Kategórie
Numerológia a Astrológia

Zodiak z pohľadu astrológie

Zodiak si můžeme představit jako aurický obal Země, informační pole, dvanáct archetypálních sil, dvanáct variant a typů energií, které jsou aktivovány dopadem slunečních paprsků na zemský povrch pod určitým úhlem (tzv. deklinací, tedy výškou Slunce nad nebo pod rovníkem). Zodiak odráží vztah Země ke Slunci coby středu sluneční soustavy. Představuje tak univerzální základ, kolektivní, všem společné informace a zkušenosti. Každý z nás je ovšem rozvíjí, zakouší a vnímá individuálně, s různou intenzitou skrz síť horizontálních domů, o kterých bude řeč dále.

Každé roční období je zastoupeno trojicí znamení, třemi způsoby (módy) projevu. Mluvíme o znameních kardinálních (základních), fixních (pevných) amutuálních (proměnlivých), která tvoří ve zvěrokruhu tři kříže.

Kardinální znamení () představují kritická počáteční stádia nových období. Jsou to startovní, spouštěcí znamení, vynikají aktivitou, iniciativou, jsou energická, impulsivní, představují princip změny, rozmachu, uvádění věcí do chodu.

převaha (5 a více planet) – aktivita, podnikavost, schopnost začínat, rozhýbávat věci, progresivita nebo přehnané ambice, bezohlednost, neschopnost své projekty dodělat

nedostatek – méně iniciativy, odvahy zkusit něco nového

Fixní znamení () koncentrují, soustřeďují, formují počáteční impuls kardinálních znamení. Jsou to znamení, která dávají našim životním zkušenostem největší hloubku, strukturu a řád. Energie jednotlivých ročních období je tu stabilizována a dosahuje maximální intenzity.

převaha (5 a více planet) – vytrvalost, stabilita, odolnost, soustředěnost, výkonnost, schopnost věci uskutečnit nebo také nepružnost, strnulost, rigidita postojů, tvrdost a nekompromisnost

nedostatek – málo vytrvalosti, nesoustředěnost, těkání od jednoho ke druhému

Mutuální znamení () symbolizují chystající se změnu a proměnu období. To, co bylo uchopeno a prožito v pevných znameních, je zde pochopeno a sděleno. Dochází tu ke zobecnění základních zkušeností, k předávání informací, ke spolupráci s ostatními.

převaha (5 a více planet) – schopnost adaptace na prostředí, předávání, zprostředkování, směna výsledků lidské činnosti, proměna kvality nebo také povrchnost, přílišné podléhání vlivům okolí,  nerozhodnost

nedostatek – málo pružnosti, přizpůsobivosti, kooperace a spolupráce, neschopnost zúročit svoji aktivitu

Základní struktura zodiakálního cyklu

1/2 (JARO + LÉTO) Proces individualizace, NÁDECH (rozběžná fáze), velice spontánní, extenzívní rozvoj především na úrovni fyzické, biologické. Jde o kvantitu, o budování a rozvoj organismu, nabírání zkušeností. Vše je velice instinktivní.

       JARO je časem největšího organického růstu. Dochází tu k diferenciaci – z bláta vyráží jako děti jednotlivé rostlinky.

 

   LÉTO je časem nasazování na plod, růstu plodů. Základní biologické funkce tu musí být již stabilizovány, aby               mohlo dojít k plození.

2/2 (PODZIM + ZIMA) Proces kolektivizace, VÝDECH (doběžná fáze), tato fáze již není tolik spontánní, je více rozmyslná. Rozvoj je intenzivní, jde tu o kvalitu. Hledáme význam první půle, proč jsme tu, jaké je naše místo ve společnosti. Jde o zužitkování plodů první půle, o předávání zkušeností.

       PODZIM je čas sklizně, svážení do sýpek a skladů. Máme před sebou zcela objektivní a měřitelné výsledky 1/2 cyklu. Rozhodujeme se, jak naložíme s úrodou. Dochází tu ke skupinové integraci – plody se sváží na jedno místo a vytváří nový celek, tentokrát kolektivní.

