imagesEmoční vibrační pole, často označované jako astrální, je nositelem našich pocitů, emocí a charakterových vlastností. Zaujímá přibližně stejný prostor jako fyzické tělo. U málo vy­vinutého člověka jsou jeho obrysy sotva znatelné, emoční vib­rační pole se jeví jako obláčky substance, které se chaoticky a neuspořádaně pohybují všemi směry. Čím více rozvíjí člo­věk výraz svých citů, sklonů a charakterových vlastností, tím je jeho emoční vibrační pole jasnější a čistší. Jasnovidec roze­znává jasně vykrojené obrysy, které se přizpůsobují dokonale fyzickému tělu.

Aura emočního těla je oválná a může vyzařovat až něko­lik metrů kolem člověka. Vyzařuje hlavně prostřednictvím ča­ker, v menší míře také póry. Emoční aura je v ustavičném po­hybu. Vedle základních a poměrně stálých charakterových tren­dů, které se promítají jako konstantní hlavní barvy v auře, zrcadlí se v auře také každý momentální pocit, každý vzruch emoční oblasti. Je to nepopsatelná hra stále se měnících mihotavých odstínů barev. Emoce, jako např. strach, hněv, stísněnost nebo obava, zapříčiní v auře vznik tmavých mrakovitých útvarů. Čím více otevře člověk své vědomí lásce, oddanosti a přátelství, tím jasněji a čistěji vyzařují barvy jeho emoční aury.

Žádné jiné vibrační pole neurčuje u průměrného člověka jeho pohled na svět a skutečnost tak silně, jako vibrační pole emoční. V něm jsou uloženy mezi jiným všechny naše neosvobozené emoce, vědomé i nevědomé strachy a agrese, pocity osamění, odmítání, chybějící sebedůvěra atd.

Vysílají prostřed­nictvím emoční aury své vibrace a představují nevědomé po­selství, které předáváme vnějšímu světu. Zde se pak uskuteč­ňuje princip vzájemného přitahování. Frekvence energií, které vysíláme, přitahují stejné frekvence ze svého okolí a spojují se s nimi. To znamená, že dochází ke styku právě s těmi lidmi a okolnostmi, které zrcadlí to, co my vědomě odmítáme nebo chceme odmítnout, popř. čeho se obáváme. Tímto způsobem nám slouží okolní svět jako zrcadlo pro všechny ty prvky na­šeho vědomí, které jsme úmyslně potlačili do oblasti nevědo­mí. Skutečně, námi potlačené pocity se pokoušejí udržet se v emočním vibračním poli při životě a pokud možno i narůs­tat. Tak nás stále znovu a znovu uvádějí do situací, které vzbu­zují opakování původních emočních vibrací, protože jejich frek­vencemi opět ožívají.

Frekvence strachu v člověku ho vtahuje do situací, ve kterých je tento jeho strach znovu potvrzován. Jestliže v sobě má agresivitu, bude se stále znovu setkávat s lidmi, kteří žijí na vlnách vzteku a agresivity. Nemáme-li zvládnutou svoji agre­sivitu a dáme si např. předsevzetí, že v určitých situacích ne­budeme nadávat, může se stát, že někdo v našem okolí začne neočekávaně nadávat a my budeme nadávat s ním.

Vědomé myšlení a myšlenkové zaměření mentálního vi­bračního pole má vliv na emoční vibrační pole, které se řídí svými vlastními zákonitostmi. Mentální vibrační pole může ovládat vnější chování, ale nedokáže zrušit nevědomé emoční struktury. Tak může např. nějaký člověk vědomě toužit po lásce nebo úspěchu a nevědomě vyzařovat právě frekvence energií nelás­ky nebo naprostého nedostatku důvěry, které mu zabrání, aby svého vědomého cíle dosáhl.

Emoční struktury přetrvávají, pokud nejsou rozpuštěny, do následujících inkarnaci, protože emoční vibrační pole pře­trvává fyzickou smrt a při nové inkarnaci se spojuje s novým fyzickým tělem. Neuvolněné zážitky, které zůstávají v emočním těle, určují dalekosáhlé okolnosti nového života.

Jestliže jsme skutečně pochopili tyto souvislosti, musíme se nutně přestat vidět v roli „oběti” a přestat svalovat vinu za naše slabosti a trápení stále na ostatní lidi nebo na různé okol­nosti. To znamená už velké osvobození, neboť pak už víme, že náš osud máme převážně ve svých rukou a můžeme začít měnit náš život tím, že začneme měnit sebe.

Převažující část „pocitového uzlu” v emočním vibračním poli je v oblasti čakry solar-plexu. Tato čakra nám zprostřed­kovává přímý přístup k našim emočním strukturám. Jestliže je však chceme vnímat a poznávat vědomým rozumem, musíme proniknout obsahy čakry solar-plexu nejvyšší formou výrazu mentálního vibračního pole – intuitivním zřením čakry čela. Avšak ani to neznamená ještě skutečné osvobození. Osvobo­zení emočních struktur může nastat pouze pomocí duchovní­ho vibračního pole, které je vyjádřením moudrosti, lásky a blaženosti našeho vyššího já, a které nám zároveň umožňuje poznat svým celistvým, univerzálním pohledem také vnitřní souvislosti jevů. Tohoto spojení dosáhneme přes čakru srdce a čakru temene hlavy.

Vyšší já nesoudí a nerozděluje zážitky na „dobré” a „zlé”. Ukazuje nám, že zažíváme určité věci jen proto, abychom porozuměli, které pocity a která jednání mají za následek odtržení od božské prapodstaty a způsobují tak utrpení, a také abychom se naučili znát kosmické zákonitosti přirozeného vyrovnávání.

V životních situacích, ve kterých se dnes často cítíme jako „oběti”, jsme byli v minulých inkarnacích často jako „původci”. V terapii čaker hraje velkou roli vnitřní postoj, se kterým přijímáme všechny zážitky a obsahy emočního vibračního pole a všechny spontánně se zjevující obrazy a emoce. Neměli by­chom cokoliv odmítat nebo odsuzovat, neboť jen tak se může naše vyšší já ujmout vedení a nechat do naší podstaty proudit duchovní energie našich nejvyšších vibračních polí.

Když se spojí vibrace našeho duchovního a emočního pole, začne naše emoční vibrační pole kmitat rychleji a odvrhuje všechny nastřádané negativní zážitky, reprezentované nižšími frekvencemi. Tím mizí i emoce vázané na tyto zážitky a je nám tak umožněno odpustit sami sobě i druhým. S postupným uvolňováním těchto zakořeněných emoč­ních struktur začíná emoční vibrační pole vyzařovat hluboké pocity lásky a bezpříčinné radosti. Emoční aura pak září nejčistšími a nejintenzivnějšími barvami, a poselství, které vysílá do okolí, přitahuje štěstí a lásku. Jedna z nejzázračnějších schop­ností přitahovat všechno, co si přejeme, je přirozený následek dokonale integrovaného emočního vibračního pole, které kmitá na nejvyšších možných frekvencích.

Z knihy Základní kniha o čakrách

Súvisiace články: 

Liečenie na emocionálnej úrovni…energia srdca

Čo nám vraví telo…Emocionálna anatómia a diagnostika

Emócie…

Reklamy