Kategórie
Energia

Nerovnováha medzi mužskou a ženskou energiou

balanceVčera som po čase zablúdila na stránky Pavla Karpetu a čítala si tam o pôsobení energii na nás a ako sa vedome chrániť. Uvedomila som si, že niektoré veci, o ktorých Pavel píše aj robím a celkove s článkom súzniem, lebo všetko je to o tom, čo kumu dovolujeme. Celý článok je na jeho stránke Regauian. Zaujal ma však článok  o nerovnováhe mužskej a ženskej energie z jeho pohľadu. 

Budeme dnes hovořit o mužských a ženských energiích a dotkneme se tak průřezově všech předchozích dílů mého seriálu. Možná se proto některé dílčí informace budou opakovat a já vás prosím za prominutí. Pevně věřím, že pokud se tak stane, splní to svůj účel.

Toto téma je do jisté míry klíčovým pro život nás všech tady a teď.Člověk je duální bytostí a má zkušenost s niternými procesy lidské psychiky hovoří o tom, že jedním pólem tohoto duálu je trojice duch — muž (ve smyslu mužských energií) — mysl, druhou částí je pak trojice tělo — žena (ve smyslu ženských energií) — srdce.

Vy z pravidelných čtenářů mých textů, kteří znáte můj pohled a argumentaci v souvislosti se vztahem vědomí ducha a vědomí hmotného těla, si můžete obdobnou situaci promítnout i do současného vztahu mužských a ženských energií a vztahu mysl a srdce.

Příčiny nesouladu mezi mužskými a ženskými energiemi

Tématem tohoto a příštího textu je vhled do příčin a souvislostí nesouladu mezi mužskými a ženskými energiemi na individuální i kolektivní úrovni. Nerovnováha mezi těmito — rovněž zcela samostatnými — energiemi v nás je pro existenci dnešního lidstva klíčová a nazrála doba k jejímu řešení. V esoterické rovině vystupuje do popředí v mnoha podáních jako smíření boha a bohyně.

Problém nesouladu těchto energií byl i obsahem mnohých našich minulých pobytů v jemnohmotných i hmotných světech. Stále se prohlubující neláska vědomí ducha k vědomí vlastního fyzického těla, o jejíž eskalaci jsme si už mnohé řekli, stojí také za stále vyšší absencí energií srdce v běhu našich životů zde.

Je proto také spolu s tendencí nadřazenosti mysli k nad srdcem jednou z významných příčin prakticky všech nežádoucích jevů, které zde jako jednotlivci i lidstvo prožíváme.

Jistě si vzpomínáte, že stále a opakovaně upozorňuji na hlubokýdeficit kvality srdce v životech lidí této Země a v životech nepravých lidí této Země zvláště. Je tragické, kde všude dnešní člověk hledá v okolním světě informace k řešení svých problémů amá je ve skutečnosti na dosah ve svém vlastním nitru.

To řešení je v nastartování skutečné lásky k sobě, lásky vědomí ducha k vědomí těla, harmonizací mužských a ženských energií a přijetím rovnováhy vnímání myslí a srdcem

Konflikt ženských a mužských energií v historii lidstva je veliké téma. Veliké téma o zákonitém porušení duální rovnováhy původně celistvých duchovních bytostí, při jejich sestupu do nižších a nižších vibrací, přijetím stále nových a hrubších záhalů jemnohmotného okolí.

Je to téma o rozpadu původní Jednoty na dvě doplňující se energie v individualizovaných bytostech tohoto stvoření — které se však v jisté fázi vývoje sobě vzdálily a poté si i hluboce neporozuměly. Na individuální rovině bytí každého člověka to představuje konflikt mezi myslí a srdcem.

Bylo mou vlastní volbou jako individua, že mým údělem se po všechny ty věky stala mysl. Neznám jedinou svoji inkarnaci v jiných než mužských energiích. Zdá se, že jsem po mnoho životů tuto skutečnost považoval za svoji velikou přednost a parádně si ji užíval.

Galaktická karma mne ale v téhle oblasti tady a teď dostihla atento život mi nyní mé mužské sebevědomí pěkně otloukl o čenich. Věřím, že budu moci vám čtenářům jednou nabídnout autentický příběh na toto téma.

