Harmonické vztahy

vztahyJedním z nejúžasnějších tajemství lidského života je láska k druhému člověku. Po celá staletí se lidé snaži-li popsat a pochopit hloubku její jednoduchosti. Známe intimní lásku mezi dvěma lidmi, lásku k přírodě, lásku k hmotným věcem. Milujeme svou rodinu a děti, Boha i sám život. To všechno jsou různé druhy lásky, a přitom všechny jsou určitým jemným, nepostižitelným způso-bem stejné. Nit souvislosti spojuje všechny formy lásky dohromady, takže rozdíly spočívají spíše v objektu lásky a v její kvalitě než v její podstatě. Když někdo cítí lásku k druhému člověku, může milovat i další věci na světě, protože jeho centrum lásky je otevřené. Miluje­-li člověk život, je schopen cítit lásku ke všem věcem – láska k něčemu je základem lásky ke všemu!

Současná definice lásky může být matoucí.Někdy zaměňujeme lásku a vášeň, protože nechápeme rozdíl mezi sexuálním pudem a citem. Vášeň vzrušuje osob-nost, láska povznáší ducha. Vášeň představuje moc, zatímco láska je jediná síla, jež může vášeň přemoci. Jestliže lidé zakládají vztahy jen na vášni, mohou pro­žívat tolik prudkých emocionálních výkyvů, že svou etiku a svě-domí tím vyhazují do větru. Láska je daleko méně vzrušující, ale má mnohem vyšší cenu, neboť její podstatou je klidná posilující síla, která prýští z duše a zaplňuje a zmírňuje prázdná místa v našem nitru tím, že nám dává pocit naplnění a celistvosti.

Říká se, že čas zahojí všechny rány. Nemusí to být nutně pravdou, protože někteří lidé tráví celá léta tím, že se zaobírají ranami, jež utrpěli v minulosti.

Láska je skutečný lék. Ani Ježíš, jehož láska byla tak velká, že toužila po harmonii s každým člověkem na zemi, nikdy neléčil, dokud neucítil lásku. Síla lásky je nesporně největší silou na zemi. Když hledáme smysl svého života, náš rozum bloudí ve snaze pochopit své místo ve vesmíru. Potřebujeme pouze zažít lásku, aby-chom si plně uvědomili božský záměr. Kde končí rozum a logika, tam začíná láska.

Láska živí ducha a ten zas sytí duši. Láska je rozdíl mezi notami a hudbou. Díky ní pociťujeme vděčnost k životu, jež vychází z jádra naší duše a roste do přesvěd-čení, že všechno bude v pořádku.

Protože lidé se snaží zjednodušovat své city, začali jsme věřit, že láska a nenávist jsou vzájemným opakem, dvěma stranami jedné mince. Lidé, jejichž srdce jsou naplněna láskou, však nejsou schopni nenávidět. Ti, jejichž srdce jsou naopak naplněna nenávistí, nemůžou mít o lásce ani tušení. Láska a nenávist nejsou protikla­dy – jsou tak rozdílné, že ve své čiré podstatě nemají místo v nitru toho samého člověka. Láska je princip, jenž všechno sjednocuje. Její opravdový význam není lehké popsat. Můžeme ji přirovnat ke světlu, jež plane v zrnku pravdy a přináší vřelost a božskou inspiraci všem, kteří jsou schopni vnímat jeho podstatu. Láska má moc spojit dohromady skládanku života, přičemž rozřeší hádanku naší mysli a dá smysl zdánlivě nesouvisejícím zkušenostem. Je to jediná síla, jež smiřuje člověka se sebou samým.

Pokud člověk dokáže pochopit a přijmout sám sebe, přirozeně se dostává do souladu s veškerou láskou, která na světě existuje. Může nastoupit cestu proměny v bož­sky duchovní bytost.

Studium astrologické kompatibility nám na naší cestě může pomoci, neboť horoskop je cestou k po-chopení toho, do jaké míry jsme součástí božské síly, která řídí a posunuje naše životy. Nikdo nemůže zažít lásku s druhým, pokud není v souladu sám se sebou. V okamžiku, kdy se člověk doplní o lásku k druhé­-mu, do hry vstupuje třetí faktor. Jako by se samo nebe sklonilo, aby se s oběma setkalo a naplnilo jejich zámě-ry. Složité situace se stávají jednoduchými. Překážky zázračně mizí. Ze dvou stonků, které se proplétají, aby se staly jedním, začíná vyrůstat květ hlubokého význa-mu. Uvědomíme-li si, že láska se pojevuje v umění, hudbě, poezii, tvarech, pocitech, přírodě, moudrosti a pochopení, pak je lehké pochopit, proč jsou vztahy, neboli nalezení a sdílení lásky s druhým

