Kategórie
Duchovné učenie Energia

Sféry a dimenzie..1 časť

ba400f268f_58731403_o2Sféra je úroveň, ve které žijí jednotlivé světy, dimenze je pak rozměr. To znamená, že můžete žít ve čtvrté sféře, ale ve světě trojrozměrném. Jsou zde tedy tři dimenze – délka, šířka a výška. Obyčejně počet dimenzí zůstává pozadu za příslušnou sférou.

Sféra je průměrná duchovní i hmotná úroveň jednotlivých světů. Vy žijete ve čtvrté sféře a máte postoupit do páté sféry. Jak to vypadá ve čtvrté sféře dobře víte. Jsou zde velké sociální, ekonomické i kulturní rozdíly. Toužíte po tom, abyste se měli lépe, ale jen někteří z vás myslí i na ostatní a touží po tom, aby se měli všichni lépe.

Počet těch, co myslí jen na sebe a počet těch altruisticky smýšlejících lidí je přibližně v rovnováze, altruismus nepatrně převyšuje. Jakmile většina lidí pociťuje touhu po lepším a spravedlivějším světě, je jejich svět zralý postoupit do vyšší sféry. K tomu musí být lidé náležitě připraveni. To znamená, že hlásají poselství lásky a míru a myslí to upřímně. Jakmile převládne touha po míru, ztichnou negativní vibrace a lidé jsou ochotni se dohodnout po dobrém. To dokážou politikové a ekonomové jen v tom případě, že vysílání kladných vibrací je ve většině. Provádějí se taková opatření, která jsou ku prospěchu všem. Tím se vytvářejí předpoklady pro evoluční postup. Dle toho, jak se zdaří obyvatelům planety uskutečňovat dobrá, progresivní opatření, mají šanci postoupit do vyšší sféry.

Takže je možné přeskočit ve vývoji některou sféru?

To ne, ale vývoj může jít tak rychle, že se jeho jednotlivé etapy zkrátí, takže se zdá, že třeba tito obyvatelé překročili dvě sféry.

Může se vývoj zvrátit a jít směrem vzad?

Ne, to zákon vývoje nedovoluje. Jen ve sférách antisvětů je to poněkud jiné.

V dokumentech bylo psáno, že postoupíme do šesté dimenze. Já mám pocit, že zde má dojít k evolučnímu skoku.

Ano, máte tu šanci. Protože hrozí zkáza vaší civilizaci a vaší planetě, jsme zde my, abychom pomohli. My jsme z vyšších sfér a dimenzí a máme tedy k dispozici pro vaši záchranu mnoho prostředků, které vy nemáte. V rámci záchrany lidstva a jeho planety, máme povolení zasvěcovat pokročilé jedince, kteří jsou dostatečně láskyplní a u nichž není nebezpečí, že by tyto vědomosti zneužili, do našich poznatků. Ty schopné smíme zasvětit a naučit je využívat těchto darů ve prospěch lidstva. Tyto dary, vy jim říkáte dary Ducha svatého, jsou např. léčitelství, vědecké vynálezy, schopnost vytvářet umělecká díla, vědění o duchovních světech, znalosti o zákonech ekologie a podobně. Vše, co může sloužit k vaší záchraně, smíme použít a naučit vás to. Bohužel, dáváte nám k tomu málo možností. Většinou se naší pomoci bráníte tak zvanými rozumovými důvody. To je nám vždy líto. Pokud se těchto darů naučí lidstvo užívat ve prospěch ostatních, můžete pokročit až do šesté dimenze páté sféry.

Můžete mi nastínit jak to vypadá v páté sféře?

Na planetě páté sféry panuje mír a klid a pořádek. Lidé pečují o přírodu, aby po ekologické stránce nedocházelo k její devastaci. Umějí využívat nové zdroje energie, které zaručují čistotu okolí a neohrožují člověka. Každý pracuje dle svých zájmů a pokud je někde nedostatek pracovních sil, je věcí jeho cti, aby nabídl své služby právě zde. Lidé jsou pokročilí, láskyplnější a vytrvalí. Ještě zde jsou nemoci, ale ne v takové míře, jak to prožíváte ve čtvrté sféře. Není zde ekonomických problémů. Každý má všeho dost, nikdo netrpí hladem. Není zde trestná činnost. Přestupky jsou spíš v oblasti duševní, kdy se člověk může dopustit různých omylů. Ne z nedostatku dobré vůle, ale spíše z nevědomosti. To se ovšem neomlouvá, ale musí být ihned napraveno, aby nedocházelo ke křivdám. Spory zde takřka neexistují, jen výjimečně.