Mysl mi byla vždy dokonalým tvůrčím nástrojem a předpoklady pro schopnost zvládání energií tohoto stvoření mne vždy naplňovaly uspokojením. Ostatně se /v míře možné v reálných vibračních nížinách tohoto světa/ uplatňují v mé práci a v mém životě i nyní.

Kdysi mi bylo řečeno, že mé mládí smí být slunné. Stalo se. O to tvrději a o to nekompromisněji jsem byl v druhé polovině života postaven právě m.j. před svůj problém vnitřní rovnováhy mužských a ženských energií.

Nešlo o nic menšího než o to, že bylo nutno přes zuřivý odpor umravnit svoji dosud tak hýčkanou mysl vysoce dominantního mužského „Já“ a připustit, že v mém životě má právo na své místo i mé srdce. Pak bylo nutno ho najít a ono sídlo všeobjímajících nádherných energií ženství ukecat či spíše uprosit ke spolupráci a uvést ho na post spoluvládce po bok dosud preferované mysli.

Že to nebylo jednoduché, je nasnadě. Srdce, to je ženská část nás samotných a je spojeno s vědomím hmotného těla. Kdo to zažil, dovede si představit, jak se umí žena-srdce-tělo nakrknout, když na ně tak dlouho kašlete!

A jak vám to dokáže nádherně /i na vnitřní rovině bytí/ dát sežrat. I řada mých klientů by vám mohla o tom vyprávět celé příběhy. Uff, osobně už bych to nechtěl prožívat znovu. Díky za to, že je to za mnou a hlavně: díky, že se to stalo.

Vyrovnání mužských a ženských energií je na programu dne

Proč je vyrovnání mužských a ženských energií na programu dne, o tom si řekneme něco níže. Tento problém, jak to možná dnes i sami tušíte, je i problémem vaším, který také právě řešíte nebo brzy řešit budete.

A je to především problém vás, kdož jste se zrodili ze Světla nejméně o jednu periodu dříve a přišli jste vnést transformaci na tuto Zemi. Vy jste po svém příchodu sem své tělo-ego tragicky neměli rádi, na rozdíl od tzv. pravých lidí, kterým v jejich stadiu vývoje docela vyhovuje a jsou proto s ním v mnohem větším souladu než vy.

Přišli jste pracovat na povznesení energií svého srdce a ku pomoci těm, kdož se zrodili v této vlně individualizace okruhu planety slunce šestého řádu a bez vaší pomoci by byli v tíži energií tohoto světa ztraceni.

Protože bez vašeho příkladu by v hmotě totálně zabředli a nenašli by z ní cestu ven. Proto tento příběh patří především vám, kteří skutečně hledáte a toužíte vědět a jste připraveni číst. Všem vám, kteří zvládáte svůj stres v okamžicích, kdy se dovídáte, že opět je všechno jinak.

Opakuji se, ale je nutné to opět připomenout. Čtěte prosím, ale vězte, že nemusím mít pravdu ve všem a dokonce se v mnohém se mohu mýlit. Poměřujte proto každé mé slovo svojí intuicí, protože ta má i ve vás nejblíže k pravdě o tom, co jest.

Pojďte se prosím podívat na historii této Země a lidstva na ní, které je do jisté míry i historií vaší. Informace jsou dnes vším a vy je potřebujete.

Ženské a mužské energie jsou ve svém souladném působení samozřejmostí Bytí v božském oceánu nediferencovaného Světla vysokých vibračních sfér. Soulad těchto energií vyžaduje ve své původní nerozdělené podobě trvalou existenci mimořádně vysokých kvant energie a při jejím překročení směrem dolů dochází k přepětí spojovacích článků obou aspektů Jednoty a k porušení jejich souladu.

Je tedy logické, že růst rozporu mezi energiemi srdce a mysli sledoval linii pádu energeticky nejnižšího /fyzického/ těla, jinak řečeno části padlého obrazu pravého „Já“, tedy ducha do hmoty. Do hry pak vstupují oba druhy energií jako zcela samostatné se specifickými úkoly zajišťujícími optimální fungování života ve světech nižších vibrací. Skutečná  pozice těchto energií ve stvoření se dá označit jako dvě strany téže mince, jde o dva aspekty téhož, dva aspekty Jednoty.

