Kategórie
Meditácia

Jak meditací rozvíjet nejvyšší duševní síly a dokonale zvládat svůj život

meditaciaV tajemných zemích Dálného východu, kde má me­ditace svůj původ, je každý, kdo zvítězil sám nad se­bou a ovládl umění života, nazván mistrem. Tito velcí mistři a guru jsou schopni mít své tělo a mysl úplně pod kontrolou. Dokážou zázračně léčit a mají nesmírné množství energie, díky které mohou zpomalit své stár­nutí a dožít se věku sto dvaceti a více let. V této kapitole se naučíme, jak využívat možnosti tvořivé meditace na rozvoj nejvyšších psychických sil a dosáhnutí dokonalosti v životě.

Čtyři posvátné meditace

Existují čtyři posvátné meditace ponoření se do světla. Světlo zde znamená duch vesmíru nebo to, co my na Západě nazýváme Bohem. Dosáhnout spoje­ní s kosmickým vědomím, jež prostupuje prostor i čas, je možné pouze tehdy, je-li vaše vědomá mysl úplně klidná. Jedině tak můžete proniknout závojem zmatků a nepravd a komunikovat s kosmickým vědomím, které je zdrojem všeho poznání a síly.

Vaše vlastní Vyšší Já má schopnost z této vesmírné paměti čerpat. Tyto znalosti pak můžete využít k tvorbě osudu, jaký si přejete, a úpravě vnějšího světa podle vašich přání a potřeb.

Celá staletí byl člověk připoután k zemi, protože nebyl schopen povznést své vědomí do těchto vyšších sfér. Přibližně ještě před sto lety člověk neznal auto­mobily, letadla, televize, telefony, filmneboelektrický proud. Pak člověku narostla křídla, podařilo se mu na­vázat spojení s tímto neviditelným zdrojem informací a byl inspirován ke tvorbě velkých věcí.

První posvátná meditace

Klidně seďte a vstupte do prvního ponoření se do světla, nazývaného meditace mysli o sobě samé. Jejím cílem je probudit vyšší duchovní síly, které vyšší mysli umožní kontakt se vševědoucí vesmírnou myslí.

Desetkrát opakujte posvátnou tibetskou mantru: Óm mani padmé húm. Před každým vyslovením mantry se zhluboka nadechněte, vyslovte óm, pak stiskněte rty a nechte óm ještě několik sekund znít. Až pak vyslov­te zbytek – mani padmé húm. Óm musíte vyslovit tak, abyste cítili jemné vibrace až nahoře v hlavě. Toto chvění je lehkou masáží hlavy a pomáhá otvírat tzv. čakry, kde sídlí intuitivní schopnosti mysli. Pak meditujte o své vědomé mysli. Věnujte se pa­měti, představivosti, schopnosti vizualizace, soustředě­ní a všem dalším schopnostem mysli.

Pro sebe si říkejte:

„Uvědomuji si svou mysl v celé její složitosti. Nyní se plně ponořuji do své paměti a představivosti. Napoju­ji se na skrytá poznání vesmírné paměti. Má mysl rezo­nuje s vyšším kosmickým vědomím, které všechno ví, vidí a je vším. Uvolňuji schopnosti své představivosti. Nalézám se ve světle tvořivých schopností mysli. Vší silou své mysli se soustředím na své paměťové schop­nosti a na duševní představu světa, který chci vytvořit. Žiji v myšlenkovém světě, jejž jsem si sám zvolil. Vy­sílám myšlenkové vzorce zdraví a mé tělo na ně reaguje vitalitou a energií. Vytvářím myšlenkové vzorce bohat­ství a úspěchu a jsem veden vstříc bohatšímu životu. Vytvářím myšlenkové vzorce nejvyšších psychických schopností a rozvíjím svou tvořivost.”

Stav, který věda nazývá stav théta

Ve vědeckých laboratořích se zjistilo, že medituje­-li člověk tímto způsobem a vstupuje do fáze ponořo­vání se do světla, jeho mozková činnost se zpomaluje a v mozku převažuje vlnění s frekvencí čtyř až sedmi cyklů za sekundu. Je to meditační stav velkých géniů, kteří v něm tvoří svá díla v oblasti výtvarného umění, hudby, literatury, vynálezcovství a přicházejí na úplně nové myšlenky.

O studentovi, který díky théta stavu zlepšil svůj prospěch

Díky meditaci ve stavu théta se student, jenž měl tr­vale slabší prospěch, zlepšil tak, že se stal nejlepším ve třídě. Dříve si nic nedokázal pořádně zapamatovat a zlepšil se až poté, co se naučil meditovat, a zpoma­lovat tak činnost svého mozku a dosáhl prvního stupně mystické meditace.

