Kategórie
Energia Reiky

Zdravotní problémy týkající se šestého emočního centra

ŠESTÉ EMOČNÍ CENTRUM – MOZEK, OČI A UŠI

pŠesté emoční centrum zahrnuje mozek, oči a uši. A zdraví tohoto centra závisí na tom, jak dobře dokážete vnímat informace z obou sfér – té pozemské i té mystické – a jak dokážete tyto informace využívat ve svém životě. Závisí na tom, jak flexibilní je vaše myšlení a do jaké míry dokážete využít názory ostatních, které jsou jiné než ty vaše.

Aby byly orgány vašeho šestého emočního centra zdravé, je třeba, abyste byli schopní přizpůsobit se situaci a uměli si na jedné straně stát pevně za svým a na druhé umět bez problémů vnímat a analyzovat názory ostatních. Tato rovnováha napomůže k tomu, že budete sbírat cenné zkušenosti a budete se umět přizpůsobovat a začnete se zaměřovat na to, co se děje před vámi, a ne na to, co je již dávno za vámi.

Zdravotní probémy týkající se šestého emočního centra zahrnují onemocnění mozku, očí a uší a také širší spektrum poruch učení a vývojových poruch člověka. Stejně jako v případě ostatních emočních center, zabýváme-li se nějakou částí těla, je její onemocnění často způsobeno jistým typem myšlenek a chování. U širšího spektra problémů však myšlenky a chování nejsou příčinou; jsou jen faktorem, který má neblahý účinek na jisté tendence, jako je ADHD nebo dyslexie. Podrobně o této problematice pohovoříme později, kdy se budeme zabývat jednotlivými částmi těla.

Lidé, kteří trpí zdravotními problémy orgánů šestého emočního centra, nemají vyváženou schopnost vnímat svět a zároveň se od něj učit. Někteří z nich se drží při zemi a nejsou nijak spojeni s vyššími sférami a někteří se zase neustále vznášejí v jiných sférách. Naleznete-li rovnováhu mezi těmito dvěma světy ve chvíli, kdy jste v životě tu dole a tu zase nahoře, můžete se těšit zdraví orgánů šestého emočního centra.

AFIRMACE A VĚDA V RÁMCI ŠESTÉHO EMOČNÍHO CENTRA

Podle teorie afirmací Louise Hay je zdravý stav orgánů šestého emočního centra – mozkem, očí a uší – závislý na schopnosti vnímat informace, pružně myslet a logickou argumentací se dostat z různých situací.

Mozek pracuje jako počítač, který shromažďuje informace, zpracovává je a poté provede příslušnou funkci. Informace z celého těla putují do mozku a zase z mozku do těla; funkce mozku však mohou být různě ovlivňovány emocionálními aspekty, jako je pocit strachu, zlosti a nepružnost v rozhodování. Například osobu trpící Parkinsonovou nemocí může ovládat strach a nezvladatelná touha mít všechno a všechny pod svojí kontrolou.

Oči a uši jsou přijímači, díky kterým dostáváme informace o vnějším světě, a dobrý zdravotní stav v této oblasti závisí na tom, jestli je pro nás informace, kterou slyšíme, příjemná či nepříjemná. Například problémy s očima způsobuje strach nebo zlost ohledně situace, ve které se zrovna nacházíte. Děti, které mají problémy s očima, se snaží vyhnout tomu, aby se musely dívat na to, co se děje v jejich rodinách, zatímco starší lidé, které postihl šedý zákal, se bojí toho, co přinese budoucnost.

Podívejme se tedy, co nám říká věda o vztahu mentální a tělesné stránky a problémů s orgány šestého emočního centra.

Bylo napsáno hodně literatury o tom, že osobnostní rysy mohou některé lidi činit náchylným k Meniérově chorobě nebo jiným onemocněním uší. Náchylní jsou obzvláště lidé s osobností typu A. Bylo prokázáno, že lidé s osobností typu A poslouchají jen okolo dvaceti procent toho, co je jim sdělováno během konverzace v rámci vztahu. Navenek sice pacienti s Meniérovou chorobou vypadají rozvážně, mají však sklony k tomu, že mají celoživotní problém s vnějším světem – zažívají pocity úzkosti, fóbie, deprese a ztráty kontroly. V zásadě lidé s touto nemocí nejsou schopní zvládnout tu nejistotu spojenou s jakoukoliv změnou.