Mužská energie je zaměřena navenek, k individualizaci

Mužská energie je aspektem zaměřeným navenek. Je onou částí Oceánu Světla, která inklinuje k individualizaci světelné Jiskry tohoto oceánu pomocí vnější manifestace ducha materializací a nabíráním formy.

Mužská energie je nositelem tvůrčí síly. Pro mužskou energii je přirozená vysoká soustředěnost a orientace na cíl. Mužská energie tvoří individualitu a vede jednotlivce k oddělení od Celku. Způsobuje to, že se stáváte samostatnou entitou. Je odstředivá.

Ženská energie sjednocuje

Ženská energie je velmi blízká původní energií vlastní oceánu Světla a směřuje ke spojení s ním. Jde o energii prvotního Zdroje, tekoucího Světla, jde o čisté Bytí. Je to energie, jež se dosud nemanifestovala, vnitřní aspekt věcí. Ženská energie je všezahrnující a oceánská; nerozlišuje a neindividualizuje. Je dostředivá.

Zrození duše — touha po poznání

Jak se to stane, že se z oceánu Světla v určitých vlnách vydělují individuální duše? V onom oceánu vznikají za příznivých podmínek /které souvisí se stavem zralosti určité vibrační oblasti, kterou Světlo naplní/ změny v podobě vnitřního pohybu ve světelném médiu.

Jistá část jednotné masy Světla, budoucí ženská energie, se začne vlnit lehkým neklidem a zatouží vyjít ven mimo hranice, které jsou dosud jejím Bytím. Motivem tohoto pohybu je touha po poznání, touha po dobrodružství za účelem získání zkušeností.

Toto nahromadění světelné hmoty se zvýšenou koncentrací ženských energií na straně jedné nutně vede na straně druhé k  nahromadění obdobného  množství energie kvalitativně opačné, energie mužské.

Obě tyto oblasti energií v jinak jednolité mase světelného oceánu se jasně ohraničují, vydělují se postupně z celku a rozpadají se jednotlivé Jiskry. V každé Jiskřičce je zastoupena ženská energie jako základ a její protipól — mužská energie — jako ohraničující prvek garantující individualitu Jiskřičky /t.j. její nezávislost na Celku i ostatních individualizovaných Jiskrách/.

Touha ženství po dobrodružství a poznání se zde spojuje se schopností mužství naplnit tuto touhu a přivést zkušenosti z prožívání těchto dobrodružství v daném vibračním okolí /formou poznání/ k jednotlivé individuální Jiskře. Z touhy ženství /realizované mužstvím/ pak v příslušných vibracích povstává nová realita ve stále měnících se formách manifestace, v níž nově vzniklé duše mohou být a žít, prozkoumávat je a je zažívat.

Pokud si dokážete představit, že tento děj v počátcích naší individuální existence jako bytostí stojí za příslovím, že za vším je třeba hledat ženu, pak jste na správné stopě. Je to vždy ženská energie, která iniciuje náš výstup či pád do individuality.

Ale pánové, ruku na srdce, nestálo to za to — pro tu krásu duchovního ženství nebo pro krásu, měkkost křivek a vůni fyzického ženství — sestoupit do fyzického obalu a trochu si to tady užít? I přes všechny problémy, které to s sebou přináší?

Mužská a ženská energie jsou dvěma aspekty Jednoho

Mužská a ženská energie patří k sobě, jsou dvěma aspekty Jednoty. Když se podíváte na předchozí odstavec — pak vy, kteří jste se v literatuře setkali se zněním Smaragdové desky nalezené v egyptské pyramidě, si jistě vzpomenete na často používanou citaci z ní. V textu této desky stojí: „jak dole, tak nahoře“.

Porovnejte tedy tyto popisované děje se způsobem, jakým individualita ženy v pozemském světě vyhledává v touze po tvoření nového života a prožívání zkušeností této reality oporu v individualitě muže, který svou schopností tvořit připravuje vydělení nové individuální jednotky /rodiny/ z jednoty masy okolního lidstva a dává touhám a představám ženy konkrétní tvar svou prací v tomhle světě.

