Vy, obyvatelé planety Země, velmi často mluvíte o mužském a ženském  principu odděleně a neuvědomujete si, že vlastně každá duchovní bytost  obsahuje oba duchovní principy, mužský i ženský. Proto při reinkarnacích  lze střídat pohlaví podle potřeby. Tato celistvá, úplná duchovní bytost, která obsahuje oba principy, je takzvaná dvojduše. Tato dvojduše se však velmi často rozděluje, tím se stává, že oba principy různě duchovně dozrávají.

880.jpg w=714Splynout mohou oba principy jen tehdy, když dosáhly stejné duchovní  úrovně. Dvojduše se rodí z Božství, vyzáří se do hraničního pásma astrálu, kde se oba principy rozdělí, inkarnují se každý zvlášť a nastává cesta za dokonalostí, za Světlem lásky. To je vývoj.V případě, kdy je dvojduše rozdělena, reinkarnuje se mužský princip jako bytost pohlaví mužského a ženský princip jako bytost pohlaví ženského. Protože podvědomě cítí svou sounáležitost, neustále se hledají a touží po splynutí. Jakmile se setkají, okamžitě se poznají a žijí spolu ve shodě a lásce pokud mají stejnou duchovní úroveň. Tam, kde hledání trvalo déle, například několik životů, může dojít k rozporům, protože jedna polovina duchovně zaostala za druhou polovinou. Tyto principy se však velmi zřídka setkávají.

Obyčejně každá polovina žije svým životem, střídá pohlaví podle toho, jak je to pro její duchovní postup nejvýhodnější. K tomu dochází v astrálu, zde volí své pohlaví, oba principy opouštějí hmotné tělo takřka současně, aby si mohly vzájemně vypomoci svou energií při volbě pohlaví. Většinou však každá polovina zůstává věrna svému principu (viz první reinkarnace). Tak se stává, že dochází k velmi složitým životním propletencům, ale vždy je to dobré pro vývoj obou duchovních bytostí, které vznikly z dvojduše. Je to vždy velmi poučné. Buď se setkává se svou druhou polovinou jako bratr – sestra, manžel – manželka, přítel – přítelkyně, nebo jako bratr – bratr, sestra – sestra, přítel – přítel, přítelkyně – přítelkyně, ale je možné že se setkají jako otec a syn, otec a dcera, matka a syn, matka a dcera. Nejjednodušší je partnerský vztah. Možnosti kombinací jsou vlastně nevyčerpatelné, uvážímeli, že se dosti často vážou karmicky. Vždy se vytváří silné láskyplné pouto. Pokud je jejich vztah láskyplný a tolerantní, poskytují si dostatečnou svobodu, pokračují tyto bytosti velmi rychle kupředu a jsou šťastny, žijí v souladu duchovním i tělesném a žádná z nich nezaostává za druhou.

Dojde-li však k přílišné fixaci nebo netoleranci, omezování svobody jednoho či druhého, dochází k nerovnoměrnému rozvoji. Ten řídící duch, který omezuje svobodu druhého ducha, zaostává. Ten, který je utiskovaný, svým utrpením roste. Tím dochází k rozporu ve vývoji a dvojduše je brzděna ve vývoji tím, že je jeden z jejího principu pozadu. Tyto dvě bytosti se rozcházejí a prožívají určité utrpení z rozdělení, opět se hledají a různě se vyvíjejí podle toho, jak pracují na svém sebezdokonalování. Jakmile dosáhnou obě bytosti, tedy oba principy, stejné úrovně, mohou se opět setkat. Když zvládnou tuto novou situaci dobře, je jejich další vývoj společný a v souladu.

Někdy se hledají déle, někdy se velmi rychle najdou. Musejí však překonat různá úskalí. Například připoutanost, žárlivost, panovačnost a podrobivost. Připoutanost je nejtěžší zkouškou.Jakmile projdou všemi vývojovými alternativami a dosáhnou stejné dokonalosti, té nejvyšší, splynou opět v dvojduši a v této podobě splývají s Božstvím, ke kterému se takto vracejí. To bylo základní a nejjednodušší schéma. Komplikace nastávají, když se jedna bytost dvojduše reinkarnuje z nejvyšších do nižších sfér za určitým úkolem; pokud dosáhla úrovně Božství, musí se rozhodnout celá dvojdušena postupu. Musí rozhodnout, zda se reinkarnuje celá dvojduše, nebo jen jeden z principů, tedy jedna bytost.

