Kategórie
Život sám o sebe

VZTAHY A ENERGETICKÁ POLE

Obr_Aura_schV životě jsme stále konfrontováni s energetickými poli, která se nám snaží vnutit svoje záměry. Často se divíme – a žasnou i jiní lidé -, jak jsme mohli to či ono udělat, ale ve většině případů za tím vězí proudy energie, které nás silně ovlivňují a snaží se prosadit svůj obsah. Možná jsme v dřívějším životě byli s těmito poli ve styku, sami jsme je vytvořili nebo se na jejích vytváření podíleli, a nyní můžeme díky novému kontaktu jejich vliv změnit nebo zrušit. Tím můžeme samozřejmě změnit i svoje vazby s těmito poli.

Právě tak se stává, že přijdeme do styku s mocnými pozemskými poli, abychom sami dospěli k poznání či osvobození, nebo přispěli k likvidaci kolektivní rodinné či národní karmy.

Následující příklad takovou situaci popisuje.

Jistá žena s velkým zármutkem vyprávěla, že si se svým mužem už řadu let nerozumí. Jen se hádali, a kdykoli ona chtěla něco říci, manžel nechápal, co má na mysli, a navíc nejevil sebemenší zájem ji vyslechnout, natož aby se tím zabýval. Žena sama byla také plná hořkosti a výčitek, takže spolu vůbec nemohli normálně mluvit. Při každém rozhovoru nebo kdykoli se doma potkali, se v ní okamžitě zvedl příval  zlostné energie, kterou v ní manžel vyvolával. Považovala ho za arogantního, necitlivého a neschopného jí naslouchat. Uměl jen jedno: přít se. Před návštěvami ji pomlouval, a dokonce se domnívala, že má nějakou přítelkyni.

Při delším pohovoru s touto paní se ukázalo, že ona se svým mužem zachází stejně. Jakmile měli nějaké hosty, využila toho, že jí přátelsky naslouchali, a vysypala všechno o svém muži, včetně toho, co by jemu neřekla. Prý ji vůbec nevnímá, dělá to či ono, co jí ubližuje, nestará se ani o ni, ani o jejich společný život. V takových chvílích se prostě neudržela a nebyla schopna přestat žalovat. Tímto počínáním ze sebe dostala proud negativní energie, což jí přineslo krátkodobé uspokojení a současně ji to motivovalo k tomu, aby si dál vedla stejně. Využíváme-li své přátele a známé k tomu, abychom si na svého partnera stěžovali a zbavili se frustrace, je to velmi zlé počínání. Pro návštěvu je to trapné, protože je nucena zaujmout nějaké stanovisko. Nechce-li být vůči hostiteli nezdvořilá, musí takovou nepříjemnou chvíli přetrpět. Napadený se tím dostává do situace, kdy na vznesená obvinění nemůže reagovat příliš agresivně, aby před hosty nepůsobil jako zlostná a násilnická osoba. Do jeho energetického pole je vražen velký klín nevole a hněvu, jehož se jistě bude chtít zbavit, a také to nepochybně udělá. Krátkodobou satisfakcí, kterou představuje pomsta, se do ženina energetického pole vlije ještě víc negativní energie, ale problém se tím v žádném případě neřeší, neboť v tu chvíli jde muži jenom o obranu, nikoli o vlastní příčinu konfliktu. Bude se ospravedlňovat, snažit se znovu získat vážnost a čekat na chvíli, kdy by se nahromaděného vzteku zase zbavil. To nevede ke zpracování problému, ale jen ke zostření války. Oba účastníci spolu bojují, ubližují si a čím dál tím víc ztrácejí vzájemný respekt.

V tomto případě se ukázalo, že oba partneři pocházejí z rodin, které spolu po staletí bojovaly. Prošli několika inkarnacemi v rámci těchto rodů, jimž vždycky šlo jen o hromadění majetku a světské moci. Oba partneři k válečnému stavu přispívali, každý na své straně. Projevilo se staré prokletí, neboť někteří členové těchto rodin necouvli ani před násilím a vraždou. Odporný obraz doplňovaly magické praktiky, závist a konkurenční boj. V myslích obou partnerů se ale časem objevila duchovní reakce na takový život a pojali upřímné přání se starou válkou mezi jejich rody skoncovat. Tentokrát se rozhodli pro manželský vztah, aby eliminovali nepřátelské energie a osvobodili se. Byl to těžký úkol, protože karmická pole byla plná nenávistných a konfliktních energií a snažila se přežít za každou cenu. Protože u nynějších partnerů zůstával konfliktní potenciál do jisté míry zachován, podařilo se rodovým polím proniknout do nich tak hluboko, že je mohli prožívat a živit. Proto pociťovali tak neuvěřitelnou touhu přít se, ačkoli jen zčásti pramenila z nich samých. Větší část přicházela z rodových energetických polí a sytila jejich aury, což je naprosto přemáhalo. Žena vyprávěla, že bylo k nevydržení, pokud ihned nemohla ostrými slovy odrazit energii, která přicházela od jejího muže a zasahovala ji jako energetický meč.