 ZIMA je přípravou na příští setbu. Je to doba shromáždění všech prostředků a intuitivního plánování jejich využití v nadcházejícím cyklu. Je to stop time – fáze očekávání a přípravy na jaro.

 

12 znamení zvěrokruhu

 Beran  (,) domicilní planety  jarní, kardinální          
Diferenciace (0°– 12°) deklinace    Znamení Berana symbolizuje prvotní impuls, trknutí, výstřel, první záblesk osobního vědomí, zrození (přesněji znovuzrození – je to domicil Plutona!), počátek bytí, samostatné existence, první křik dítěte, které se hlásí na svět. Je tu silný nápor energie, vynoření z oceánu potencialit (z hlediska živlů střídá oheň vodu). Beran jde první, v čele stáda, aby razil cestu ostatním. Já první – abych sloužil ostatním nebo abych ukázal, že jsem tu jenom já a nic ostatního.
zvýrazněné (alespoň 3 planety) – aktivita, podnikavost, zapálenost pro věc, přímost, průbojnost nebo agresivita, bezohlednost, nerozvážnost, bez mantinelů, horká hlava, sobectví
oheň (na vodě) skrytý živel – blesk, planoucí oheň – iniciace nebo sežehnutí všeho vůkol

 Býk () jarní, fixní         
Substanciace (12° – 20°)     Vrcholí jaro. Energie se zde počíná zahušťovat, koncentrovat, zhmotňovat, na její zpracování je třeba vyvinout určité úsilí (výtvarní umělci). Pracuje se tu s formou a strukturou, hmotě, energii se dává tvar. Je nutno ztvárnit hmotu, identifikovat se s ní, najít k ní vztah. Malý človíček si počíná uvědomovat vlastní fyzickou existenci – počíná si uvědomovat, co je mu vlastní. Jde o sebeuplatnění a o vymezení vlastnických vztahů. Měli bychom se tu naučit využívat hmotu a nepropadat penězům a požitkům.
zvýrazněné – účelnost, stabilita, vytrvalost, síla, sebeuplatnění, spravování a rozvíjení zděděného majetku a dispozic nebo dogmatismus, svéhlavost, lenost, průtahy, požitkářství
země (na vodě) – ostrov, úrodná, zavlažená půda, plodnost, tváření materiálů

 Blíženci () jarní, mutuální     
Objevování (20° – 23,5°)     V Blížencích dochází k prvnímu rozvíjení mentálních schopností. Dítě počíná komunikovat a experimentovat se svým nejbližším okolím. Rotuje ve svém nejbližším okolí – doma, u známých, u sousedů, sourozenců, spolužáků. Dochází tu k prvnímu sdružování, učíme se myslet, sbírat informace z okolí, sdělovat je jiným lidem, vytvářet různé techniky – experimentovat. Pro Blížence je typická zvídavost, hravost až dětinskost – závazky a odpovědnost je mohou drtit. Mají obyčejně velice široké spektrum zájmů. Stále skenují, monitorují aktuální stav a změny v bezprostředním okolí. Těžko a neradi se zaměřují na detail – nechtějí ztratit přehled o ostatních věcech. Mívají encyklopedické znalosti, umí od každého kousek, ale často nic pořádně. Někdy se mohou utápět v banalitách, mohou postrádat nadhled a víru.Nevyhraněnost a jakousi bezpohlavnost naznačuje i domicilní Merkur, symbol hermafrodita, androgyna, dítěte.

zvýrazněné – družnost, vynalézavost, flexibilita, komunikativnost, soustřeďování a distribuce informací, všestrannost, přehled nebo upovídanost, vypočítavost, prohnanost, výmluvy, roztěkanost, nesoustředěnost
vzduch (na vodě) – spray, šampaňské, soda, literáti, poezie, prchavost