Fyzická žena v inkarnaci nepředstavuje zdaleka ženskou energii v čisté podobě a fyzický muž rovněž nepředstavuje energii výhradně mužskou. Individuální duše podle svého vlastního chtění volí inkarnace v ženských nebo mužských tělech, ale mohou scházet i do těl opačného pohlaví, pokud potřebují karmicky či jinak zažívat zkušenosti z opačné strany.

Pravidelné vtělování do mužských těl dává individuu obvykle  převahu mužských energií nad ženskými  /převahu mysli nad srdcem/, u vtělování do ženského  těla by tomu mělo být naopak. Je bohužel faktem, že v této fázi vývoje lidstva jsou mužské energie nejen u mužů, ale i u poměrně velkého procenta žen v celé současné populaci vysoce pozvednuty nad optimální stav.

Cílem vnitřní práce na sobě je dosažení rovnováhy mužských a ženských energií

Cílem naší vnitřní práce na sobě, v každém okamžiku bytí, by mělo být hledání a udržování příslušné úrovně rovnováhy těchto energií v nás.

Muž by se měl učit dát prostor srdci v sobě na úkor mysli, žena by zase měla osvobozovat své zraněné srdce posilováním úlohy své mysli.

Konflikt mezi mužstvím a ženstvím

V historii lidstva vznikl mezi mužstvím a ženstvím těžký konflikt. Nebudu se nyní zabývat příčinami tohoto konfliktu. Vezměme jako fakt, že se to stalo. Ve skutečnosti se však jedná o anomálii, která musí být napravena.

Z příčin, které se pokusím na tomto webu objasnit, byla v průběhu dějin tato mystická jednota mužství a ženství rozbita a tyto energie se dostaly do protichůdného postavení. Jednota, ležící za tím vším, byla porušena.

V průběhu mého vlastního hledání sebe sama tady a teď v tomto životě se mi dostalo výjimečného osobního potvrzení toho, že k tomu to konfliktu v minulosti skutečně došlo. Byl jsem u toho a zájemce odkazuji na texty seriálu »Nekonečný příběh«.

Věřím, že tam uvedený případ konfliktu boha a bohyně, z pohledu dnešního lidstva, vhodným způsobem doplní váš pohled na problém příčiny rozpadu souladu mužských a ženských energií, jakož i nástin řešení smíření obou energií tady a teď.

Tento příběh zároveň skvěle dokumentuje možný případ tzv. galaktické karmy, o níž se hovoří v těchto textech na jiném místě jako o karmě, kterou tady přicházejí v současnosti řešit ti, které nazývám tzv. nepravými lidmi.

Nepochybuji prosím o tom, že i vy prožíváte své příběhy vyrovnávání se se svou galaktickou karmou a vůbec se proto nedivte tomu, pokud její ostří zasahuje i vaše partnerské vztahy.

Snad vám tohle vědomí pomůže se přenést přes přízemní vnímání vašich případných vztahových problémů a dokážete využít získaného nadhledu k tomu, abyste našli svá vlastní řešení.

Právě v současnosti se Země a lidstvo na ní nachází v posledním stádiu tohoto historického konfliktu, v němž hrála mužská energie po staletí roli pachatele. Mužská energie po dlouhou dobu utlačuje, mrzačí a ničí energii ženskou. Nebylo tomu ovšem tak vždy. Existovaly doby, kdy měla navrch ženská energie a podobně špatným způsobem vládla a zacházela s energií mužskou.

Mužská energie je nyní u moci po dlouhou dobu a zneužila své dominantní postavení  takovým způsobem, že ženská energie byla oslabena a už si více neuvědomuje celistvost svého Bytí. Ztratila své spojení s oceánem Světla a pracně ho dnes hledá a objevuje.

Kdykoliv je mužská a ženská energie v rozporu, rozklad obou je nevyhnutelný. Kde je ženství více a více vykořisťováno a ztratí se v sebezapření, tam se mužská energie ztrácí sama sobě v nelítostném násilí a onom druhu agrese, jenž znáte jako příčinu mnohých válek minulosti.

