imagesNa stránke Vedomie som čítala článok o liečiteľoch a ich ceste, ako sa postupne rozvíjajú a s kým prichádzajú do kontaktu. Byť liečiteľom nie je jednoduché, ale o tom sa presvedčí každý sám.  Dôležité je aj načúvať vnútornému hlasu, ktorý sa nám prihovára s vyšších sfér a pomáha nám počas liečenia. 😉 

Smím vědět, jak správně rozlišit, kdo je budoucí léčitel, a jak mu pomoci, aby se brzy probudil pro svůj úkol?

Smíš. Poznáš to podle jejich silné citlivosti, schopnosti rozlišování po­citů, chápavosti a rychlosti úpravy zdravotního stavu. Jejich prvním impulzem je to, že jsou přivedeni k tobě a rychle chápou duchovní nauku, kterou vykládáš. O další impulzy se již postaráme my. Jde o impulz, kdy začnou toužit pomáhat nemocným a trpícím nezištně, nejedná se jim o to, aby v sobě pěstovali mimořádné vlohy, ale o skutečnou pomoc bližnímu. Začínají zkoušet v praxi to, co vidí u tebe. Je to takzvané ochranné období, kdy ochranu a očistu děláme za ně, aby získali jistotu o svém poslání. Dále je vedeme buď my sami, nebo je posíláme k učitelům. Většinou jim dodáváme potřebnou literaturu, aby měli představu, alespoň přibližnou, o co jde, potom se postaráme o učitele pro ně. Jen mimořádně pokročilé duchy vedeme přímo, bez učitelů pozemských.

Jakmile dosáhnou určitých vědomostí a dovedností, jsou napojeni na nás, ve světlých sférách, a podle jejich citlivosti je vedeme dále. Buď jsou schopni snímat ze světlých sfér a pak je vedení jasné, nebo to neumějí, a pak je nutné, aby měli hmotného učitele, který je toho schopen.

Potom jim posíláme pacienty tak, aby získali postupně zkušenosti, aby se orientovali v diagnózách. Dostávají nejprve pacienty bez komplikací, to značí bez karmy a obsazení. Když toto zvládnou, přicházejí pacienti s kar­mou, aby zjistili, že vše léčit nelze. Nejprve mají na karmické choroby blok, nevnímají je, aby je nemohli na sebe vztáhnout. To je první stadium. Pak zjistí, že určité choroby odolávají jejich léčbě. Přemýšlejí o tom a získávají první teoretické poznatky o karmě, vědí co smějí a co ne, aby karmu na sebe nevztáhli.

Ve třetím stadiu padá tato ochrana, protože vědomosti jsou dostatečné, a určí se je využívat v praxi. To znamená, že připustíme, aby při neopatr­nosti na sebe vztáhli malou karmu, a vedeme je k tomu, jak se takto získané karmy zbavit. Současně rozvíjíme jejich citlivost, pocity, postřehy, schop­nost vnímat naše vedení.

Pokud zůstanou i v tomto stadiu pokorní a nezpychnou, protože už se dostavují dílčí úspěchy, považované ostatními lidmi za zázraky, můžeme vést tyto léčitelé dále. V tomto stadiu docházejí k poznání, kdo skutečně léčí, mnozí nás už začínají vnímat či pociťovat naši přítomnost. Nastává stadium uvědomělosti, kdy již umějí s námi navázat kontakt, vědí, jak vy­tvořit ochranné spojení pro sebe i pro nás, abychom mohli pracovat. Pozor, zde nejde o ochranu v pravém slova smyslu, ale o možnost působení. Bez vaší prosby a touhy, která vytváří mezi námi spojení, nemůžeme nikomu pomoci.

V tomto stadiu léčitel pečlivě snímá naše pokyny, nechá se vést tak, jak je to pro pacienta nejlepší, ví, jakých způsobů léčby má užívat. Po určité době dostává duchovní dary (dary Ducha svatého), aby měl větší jistotu. Tím se tříbí jeho citlivost, vědění a jasnovidnost a je možné mu povolit drobné samostatné zásahy.

Pokud i v tomto stadiu zůstane léčitel láskyplný a nezištný, nastupuje stadium zázračných uzdravení. Nyní dochází k situacím, kdy zjišťuje, že může léčit myšlenkou i přikládáním rukou, duchovními aparáty a společně vedenou prosbou. Jeho prostředí je tak čisté, že můžeme pracovat na těžce postižených orgánech paralelně. To znamená, že můžeme zasahovat samo­statně vedle léčitele i na osobě přítomné, která právě není léčena léčitelem, protože jeho láska je všeobjímající. Někdy provádíme náročné operace na několika orgánech současně, zatímco léčitel pracuje na orgánu jiném. Toto je ideální souhra a její možnosti jsou nevyčerpatelné.

Stejně se postupuje při chorobách způsobených působením z astrálu, kdy jde o pomstu z duchovního světa nebo o obsazení. Rozlišujeme mstu jednoduchou, kdy se nepoučený duch mstí za křivdy skutečné, ale může se stát, že duch byl za svého života uveden v omyl, na kterém setrval i v astrálu, a pak jde o mstu za křivdy domnělé. Také rozlišujeme mstu komplikova­nou, která je vázaná karmicky. To znamená, že dvě či více osob se svými křivdami či dluhy karmicky svázaly a mstí se ze záhrobí, nebo se společně reinkarnují, vyměňují si role a své křivdy si vzájemně oplácejí.

Někdy je touha po pomstě tak silná, že obsadí svým vlastním duchem tělo osoby, které se mstí. Podle síly tohoto ducha dochází většinou k postup­nému a mnohočetnému onemocnění člověka, který je takto obsazen. Zde se nevytváří provazec mezi duchem mstitele a bytostí, která je postižena. Oba duchové žijí v těle hmotném společně, protože vlastní duch postiženého si je vědom viny a bere ochotně trest v podobě nemoci na sebe.

