Kategórie
Energia

Kouzla a zázraky

Existují čtyři božské roviny (sféry, světy) – Acilut, Berija, Jecira a Asija.

4-svety_thumbAcilut je svět vyzařování. Ze světa Acilut se rodí tři světy, podle sestupné posloupnosti to jsou – Berija, Jecira a Asija.Berija je svět stvoření, svět zázraků a zázračného léčení.Jecira je svět utváření, utvořil se též vyzařováním. Je to rovina kouzel a magie. Někdy se mluví o psychickém těle.

Asija je svět učinění, rovina zhmotnění. Protože je člověk stvořen k podobě Boží, má v sobě tyto čtyři roviny. Obsahuje všechny čtyři světy.Na rozdíl od ostatních tvorů má svobodnou vůli, může se tedy v těchto rovinách pohybovat nahoru a dolů. To dává lidem možnost působit v kterékoli rovině a manipulovat s jejími silami. To je podstata kouzel a zázraků.

To ovšem není snadné. Pokud má lidská bytost tělo, ve kterém sídlí duše, duch a Boží atributy, je pouze toto nejnižší a nejhustší tělo uspořádáno tak, aby jím mohla manipulovat.Zmínka o tom, proč tomu tak je, se objevuje v příběhu Adama a Evy, kteří zneužili svého daru volby a byli sesláni do Asija, aby byli spoutáni hustšími fyzickými zákony, kde by nadělali méně škod, než budou zralí pro to, aby znovu vstoupili do Edenu.Víme, že lidstvo většinou jedná podle přirozeného zákona, a stejně se projevuje svobodná vůle. Omezuje-li se pouze na fyzično, může hluboce narušit ekologii planety. V tom se projevuje moc moderní vědy. Jde o určitý druh asijatické magie.

Na individuální úrovni může člověk znásilňovat své vlastní tělo a vykonávat pozoruhodné kousky. I to je svým způsobem magie. Podstatným rozdílem mezi vědou a magií je vůle, ta náleží psychice a světu v rovině Jecira. Máme-li znalosti a vůli, dokážeme se svým fyzickým tělem obdivuhodné skutky a přežít i tam, kde to zvíře nedokáže.Stejný princip platí i pro síly psychického těla Jecira. Většina lidí má však psychiku uspořádanou vágně a nevýkonně, někdy i chaoticky, protože ji v životě zneužívají a zneužívali i v životech minulých. Tento stav zabraňuje v přístupu všem manipulačním schopnostem magického světa Jecira. Stejně se děje v zázračném světě Berija. Božská říše Acilut zůstává skrytým světlem za zmatenou duší a nezkušeným duchem.

Aby lidská duše mohla provozovat magii a konat zázraky, musí v každém světě rozvinout samostatný organismus, výkonný, který vůle umí cvičit a ovládat, a teprve potom získá moc v těchto světech. Důležitá je i otázka morálky; člověk může být silný, ale to ještě neznamená, že je dobrý.Na rovině fyzické se o spravedlnost stará zákon a všeobecná prozřetelnost dává věcem rovnováhu. Například je-li národ agresivní, plodí agresivitou i své protivníky, kteří ho dřív nebo později ovládnou.Na psychické rovině jsou však věci daleko jemnější a člověk by se mohl domnívat, že je dovoleno zneužívat zákonů Jecira a unikat důsledkům, protože nejsou fyzicky viditelné. To je omyl. I zde se projeví ono „má dáti, dal“, ať už v životě, nebo po smrti.

Na rovině lidstva běží tento proces automaticky, ale ti, kteří si vypěstovali vůli a získali moc v neviditelných říších, mohou způsobit důsledky, o nichž animální lidé nemají tušení. Například jistý mág porušil morálku a děsil lidi, jeho schopnosti mu byly odebrány a pravá magie se změnila v iluzi. Zemřel jako pomatenec.Podle Talmudu i Bible nesmí žádný mág vstoupit do nebe. To znamená, že nikdo, kdo je ještě ponořen do Jecira, nemůže projít strážemi cherubínů do Berija. Taková chyba může pokročilou duši připravit o velmi důležitou fázi vývoje.Skutečná morálka začíná rozvojem jednotlivce, neboť když člověk stoupá z Jecira, získává větší moc ovlivňovat nejen své druhy, ale i jeciratický svět jako celek. Tato moc bývá buď výsledkem jednostranně upnuté vůle, nebo přirozeným ovocem duchovního vývoje.

Jde-li o tento druhý případ, bdí nad morálkou tohoto člověka Malchut Berija (moudrost) v Já (Bůh), která pročišťuje psychiku psychologickým soudem a milostí duše.Jestliže člověk touží jen po získání moci, pak není ničím jiným než čarodějem. Mág rozumí zákonům Jecira, navázal kontakt se svými vlastními psychickými archetypy, může získat přístup k formám a silám onoho světa a užívat je. Cvičení je tvrdé a vyžaduje disciplínu, neboť jestliže mág v některé důležité operaci neuspěje, může přijít o rozum.

