Kategórie
Reiky

Moc čakier…

cakry-4Chtěl bych, aby bylo zcela jasné, že otevreni center neznamená realizaci Boha. Otevření čaker nemusí nezbymě předcházet realizaci Boha. Ne, vůbec ne Realizace Boha nemá nic společného s otevřením center. Nehledě na to, kolik center má jedince otevřených, dokonce i když si otevře všech sedm, neznamená to, že je na pokraji realizace nebo že je realizovaný. Z nejvyššího duchovního hlediska je otvíraní čaker jako hra, kterou si hraje matka se svými dětmi na hřišti. Děti mají rády hry a matka jim ukazuje své schopnosti. Není to její pýcha, její ješitnost Ne… Matka pouze vi, že to děti pobaví. Múže dětem udělat trochu radosti, dát trochu potěšení, a tak s nimi hraje tyto hry. Hlavními hráči jsou Pán Šiva z ůrovně sahasráry a jeho partnerka Šivaní z úrovně múladháry, kde kundalini tvrdě spí. Když si ve vnitřním světe hrají hry se svými dětmi, okultní síly zatínají pracoval.

Múladhára, kořenová čakra

Dosáhne-li někdo mistrovství nad centrem múladhára, může se stát neviditelným, kdykoli se mu zlíbí. Může překonat všechny nemoci. Může se dozvědět cokoli chce a objevit cokoli chce. Pokud touží získat Boží Soucit, Boží Světlo, Boží lásku, je schopen to dokázat. Ale jestliže používá tuto sílu, aby se dozvěděl, co se děje v myslích druhých, nebo co se děje v jejich vnějším životě, nebo pokud ji někdo používá, aby se ze zvědavosti dozvěděl, jestli začne třetí světová válka, pak tuto sílu zneužívá.

Když člověk, který ovládá múladhám čakru vidí, že někdo má určitou nemoc, musí vědět, zda si ten člověk tuto nemoc zasluhuje, nebo zda je to výsledek nepřátelských sil. Pokud udělal něco špatného, pak si přirozeně zaslouži podle zákona Karmy odplatu. Ale nepocházíIi nemoc ze zákona Karmy, ale spíše z útoku nějakých nepřátelských sil, a pokud je Boží Vůlí, aby jeho nemoc byla vyléčena, duchovní člověk, který má tuto schopnost, by ji měl přirozeně vyléčit. Ale děláIi to z vlastní libovůle, nebo jedná  nebožsky a pouze se předvádí, tehdy porušuje kosmický Zákon. Sice tu osobu vyléčí, ale jeho léčba se nakonec obrátí jak proti léčiteli, tak proti nemocnému samému. Prospěje to pouze jejich nevědomosti a sebedestrukci. Proto musí léčitel vědět, zda je Boží Vůlí, aby ten člověk byl vyléčen. Pouze  tehdy múže léčit, v opačném případě má zůstat tichý a nedělal nic  Možná se ptáte, jak může nechal sebe nebo někoho jiného trpět a přesto nic nedělac? Pokud má velmi velké srdce, nechť jde hluboko dovnitř a pohlédne, kdo je ten,  který ve skutečnosti trpí uvnitř a skrze toho člověka. Uvidí, že je to Bůh, který úmyslně prožívá zvláštní zážitek uvnitř a skrze něj.

Svádhišthána, čakra slezliny

Když jedince ovládá svádhišthánu, ovládá sílu lásky. Miluje každého a je milován každým; muži, ženami i zvířaty. Je to právě zde, kde lidé velmi často scházejí z cesty Světla a Pravdy. Božská láska je rozpěti a rozpětí je osvkení. Láska může být vyjádřena jako rozpětí našho božského uvědomění, nebo se múže projevit jako požitek. Když se centrum svádhišthána otevře, nižší vitálno, sexuální síly se pokusí snížit vědomí hledajícího. Ale pokud může v té chvíli snést shora z anáhaty, ze srdečního centra dostatečnou čistotu, pak se tyto nečistoty přemění na čistotu. A čistota se postupné přemění na neustále naplňující a navěky trvající Božkost. Nedokáželi ale snést dolů Božskost dolú pak může nastat zkáza, zkáza života hledajíciho. Nižší vitálno jedná nenejvýš  prudce a mocne a někdy se stane horším než nižší vitálno obyčejných lidských bytostí. Běžný člověk si neužívá vitálního života stejným způsobem, jako nekteří hledající poté, co si Otevřeli svou svádhišthánu.

