua­lizací chodby předchozího bytí. Tyto zážitky z dětství se stanou později během transu branou, kterou vstou­píte zpět do svého současného života. Je důležité mít na paměti, že vy jste strážcem této brány a můžete jí kdykoliv během regrese projít zpět.

Stejně jako všechny postupy v této knize jsou i po­hyb očí společně s odpočítáváním a chodbou předcho­zího bytí techniky, které můžete použít sami na sobě. Jsou založeny na prostých třech předpokladech:

  • Za prvé – sami sebe znáte lépe než kdokoliv jiný,
  • Za druhé – všechny vaše předchozí zkušenosti jsou uschovány ve vašem nitru a jsou součástí vašeho bytí.
  • Za třetí – sami jste svým vlastním nejlepším hyp­notizérem a regresním terapeutem. Všechny potřeb­né prostředky jsou ve vašem nitru a máte je neustále k dispozici.

Společně vás tyto tři techniky mohou napojit na moudrost, nejvnitřnější část sebe samých, a bez­pečně vás provést minulostí. Když je budete dostateč­ně dlouho trénovat, objevíte vše, co se v danou chvíli o své minulosti potřebujete dozvědět. Kromě toho také mohou odhalit, jak na základě minulosti bude vy­padat vaše budoucnost. Jsou neocenitelnými ukazateli na cestě za poznáním vlastního Já.

Za pomoci těchto technik jsme se do hloubky zabý­vali zkoumáním předchozího bytí a stále znovu jsme přicházeli k poznání, že existuje vyšší – a troufáme si říct – Boží inteligence, která ví, co existuje za jed­notlivými dveřmi. Tato inteligence osvítí určité dveře  v chodbě předchozího bytí, a tím k nim přitáhne vaši pozornost. Tato inteligence ví, že jste v jistém minu­lém životě prožili konkrétní zkušenost, která je pro vás v dané chvíli současného života nesmírně důleži­tá. Může odhalit pouze tento prožitek nebo vám uká­že daný minulý život v jeho plném rozsahu. Ovšem nejlepší na tom je, že tato vyšší inteligence sídlí ve vašem nitru – je vaší součástí. Může vám ukázat, po jaké cestě se máte vydat, ale záleží pouze na vás, zda tak učiníte. Může posvítit na určité dveře vašeho bytí, ale je pouze na vás, zda je otevřete. Může vám od­krýt přesně tu zkušenost z minulého života, která má pro vás nyní zásadní důležitost. Tato vyšší inteligence ve vašem nitru po vás chce, abyste se vyvíjeli a svým vlastním úsilím získávali zkušenosti, poznání i moud­rost. Pouze takto se můžeme všichni dále vyvíjet.

Za použití výše jmenovaných technik a pod vede­ním této vnitřní vyšší inteligence můžete pozorovat celou škálu svých minulých životů a z nich si poté vybrat určitý život, který podrobně prozkoumáte buď jako pozorovatel, nebo jako aktivní účastník. Až si ur­čitý život vyberete, můžete prožít pouze jeho malý, zato významný úsek nebo se jím můžete pohybovat dopředu a dozadu, abyste ho prožili v celé jeho šíři. Jakmile se po určitém prožitku z minulého života vrá­títe do chodby, můžete otevřít dveře k životu mezi ži­voty, jenž se nachází na konci této chodby, budete-li si to přát. Zde můžete odhalit prožitky, kterými jste v daném životě prošli. Později se v této knize zaměří­me na život mezi životy a také preexistenci, neboť oba druhy bytí jsou zásadní součástí vašeho předchozího bytí.

Je důležité si uvědomit, že chodba předchozího bytí s mnoha dveřmi, za kterými se skrývá neuvěři­telné bohatství zkušeností, se nachází ve vašem nitru. Tyto techniky vám pomohou otevřít dveře, které se vám líbí. Časem zjistíte, že žádný aspekt vaší minu­losti nezůstane vašemu zkoumavému pohledu skryt.

Co se týká praktických záležitostí, provádějte tyto techniky v pohodlném, příjemném a tichém prostředí, kde vás nebude nic vyrušovat. Neměli byste je vyu­žívat v situacích, které vyžadují bdělost a ostražitost jako například řízení auta či ovládání stroje. Je důle­žité, abyste si popis obou technik přečetli až do konce ještě předtím, než je poprvé vyzkoušíte. Zjistíte, že nejsou nikterak složité, ale praxí se jejich účinnost ješ­tě zvýší. Přejděme nyní rovnou k popisu obou technik, jež dohromady trvají přibližně jednu hodinu.