Magie se provozuje odedávna. Objevuje se v alchymii i v astrologii a léčitelství. Stejně jako v psychiatrii. O magii existuje mnoho nezasvěcených pověr. Západní esoterika přijala některé aspekty kabaly a přizpůsobila si je. Tak se stalo, že jim zůstala jen skořápka.Pokud člověk nezná smysl, může donekonečna vykonávat některý složitý rituál bezvýsledně. Jestliže náhodou vyprovokuje některý archetyp, má slušnou šanci, že ho dočasně přemůže (nezkušení mágové). Důvodem je jeciratický zákon, že svět utváření není stabilní a ti, kdo v něm hledají sílu, budou smeteni psychickým přívalem, který sami vytvořili, pokud nejsou dobře zakotveni v Acilut nebo poslušní nebe Berija.

Židovská kabala od magie zrazuje, ale předpokládá znalost jejích principů. Je třeba znovu upozornit na nebezpečí pokušení dát se lapit v Jecira během duchovního růstu. Důležité je zasvěcení, aby si člověk byl těchto mocností vědom, ale nenechal se jimi fascinovat. Faktem je, že je teoreticky možné, aby si kabalista vypěstoval potřebné schopnosti a vystoupil ze světa Jecira a šel dále do Berija, kde může vytvářet podmínky, které se nakonec budou manifestovat v Asija.

I když je magie zakázaná, zázraky zakázané nejsou. Magie a kouzla patří  čistě do Jecira, ale zázraky už leží v oblasti Berija. Obecně řečeno, magie  se užívá k individuálním cílům, zatímco zázraků k řešení veřejné potřeby nebo k dosažení kosmického cíle.Metody, jimiž se zázraky vytvářejí, nebyly nikdy zjeveny, a to ne proto, že by to bylo tajemstvím, ale proto, že být s to vstoupit do Berija a žádat o pomoc Acilut vyžaduje bytost na vysokém stupni a velikou čistotu.Souhlas Boží je absolutně nutný, protože by zázraky mohly narušit rovnováhu vesmíru. Boží vůle je každému kabalistovi pojistkou, která odvádí od pokušení využívat magii pro osobní zveličení a moc. Základním pravidlem je, že nesmí jít o zisk. Operace může působit jen tehdy, zjevuje-li slávu Boží.Příkladem je léčení vírou. K mistrovi přijde chromý muž a ptá se ho, zda ho může vyléčit. Mistr je možná kabalistou, a možná není. Jestliže není, dostalo se mu daru být nevědomky kanálem k horním světům. Jestliže kabalistou je, slíbí pomoc a bude postupovat podle sefi rotického zákona (vyzařování).

Nejprve pozvedne svou vlastní rovinu vzhůru od fyzického kontaktu svých rukou s chromou nohou přes psychický svět Jecira, kde si představí nohu zdravou. Zde, v místě Božího jména ADONAJ, zavolá Pána (zázrak se nepřivolá správným vyslovením jména, ale prostřednictvím vědomé kabalistovy intence). To znamená, že kabalista vstoupí do světa Božích atributů a uctivě prosí ELOHIM o pomoc. Je-li to vůle Boží a souhlasí to s cílem nebe, pak se v Berija stvoří zdravá končetina, která vyplní formu,kterou již utvořil v Jecira. Ta pak přechází do pacientova Já, do asijatického stromu pacientova těla. A zde se noha, která byla vyvolána, stvořena a utvo-řena, učiní zdravou končetinou.Je zajímavé, že se často nemoc vrací, což ukazuje na to, že se pacient nedokáže udržet svou vírou ve spojení s Berija, které je důležité, aby se uchovala forma a látka, a opět se vrací ke starým psychickým a fyzickým návykům, které vedly k nemoci. Jindy to značí, že zázrak posloužil k tomu, aby nemocný viděl, čeho lze dosáhnout pomocí ducha, a rozhodl se na sobě pracovat.

Cíli bylo poslouženo a vesmír se vrací do své původní rovnováhy. To odpovídá zákonu, podle něhož je sice na počátku dána milost, aby ukázala vyšší světy, ale jedině to, co člověk získá vlastní zásluhou, si podrží navždy. Jde o práci na svém zdokonalování. Zásluha je evolučním impulzem vzhůru a vztahuje se přímo k rovině kabalistovy bytosti na deseti příčlích Jákobova žebříku. Nejvyšší forma praktické kabaly je ta, která slouží kosmickému cíli přivést celý vesmír k plnému uvědomění sebe sama. To se nazývá dílem stvoření a je to také důvodem, proč se lidstvo zrodilo ve velikém exilu těla.

Zde na Zemi pracujeme nejen na vlastní spáse, ale usilujeme o opětné splynutí v jednotě se světem.

Z knihy Poselství 2 Helena Šebelová

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.