Poruchy funkce očí, jako je blepharitida (ječné zrno), suché oči a glaukom, jsou již po staletí, počínaje tradiční čínskou medicínou, spojovány s pocity frustrace, zlosti a podrážděnosti. Je zajímavé, že vědecké studie se v současnosti zaměřují i na psychologické aspekty poruch funkce očí. Jedna studie říká, že lidé trpící bolestmi očí vědomě potlačovali pocity, které by podle nich byly příliš bolestné a které by nebyli schopni zpracovat.

Lidé s Parkinsonovou nemocí mají tendence celý život zažívat pocity deprese, strachu, úzkosti a mají sklony kontrolovat jak svoje emoce, tak prostředí, ve kterém se nacházejí. Vědecké studie podotýkají, že tito pacienti se mohli narodit s nízkou hladinou dopaminu, což bylo důvodem vývoje osobnosti, která se vyhýbá rizikům a změnám. Lidé s Parkinsonovou nemocí bývají stoičtí a ctí právo a pořádek. Jsou to důvěryhodní občané, jsou pilní a jsou členy mnoha různých organizací. Většinou mají nějakou funkci nebo zodpovědnost.

Nyní jsme seznámeni s vědeckým názorem, co se týče onemocnění v této oblasti. Co je tedy třeba udělat pro to, abychom uzdravili orgány šestého emočního centra?

MOZEK

Lidé trpící problémy spojenými s mozkem, jako jsou migrény, bolest dutin hlavy, nespavost, záchvaty, výpadky paměti, mozkové příhody, roztroušená skleróza, Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc, žijí život, kdy stojí nohama pevně na zemi. Chtějí být dobří v činnostech, ve kterých je používána jak pravá hemisféra mozku, která je spíše kreativní, tak levá hemisféra, která je logicky lineární. Tito lidé chtějí být zruční v mnoha aspektech života, počínaje geometrií po historii a konče hudbou. Takový způsob života dlouhodobě vede ke krizi, která je nutí najednou vidět svět z jiného pohledu. S poruchou mozku se již nemohou spoléhat na schopnosti učení, které vždy využívali, a musí se přiklonit k víře – informacím, které jim poskytne vyšší moc.

Trpíte-li některými výše vyjmenovanými poruchami mozku, navštivte nejprve lékaře, neboť existují účinné léky a terapie. Moderní medicína a alternativní léky však nevyřeší vše. Jakmile máte akutní symptomy pod kontrolou, učiňte další krok k dosažení zdraví. Vaše zdraví v dlouhodobém horizontu závisí na tom, zda změníte negativní myšlenky a chování, které ovlivňují funkce vašeho mozku a způsobují onemocnění – a v některých případech velmi závažná onemocnění. Osvojení si nových způsobů, jak vnímat svět očima víry, může snížit riziko rozvinutí mozkových poruch a také zmírnit symptomy, ke kterým již došlo. Mnoho lidí, kterým byla diagnostikována mozková porucha, zažívá silný pocit strachu a úzkosti. Afirmace jsou tedy důležité, neboť pomáhají oprostit mozek od těchto myšlenkových pochodů, které jen podporují vaši nemoc, a přináší vám víru v celý vesmír. V každém případě slouží jako další účinný prostředek k dosažení zdraví.

Aby bylo možno osvojit si zdravější způsob myšlení, které nutné pro uzdravení onemocnění mozku v rámci šestého emočního centra, je třeba začlenit do svého života i otázky duchovna, a nemyslíme nutně náboženství. Máme spíše na mysli spojení sama sebe s něčím větším, než jsme my sami. A tohoto není možné dosáhnout studiem nebo logikou; ale meditací a modlitbami. Je důležité, abyste si uvědomili, že tu existuje neuchopitelná síla, která prostupuje a spojuje vše – včetně vás.

