Éterické, mentálne a duchovné vibrační pole

auraÉterické vibrační pole má přibližně stejný rozsah a tvar jako fyzické tělo. Existuje pro ně proto také označení „éterický dvojník” nebo „vnitřní fyzické tělo”. Je nositelem tvůrčích sil pro fyzické tělo, ale i vitální, tvořivé životní síly a vší fyzické citlivosti.

Éterické vibrační pole se vytváří při každé inkarnaci zno­vu a zaniká během tří až pěti dnů po smrti fyzického těla. (As­trální, mentální a duchovní pole trvají dále po smrti a spojují se při každé další inkarnaci s nově stvořenými fyzickými těly.)

Éterické pole získává skrze čakru solar-plexu životní ener­gii ze Slunce a prostřednictvím základní čakry životní energii ze Země. Zásobuje se těmito energiemi a dodává je čakrami a kanály nádí neutuchajícím životním prouděním fyzickému tělu. Obě tyto energie se starají o životní rovnováhu v tělesných buňkách. Jakmile je hlad organismu po energii nasycen, vyza­řuje přebytečná energie z éterického pole skrze čakry a póry ven. Vystupuje v rovných, až 5 cm dlouhých paprscích z pórů, a tvoří éterickou auru, která je obyčejně jasnovidci vnímána jako nejviditelnější část celkové aury člověka. Její paprsky obklopují fyzické tělo jako ochranný plášť. Zabraňují nemo­cem a škodlivým látkám, aby pronikaly do těla, a současně vyzařují neustále proud životní energie do okolí.

Tato přirozená ochrana znamená, že člověk v podstatě nemůže onemocnět z vnějších příčin. Příčina onemocnění je vždy v něm samém. Negativní myšlenky a emoce, stejně jako způsob života, který je v rozporu s přirozenými potřebami těla, (přetížení, nezdravá výživa, alkohol, nikotin, drogy) mohou éterickou životní energii narušit, čímž ztrácí vyzařování na síle a intenzitě. Tímto způsobem vznikají slabá místa v auře. Zmiňo­vané paprsky energie se zjevují ohnuté nebo se neuspořádaně kříží. Jasnovidec poznává „díry” nebo „trhliny” v auře, který­mi mohou pronikat do těla negativní vibrace. Navíc může tě­mito „dírami” v éterickém poli unikat životní energie.

Na základě úzké souvislosti mezi stavem fyzického těla a vyzařováním éterického pole se často také mluví o „zdravot­ní auře”. Dříve, než se nemoci projeví ve fyzickém těle, proje­ví se v éterické auře. Mohou být proto už tady poznány a léče­ny. Tak zvané Kirlianovy fotografie poprvé zobrazily toto zá­ření energie, vlastní každému živému organismu. *) Na zákla­dě tohoto vynálezu byly od té doby stanoveny velmi přesné diagnózy a poznány nemoci už ve své latentní fázi.

Éterické vibrační pole a s ním i fyzické tělo reagují ob­zvlášť silně na myšlenkové impulsy, které vycházejí z mentál­ního pole. Tím je možno odůvodnit úspěšný vliv pozitivního myšlení na zdraví. Cíleně pozitivními sugescemi můžeme podporovat zdraví našeho těla.

Další důležitou funkcí éterického poleje sloužit jako pro­středník mezi vyššími vibračními poli a fyzickým tělem. Přenáší informace, které získáváme našimi tělesnými smysly, do emoč­ního a mentálního pole, a předává zároveň energii a informace z vyšších vibračních polí do fyzického těla. Je-li éterické pole oslabeno, neprobíhá tento tok energií a informací a člověk pak působí dojmem emočně a mentálně nezúčastněné bytosti.

K harmonizaci a posílení éterického vyzařují energii, která se velmi podobá éterické těla jsou vhodné růz­né formy terapie, které jsou popsány v závěru této knihy.

V této souvislosti je zajímavé, že rostliny, zejména kvě­tiny a stromy, vyzařují energii, která se velmi podobá éterické auře člověka. Takové vyzařování můžeš použít, aby sis opatřil pro svou vlastní auru dostatek nové energie. Tuto energii ob­sahují také éterické oleje, jejichž použití vysvětlíme v přísluš­né kapitole. S energiemi rostlin se můžeš spojit přímo. Sedni si zády opřený o nějaký tobě sympatický strom, nebo ho obe­jmi tak, že se k němu přitiskneš. Pak jednoduše jen připusť, aby veškerá jeho harmonizující síla a energie na tebe působila. Nebo si lehni doprostřed vonící rozkvetlé louky a nech se vib­racemi všech květin kolem sebe obklopit a pronikat. Také pokojové rostliny, se kterými žiješ, ti předávají rády něco ze své harmonizující a oživující energie. Rostliny reagují na tvoji lásku a vděčnost za tuto jejich službu silnějším vyzařováním energie, neboť patří k jejich úkolu člověku takto pomáhat.

Mentálne vibračné telo

Schránka 01Naše myšlenky, ideje, racionální i intuitivní poznání – to vše nosí naše mentální vibrační pole. Jeho frekvence je vyšší než frekvence éterického nebo emočního pole a jeho struktura je řidší. Mentální vibrační pole je vejčitého tvaru a ve stadiu vyššího rozvoje člověka se může rozpínat, až zabírá prostor stejně velký jako emoční vibrační pole s emoční aurou dohro­mady. Vyzařování aury mentálního vibračního pole dosahuje však ještě o několik metrů dál.