Poznání, že se jedná o staré karmické propojení, osvětlilo jejich počínání a důvod, proč se vlastně v tomto životě sešli. Poté, co spolu opět klidně pohovořili, ovanul je první závan pospolitosti. Žena se nesmírně soustředila na to, aby se vyvarovala jakýchkoli obvinění a osobních útoků a aby o jejich problému mluvila věcně. Muž potom mohl následovat jejího příkladu, nemusel se stále hájit a objasňovat svá stanoviska. Shodli se na tom, že budou sledovat energetická pole, aby jimi dál nemanipulovala a oni se nestali jejich otroky. Chtěli se pokusit pracovat na sobě s láskou a vymanit se ze starého pole. Spory sice ještě nějakou dobu přetrvávaly, ale měly už jinou kvalitu. Časem si ti dva dokázali uprostřed hádky uvědomit pozadí toho všeho a potlačit emoce, které v nich bouřily.

Zde se jednalo o silná pole, která se dala proměnit jak společným úsilím obou partnerů, tak individuální prací na sobě. Modlitba a vědomé dýchání jsou důležitými nástroji ke zrušení starých karmických struktur. Síla lásky a prosba o změnu starých energetických polí mají osvobozující účinek. Upřímná touha po osvobození posiluje síly svobody. Musíme si přitom samozřejmě poradit s vlastními emocemi, jako jsou touha po pomstě a odplatě, které se v takových momentech derou na povrch. Při nádechu můžeme nechat do celého těla proudit sílu lásky a proměny, a při výdechu se s prosbou, aby nám bylo vyhověno, zbavujeme všeho negativního a temného.

V okamžicích, kdy se v nás vynoří například pomstychtivost, jsme spojeni s energetickým potenciálem tohoto pole a můžeme na ně přímo působit. To je též důvodem, proč se znovu a znovu ocitáme v podobné situaci. Můžeme komunikovat s oblastmi vlastního nitra nebo s odpovídajícím energetickým polem. Můžeme mu dát najevo, že se už nikdy nemíníme ubírat cestou pomsty a odplaty. Zákony karmy jsou tak jednoznačné a spravedlivé, že všechno musí být bezezbytku odčiněno.

Není naším úkolem, abychom sami někoho trestali či odpláceli jiným lidem pohrdáním a nenávistí.

Jiný příklad ukazuje, jak rychle se mohou dostat do konfliktu vlivy národních energetických polí a vést k nedorozuměním a rozchodům.

Jedna mladá žena se zamilovala do muže italského původu. Narodil se sice v Německu, ale jeho rodiče přišli z Itálie. Oba si náramně rozuměli, mladík měl podobné představy o budoucnosti a o životě jako jeho dívka, a tak se zdálo, že všechno je v nejlepším pořádku. Rodiče s jejich vztahem souhlasili. Mladí lidé se vzali, bydleli spolu a nějaký čas žili docela šťastně.

Časem se však začaly projevovat rozdíly v jejich životním stylu. Ona stále častěji navštěvovala své rodiče, on chodil zase za svými. Obě rodiny si toho navzájem nemohly mnoho poskytnout, protože měly naprosto odlišné zájmy i témata rozhovorů. Zpočátku do sebe byli tak zamilovaní, že ve shonu všedního dne nepřikládali takovým věcem velkou důležitost a toužili být především spolu – ale postupem času se to změnilo. Stále častěji docházelo ke konfliktům, neboť žena se snažila přetáhnout muže na svou stranu, avšak ten raději vyhledával společnost krajanů. Někdy si sice vyhověli, ale pak se do jejich vztahu vloudily bolest a hněv.

Když pak onemocněl mužův dědeček, nastala velká krize. Žil v jižní Itálii a byl tam i hospitalizován, ale péči a ošetřování musela z větší části převzít jeho rodina, jak je v Itálii zvykem. Jde sice „jen” o láskyplný dozor, ale ten vyžaduje značné nasazení a účastenství. V italské rodině to vzbudilo značný rozruch a mladý manžel byl požádán, aby se za dědečkem rozjel a nějaký čas zůstal v Itálii. Zatím se členové jeho rodiny v Německu scházeli a několikrát denně si telefonovali.