Existují zde duševní choroby?

Ne, jen nepatrné odchylky reaktivity. Např. jedinec je přecitlivělý, nebo snadno vzplane, ale vždy své city ovládá. Může být i smutný, ale tento stav se nedá srovnat s depresemi, jak je znáte vy. Sebevražda zde neexistuje. Je-li někdo v nebezpečí života, tu se vždy člověk páté sféry a dimenze snaží ohroženého jedince zachránit, i za cenu vlastního života. Většina lidí je poučena o věcech duchovních a životě po smrti, proto se nebojí tolik svého skonu jako vy. Zážitky smrti a zrození jsou proto méně nepříjemné než ve čtvrté sféře. Svůj život nikdy neriskují zbytečně. Ctí zákon.

Kolik dimenzí zde existuje?

Ještě tři až čtyři, dle pokročilosti jednotlivých světů této sféry. Čtvrtá dimenze je čas, to znamená, že člověk páté sféry a čtvrté dimenze vidí do minulosti i budoucnosti a dle toho koriguje své jednání. To ovšem neznamená, že by se pasivně přizpůsoboval, ale naopak aktivně pracuje, aby svou budoucnost zlepšil ve prospěch veřejného blaha.

Zasvěcenci této sféry pronikají do páté a šesté dimenze, jsou-li mimořádně vyspělí, i výše. Vidí svět duchovní, čerpají vědomosti z vyšších sfér, umí ovlivnit budoucnost svým myšlením, jak to přísluší páté dimenzi. Umí tvořit nové věci a situace myšlenkou, jak to přísluší šesté dimenzi.

Pokud přijmete naše učení lásky a mírovou politikou, můžete velmi rychle postoupit do páté sféry a získat schopnosti páté až šesté dimenze. Nejprve však musíte očistit svou zničenou planetu. Je zde strašné množství skladišť nebezpečných zbraní a jedovatých radioaktivních odpadů. Musí se změnit způsob vaší výroby, abyste nepoškozovali přírodu a neohrožovali zdravý vývoj lidí a zvířat. Potom vám můžeme pomoci a budeme šťastni, když naši pomocnou ruku přijmete, abychom vás mohli naučit všemu potřebnému. Pak bude náš úkol splněn a vy budete samostatní, láskyplní lidé, kteří nebudou nikoho ohrožovat. Pak budete přijati do naší mírové mezigalaktické konfederace.

O šesté sféře a jejich dimenzích

V šesté sféře žijí bytosti pokročilejší než ve sféře páté. I jejich svět je méně hmotný, lehčí, jak vy byste to vyjádřili. Zde neexistuje bída a nemoc, tedy ani peníze. Každý je sledován dle svých schopností a zálib a dle toho je mu nabídnuto zaměstnání. Práce je zde zálibou a potěšením. Počet hodin strávených v zaměstnání je stanoven smlouvou, jak je tomu u vás. Neexistují limity přidělení potřeb jako v páté sféře, ale každý dostane tolik, kolik si přeje. To vše je plánováno dle údajů obyvatel a počítá se s určitou nadvýrobou, aby bylo zboží dostatek, kdyby někdo změnil svůj plán potřeb. Výroba v této sféře a její ekonomika nedevastuje přírodu ani životní prostředí, protože bytosti šesté sféry mají k dispozici nevyčerpatelný zdroj energie, jejíž výroba nikomu neškodí.

Lidé mají dostatek času na práci, vzdělání, kulturu i rodinný život. V této dimenzi ještě rodiče vychovávají své děti samostatně, ve smyslu božského principu lásky. Výchova je nenásilná a taktní. Rodina zaručuje bezpečné citové zázemí.