 Rak () letní, kardinální         
Stabilizace (23,5° – 20°)      Počíná se 2/4 cyklu – je to kritické období, kdy se začínáme vydělovat. Vyvstává tu nutnost nasměrovat další rozvoj, zacílit (rostliny začínají nasazovat na plody), vytvořit základnu dalšího (kvalitativně jiného) růstu, začít hledat vlastní identitu, naučit se být sám sebou – vybudovat pevné základy osobnosti. Je to první pokus o integraci osobnosti – tím, že se něčemu konkrétnímu naučíme, okoukáme od rodičů a ve škole, se připravujeme na svou vlastní budoucí funkci rodiče. Budujeme tu základy, východiska vlastního budoucího růstu. Učíme se tu péči, zodpovědnosti za někoho jiného. Rak symbolizuje touhu po jistotě, setrvání v doupěti, v bezpečí máminy náruče – je to symbol nory, domu, dělohy – obecně dutých míst. Pokud nemáme z různých důvodů možnost okoukat od rodičů své budoucí role, pak si do budoucnosti přinášíme nedůvěru, nejistotu a obavu z vnějšího světa.

zvýrazněné – citlivost, péče, starostlivost, zodpovědnost za druhé, záliba v historii, smysl pro tradice, rodinu, patriotismus nebo přecitlivělost, afektovanost, rozmarnost, popudlivost, provinčnost
voda (ze vzduchu) – déšť, vláha, plodnost

 Lev () letní, fixní         
Vzplanutí (20° – 12°) Je čas vrcholného léta. Zatím co v Raku jsme se učili doma, ve Lvu nastává čas začít hledat pole působnosti jinde. Vyrážíme do světa, kde získáváme sebejistotu v kontaktech s druhými lidmi a často i na jejich úkor. Hrajeme divadlo, šaškujeme, předvádíme se a naparujeme před druhými, chceme být středem pozornosti. Dobýváme druhé, potřebujeme publikum a jeho reakce, abychom se naučili vystupovat na veřejnosti. Učíme se tvořit a sebevyjadřovat. Připravujeme se na svoji společenskou roli, ale zatím to má povahu nezávazného flirtování nesvázaného zodpovědností.

zvýrazněné – zářící, tvůrčí, odvážní, nadšení, plní života, ve středu všeho dění nebo drzí, tyranští, pyšní a sobečtí, předvádějící se a prosazující se na úkor ostatních
oheň (ze vzduchu) – Slunce, paprsek, řízená vůle

 Panna () letní, mutuální        
Charakterizace (12° – 0°)    Panna je posledním znamením 1/2 zodiaku. Končíme individuální vývoj, chystáme se na vstup do kolektivu (obilí dozrává a vrcholí práce na žních). Hledáme, jaké schopnosti a dovednosti budeme moci nabídnout kolektivu. Musíme tu také napravovat (dobrovolně nebo nedobrovolně) to, co jsme napáchali ve Lvu, díky přehnanému sebeprosazování. Začínáme sami rozlišovat své postoje, usměrňujeme a kontrolujeme své emoce za pomoci nejrůznějších technik, jako je introspekce, meditace, autogenní trénink, analýza a především sebekritika, která je prvním stupněm očisty a polepšení se před vstupem do vyššího kolektivního celku. Příprava probíhá samostatně nebo pod vedením učitele, mistra. Pokud na sobě odmítáme pracovat a učit se sebeovládání, pak si můžeme přivodit nemoc, krizi vlastní identity.

zvýrazněné – pracovitost, píle, metodičnost, racionalita, analýza, cvičení, studium nebo kritičnost, workoholismus, puritánství, spekulativní logika, nimrání se v detailech (pro třísku někdy nevidí les)
země (ze vzduchu) – prach, částice, smysl pro detail, logika

 Váhy () podzimní, kardinální
Skupinová integrace (0° – 12°) Váhy jsou počátkem 2/2 cyklu, počátkem kolektivismu (úroda je svezena do sýpek). Ustanovují se tu společenské normy, standardy, počínáme se tu srovnávat, poměřovat s ostatními. Jdeme tu se “svým ovocem” na trh. Směňujeme tu, vyměňujeme si názory, komunikujeme. Váhy jsou principem rovnocennosti, výměny rovnocenného za rovnocenné. Vymezují se tu smluvně společné hodnoty, ideály životního standardu. Dochází ke sdružování, k výměně informací, ke spolupráci na základě sdílení určitých idejí. Zapojujeme se do vyššího celku, než jsme my.