Mužství a ženství na sobě vzájemně závisí. Pokud spolu vzájemně bojují, následky jsou ničivé. Ale časy se mění. Od devatenáctého přes dvacáté století bráno až dosud ženská energie obnovuje svou sílu a pozvedává se nad roli oběti.

Toto vzkříšení přichází z hloubi ženské energie. Dosáhla konečně nejzazší meze svého sebezapření a ponížení. V této době  pohlédla sama sobě do očí a dává najevo, že to takhle už dále nejde.

Mimochodem, takto vždy funguje dynamika dění mezi obětí a pachatelem. Jakmile oběť odmítne akceptovat cokoliv dalšího z pozice násilí ze strany agresora, nutně přichází změna.

Agresor má ale vždy méně důvodů to ukončit. Revoluce začíná vždy, když oběť odmítne pokračovat v roli oběti a konečně si vezme zpět svou sílu.

Ve všech situacích utlačování, tedy i žen v jejich rodině a ve společnosti, je skutečným okamžikem změny chvíle, když žena — na individuální rovině ženská energie uvnitř jediné osoby — se sama rozhodne k tomu, že nebude násilí již déle snášet. A tehdy začne docházet ke změně.

Ženská už energie povstala a její hvězda vychází. Vlastně nejnaléhavější záležitostí této doby a věku je transformace ženské energie. Nastal čas pro nové uspořádání vztahu mezi ženskou a mužskou energií. Hovořme proto i o nutnosti znovuzrození mužské energie. Ženská energie může znovu vzkvétat  jen a pouze ve spojení s vyzrálou a vyváženou mužskou energií a naopak.

Jedním z výrazných příznaků obnovy sebevědomí ženských energií je paradoxně výrazný nárůst vážných nemocí ženských orgánů příslušejících druhé čakře. Podle mého dlouhodobého pozorování dějů v psychické oblasti svých klientek vnímám, kterak spolu s probouzející se ženskou energií na kolektivní i individuální úrovni mizí tendence vnímat trvalý tlak mužských energií jako normální stav a dnešní ženy to stále více vnímají zcela jinak — jako nepřípustný stav. Stav, kterému se brání a snaží se aktivně stavět proti a bojovat za své právo být ženou a zajistit pro sebe optimální podmínky pro prožívání svého ženství.

Prociťují tak agresi mužství ve svém bezprostředním okolí jako výraznou křivdu a jsou její přítomností ve svém životě zraňovány mnohem více než jejich matky, babičky či prababičky. Negativita ze strany mužských energií skrze jejich psychiku,  kterou při tom v daleko zvýšené míře ve svém životě prožívají, ovšem zasahuje jejich druhou čakru a silně narušuje zdravý vývoj těla v této oblasti.

Označuji ve své léčitelské praxi tyto problémy jako syndrom „poškozeného ženství“ a doporučuji předcházet možným nutným medicínským zákrokům a fatálnímu průběhu případných nemocí aktivní práci s vlastní psychikou při sebeuvědomování si vlastní identity a rozpoznání příčiny problému na fyzické rovině právě v neřešení oněch opakovaných zranění z pozice mužských energií.

Konflikt je prostě nutno vytáhnout z podvědomé roviny do roviny vědomé a traumata spojená s psychickým tlakem mužských energií dostupnými metodami transformace psychických energií pak rozpustit.

Je tragické, že se naprosto běžně setkávám s tím, že ženy v dnešní společenské situaci řeší konflikty agresivitou převzatých mužských energií a nikoli kultivací své ženské energie. Důsledkem je vedle nebývalého vyostřování vztahů v rodinách a v partnerských vztazích vůbec i další místní růst nerovnováhy obou energií na individuální úrovni spojený s hlubokými zraněními ženství v jeho samotné podstatě.

Přirozeně s tragickými dopady na vstup mladé generace obou pohlaví do samostatného života.

Ženství je nádhernou energií, naprosto rovnocennou energiím mužství a kultivaci ženských energií je možno dosáhnout harmonizace toku obou energií a tím i výborných výsledků při léčení ženské psychiky a ženského těla.

Podíváte-li se na hru mezi mužskou a ženskou energií na kolektivní úrovni, ženská energie je nyní v pozici aktivace. Hledá cestu ke stále vyššímu sebevyjádření. Jako reakce na tento vývoj probíhá v současnosti uvnitř kolektivní mužské energie boj starého s novým.

