Jak vzniklo zlo a proč musíme s ním neustále zápasit?

downloadVšechno zlo vzniklo z pýchy. Vzpomeňte, jak jsme si vyprávěli o minulosti, kdy na Zemi žili vaši lidé v láskyplné symbióze s původními obyvateli, jak začalo být zle v okamžiku, kdy si lidé začali myslet, že jsou pány tvorstva a přírody. Vzpomeňte si na pověst o vzpouře andělů a Titánů. To vše má jedno společného jmenovatele – pýchu. Jak mohla vzniknout? Z přílišné ctižádosti být nejlepším, být prvním. Tato snaha je dobrá, pokud nedosáhne určitého vrcholu a kvality, pak se začne lámat, měnit, obracet z původního kladu do absolutní negativity.

Na počátku byl Bůh, Bůh byl láska a moudrost. Nejprve panoval všude chaos, ale Bůh mu vtiskl svůj tvůrčí řád. Nebylo žádné negativity, vše do sebe krásně zapadalo, navazovalo na sebe. Láska opanovala vše. A kde je láska, tam je i tvůrčí myšlenka. Vznikaly vesmíry, v nich světy a na planetách život.

Bůh se dělil na mnoho duchovních principů a bytostí, které byly stejně láskyplné a pomáhaly mu v tvoření. Ale po určitém čase některé z dokonalých bytostí božských se domnívaly, že konají-li totéž co Otec, mohou se mu rovnat. A protože dovolil ve své lásce k nim, aby mohly pracovat na opravdu nádherných úkolech, začaly se některé bytosti domnívat, že jsou dokonalejší a bouřily se proti některým úkolům, které ve své nedokonalosti nechápaly. S bolestí v srdci musel Otec tyto děti soudit a oddělit od ostatních dobrých, aby znovu nevznikl chaos.

I stanovil takto: „Vy, které přepadla pýcha, můžete své viny napravit tím, že odejdete a budete bdít nad spravedlností. Budete bdít nad tím, aby si byly rovny viny a odplaty. Váš vůdce Lucifer (Světlonoš) bude osvětlovat špatné skutky zbloudilých bytostí a bude jim určovat míru utrpení, aby své špatné činy vyrovnaly. Pán karmy bude zapisovat všechny skutky zlé a všechny dobré. Bude škrtat vše, co bylo vyrovnáno, aby se každému dostalo nejvyšší spravedlnosti. Ti z vás, kteří jsou nejpyšnější, budou tak zvanými anděly temna – pokušiteli. Vy budete svádět pyšné a nedobré bytosti k nepravostem, ale současně budete jejich prubířskými kameny. Neboť ten, kdo odolá vašemu svodu, bude dokonale čistý, a proto bude odměněn duchovním postupem. Budete mít tedy i výchovnou funkci. Budete udržovat řád spravedlivé odplaty, ale lidské bytosti vás nebudou milovat, protože se vás budou obávat. Tím budete nesmírně trpět. Dejte pozor, ať zlo nezapustí kořeny ve vašich duších a neuhasíte Božskou jiskru ve vás, neboť i pro vás existuje spasení. Neb zatouží-li kdokoliv z vás padlých po mně a roznítí-li jiskru lásky v sobě, má možnost návratu ke mně a já vás očistím a přivinu na své srdce. Nyní odejděte a konejte své nové povinnosti spravedlivě ke slávě mé!“

I pocítili hrůzu odloučení od Světelné bytosti a hlavně cítili smutek v srdcích svých nad odloučení od její lásky. V tom okamžiku se vytvořily dvě říše. Říše Světla a říše temna. Lidé je později začali nazývat nebem a peklem, dobrem a zlem, ale lidská pojmenování jsou velmi nepřesná, protože to, co nazývají zlem, je pro ně velmi často dobrodiním a to, co pokládají za dobro a štěstí, je pro ně velmi často šalebnou a těžkou zkouškou, ve které mnohdy selžou.

Měli byste děkovat za zkoušky, které jsou na vás seslány, neb obstojíte-li v nich, vítězíte a duchovně postupujete. Zrajete pro Světlé sféry. Jste-li zahrnuti přílišným štěstím, nemusí to být vždy odměna za skutky dobré, ale naopak, velmi těžká zkouška. Když obstojíte i v této zkoušce a vaše srdce se nezatvrdí a zůstává láskyplné a soucitné, též postupujete.