zvýrazněné – společenskost, snášenlivost, přívětivost, vstřícnost, ohleduplnost nebo odklady, nerozhodnost, nesmělost, ústupky (neumí říci ne)
vzduch (v zemi) – těsto, sladkosti, slavnosti, svatby, diplomacie

 Štír (,) podzimní, fixní        
Společenství (12° – 20°)      Vrcholí podzim. Opadává listí, myslíme na zesnulé, uvědomujeme si, že nic netrvá věčně. Ve Štíru je již snaha po daleko užším vztahu a identifikaci s někým jiným. Nechceme si vyměňovat jenom informace, ale také energii. Individuální vědomí se tu spojuje s vědomím (nebo nevědomím) kolektivním. Chceme splynout, ale zachovat si přitom svojí identitu. Ve Štíru překračujeme hranice individuálního omezení, leží tu vše tajemné a těžko dostupné, děsivé i vábivé zároveň, je to místo mimořádných zážitků a radikálních proměn – smrti a znovuzrození. Tradičně je to znamení smrti (transformace, nevratných proměn), sexu a obchodu. Je tu silná touha materiální nebo duchovní.

zvýrazněné – pronikavost, účast na skupinových rituálech, schopnost vycítit skryté pohnutky, pozadí věcí, spravování věcí druhých lidí, žádostivost, touha stát se větším (materiálně nebo duchovně) nebo ovládání, manipulace, špiclování, parazitování na druhých.
voda (v zemi) – bláto (sexuální mánie, mafiánství) nebo led (filosofie pronikající k jádru věcí)

Střelec (,) podzimní, mutuální      
Abstrakce (20° – 23,5°)        Ve Střelci se snažíme poznatky z vitálních lidských vztahů nebo z hmotných plodů obchodu abstrahovat, syntetizovat, budovat abstraktní systémy. Když jsme zajistili hmotnou a sexuální stránku našeho života, začínáme vytvářet filosofie, náboženství (u křesťanů se průchod Slunce znamením Střelce kryje s obdobím adventu), vědu, právo, školy – tedy instituce, které se snaží dát našemu životnímu snažení nějaký směr – nedosažitelný ideál, něco, co lidi spojuje a civilizuje. Je to znamení expanze, cestování, hledání vyššího smyslu, toho, co činí život nevšedním a posvátným.

zvýrazněné – nespoutanost, abstrakce, šlechetnost, velkorysost, někdy výstřednost, velikášství, rozmařilost, sebepřecenění, odtrženost od života, přehlížení věcí „všedních a přízemních”
oheň (v zemi) – usměrněná, cílená energie, laser, sporty (především kolektivní)

 Kozoroh (,) zimní, kardinální      
Krystalizace (23,5° – 20°)    Kozoroh je dalším přelomem. Počíná tu 4/4 cyklu. Díky filosofii a vzdělání ve Střelci se v Kozorohu dostáváme do vrcholových, mocenských pozic. Kozoroh symbolizuje stát, sílu, která drží společenství po hromadě a která zaručuje dodržování pravidel a norem. Je to znamení sjednocení, integrace mas – znamení vůdců nebo svůdců. Zde se o zimním slunovratu v čase Vánoc rozhoduje o tom, jakou roli v rámci společnosti zaujmeme. Buďto zde dosáhneme společenského postavení (bohatého Jéžiška) nebo své duchovní identity (prozáření rodícím se novým světlem).

zvýrazněné – koncentrace, rozhodování, šetrnost, ctižádost, společenské nebo duchovní postavení, řád, organizační schopnosti, časování, vyhraněné postoje, autorita nebo pochmurnost, nepřístupnost, lakota, krutost, chlad, povýšenost, zkamenění, komandování a zákazy
země (s ohněm uvnitř) – kamna, krb, duše prostupující hmotu nebo duše uvězněná ve hmotě, zažehnutí, iniciace toho, co je třeba pro nový cyklus