POHYB OČÍ SPOLEČNÌ S ODPOČÍTÁVÁNÍM A CHODBA PØEDCHOZÍHO BYTÍ

1. krok – počáteční fáze

Sedněte si tak, abyste nekřížili nohy, zády se poho­dlně opírali a ruce měli složené podél těla. Jakmile se více uvolníte, několikrát se hluboce nadechněte a po­malu vydechujte. V pomalém dechovém tempu pokra­čujte, až svou mysl zbavíte všech aktivních myšlenek. Všímejte si vzrůstajícího pocitu klidu ve svém nitru i klidu, který vnímáte vůči okolnímu světu.

V této počáteční fázi si dejte svolení, že může­te vstoupit do hypnózy a v transovém stavu se vrátit do minulosti, abyste zde objevili právě to, co je pro vás v danou chvíli důležité. Přesvědčte sami sebe, že přestože budete spočívat v transu, vše budete mít i na­dále pod kontrolou. Dále se ujistěte, že z hypnózy mů­žete kdykoliv vystoupit prostě tak, že budete počítat od jedné do pěti.

2. krok – navození transu

Nyní jste připraveni na to, abyste se uvedli do tran­su tím, že začnete pohybovat očima a zároveň odpo­čítávat. Řekněte si, že když budete pohybovat očima z jedné strany na druhou a zároveň počítat pozpátku, vstoupíte do transu. Sami sebe dále ujistěte, že s kaž­dým dalším číslem se trans prohlubuje a při čísle jed­na se do něj zcela ponoříte.

Samotnou techniku začnete tak, že budete mít ote­vřené oči a při čísle deset jimi pomalu budete pohy­bovat nahoru a doprava, aniž byste přitom pohnuli hlavou. Držte oči v poloze vpravo nahoře, dokud ne­pocítíte první známky únavy. Poté jimi pohybujte dolů a při čísle devět nahoru doleva a v této poloze je držte, dokud v nich nezačnete cítit únavu. Při každém čís­le svižně pohybujte očima zdola nahoru do levého či pravého rohu a v této pozici je vždy chvíli držte. Když tento pohyb budete několikrát opakovat a zároveň při tom odpočítávat, brzy si všimnete, že máte oči čím dál tím unavenější. Až dojdete k číslu jedna, pomalu je zavřete, ale stále je držte v horní poloze. Jakmile oči zavřete, nechte je vrátit do jejich normální polohy. Oči máte nyní pohodlně zavřené a svaly v jejich oko­lí uvolněné. V tuto chvíli začněte pomalu vstupovat do transu.

3. krok – prohloubení transu

Oči nechte zavřené a trans prohlubte tím, že si před­stavte velmi klidnou, příjemnou scénu, a poté se začně­te postupně uvolňovat od hlavy směrem dolů. Nejdříve si všimněte, jak příjemně uvolněné máte svaly okolo očí, a pomalu nechte tento pocit rozšířit po celém ob­ličeji, krku i ramenou. Nechte ho proniknout pažemi a předloktím až po konečky prstů. Poté si uvědomte uvolnění, které cítíte v hrudi, a nechte si jím prostoupit celé břicho. Dále se přesouvá ke kyčlím, stehnům, lýt­kům a prochází až ke konečkům prstů na nohou.

Někteří lidé si nedokážou představit poklidnou scé­nu. Právě pro ně je určena následující vizualizace:

17 11 2013 - 1Představte si, jak sedíte na prostém plátěném le­hátku na pláži u svěžího oceánu. Sluneční paprsky vás hladí, jemný vánek příjemně osvěžuje a vlny se rytmicky a ladně pohupují. Jakmile ucítíte na své tváři vítr, zaposlouchejte se do zvuku mořského pří­boje a začněte se postupně uvolňovat od hlavy až po konečky prstů na nohou…

Účinnost celé vizualizace snadno zvýšíte tím, že ji několikrát zopakujete. Až ucítíte, že nastala ta správ­ná chvíle, představte si scénu mírně pozměněnou jako například:

Vidíte a slyšíte racky, kteří se vznášejí ve vzdu­chu a přivolávají své partnery. V dálce pozoruje­te loďku, jak pluje zleva doprava a pomalu mizí za obzorem. Jak se vzdaluje, pozvolna se propadáte do hlubšího transu a je to velmi příjemné.