Manipura, pupečni čakra

OvládáIi někdo toto centrum, překonal bolest a utrpení. Nehledě na to, co se v jeho životě stane, nebude se cítit smutné a bídné. Ale toto centrum může vytvářel problémy stejně tak, jako svádhišthána čakra. Toto centrum je nebezpečné. Pokud člověk zneužije sílu z čakry manipura, může způsobit utrpení druhým, a pak na sebe přivolat kletbu  světa. Toto centrum, stejně jako ádžňa čakra, může jedinci ukázat, jak procházet vitálním světem a vstupoval do jemného světa a vyšších rovin. Ukazuje mu, jak po smrti přechází z jedné úrovně vědomí do druhé. Toto centrum také dává schopnost transmutace. Jedinec může zvětšit předmět nebo ho zmenšiit do nepatrných rozmětů. Zároveň má toto centrum léčivou sílu. Jak jsem již zmínil předtím, jestliže někdo umí využíval tuto sílu v souladu s Boží Vůlí, pak se stane opravdovým požehnáním. Jinak zosobňuje prokletí.

Anáhata, srdeční centrum

Zde se nachází neuvěřitelná síla. Hledající, který ovládá anáhatu, má volný přístup do obou světll, jak viditelného, jak neviditelného. Čas se mu podřizuje, prostor se mu pzuje. PoužíváIi toto  centrum, muže ve svém jemném těle cestovat v několika vteřinách do kterékoliv části světa. Ale pokud to udělá, vystavuje se velkému riziku. Předpokládejme, že chce okullné a duchovné cestovat do Evropy, aby viděl, co se tam deje. Jestliže k tomu nedostane potřebné svolení od ostatních center, nebo ostatní centra nespolupracují, tehdy tato centra nemusí duši dovolit, aby se vrátila zpátky. Znám řadu případu z Indie, kdy jogíni opustili svá těla skrze srdeční centra, aniž by požádali o pomoc nebo svolení, a dokonce aniž by ostatní centra. infonnovali. Cítili, že ostatní centra nemají ty samé schopnosti jako srdeční centrum, a proto použili srdeční  centrum. Tehdy ostatní centra začala žárlit. Žárlivost existuje všude, ve vnějším světě  i ve vnitřním světě. Dokonce kosmičtí Bohové žárlí.

A tak, protože ostatní centra začala žárlit, nedovolili duši vrátit se zpěl. Proto pokud někdo používá tuto silu, musí nejdříve požádat o svolení Vnitřního Konnidelníka. Jestliže Vnitřní Kormidelník svolí, tehdy ostatní centra nemohou udělat nic špatného, protože Vnitřní Kormidelník má nekonečné více sily než ony. V centru anáhata mužeme zažít nejhlubší blaženost: jednoty. Mužete prožívat čistou radost. Kdokoliv se podívá na květinu, muže cítit čistou radost, ale intenzitu radosti, kterou květina ztělesňuje, no všichni to zažít nemužeme. Otevřeteli se vaše srdeční centrum a podíváte se na květinu, veškerá krása, kterou má, se stává vaší. Pokud se hledajíci podívá na širý oceán, určitě ucítí uvnitř svého srdce rozlehlý oceán. Podíváli se na širou oblohu a vstoupí do ní, stane se oblohou. Cokoliv rozlehlého, čisstého, božského, jemného, co vidí, může okamžitě cítit jako své vlastní a stát se tou věcí. Neexistuje žádná propast mezi tím, co vidí a tím, čím je. Prostě se ve svém vědomí stave tím, co vidí.