 Vodnář (, ) zimní, fixní      
Přispívání (20° – 12°)            Vodnář je znamení společenské (je to doba bálů a plesů), znamení symbolizující sdružování a vzájemnou spolupráci vyspělých jedinců na realizaci určitých vizí. Dochází tu k účasti na veřejné správě (v politické a mundánní astrologii bývá znamení Vodnáře spojováno s parlamentem). Mocenské potřeby Kozoroha se zde harmonizují se potřebami ostatních. Orientujeme se do budoucnosti, snažíme se uvést v život své vize. Přijímáme zde účast v týmových aktivitách, spojujeme své síly a tvůrčí schopnosti s ostatními.

zvýrazněné – intuice, vize, vynalézavost, bez předsudků, progresivní orientace, kooperace nebo snění, fantazie, extravagance, zmatenost
vzduch (s ohněm) – dým, kouř, signál budoucnosti

  Ryby (, ) zimní, mutuální   
Sdružení (12° – 0°)               V Rybách se začínáme připravovat na nový cyklus. Bilancujeme tu, jak se nám podařilo sladit své individuální zájmy se zájmy společnosti a vyšších celků. Sklízíme plody naší aktivity v rámci kolektivu. Dostává se nám rozhřešení, poct nebo dochází k dezintegraci, pádům a exkomunikaci. Ocitáme se v krizi. Buď se sami zřekneme svých bludů a falešných představ nebo setrváme v postojích, které brání zdravému vyvrcholení celého cyklu, a potom budeme rozbiti. Jde o to, co odkážeme novému cyklu. Je to místo, kde se navracíme do oceánu kolektivního nevědomí, kdy se odevzdáváme do rukou Stvořitele. V Bretani je to období tzv. “Grands Pardons” – čas na usmíření s bohy.

zvýrazněné – senzibilita, víra, trpělivost, účastnost, důvěřivost, obětavost, služba druhým nebo naopak odkázanost na pomoc druhých, choulostivost, měkkost, naivita, rozplizlost, útěky od reality
voda (na ohni) – mlha, úlitba, zhášení plamenů – zbývá několik žhavých uhlíků, které zapálí nový cyklus

Přechody mezi jednotlivými znameními jsou plynulé. Není tu žádných skokových změn. Dvanáct znamení zvěrokruhu představuje dvanáct kroků k dosažení celosti. Všech dvanáct znamení je tedy stejně hodnotných, každé z nich má smysl pouze ve vztahu k celku. Jak již bylo řečeno výše, znamení představují kolektivní, archetypální, všem společné zkušenosti. Proto také postavení planet ve znameních neříká nic individuálního. Uvědomme si, že Slunce v jednom znamení mají všichni lidé narození 30 dnů po sobě, dokonce i rychle se pohybující Luna setrvá v jednom znamení v průměru 2,5 dne! Znamení nás všechny spojují a házejí tak trochu do jednoho koše. Nemohou nám poskytnout žádné individuální informace.

4 energetické vrcholy zodiaku

Důležitými body v zodiaku jsou místa v blízkosti půle pevných znamení. Leží zde vrcholy jednotlivých ročních období – místa, kde energie příslušného období dosahuje maximální koncentrace. Je to po rovnodennostech a slunovratech další čtverné dělení cyklu. Takto lze dospět k osminnému dělení cyklu, které známe např. z keltského roku, kde se kromě rovnodenností a slunovratů slaví další čtyři přelomy, kopírující právě čtyři vrcholy ročních období – Beltine (~1. květen), Lugnasad (~1.srpen), Samain (~1.listopad) a Imbolc (~1.únor). Osminné dělení cyklu se s úspěchem využívá např. v cyklu solilunárním (viz kap. 7).

   15° Býka Všechny síly jsou soustředěny na budoucí záměr. Síla formující individuální bytost

 15° Štíra Vše je soustředěno na identifikaci s vyšším celkem. Síla formující univerzální bytost

 15° Lva Vrchol osobní aktivity, osobních projevů. Individuální bytost využívající sílu ke svým záměrům

 15° Vodnáře Vrchol kolektivní aktivity, projevů v rámci kolektivu. Univerzální bytost, která užívá sílu ke svým účelům

 Zdroj: Astrologické instrumentarium II Richard Novotný

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.