Spočíváte v hluboké, příjemné relaxaci a znovu si začnete představovat poklidnou scénu — buď tu původní, nebo nějakou zcela novou. Mentální obraz vnímejte do nejmenších podrobností a nechte na sebe  působit klid, jenž z něho vychází. Prožíváte klid ne­jen ve svém nitru, ale i vůči okolnímu světu. Budete-li si to přát, můžete v tuto chvíli úroveň hypnózy ještě prohloubit tím, že svou pozornost zaměříte na malíček na jedné ruce. Všímejte si, zda je těžký, teplý, zda se chvěje atd. Poté tyto vjemy nahraďte pomocí mentální síly pocitem znecitlivění. Až v malíčku nic neucítíte, dovolte si ponořit se hlouběji do hypnózy. Jakmile dosáhnete požadované úrovně transu, dovolte, aby se pocity vrátily, a jemně svým malíčkem pohněte. Tento pohyb je znamením úspěchu. Znovu si připomeňte, že transový stav zcela řídíte vy sami.

(Poznámka: Postupnou praxí zjistíte, že pohyb očí společně s odpočítáváním je velmi flexibilníindukčnímetoda, kterou můžete jednoduše přizpůsobit svým přáním a potřebám. Někdo také může přijít na to, že pro navození transu je dostačující samotný rytmický pohyb očí, aniž by ho kombinoval s odpočítáváním. Téměř každý zjistí, že se do transu snadněji dostane, pokud bude čas od času používat takové sugesce jako „čím dál uvolněněji“ a „hlouběji a hlouběji“. Pokud se dostanete na uspokojivou úroveň transu ještě předtím, než dokončíte celý postup, jednoduše přejděte k další­mu kroku: regresi do dětství.)

4. krok — regrese do detství

Jakmile se vám podaří dosáhnout uspokojivé úrov­ně transu, začněte s regresí. Představte si příjemnou slavnostní situaci ze svého dětství — může to být oslava narozenin či začátku prázdnin. Nejprve vám může činit určité potíže zcela se ponořit do tohoto zážitku. Vaše vzpomínka na tuto událost může být spíše intelektuálního než emocionálního rázu, ale po pár pokusech se do ní vcítíte a vaše vize bude bohatší a barevnější. Dostatek času věnujte tomu, abyste se se zážitkem ze svého dětství ztotožnili, a dovolte si ho použít jako odrazový můstek pro regresi do vzdáleněj­ší minulosti. Nyní jste připraveni na to, abyste použili techniku chodby předchozího bytí, jejímž prostřednic­tvím začnete samotnou regresi.

5. krok — úvodní fáze chodby predchozího bytí

Zatímco spočíváte v transu, dejte si svolení k tomu, abyste transový stav využili pro úspěšné uskutečnění regrese do své minulosti. Znovu si zopakujte, že pro­žijete pouze ty události, které souvisejí s vaší součas­nou situací a budou jí k prospěchu. Připomeňte si, že transový stav můžete kdykoliv ukončit a v bezpečí se vrátit do současnosti tím, že jednoduše začnete počítat od jedné do pěti.

Sami sebe ujistěte, že budete v průběhu regrese chráněni a v bezpečí. V tuto chvíli se můžete rozhod­nout, že přizvete svého osobního duchovního průvod­ce, který vás bude během vašeho výletu do minulosti doprovázet.

Řekněte si, že později po odeznění hypnózy si vzpomenete na své předchozí zkušenosti, které jsou pro vás v danou chvíli důležité. Ubezpečte se, že zís­kané poznání a vhledy ze své minulosti použijete k to­mu, abyste svůj současný život obohatili, a podpoři­li tak svůj vývoj. Připomeňte si, že regresi řídíte vy sami, a tudíž nad ní máte plnou kontrolu.

Z KNIHY Vstupte do minulých i budoucích životů pomocí autohypnózy Slate Joe H., Ph.D. Weschcke Carl Llewellyn 

Podobné články: Hypnóza

Vizualizácia

4 replies on “Autohypnóza…”

Perfektné. Podarilo sa mi ísť do viacerých životov. Doteraz som bola iba v jednom, ale toto je naozaj prelomové :-). Aj to s tým osvetlením dverí – do ktorých vlastne ísť a do ktorých netreba. Vďaka za tento článok.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.