Není to představivost. Zdaleka ne. Jeho srdce je božské srdce a ztělesňuie univerzální Vědomí. Duchovní srdce není srdcem, které se nachází v našem lidském těle. Duchovní srdce je větší než největši. Je větší než samo univerzální Vědomí. Vždy žikáme, že nemůže existovat nic nad univerzálním Vědomím, ale to je chybný názor. Srdce, duchovní srdce, hostí univerzální Vědomí. Toto centrum je velmi bezpečné, když se používá ke sjednocení s rozlehlostí a krásou přírody.

Višuddha, hrdelní čakra

Ten, kdo ovládá višuddhu, má schopnost nabídnout  světu božské zprávy. Univerzální podstata mu odkrývá svá věky skrytá tajemství. Zde se příroda klaní hledajícímu. Může Zústat navždy mladý. Vnější svět se mu podřizuje. Vnitřní svět ho objímá. Dostáváme poselství z různých úrovní vědomí, ale když dostaneme poselství z centra višuddha, je to poselství jemné a věčné. Otevřeli se toto centrum, můžete obdržet přímé poselství od Nejvyššího a stáváte se ústy Nejvyššího. Můžete se stát básníky, zpěváky nebo umělci. Všechny formy umění se vyjadřují skrze loto centrum. Toto centrum je otevřené u mnoha lidi a pracuje v souladu s mírou svého otevření, podle stupně vývoje jedince. Je v něm velmi málo rizika. Je to jemné centrum, nezasahuje do druhých center a ostalní centra ho nechávají v klidu.

Ádžňa, čelní čakra

Ten, kdo ovládá ádžňu čakru, ničí svou temnou minulost  nanejvýš naplňujícím způsobem urychluje zlatou budoucnost a projevuje přítomnost. Jeho psychické a okultní síly vzdorují všem omezením, jsou nekonečné. Ádžňa čakra, která je umístěna nad obočím a kousek nad ním, je tím nejmocnejším centrem. První věc, kterou jedinec udělá je, že když si otevře  třetí oko, otevřeIi si ho správné, zničí svou neosvícenou, neaspirující a nebožskou minulost. Nyní něco vidíme a zažíváme. V okamžiku otevření tohoto centra probíhá společně vidění a stávání se. Vidění samo je stáváním se a stávání se je viděním. Z tohoto důvodu aspirant, který má otevtené třetí oko, chce zničit své vzpomínky. Předpokládejme, že se v tějto  inkarnaci někdo stane jogínem.

Když se podívá zpátky do svých minulých živoru, vidí, že byl zlodějem nebo něčím hodím. Protože již nechce zaživat znovu stejné zkušenosti, pokusí se tuto  část své minulosti zničit. Nyní má na to silu. Když jedinec realizuje Boha, minulost se automaticky vymaže. Jak jsem již řekl, když si někdo Otevře Tretí Oko nebo realizuje Boha, jeho temná, nečistá nebo nebožská minulost, která ještě nebyla karnicky odčisěna, se naráz osvítí a vynuluje. Ve chvíli realizace Boha nastane osvícení.

Je to jako vyjít z tmavého pokoje do osvětlené místnosti. Kde byla předým samá temnota, nastává světlo. Realizace Boha je okamžité osvíceni. S ádžňa čakrou se ruší minulost a budoucnost je možné přenést do bezprostřednosti dneška. Pokud se někdo dozvi, že za deset Iet  něco udělá, dosáhne něčeho nebo do něčeho vroste, tehdy toho za použiti třetiho oka může dosáhnout již dnes. Nemusí čekat deset, patnáct, dvacet let. Někdy však může být nebezpezpčné, když se budoucí výsledky vynesou na světlo dříve. V určitých pnípadech se již mnohokrát stalo, že budoucnost byla velmi jasná, velmi ozařující. Ale když se budoucnost snesla přímo do okamžiku dneška, obrovitost výsledku hledajícího zmátla a vyděsila.