Žena se cítila odstrčená a nemínila svému manželovi tolerovat, že tak ochotně převzal rodinnou odpovědnost. Připadala si utlačovaná a měla dojem, že musí s rodinou svého muže bojovat. Energicky na něho naléhala, aby zůstal u ní. Ten však nechtěl nechat své příbuzné v úzkých. Žena v podstatě toužila po manželově pozornosti a nabyla dojmu, že ona pro něho neznamená nic, kdežto jeho rodina všechno.Muže neustálý manželčin nátlak rozčiloval, takže se proti ní obrnil ještě víc a věnoval se své původní rodině.

Každý z nich odsuzoval typicky etnické modely výchovy toho druhého a vyprovokoval tak projevy etnických kolektivních polí, duchů regionu. Výsledkem byly střety energií. Cítí-li se energetická pole existenčně ohrožena, brání se a dojde ke konfliktu. V takovém případě je důležité se s nimi usmířit, omluvit se za pocity a myšlenky a ze svého regionálního pole se vymanit. Tato etnicky typická energetická pole jsou utvářena životními představami jejich obyvatel. Čím intenzivnější je jejich působení, tím silnější je snaha udržet v nich všechny členy. Kdo se s takovým polem přespříliš identifikuje, bývá rychle konfrontován s prastarými vzory chování, které by jako individualita plnil jen nerad.

Všechno je v pohybu, vše se má změnit, a proto je zbytečné budovat nějaké svévolné struktury. Není také dobré svazovat se s dávno vytvořenými pozemskými poli. Dá se s nimi žít, harmonicky existovat v jejich vibračním dosahu, nechat se jimi inspirovat; důležitým duchovním cílem je však být svobodný v lásce a posudcích, aby mohla nerušené proudit životní energie. Některým lidem se zdá, že jsou velmi slabí, pociťují nedostatek Boží síly, a proto vyhledávají ochranu existujících polí. Chtějí z nich čerpat sílu, spojit se s nimi a nechat se jimi nést. Pozemská pole však musí někdo udržovat a živit, aby mohla existovat, a tak si berou sílu právě z těchto lidí. Představovalo by velký duchovní pokrok, kdybychom dokázali stará pole rušit a jejich energii i sami sebe svěřili pod vedení vyšší moci. Pak by energie proudila z nikdy nevysychajícího pramene Boží síly a bezpečně by nás nesla.

Na tomto příkladu si můžeme uvědomit, že lidstvo se stále vyvíjí. Všechno je na pochodu a všechno se učí důkladněji se spojovat s proudem Boží síly. S každou novou inkarnací se rozvíjí naše vědomí. S každou novou inkarnací se také zvyšuje schopnost vnímání, takže už se nemusíme orientovat podle stavu vědomí předchozích životů. Z téhož důvodu se nemusíme držet ani starých pozemských představ a pěstovat stará pole. Ta procházejí proměnou sama, aby mohla zaniknout, až je jako svou oporu a ochranu už nebudeme potřebovat. Jakým způsobem se projeví individuální síla, jež uvolní vyšších energie pro jednotlivce, se teprve ukáže. Stará kolektivní ochranná pole je třeba opouštět s láskou a dále pak podporovat individuální přijímání Boží síly.

Je ovšem důležité nechovat se ke starým tradicím odmítavě a pohrdavě. Obsahují mnoho duševních aspektů lidí, kteří to tehdy mysleli dobře a jen tak mohli jít svou cestou. Je tedy třeba pozorovat tyto programy s láskou, proměňovat a rušit, aby se zachované části duší mohly vrátit ke svým původcům. Budou je potřebovat pro své další osvobozování a svůj duchovní růst.

Občas slyšíme, že někdo o někom řekne: „Chová se jako starý knížepán.” Myslí se tím, že se rád nechává obsluhovat a pak za to blahosklonně poděkuje. Nebo se také říká: „To je gentleman ze staré školy.” A možná zazní i věta: „Dělá, jako by byl reportérská hvězda, a přitom by svedl napsat s bídou tak článek do školního časopisu.” Ve všech těchto případech si pánové, o nichž bylo toto řečeno, vytvořili kontakt s poli, jež byla zbudována z odpovídajících vibrací.