Karmické vztahy

Všechny vztahy představují příležitost pro osobní růst. Skýtají překážky i odměnu, propasti i vrcholy a pří-ležitosti poznat na základě osobní účasti, jaký je soulad mezi naší životní filozofiía naším skutečným životem. Když ve vztahu působí karma, pociťujeme nedostatek kontroly nad okolnostmi a událostmi a rovněž i nedosta-tek kontroly nad svými reakcemi na tyto zážitky. Člověk někdy může na své chování nahlížet jako na něco pro něj zcela netypického, zvláště tehdy, pokud naplňuje či napravuje určité vlastnosti související s jeho minulým životem, se kterým nemá vědomé spojení, a tudíž tyto vlastnosti zdánlivě nepatří k jeho současné osobnosti. Z karmického hlediska však musí tyto vlastnosti rozvi­nout, pokud se má více sladit se svým současným živo-tem. Karmický vztah je zabarvován osobností každého z dvojice, přičemž je zbavuje iluzí. Tímto způsobem jsou dosahovány nové úrovně vědomí, a jak se člověk zbavuje karmické zátěže, pociťuje lehkost a svobodu. Je zajímavé, že karmický vzor je obvykle správně pochopen až poté, co byla zvládnuta daná lekce!

Člověk může měsíce nebo roky zápasit s těžkostmi ve vztahu, aniž by si uvědomil, z čeho vlastně pramení. Teprve až se vynoří na povrch a vyřeší podstata problé-mu, zmizí karmická zátěž. Odměnou za tvrdou práci je pochopení, které přichází poté, co si uvědomíme souvis-lost mezi pozůstatkem minulého života a přítomností!

Karma se projevuje řadou podobných zkušeností, jež se opakují v průběhu mnoha let. Často navazujeme vztahy proto, že podvědomě v daném člověku vidíme něco, co nám může pomoci vyřešit určitý karmický problém. Jinými slovy, přivoláme k sobě osobu, kterou potřebujeme v daném období našeho života, kdy jsme připraveni pochopit určité věci. Staré přísloví říká: „Když je žák připraven, učitel se dostaví.“ Velmi dobře to vystihuje, proč a jak vznikají karmické vztahy.

Vzťahy, které napomáhají osobnímu rústu

Květina rozkvétá v momentě, kdy je na to připrave-na. Korunní plátky se otevírají v příhodném čase a odha-lují tajemství květu. Také zázrak zrození se odehrává až po mnoha měsících přípravy. Podobně i odhalení, která vycházejí z porozumění karmě, mají svůj čas. Obvykle nejsme připraveni k rozluštění karmických lekcí, spíše se většinou nacházíme na určitém stupni shromažďování informací. Někdy tento proces „přípravy“ trvá několik let, během nichž procházíme jedním vztahem za druhým. Tyto dočasné nebo přechodné vztahy, které napomáhají osobnímu růstu, umožňují základní porozumění, která dláždí cestu budoucím rozřešením karmických vzorů. Stejně jako embryo v lůně matky představují tyto krát­kodobé vztahy základ, který zajišťuje potřebné příčky na žebříku vývoje, po němž stoupáme ve snaze objevit lepší život.

Na rozdíl od karmických vztahů se lekce, které se v těchto případech máme naučit, neobjevují v postupném pořadí, ale představují části skládanky, jejíž výsledná podoba ještě není známa.

Často je jedna překážka vyře-šena jen proto, aby byla vzápětí nahrazena jinou. Může-me porozumět určité lekci a přitom zjistit, že celkový vztah se díky tomu vůbec nezlepšil. K takové zkušenosti dochází, když nemůžeme mít skutečný vztah k druhému člověku, protože jsme ještě neodhalili pravdu o sobě. Řešení těchto příbuzných problémů překonáváním pře-kážek nám pomáhá připravit se přijmout karmické pozná-ní, které nás čeká. Vztahy, které napomáhají osobnímu růstu, jsou prostředkem, díky němuž musíme den co den pracovat na svých emocích, představách a stanoviscích, aby byl každý centimetr půdy „osobnosti“ obdělán, dříve než na ní vyroste zahrada ducha.

Z knihy Karmické vztahy Schulman Martin 

Reklamy