Trochu složitější je situace, kdy je člověk obsazen nepoučeným duchem, který touží po pocitech a požitcích, které měl za svého života. Tento duch si vybírá bytosti s podobnými sklony a vlastnostmi, které rezonují s jeho pova­hou. Při tomto obsazení dochází k postupnému vytváření provazu mezi du­chem nepoučeným a hmotným tělem obsazeného člověka. Rezonují-li spolu oba duchové harmonicky, žijí oba v tomto těle po léta v symbióze, aniž by se to projevilo poškozením na těle hmotném. Projevuje se to jen v oblasti duševní – tento člověk má tak silné vedení, že pociťuje neodolatelné nutkání k určitým činnostem. To znamená, že se oddává svým vášním – například kouření, pití alkoholu, drogám, dokonce i sportu, případně zaměstnání. Poznáte to podle toho, že člověk se svým náruživostem cele věnuje, nezná oddychu, je jimi „posedlý”, aniž by to vyžadovaly objektivní okolnosti. Po určité době začne tímto přetížením chátrat i tělo hmotné.

Jiný je případ, kdy tento náruživý duch nenajde vhodnou bytost, která by s ním dokonale rezonovala, ale má jen některé z vlastností, které mu vyhovují. V tomto případě musí vlastního ducha této bytosti vypudit z těla hmotného, aby mohl tohoto člověka plně ovládnout. To se neobejde bez souboje, který se projevuje různými obtížemi těla hmotného v oblasti du­ševní i tělesné. To jsou případy různých duševních chorob (schizofrenie) i nervových (epilepsie) a podobně. Jasnovidec v těchto případech vidí du­cha člověka připoutaného šňůrou a schouleného u nohou jako koule. Trvá-li toto obsazení mnoho let a upadne-li vlastní duch do pasivity, může se stát, že se jeho provazec s tělem hmotným přetrhne a člověk umírá.

Léčíme-li tohoto pacienta a chceme-li osvobodit jeho ducha, bývá reak­ce na jeho osvobození většinou bouřlivá, dochází i ke ztrátě vědomí nebo k silné nevolnosti podobné mdlobám, protože se musí přetrhnout prova- zec, který se vytvořil mezi nepravým duchem a obsazeným tělem. Bývá to provázeno velmi nepříjemnými pocity na obou stranách a chce to odvahu i sílu u ducha nepoučeného, který konečně pochopil, že chyboval. Proto k reakci nedochází ihned, ale až po určité době (duch má pocity, jako by páchal sebevraždu).

Když není vytvořeno pouto mezi duchem nepovolaným a tělem hmot­ným, probíhá opuštění obsazeného těla hladce a bez potíží.

Je možné, aby došlo k výměně ducha vlastního za jiného?

Ne, to zákon nepřipouští a je to zbytečné, protože je-li třeba tohoto ducha, aby žil na Zemi, tak se reinkarnuje. Tato idea je bludná. Je to spíše toužebné přání temných sil a černých mágů.

Kdy dochází k obsazení satanem a duchy temných sil?

Ve dvou případech. Za prvé, když jde o bytost duchovně pokročilou a silnou, kterou by chtěli získat pro inverzní vývoj. Za druhé, když bytost dala sama svým chováním příčinu a začala toužit po síle a moci temných sil, někdy je dokonce vědomě přivolává, aby se mohla oddat svým náruži- vostem, své pomstě, nebo aby získala osobu či věc, hodnost, kterou by za normálních okolností nikdy nezískala.

V tomto případě žije opět vlastní duch se svým obsazením v symbióze, ale nevytváří se šňůra, protože je zbytečná. Zbavit se tohoto obsazení je takřka nemožné. Dochází k němu jen v těch případech, kdy vlastní duch začne toužit po lepším životě, po svobodné vůli a především po Bohu, ane­bo v tom případě, kdy šlo o nezbytnou zkoušku, důležitou pro vývoj tohoto ducha, a tento zkušený duch již patří světlým sférám.

Jak je možné, že tento duch dokáže vytvořit podmínky pro obsazení?

To je možné jen tehdy, když jde o dohodnutý karmický scénář, protože stále nechápal funkci a dopad zla. Buď zlo přeceňoval, nebo podceňoval. Tento duch je chráněn a obsazení je připouštěno jen na určitou dobu, a pak je buď ztrácí automaticky, protože je napojen na světlé sféry, nebo je přive­den k léčiteli, který ho tohoto obsazení zbaví.

To smí učinit jen velmi pokročilý léčitel, jen za naší pomoci (nikoli vlastní silou), který je námi maximálně chráněn. Jinak by získal toto obsa­zení sám, nebo by ničeho nedosáhl, nebo by byl satanem zardoušen. To se většinou stává černým mágům, kteří zpychnou a vypoví poslušnost temným silám.

Léčitelé světlých sfér jsou námi vedeni, chráněni a setkají se s tímto obsazením jen tehdy, kdy už jsou dostatečně silní a odolní vůči zlu. Pak je můžeme chránit a nechat léčit tyto nešťastníky s naší pomocí. Proto buďte klidní, nevyhledávejte tyto osoby sami. Budou k vám posílány podle vašich sil. Stejně tak budou pacienti přicházet sami, protože budou námi vedeni. Jen tak se vyvarujete chyb. Proto je nutné, abyste se vždy na pacienta při­pravili předem, a především se s námi poradili, zda je smíte léčit. Jen tak budete chránění. Bez porady s námi neslibujte léčení.

Mír s vámi!

Poselství – Helena Šeblová

Reklamy