Hledající je jako slůně. Jeho síla roste a za deset let bude  velmi silný. Ale přijdeli ta síla v současnosti, nemusí být u hledajíciho ještě vyvinula vnitřní vnímavost. Sila přichází, ale nemůže být přivedena pod kontrolu nebo nemůže být udržena v bezpečné nádobě. V takové chvílii se síla sama chová jako nepřítel a ničí člověka, který ji vyvolal. Je tedy nebezpečné, přeneseteJi budoucnost do přítomnosti.

Nechť přítomnost roste a hraje svou roli. Minulost svou roli již sehrála, nyní chce hrát přítomnost. Pouze když Bůh chce, aby v některých připadech dělal hledajíci velmi rychlý pokrok, místo aby šel systematicky, je možné běžet extrémně rychle. Je to jako když student chodí do školy. Někdy student nemusí vychodit všechny třídy materské šoly, základní .školy a střední škoJy. Občas nějaké třídy přeskočí.

V duchovním životě je to stejné, jestliže je to Boží Vúle, může byt! budoucnost přenesena do plíwmnosti a tehdy neexistuje žádné nebezpečí. Se třetím okem můžeme dosáhnout mnohého. Třeti oko vlastní to, čím Nejvyšší Bůh je. Avšak jeIi tato konečná Síla třetím okem zneužita, nastává zkáza. Pokud však  třetí oko používá konečnou, transcendentální sílu správně a božsky, tehdy bude velkým požehnáním,nejvěším požehnáním, jaké si lidstvo dovede představil.

Sahasrára, korunní čakra

Sahasrára je tichou čakrou, která do ničeho nezasahuje.Je jako nejstarší člen rodiny, nikoho neobtěžuje a nechce být nikým obtěžován. Když se toto centrum otevře natrvalo, zažívá člověk nekonečnou Blaženost a stává se neodděli­teně  jedním se vždy přesahujícím Za. Uvědomuje si, že je nezrozený a nesmnelný. Dotýká se Nekonečna, Věčnosti a Nesmrtelnosti , které přestaly být pouhými pojmy, ale staly se skutečností. V tomto okamžiku vidí sám sebe jako Věč­nost a vrůstá do Věčnosti, v příštím okamžiku si uvědomuje sám sebe jako Nekonečnost a vrůstá do Nekonečnosti, o několik chvil později se poznává jako Nesmrtelnost a ve svém vědomí vrůstá do Nesmrtelnosti. A někdy se stává, že Nekonečnost, Věčnost  a Nesmrtelnost púsobí v jeho vědomí společne.  Když se otevře Sahasrára čakra, Vnitřní Kormidel­ník se stává skutečným přítelem.

Nekonečnost a Její vyvo­lený syn se tehdy stanou velmi důvěrnými příteli, který chtějí skutečně naplnit určené Poslání vzájemného projeveni. V okamžiku se mohou podělit o mnohá tajemství, milióny tajemství. Na jedné straně se Otec a syn těší z nekonečného Míru a Blaženosti, na straně druhé hovoří o problémech světa, univerzálních problémech, a to vše v jedné chvíli. Ale jejich problémy nejsou problémy jako takové. Jejich pro­blémy jsou skušenosti pouze v jejich kosmické hře.  Sahasrára je tím nejvyšším, nejmíruplnějším, nejodušev­nělejším a nejplodnějším ze všech center. Zde se Nekoneč­nost, Věčnost a Nesmrtelnost stali jedním. Zdroj se stává jedním se stvořením a stvoření se stává jedním se Zdrojem.Tady poznávající a Poznané, milující a Milované, služebník a Pán, syn a Otec se stávají jedním. Stvořitel a Stvoření spo­lečně překračují svůj Sen a Realilu. Ve svém Snění cíti  čím jsou, a ve Skutečnosti cítí, co mohou dokázat. Skutečnost a Sen se stává Jedním.

 

Z knihy Kundalíny Matka Síla Srí Chinmoy

 

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.