Chcete-li získat dokonalou schopnost soustředění, vraťte se ve své paměti hluboko do dětství. Nalaďte se na meditaci. Vybavte si nejranější vzpomínky z dětství, tak se nejlépe naladíte na stav théta. Když zpomalte proud vědomí na úroveň théta, budete schopni se sou­středit pouze na jednu věc. Pokud se v tomto stavu bu­dete soustředit na nějakou představu, upevníte ji ve své mysli, hluboce se vtiskne do vašich mozkových závitů a vy si pak budete schopni vybavit do všech podrobnos­tí všechno, co jste viděli, slyšeli, četli nebo o čem jste přemýšleli.

Zlepšení pracovních schopností

Kdysi jsem poznal muže, jenž prodával domácí potře­by. Protože ale nebyl schopen se na svou práci pořádně soustředit, obchody mu moc nešly. Seznámil se s princi­py meditace théta a začal praktikovat první stupeň me­ditace ponořování se do světla. Meditoval a utvrzoval se v přesvědčení, že má dokonalou mysl a že při nabízení svého zboží bude tak přesvědčivý, jak si přeje být. A po­každé, když začal komunikovat se zákazníkem, vstoupil do stavu théta a říkal si:

„Nyní zpomaluji svou vědomou mysl. Nacházím se ve stavu théta. Budu mluvit pomalu a přesvědčivě. Vzpomenu si na všechny přednosti svého výrobku. Využiji skryté rezervy své mysli a uzavřu ob­chod úspěšně.“

Hned první týden prodal zboží každému zákazníkovi, s kterým se setkal. V současnosti je oblastním vedou­cím oddělení prodeje své firmy. Pokud chcete uplatnit schopnosti svého vyššího podvědomí, udržujte svou mysl v absolutním klidu a meditujte:

„Uvědomuji si nyní schopnosti svého podvědomí. Všechny automatické funkce přenechávám jeho říze­ní, svou vědomou myslí tyto vyšší schopnosti neruším v jejich činnosti. Žádám své vyšší podvědomí, aby mne vedlo k tomu, co mám skutečně dělat. Chci se stát tvo­řivým géniem a být schopen malovat obrazy, být vyná­lezcem, spisovatelem, hudebním skladatelem.“

(Zde formulujte a doplňte podle svých skutečných přání. Vůbec se neomezujte, protože můžete být úspěš­ní v několika směrech současně. Churchill byl státník, ale také dobrý spisovatel, řečník, malíř a vynikal také v mnoha jiných směrech.)

O ženě, která se díky meditaci ve stavu théta stala sochařkou

Kdysi jsem se ve svých kurzech setkal s pětatřiceti­letou ženou, jež tvrdila, že je pouze obyčejná žena v do­mácnosti, a nemá žádné zvláštní nadání. Ptal jsem se jí, čím by ráda byla a ona odpověděla: „Velmi ráda bych se stala umělkyní, ale nejsem schopná nakreslit ani rovnou čáru!“ Pak jsem jí řekl o této meditaci, uvolňu­jící tvořivé schopnosti, a ona začala denně meditovat. Za dva týdny pocítila nutkání přihlásit se do kurzu so­chařství, který organizovala církev, k níž se hlásila. Brzy poté zjistila, že je skutečně talentovanou umělky­ní.

Meditace uvolňující schopnosti nadvědomí

Třetí částí schopností vyšší mysli, kterou můžete uvolnit do svého vědomí, jsou schopnosti nadvědomé mysli. William James z Harvardu ji nazval univerzální mysl. V mystice se o ní hovoří jako o vesmírné mysli, jež je tvůrcem všeho.

Seďte a tiše meditujte:

„Uvědomuji si nejvyšší sílu vesmíru, kterou člověk nazval Bůh. Vím, že tato Nejvyšší mysl je tvůrcem všech věcí a pomáhá mi. Ponořuji se nyní do světa ne­konečné Boží přítomnosti. V mé mysli se odráží Jeho mysl a proniká všemi úrovněmi mého vědomí. Ztotož­ňuji se se světlem Pravdy, jež se promítá do mého živo­ta. Jsem zajedno se světlem Míru a můj život je mírem a pokojem naplněn. Jsem v jednotě se světlem Radosti a štěstí proniká do mého každodenního života.

Druhá posvátná meditace

Druhý stupeň ponořování se do světla otevírá vyšší mentální a duchovní schopnosti. Tak jako předtím seďte a tiše opakujte posvátnou mantru Óm mani padmé húm. Když se vaše mysl do­konale uklidní, začněte meditovat o těle a mysli a všech jejich atributech.