Vidíte tedy, že dobro i zlo jsou dva póly jediné a téže věci – mají funkci výchovnou. Každému se dostává po zásluze, neexistují situace bezvýchodné. Mnohé bytosti, které neznají tyto zákonitosti, zanevřou na Otce, ztratí svou víru a zoufají si. Často si sáhnou na život. Tyto bytosti pak toho vždy velmi litují, protože vidí, že své problémy vůbec neřešily, ale naopak oddálily. Navíc se zdržely v celkovém duchovním vývoji.

A nyní k souboji dobra se zlem. Zdá se, že pokračuje stále, ale je to nezbytné k uskutečnění vývoje, který se děje na základě protikladů. Nyní žijete ve století, kterému vládne zlo, je to karma této planety, kterou způsobily negativní myšlenky a činy lidstva. Tato karma se musí vybít, proto dochází k přírodním katastrofám a válkám. To jste rozpoutali vy, lidé, svým myšlením. Neviňte z toho Otce, který je trpělivý a láskyplný. Ani Lucifera z toho neviňte, protože ten jen dohlíží, aby karma byla naplněna a spravedlnosti bylo učiněno zadostiučinění. Neboť, jak byste se očistili? Vždyť uskutečňují váš karmický scénář, který jste volili dobrovolně po poradě s našimi nejvyššími, abyste postoupili a dostali se k Otci blíže. Otec vám to nedělá úmyslně těžké, to vy se vzdalujete vedením svých myšlenek a svými činy od něho.

Ale protože jsou všude horlivci, kteří neznají míru, jsou i mezi bytostmi temnot, zejména mezi pokušiteli a soudci temných sfér. Ti, když přeženou svou snahu a plní své úkoly nepřiměřeně, musí být vrácení do svých mezí. Bytosti Světla se proti nim postaví. Otec vyšle nejprve varování, když nedojde k nápravě, dochází k souboji dobra se zlem. Nejprve je uplatňována stupnice různých napomenutí, potom nastupuje maření nepřiměřených akcí temných sil a potom svatý boj. K svatému boji nedochází tak často, jak si lidé myslí, protože většinou stačí napomenutí a prvý stupeň sankcí (maření akce). Ale říkali jsme, že toto století je výjimečné a tak dochází k častým soubojům. Bytostí temna se opět zmocnila pýcha ze zdánlivých úspěchů. Především se jich zmocnila závist, protože znají, kolik bytostí postupuje do vyšší sféry a dimense dříve, než jim původně náleželo.

Ty z bytostí temna, které plní své úkoly svědomitě a přiměřeně, mají možnost po určitém čase postoupit do Světlých sfér, ale jen málo z nich má odvahu vstoupil znovu do Světla samostatně a pokorně se očistit ve vývojovém řetězci postupných inkarnací. Většina z nich čeká, až je očistí cesta po vývojové osmičce společně s ostatními bratry a sestrami. To je však velmi zdlouhavá evoluční cesta, z které mohou kdykoliv odpadnout nepřiměřenými činy a znovu se propadnout do hlubin temných sfér.

Nyní jste nahlédli do tajemství dobra a zla a poznali, že dobro může být za určité situace zlem a zlo dobrem. Že vesmíru vládne jednota lásky a že některé utrpení pramení pouze ze zlobných, temných myšlenek. Tyto temnoty však mohou zaplašit a eliminovat jediné dobré myšlenky, které jsou láskyplné. Láska vše očisťuje. Láska je naše vesmírná jednota. Je to náš Božský princip, ke kterému všichni směřujeme. Proto buďte láskyplní, milujte vše živé i zdánlivě neživé, milujte své bratry a sestry v utrpení a mějte soucit s těmi, kteří bloudí a proste za ně. Náš Otec vás všechny miluje a touží po tom, abyste všichni spočinuli v jeho náruči.

Mír a láska s vámi.

Ježíš-Aštar

O působnosti dobra a zla

Zdroj: Boží láska

Reklamy