U duchovně velmi málo vyvinutých jedinců se mentální vibrační pole podobá mléčné bílé substanci. Několik málo ne­vyjasněných a matných barev tvoří jeho poměrně neprostup­nou strukturu. Čím živější jsou myšlenky, čím hlubší je du­chovní poznání, tím jasněji a intenzivněji září barvy jeho men­tálního proudění.

Rozsah vibrací mentálního (stejně jako emočního) těla zahrnuje vyšší i nižší frekvence. Nižší frekvence reprezentují lineární racionalistické myšlení, kterým hledá většina lidí ces­tu k pravdě. Tento druh činnosti rozumu spočívá na vnímání pouze ve fyzické, předmětné rovině. Z fyzického těla a jeho smyslů jsou shromažďovány informace, přenášené éterickým vibračním polem do emočního pole, které tyto informace přemění na pocity a pošle dál do mentálního pole, které na ně zareaguje slovy tvořenými myšlenkami.

Vlivem emočního vibračního pole a jeho neuvolněných emočních struktur jsou informace často zkreslovány a myšle­ní zabarveno. Vyvstávají stále se opakující myšlenková sché­mata, podle kterých soudíme události kolem nás. To zname­ná, že racionalistický rozum nedokáže být nestranný, objek­tivní, přestože se to o něm předpokládá.

Myšlenky, které tímto způsobem vznikají v mentál­ním vibračním poli, se točí pravidelně kolem osobních libostí a kolem důležitostí pozemsky-světských záležitostí. Racionální řešení problémů se tím stává hlavní funkcí mentálního těla. To však znamená zkreslení jeho původního poslání a omezení jeho schopností.

Původní funkce mentálního vibračního pole je přijí­mat a rozumem integrovat univerzální pravdy, kterými je zá­sobováno z duchovního těla, a aplikovat je na konkrétní situa­ce tak, aby jejich řešení odpovídalo univerzálním zákonitos­tem. Poznání, které k nám přichází z duchovní roviny našeho bytí, se projevuje jako intuice nebo náhlá vnuknutí, často také jako obrazy nebo zvuky, které pak bývají transformovány do vyslovených myšlenek. Zprostředkovávají nám vhled do pra­vé přirozenosti věcí, jsou svou strukturou holografické na roz­díl od lineárního chápání, vycházejícího z racionálního rozumu.

Přístup k vyšším vibracím mentálního poleje ve spojení čelní čakry s čakrou temene hlavy. Je-li mentální vibrační pole dokonale rozvinuto, stává se zrcadlem duchovního vibračního pole a umožňuje člověku v životě realizovat moudrost a po­znání vyššího já.

Duchovné vibračné pole

5868b47cff_71996764_o2Duchovní vibrační pole, často označované také jako kau­zální, má ze všech vibračních polí nejvyšší frekvenci vibrací. U lidí, kteří jsou v duchovní rovině ještě velmi nevědomí, se rozpíná spolu s aurou asi metr kolem fyzického těla. Duchovní vibrační pole a aura dokonale probuzeného člověka mohou vy­zařovat i několik kilometru, přičemž se původní vejčitá forma aury změní v pravidelný kruh.

Jestli jsi někdy měl příležitost být v přítomnosti nějakého osvíceného mistra, tak sis možná všiml, jak se náhle změnila atmosféra, když ses od něj vzdálil několik kilometrů. Zážitky světla, naplnění a lásky, které tě v blízkosti mistra obklopovaly, ztratily svoji intenzitu, jakmile jsi vystoupil z dosahu jeho aury.

Duchovní vibrační pole a jeho aura září v nejněžnějších barvách, které však mají nepopsatelnou zářivou sílu. Z duchovní roviny bytí proudí ustavičně nejvyšší a nejzářivější energie do duchovního vibračního pole. Tím, že tato energie je částečně proměňována ve vibrace nižší frekvence, zaplavuje také men­tální, emoční a éterické vibrační pole. Zvyšuje tak frekvence těchto polí, takže ta mohou ve svém rámci působnosti dosáh­nout svého nejvyššího vyjádření. Závisí na rozvoji a otevře­nosti našich čaker, do jaké míry tuto energii můžeme vědomě přijímat, vnímat a využít.

Duchovním vibračním polem získáváme vnitřní jednotu s ostatním bytím. Spojuje nás s čistým, božským bytím, vše­obecným prazákladem, ze kterého vyvstává stálým rozením všechno existující. Z této roviny máme vnitřní přístup ke vše­mu stvořenému.

Duchovní vibrační pole je ta božská část v nás, která je nesmrtelná a přetrvává celou cestu evoluce, zatímco ostatní vibrační pole znovu a znovu zanikají, jak se člověk vyvíjí ve stupních vědomí, vyžadujících bytí na fyzické, astrální a men­tální úrovni.

Pouze díky duchovnímu vibračnímu poli je možné po­znat zdroj a cíl našeho bytí a rozumět vlastnímu smyslu naše­ho života. Jestliže se otevřeme jeho vibracím, získá náš život úplně novou kvalitu. Budeme unášeni při všem našem jednání naším vyšším já a náš život bude výrazem moudrosti, síly a všeobjímající lásky – přirozených vlastností našeho nejvyššího já.

Z knihy Základní kniha o čakrách

Čo nesieme v emočnom vibračnom poli…

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s