Uvnitř kolektivní mužské energie se probouzí nová vlna energie, která vede k výrazné změně přístupů k ženám, k ženským energiím, která je již ctí a respektuje. Tato nová vlna mužské energie se chce spojit s ženskou a spolu s ní vytvořit na této Zemi zcela nový přístup obou energií k sobě, založený na vzájemném souladu, podpoře a svobodného prožívání sebe sama i sebe navzájem. I to je předmětem probíhající transformace.

Pokračování- O MUŽSKÝCH A ŽENSKÝCH ENERGIÍCH PODRUHÉ

5 replies on “Nerovnováha medzi mužskou a ženskou energiou”

,,,,,,toto sú veľké nepravdy , prečo je iba jedna strana zlá , prečo VY ženy staviate všetko na mužoch , šak to je choré , zamyslite sa,,,,,,,,,

……..prečo z mužov robia ženy stále menej chcených .-( ……….to sme fakt taký mrzáci , alebo to je tak chcené ?????
…..nie sme o nič iný ako VY , len nás skúste chápať…………
dnešný svet je však o zrkadle žien , prestali byť ženami…………….

……….kto odišiel z Raja a kto sa navráti ?????

……..niektoré veci , deje a názory ma iritujú………….
—nepísala si to ty , jadro je inde , tak sa s rým nestotožňuj ……………………………

………..R

Páči sa mi

Radko myslím si, že si článok zle pochopil. Pavel tu opisuje našu mužskú a ženskú energiu,ktorou sa prejavujeme…ako mužská energia v nás je v prevahe a ženska je potlačená. Sú muži, ktorý maju viac ženskej energie a sú zženstilý a ženy, čo maju nadradenú mužskú energiu v sebe a sú ako generáli.

Pavel píše o zjednotený energii v nás. Preto slabá žena má silnejšieho muža, aby sama v sebe našla silu mužskej energie a vedela ju použivať v sebe.

Ženska energia je energia lásky ,ktorá otvára srdce a máme sa naučiť s ňou pracovať.

Páči sa mi

….možno hej.Chápem to tak , že ak máme dva zdroje a rozhodneme sa využívať iba jeden zdroj , ten druhý nezaniká ani nestráca na sile.Je to ako keď si myslíme , že slnko nesvieti , pretože je pod mrakom , alebo je to ako s náboženstvom a cirkvami , každá tvrdí , že iba ona je tá pravá a oni sú vyvolený vojsť do Neba……. Tým , že preferujeme niektorý zo zdrojov je podľa mňa preto aby sme vyhoveli svojmu rozumu ktorý nám vnucuje strach a podmienenosť a iba v línii Duše vidím rovnováhu.Takže aj keby sme odzbrojili celý Svet , zničili všetky zbrane , násilie nevymizne , bojovali by sme kameňom či päsťou , alebo slovom…… je to v nás a sami si to máme objaviť a pochopiť……. Často sa potom stávajú dezinformácie a ilúzie pravdami…Boh nám dal všetko a je na nás ako s tým naložíme , aký si tvoríme život……..

Úspešný a hlavne pohodičkový nový týždeň.R

Liked by 1 person

Hej dva zdroje ..dve pôsobiace energie v nás..dva plamene..pôsobia obaja, ale jeden je zväčša nadradený a cez ten a prejavujeme. Všetky vojny a násilnosti sú len nadradením mužskej sily pôsobiacej v človeku..a je jedno či je to žena, alebo muž. O tom je duchovný rast, vedieť zjednotiť energiu v sebe a nechať vzájomne prejavovať obe energie…ducha..naše vedomie-mužskú energiu a dušu..ženskú energiu. Neláskou k sebe vzniká neláska k svetu, nenávisť a krutosť…ten kto vníma lásku v sebe, lásku z duše nikomu neubližuje, lebo sa prejavuje z duše, odkiaľ pramení božská esencia nášho bytia.

Všetka múdrosť je v nás a na cestu uvedomenia časom nastúpi každý….

Aj tebe Radko príjemný začiatok týždňa prajem…uži ho , ako najlepšie vieš. 😛

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.