V této sféře již člověk zná sílu myšlenky a užívá ji k tvorbě nových hodnot. Otvírá se tak cesta do sedmé až osmé dimenze, pro zasvěcence až do deváté dimenze. Jsou to většinou umělci, filozofové a lékaři. Ti zde jsou také, protože možnost úrazu ještě existuje a regeneraci ovládají jen zasvěcenci. Běžné choroby jsou zvládnuty meditacemi, proto zde prakticky nemoci neexistují. Někteří lékaři zde pronikají až do deváté dimenze. Ti mohou konat zázračné operace. Resuscitace se používá jen výjimečně při úrazech, protože lidé jsou již dostatečně poučeni o duchovním životě a reinkarnaci, nepociťují tedy odchod milovaných bytostí bolestně, protože ví, že jde o duchovní postup.

V případě, že došlo k neštěstí, lépe řečeno k úrazu předčasně, např. člověk nemá splněný úkol, důležité závazky, které jsou důležité v zájmu veřejného blaha, smí se použít resuscitace a transplantace jednotlivých orgánů, dle toho, co si situace vyžaduje. Je to skutečně výjimečné, protože každý je ukázněný a není příliš karmicky vázán. Karma zde sice existuje, protože nároky na tyto vyspělé bytosti jsou již větší, ale vždy přiměřené. Jsou pokročilejší, tedy i uvědomělejší, ale ještě vše nezvládají, mají též své problémy.

Zasvěcenec, který pronikl až do deváté dimenze je jasnovidný, dokáže se telepaticky domluvit i s bytostmi z nižších sfér, ovládá levitaci a vyzáření i vymístění, hmotu i antihmotu. Z vašeho hlediska koná zázraky, protože vládne myšlenkám (svým) a dokáže se dokonale koncentrovat. Pracuje láskyplně pro veřejné blaho všech bytostí ve Vesmíru. Myslím, že tímto popisem zasvěcenců jste získali určitou představu o vyšších sférách a dimenzích, proto nebudeme již popisovat vyšší sféry a dimenze, protože ve vašich podmínkách a s vašimi možnostmi myšlení byste jevy ve vyšších sférách a dimenzích nepochopili.

O životě ve vyšších sférách, lásce a smrti

Náš život se podobá v mnohém vašemu. Máme také problémy, jenže jiného rázu, než vy, máme též své starosti, radosti a lásky. Práce a sebevzdělávání je našim životním cílem. Tedy, práce ve prospěch ostatních bytostí. U vás je ideálem co nejkratší pracovní doba, abyste se mohli věnovat sobě a svým koníčkům. U nás není pracovní doba přesně stanovena. Každý pracuje tak dlouho, jak cítí nutnost a potřebu. To znamená, že pracujete více než my? To se nedá říci, záleží na okolnostech. Máme dost času na vzdělání a odpočinek.

V nižších sférách žijeme v úzké rodinné formaci. Žena a muž, kteří se milují, složí slib, že budou o své děti zdárně pečovat a žijí spolu jako muž a žena. Každý má své soukromí, vzájemně se navštěvují. Někdy jsou spolu déle, někdy kratší dobu. Věnují se svému vzdělání, zájmům a zaměstnání, jako když byli “svobodní”. To je dle vašich měřítek, protože my zůstáváme svobodní stále. O domácnost se starají členové domácnosti, nebo lidé, kteří tuto činnost rádi dělají. Údržba domácnosti není tak náročná jako u vás, protože žijeme v ekologicky nezávadném prostředí a máme k dispozici vyspělou techniku.

Když přijdou děti, je to poněkud jiné než u vás. U nás je to radost a čest plně se dětem věnovat. Vůbec je výchovou neomezujeme, ale vedeme je k lásce. Dle úrovně jednotlivých sfér žijí děti buď s rodiči, nebo jsou ubytovány ve společných zařízeních. Tato zařízení nemají nic společného s vašimi jeslemi či školkami, jsou to zařízení, kde pracují láskyplné bytosti, velmi vážené, které se těmto dětem věnují a vychovávají je jako vlastní děti. Podle schopností má každý pěstoun na starost maximálně pět dětí. Rodiče jsou se svými dětmi denně ve styku, hrají si s nimi, berou je na procházky a vodí si je dle možností co nejčastěji domů. Pokud nejsou spolu, jsou na sebe telepaticky napojeni.