Tato meditace je vhodná při překonávání zdravot­ních problémů, pomáhá procesu léčení. Také ji lze pou­žít pro zlepšení a zdokonalení vlastních smyslů, zraku, sluchu, hmatu, chuti a čichu. Je vhodná i v případě, potřebujete-li se zbavit něja­kého zlozvyku jako kouření, nadměrné užívání alkoho­lu nebo sklon k hazardním hrám.

Postup je takovýto. Posaďte se k meditaci, vejdě­te do stavu alfa představou duchovního jezera s úplně hladkou a klidnou hladinou. Pak se zavřenýma očima odříkejte následující meditaci. Zpočátku, dokud se ji nenaučíte nazpaměť, ji můžete i číst. Později lze tuto meditaci použít vždy, když se budete chtít uvést do sta­vu alfa:

„Vstupuji do meditačního stavu alfa. Vidím duchov­ní jezero a má mysl je právě tak klidná, jako jeho hla­dina. Uvědomuji si moc, kterou má moje mysl nad mým tělem a jeho pěti smysly. Jsem si vědom všech schop­ností mysli. Do tvořivých center mé mysli se vlévá vyš­ší síla a posiluje sílu a schopnosti mého vědomí a pod­vědomí. Všechny orgány mého těla jsou zality světlem síly kosmické mysli. Soustřeďuji se nyní na svůj zrak. Vím, že mi podává dokonalý obraz o světě, jenž mne obklopuje. Uvolňuji svou vědomou mysl a svým zra­kem nechávám protékat vyšší sílu, díky níž jsem odol­nřjší a přesnější.“

Když meditujete o svém zraku, deset nebo patnáct­krát se přitom hluboce nadechněte a vydechněte a při tom nechte stoupat životodárnou sílu prány podél pá­teře, přes temeno hlavy a přes tvář. Zároveň otvírejte a zavírejte oči s pocitem, že skrze ně vystřelujete jis­kry. Tím masírujete oční bulvy, ulehčujete rozšiřování a zužování zorniček a zároveň zlepšujete i práci očního nervu, který přenáší do mozku impulsy a umožňuje tím vznik zrakového vjemu. Toto meditační cvičení zlepši­lo zrak mnoha mým známým. Existují desítky případů, kdy se lidem zlepšil zrak natolik, že už nemuseli při čtení používat brýle, viděli dobře i bez nich.* Stejným způsobem meditujte o sluchu. Přemýšlejte o uších a jejich funkci a přitom si říkejte:

„Nyní si uvědomuji svůj sluch. Slyším každý zvuk ve svém okolí, hlasy na ulici, vzdálenou hudbu, zpěv ptáků, cvrčků a jiné zvuky přírody. Mé sluchové vjemy jsou dokonalé, vnímám i ty nejjemnější vibrace zvu­ku.“

Každý den se v meditaci zabývejte jedním smyslem a postupně je po dnech střídejte tak dlouho, než získáte dokonalé vnímání všemi pěti smysly.

Návrhář kostýmů a meditace

V Hollywoodu jsem poznal jednoho návrháře kos­týmů, jenž se na mém semináři seznámil s meditací a díky ní pak dosáhl ve svém oboru takové slávy, že byl v Hollywoodu jedním z nejlépe placených lidí.

Třetí posvátná meditace

Nyní jste připraveni začít třetí stupeň meditace po­noření se do světla. Tato meditace spočívá v soustře­dění se na vesmírné hodnoty a kvality mysli. O každé vlastnosti meditujte aspoň pět minut. Říkejte si:

Pravda: „Nyní hluboce medituji o Pravdě. Žiji v pravdě. Jsem upřímný k sobě i k ostatním. Uvědomuji si kosmickou pravdu jako jednotící princip vesmíru.“

Dobro: „Uvědomuji si dobro ve svých myšlenkách, slovech i činech. Bůh je dobro a řídím-li se božskými zákony, stávám se i já božským. V životě se mi daří ve jménu dobra a jsem si vědom toho, že pouze dobrem se dá zlomit síla zla.“

Dobročinnost: „Je lepší dávat, než brát. Nacházím se nyní v proudu vesmírného dobra a můj život je vr­chovatě naplněn všemi dobrými věcmi.“

Krása: „Uvědomuji si nekonečnou krásu všeho v přírodě. Jsem obklopen Boží přítomností, která se odráží v kvetoucích květinách, zelených stromech, modrém nebi i vzdálených horách. Ve svém okolí si všímám pouze toho, co je krásné, a ošklivých a vulgár­ních věcí si nevšímám.“

Soucit: „Medituji nyní o této kvalitě a mé srdce je naplněno soucitem se vším živým. Jsem zajedno s vel­kým bratrstvím lidských bytostí. Ke všem jsem pozorný.

Viac v knihe  Tvořivá meditace Norvell

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.