Každé pracovní odvětví, každé místo, každý dům, každá rodina, každá země a dokonce i celé kontinenty mají svá vlastní vibrační pole. Jsme-li například v pekárně, kterou už po generace vedou Schultzovi, zasahuje nás hned několik polí. Rodinné pole v osobní sféře, vibrační hladina prostoru, strategie obchodního vedení, pole domu, místa, země a národa, abychom jmenovali jen ta nejdůležitější. Syn je u dobrovolných hasičů, dcera tančí sambu a rodiče milují Mozarta. Navíc má samozřejmě každý člen rodiny vlastní vibrační pole, které spoluvytváří rodinné pole v osobní sféře. Jsme tedy obklopeni množstvím energetických polí, která mohou působit potíže, pokud mezi nimi nepanuje harmonie.

Energetická pole jednotlivých profesních skupin si lze experimentálně vyzkoušet. Někdo si například oblékne bílý lékařský plášť a jde si něco koupit. Všichni soudí, že je to lékař, a posilují si z něho svoji energii. Síla, kterou lze z takového kontaktu získat, může být veliká. Mnoho lidí ji potřebuje, aby se cítili lépe nebo aby si dodali na významu. Všechny kroje, uniformy nebo oděvy náležející různým povoláním jsou založeny na udržování společného energetického pole, na integraci jednotlivých členů a uchovávání duchovního obsahu.

Společná energetická pole se vytvářejí všude tam, kde je víc lidí pohromadě. To je zákon života. Pokud se nechceme izolovat, nýbrž společně usilujeme o nějaký vyšší cíl, vytvoří se překrásné silové pole. K takovému vibračnímu poli se s radostí přidruží světelné bytosti a přiblíží nám božský svět. Účinná je přitom společná modlitba. Energetické pole takového společného, vibrování se dokáže rozestřít doširoka a přinést mnoho dobrého.

Většinou jsme však bohužel v zajetí četných pozemských polí, aniž si to uvědomujeme, protože jsme si na to zvykli a považujeme to za normální. Pokud se z nich v průběhu vývoje vymaníme, překvapí nás, jak se náhle cítíme svobodní.

Rozhlédneme-li se kolem sebe, zřetelně vidíme, s jakou horou požadavků, povinností a zákonů jsme denně konfrontováni. Doprava vyžaduje určitá pravidla, přesně vymezeno je i pracovní hřiště. Sousedé očekávají dodržování pravidel soužití, musíme se „normálně” oblékat, aby nás společnost a kolegové v práci akceptovali. Všude působí požadavky na naše energetické pole. Celý život se v podstatě odehrává na energetické bázi. Tvoří ji energie z emocí a myšlenek, které se dokážou více či méně vtěsnat do silného energetického pole. Podobě nás svazují vzory jednání a výchovy. Muži nesmějí plakat, dávat najevo city a musejí potlačovat svou vnitřní ženskost. Ženy tu podle starých představ jsou jen pro děti a pro rodinu, to a to nemají dělat, aby nebyly nápadné, mají pěkně vypadat a být platnými členy společnosti.

Čím více vyplňují osobní energetické pole požadavky a povinnosti, tím menší je volný inspirující přítok z vyšších rovin. Čím víc napětí vyžadují naše povinnosti dostát všem závazkům, tím silněji je blokována energie naší aury. S požadavky zaměstnání a rodiny se sice většinou z vlastní vůle vyrovnáme, ale za cenu vnějšího tlaku na aurální pole. Příčiny tohoto tlaku a křečí bychom měli hledat ve svém nitru. Požádáme-li s dobrými úmysly o podporu, mohou duchovní pomocníci spustit různé poznávací procesy. Touha po vnitřní svobodě otevírá brány. Můžeme se pak pohybovat volněji a šťastněji, a přesto důsledně odbourávat své staré karmické zátěže.

Plnění povinností se často pojí se zvyklostmi. Návyky však blokují inspiraci. Kráčíme-li vyšlapanými cestičkami, těžko můžeme očekávat inspiraci od vyšších sil. Někdy stačí, začneme-li prostě všechno dělat jinak. Možná se nám ozve protichůdný vnitřní hlas, který nám řekne, že to či ono bychom dělat neměli nebo že to, co jsme dělali dřív, bylo lepší. A že bychom v tom měli pokračovat. Čím je takový opoziční hlas silnější, tím důležitější je, abychom ho překonali. Teprve když je nějaký vztah nezávislý na manipulaci vnějších energetických polí, může ukázat svou pravou vnitřní krásu.

Z knihy AURA, AURA  V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ 2a VZTAHY V ZRCADLE AURY Manuela Oetingerová

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.