Nedochází k deprivačnímu syndromu?

Ne, to neexistuje, protože děti milujeme všichni jako sebe, navíc jsme se svými dětmi stále v kontaktu.

A co jednotlivé role osobností, vzory? S kým se tyto děti ztotožňují, vždyť tady je málo prostoru pro individualitu a soukromí?

Naopak, to vše má každý z nás dle individuální potřeby, tedy i děti. U nás již není negativita, sobectví a pohodlnost. Děti dobře rozlišují rodiče a láskyplné osoby, které o ně pečují. Navíc se rozvíjí schopnost vřelé lásky k ostatním bytostem. Zápasíme spíš s jinými vlastnostmi, které se u vás pokládají za celkem neškodné a u nás jsou nežádoucí. Např. zbrklost, malá vytrvalost, slabě rozvinuté logické myšlení, nezvládnutí emocí jako je nuda a netečnost, netaktnost a podobně. U nás již nikdo není zlý a tak zlobu ani nevysílá. Tím to máme lehčí i poněkud těžší než vy. Lehčí to máme proto, že žijeme v éteričtějším světě, kde nás nikdo nezatěžuje zlem a těžší tím, že jsou po mravní stránce na nás kladeny vyšší požadavky.

Existuje u vás nevěra?

Prakticky ne. Zde každý již nalezne svou druhou polovinu, a pokud ji nemůže najít z různých důvodů, setká se s podobně zaměřenou bytostí, která též nemá polovinu v této úrovni. Zde už každý ví, ke komu náleží. Nejsme zatíženi karmou tak těžkého typu, jak je tomu ve vašich sférách. Ano, u nás se též můžeme vázat karmicky, ale jsme poučení a tak k tomu dochází málokdy, většinou své chyby napravujeme již za svého života.

Jak dlouho žijete?

Na každé planetě je to jiné. Dle vašich měřítek od 500 let do 2000 let. Záleží na sféře, úrovni a zasvěcení.

Stýkáte se s duchovním světem?

Někdy, spíše výjimečně. I když není problém v navázání kontaktu. Čím vyšší sféra, tím snadnější kontakt a spolupráce, zaměření a úkoly se liší. Jen některé úkoly máme společné – např. záchrana jednotlivých planet před zkázou a pomoc při jejich postupu do vyšších sfér a dimenzí. Chtěla jsi ještě znát jednotlivé profese, ale to je příliš obšírné a velmi podobné jak u vás. Také je u nás mnoho profesí, které byste vůbec nechápali. Neberte to jako podceňování, ale pro vás to zatím nemá význam.

Dobře, je něco, co byste nám chtěli sdělit, z čeho si máme vzít příklad a o co jsme schopni usilovat?

Ano. Je to poselství lásky a míru. Nedovedete si představit, kolik dobra vykonáte jen tím, že vysíláte láskyplné myšlenky, že toužíte po míru, klidu a lásce, když meditujete a myslíte na Boha a posíláte mu svou lásku, současně ji posíláte všem lidem ve Vesmíru. Láskyplné myšlenky se shlukují a vrací zpět na vaši planetu a očisťují ji i vás.

Prosila jsem vás o informace o smrti ve vašich sférách, případně v našich sférách. Smíme o tom něco vědět?

Ano, to není žádné tabu. Ve vašich sférách se konec života na této planetě pociťuje jako veliké neštěstí, protože jste strašně připoutáni k hmotě – k lidem, věcem, Zemi, atd. Proto s tím máte mnoho trápení a problémů. Proto váš odchod bývá často velkým utrpením. Svádíte totiž boj se svým vlastním duchem, který ví, že nastal čas odložit hmotné tělo a postoupit dále. Tím, že jste připoutáni ke hmotě, si způsobujete velké utrpení. Umírání, které by mělo být postupným zklidněním a vplynutím do nového života, se dík tomu, že se bojíte a bráníte, stává bouřlivým a urputným zápasem. Pak ani přechod do nového života není dokonalý, často zůstáváte svázání s hmotným světem a jste připoutáni k nejnižším vrstvám astrálu a vlastně prožíváte vše zkresleně. Nevíte nic o tom, že jste mrtví, snažíte se o kontakt s lidskými bytostmi a jste nešťastni, že vás nevnímají. Zdržujete se v okolí svého těla a prožíváte jeho rozklad nebo žeh, zatímco by bylo pro vás nejlepší, kdybyste byli v příslušných sférách a toto nepociťovali.