Obyčejně přijde jeden z principů do nejvyšší hmotné sféry Světla, aby mohl pomáhat své druhé polovině v nižší sféře při plnění úkolů. Jde-li o reinkarnaci do nejnižších sfér (rozmezí 0–3), zůstává obyčejně druhá polovina v Božství, aby mohla zázračně zasahovat svou pomocí při plnění úkolů své druhé poloviny.To znamená, že oba reinkarnované principy mohou dosáhnout dokonalosti i v poměru dcera – otec?Ano. Chtějí-li dosáhnout božských sfér, musejí dosáhnout dokonalosti na všech úrovních vztahů. Tedy: otec – dcera, otec – syn, matka – dcera, matka – syn, bratr – sestra, manžel – manželka, přítel – přítelkyně, přítel – přítel, přítelkyně – přítelkyně.

Tyto vztahy musejí být dokonalé, ale hlavně podle mravního kodexu. A právě zde je velké nebezpečí selhání. K incestu například dochází tam, kde se setkají mužský a ženský princip dvojduše, které v minulém životě trpěly silnou připoutaností. V tomto poměru se reinkarnují tak často, až pochopí svou chybu a žijí spolu v dokonalém souladu podle mravního kodexu. Tady vidíte, že cesta k dokonalosti je dlouhá, plná úskalí. To však není všechno. Toto je nástin cesty dvojduše k dokonalosti a Božství, ale existují také trojduše a čtyřduše. Seskupení jsou různá, podle vůle Boží, a modifikace jejich cesty též. Domníváme se, že pro pochopení této vývojové cesty duchovních bytostí vám to stačí. Ty však chceš znát, jak tomu je, když se obě poloviny nemohou za celý život setkat. Tady je situace komplikovanější. Dáme vám jen nástin, abyste pochopili snadněji.

Jsou-li obě poloviny od sebe na jedné planetě velmi vzdáleny, setkají se s polovinou velmi podobné dvojduše, která je v podobné situaci, pak vládne přiměřený soulad. Je-li však karma jiná, mají-li prožít utrpení, setkají se s velmi odlišnou bytostí, zavládne takzvaný kalamitní vztah, který je má postrčit ve vývoji.Pokud jsou již obě poloviny ve světlých sférách vyšších dimenzí, kde neexistuje negace, spojují se s polovinami co nejpodobnějšími. Například máme dvě dvojduše a obě jejich poloviny jsou ve vztahu muž – žena. Tyto dvě dvojduše jsou ve vztahu přítel – přítel. Prvnímu příteli se reinkarnuje do nižších sfér ženský princip a druhému příteli mužský princip. V těch nižších sférách jsou tyto dvě poloviny (bytosti) manželé, kteří plní svůj úkol.

Zbývající poloviny dvojduší obou přátel (je to opět mužský a žen-ský princip) se musejí reinkarnovat minimálně o jeden stupeň níže, než se nacházejí, aby mohly žít též jako manželé. Tito opět pomáhají svým polovinám v nižších sférách, vedou je duchovně, případně zajišťují ochranu i jinou pomoc.Pokud jde o reinkarnaci z božských sfér, nemusí k sestupu dojít, ale většinou zůstávají v nejvyšší hmotné sféře Světla, kde žijí a očekávají návrat své druhé poloviny. Během plnění úkolů organizují ochranné a pomocné akce pro bytosti, které se reinkarnovaly a hrozí jim buď selhání, nebo jiné nebezpečí.

Dvojduše a všechny bytosti, které dosáhly Božství, se mohou reinkarnovat na více místech. Z toho faktu vyplývá, že tyto vztahy jsou velmi komplikované, a kdybychom se je snažili vysvětlit, byli byste zmateni a zatemnili bychom vám tím i ta fakta, která jsou vám nyní jasná. Přijměte zatím to že v dimenzi, ve které žijete, jsou pro vás další fakta nepochopitelná, a tím  i nepřístupná.

Mír s vámi!

Z knihy Poselství Helena Šebelová

Reklamy