advent-usaKaždý sviatok zo sebou nesie určité posolstvo. Kiežby bol každý deň nejakým sviatkom, aby ľudia boli k sebe milší a priateľskejší ako v toto predvianočné obdobie.

Vianočné posolstvo má svoju hĺbku a dáva zmysel nášmu životu. Je to  oveľa viac než ligotavé zlaté pozlátko. Na Vianoce sa narodil Kristus Pán. Nebom i zemou zaznelo to známe “Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Pán Ježiš prišiel na tento svet, Boh sa stal človekom, zažíval realitu ľudského života, jeho radosti, ale aj biedy a bôle. Naplnil Otcovu vôľu a išiel cestou kríža. Zomrel a na tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na Nebesá, sedí na pravici Božej, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Toto všetko musíme vidieť, ak chceme pochopiť hĺbku vianočného posolstva.

 Veď On prišiel, aby hľadal a spasil, čo bolo a zahynulo.  J. M. Lochman píše: “Ľudský život nemôže žiť len každodennými problémami. Vo svojej základnej ľudskej identite je obrátený k niečomu, čo každý deň prekračuje a presahuje. K niečomu, čo trvá a zároveň dáva životu jeho ľudskú dôstojnosť a totožnosť.” My vieme, že to niečo má konkrétnu podobu. Dielo narodeného Spasiteľa Pána Ježiša Krista dáva nášmu životu zmysel.

Vianočné obdobie začína Adventom.

Advent (z latinského „adventus“ – príchod) znamená príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa kresťania pripravujú na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chvália Boha, ktorý tak miloval svet, že poslal svojho Syna. Je to obdobie mieru , pokoja a radosti.

Advent kresťanom pripomína, že Kristus príde. A život veriacich je neustálym a bdelým očakávaním tohto príchodu.

Nejde iba o to, aby si pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista.

Adventný veniec – symbol adventného obdobia

Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami – tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Prvú zo štyroch adventných sviečok na tradičnom adventnom venci sme už zapálili. Postupne do Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za druhou. Najčastejšie sú sviečky tmavomodré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ. Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa začína nový cirkevný rok.

Adventné obdobie

Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. V tomto období sa veriaci v katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú k modlitbám a zamysleniam, konajú sa v nich aj mnohé adventné koncerty. Chrámové rúcho v advente je fialové.

Prvá adventná nedeľa je súčasne v Katolíckej cirkvi začiatkom nového liturgického roka a už tradične aj dňom celocirkevnej zbierky na charitu. Východné (pravoslávne) cirkvi vrátane gréckokatolíkov nazývajú pôstné obdobie pred Vianocami Filipovka, pretože sa začína po sviatku svätého Filipa. Je o niečo dlhší ako advent – jeho trvanie je pevne stanovené na štyridsať dní.

Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne “roráty ” zostavené podľa biblických textov, prevažne prorockých. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z Francúzska: „Rorate caeli Desuper …“ („Rosu dajte nebesia zhora …“).

Adventná doba nie je len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva k stretnutiu s Kristom v každodennom živote a pripravuje na jeho slávny druhý príchod.

Symbol adventu, veniec, je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ.

Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

Obdarovanie

Zvyk obdarovať sa je tak úzko spojený s Adventom, že si mnohí myslia, že ide vlastne iba o to : …a čo by boli Vianoce, keby sme nemali tú radosť niekoho iného urobiť šťastným?

Sv. Pavol cituje Ježiša slovami: „Blaženejšie je dávať ako prijímať.“ Veď v konečnom dôsledku darovanie vychádza z nášho vedomia, že Boh nás obdaroval a že tento dar chceme dávať ďalej. Ak správne dávame, tak nemožno proti darovaniu nič povedať. Darom máme vyjadriť lásku, ktorú cítime k druhému tak, že sa do tohto druhého vžijeme. Potom to ani nemusí byť ten najdrahší darček.

Advent je obdobie, kedy by sme sa mali utíšiť, nájsť pokoj vo svojich srdciach a načúvať duševnej láske, ktorú cítime vo svojom vnútre. Vianoce sú o láske medzi ľuďmi, sú spomienkou na tých , čo už nie sú medzi nami a preto si buďme bližší aspoň počas týchto vzácnych chvíľ. 😉

K Vianociam patria aj kolegdy, tak jednu vám ponúkam.

DAJ, BOH, ŠŤASTIA TEJTO ZEMI

Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej. Nech im slnko jasne svieti každý boží deň. Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá. Daj, Boh, šťastia tejto zemi, všetkým ľudom v nej.

Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom.  Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruje dom. Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného. Daj, Boh, šťastia celej zemi, všetkým národom.

Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie. Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.  Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj. Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.

A týmto vám želám krásne adventné obdobie plné pokoja radosti a porozumenia. 😉       anitraM

Reklamy