Nejhorší je, když svým nářkem vás vaši milí přitahují zpět, místo aby vám přáli klid a mír a další duchovní postup. Když na vás postupně zapomínají, máte již větší volnost, dokonce se můžete odpoutat od svého těla, přerušit šňůru, pokud jste byli připoutáni, a začít život v astrálu v té sféře, která vám náleží. Pokud jste obtíženi vinami, které vás karmicky vážou, je probrán se Světelnou bytostí scénář vašeho budoucího života, který je stanoven s vaším souhlasem na základě rozboru vašeho předešlého života. Někdy jsou přizváni vaši rádcové a ochránci. Jindy je doporučeno, abyste pobyli určitý čas v astrálu a připravovali se na další život, abyste opět neselhali. Jste-li pokročilí, postupujete do vyšších sfér astrálu, kde se připravujete na život ve vyšších sférách hmotného světa. Když dosáhnete čtrnácté sféry, splýváte s Božstvím.

Zde již není rozdíl mezi hmotným a duchovním světem, ale i zde touží bytosti pomáhat méně šťastným bytostem, i zde existuje vývoj, možnosti jsou neomezené. Jak duchovně postupujete do vyšších sfér astrálu, prodlužují se intervaly reinkarnace. Ve všech sférách, duchovních i hmotných, usiluje váš duch o sebezdokonalování a snaží se být prospěšný, proto přijímá určité náročné úkoly, které jsou mu s důvěrou svěřovány. Jde buď o pomoc při katastrofách ve hmotném světě, nebo o duchovní podporu méně pokročilým duchům v astrálu. Tyto úkoly jsou velice pestré, náročné a krásné. Pokročilí duchové je plní s nadšením.

A nyní, jak je tomu při umírání ve vyšších sférách. Zde jsou bytosti znalé zákonů a jsou poučené, proto nikdo při odchodu bytostí nepláče, ale přeje jim duchovní postup. Bytost, která má postoupit do astrálu, a tedy i do vyšší sféry, zná přibližně okolnosti svého odchodu a těší se na postup. Proto nedochází k souboji se smrtí, protože o smrt v podstatě nejde, jde jen o přechod do jiné formy života. Takový poučený člověk usne a probudí se v novém světě, nové sféře astrálu a zde odpočívá tak dlouho, jak se mu líbí, či jak to potřebuje. Potom se inkarnuje do vyšší sféry a dimenze hmotného světa. Tento koloběh se opakuje tak dlouho, dokud nedosáhne Božských sfér. Tam již neexistuje smrt, ani zrod do vyšších světů. Zde panuje věčnost, láska, klid a mír. Ale i zde neexistuje nečinnost, i zde se vše zdokonaluje a existuje zde duchovní postup.

I tyto božské bytosti nám pomáhají, léčí nás, učí nás a vedou nás svou láskou. Výjimečně se mohou reinkarnovat do nižších sfér, zvolí-li si zde nějaký náročný úkol. Tak je tomu nyní na planetě Zemi. Je zde mnoho reinkarnovaných bytostí z vyšších sfér i mocných duchů (bytostí) z božských sfér. Ti mají vrcholnou podporu Otce a láskyplnou péči ostatních bytostí. Tyto úkoly jsou Otcem vysoce ceněny. Jsou pokládány za nejvyšší projev lásky božských bytostí k bytostem trpících v nižších sférách, zejména ve sférách, které jsou mocně zatíženy hmotou.

Proto nebuďte malověrní, věřte Otci a všem láskyplným, buďte spravedliví, pravdiví a láskyplní. Mír a láska nechť naplní vaše srdce a bude dobře na vaší krásné planetě Zemi.

Mír a láska s vámi!

Zdroj: Boží láska

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.