PORUCHY UČENÍ A VÝVOJOVÉ PORUCHY

Co se týče poruch učení – dyslexie, ADHD, Aspergerův syndrom apod. -, zjišťujeme, že tito lidé se učí a pracují v prostředí, které poruchy učení jen podporuje. Jsou neúspěšní ve škole a v práci, osvojí si nezdravé myšlenkové pochody a začnou věřit tomu, že jsou hloupí, líní a že nemohou uspět. Mnoho problémů, s nimiž se setkávají, pochází z toho, že jsou založeny pouze a výlučně na jedné stránce mysli – na pravé, nebo na druhé straně pouze na levé hemisféře. A každý z těchto myšlenkových přístupů má svoje výhody a nevýhody. Například lidé, kteří používají pravou hemisféru, jsou často schopni vnímat situaci z širšího hlediska a možná ji vidět z nového a zajímavého úhlu, je však pro ně těžké vypořádat se s detaily společnosti postavené na striktní hierarchii. Lidé, kteří používají levou hemisféru, se často skvěle orientují v záležitostech, jako je matematika a věda, nedokážou se však vyrovnat s emocionální stránkou života. Tento stav není způsoben tím, že je jedna hemisféra významnější než ta druhá – je spíš způsoben tím, že člověk extrémně tíhne jen k jedné a není schopen napojit se na tu druhou.

Jako člověk, který využívá téměř výlučně jednu mozkovou hemisféru, budete možná potřebovat pocit svobody jít si za věcmi, které vás opravdu zajímají. Nečekané změny, pravidla, úkoly a požadavky vás mohou zaskočit. Porucha učení však neznamená, že v životě budete neustále s něčím bojovat a že budete nešťastní. Lidé s poruchami pozornosti a dalšími poruchami učení a vývojovými poruchami, kteří podstoupí fyzickou a psychickou reorganizaci, budou ohromeni tím, kolik energie vlastně věnovali tomu, že byli roztržití a roztěkaní. Pokud si osvojíte pár nových zvyků, pomocí kterých dokážete splnit svoje závazky, zjistíte, že máte čas pěstovat svoji úžasnou kreativitu. Je možné vnímat realitu v širším slova smyslu a zároveň se věnovat detailům. Záleží pouze na tom, zda změníte svůj způsob myšlení a chování. Snažte se najít rovnováhu mezi rozvíjením svého kreativního myšlení a setrváváním nohama pevně na zemi. Jste schopnými a silnými lidmi. Stále si to připomínejte afirmacemi:“Hybatelem svého mozku jsem pouze já sám. Miluji sám sebe právě takového, jaký jsem. Jsem dost dobrý TAKOVÝ, JAKÝ JSEM. Vše je tak, jak má být.”

OČI A UŠI

Lidé, kteří mívají problémy s očima a ušima, se často věnují duchovnímu rozjímání, modlitbám a mysticismu. Pokud se však většinu času pohybujete v duchovních sférách, ztrácíte pojem o pozemských záležitostech, jako je popkultura, politika nebo jiná témata, která zajímají většinu lidí. Následkem toho se často stává, že se izolujete od svých přátel, partnerů nebo kolegů.

Onemocnění očí a uší jsou způsobena myšlenkovými pochody a chováním, které snižují vaši schopnost vidět a slyšet to, co je vám ukazováno a nebo řečeno. Je tedy důležité tyto myšlenkové pochody a chování změnit. Louise Nabízí několik typů afirmací, které napomohou potlačovat pocity strachu a úzkosti spojované s onemocněním očí a uší. Tak například problémy s očima jsou všeobecně spojovány s tím, že se vám nelíbí to, co v životě vidíte. Bojovat s tímto pocitem lze za pomoci afirmace: “Dívám se svět s láskou a radostí.” Uši slouží k poslouchání a naslouchání, takže ztráta nebo porucha sluchu je spojena s neschopností poslouchat či naslouchat  – nebo otevřít svou mysl – vnějšímu světu. Onemocnění uší je také spojeno s nedostatkem důvěry. Vhodné afirmace všeobecně jsou: “Učím se důvěřovat svému vyššímu já. Přestanu se zabývat všemi myšlenkami, které jdou proti hlasu lásky. S láskou naslouchám svému vnitřnímu hlasu.” Všechny bolesti ucha souvisejí s tím, že nechcete naslouchat, což je spojeno s pocitem zlosti a vzpomínkami například na to, jak se rodiče hádají. Zbavte se zlosti a zmatku ve vaší mysli pomocí myšlenky: “Jsem obklopen harmonií. S láskou naslouchám všemu příjemnému a dobrému. Jsem středobodem lásky.”

Změny chování provádíte proto, abyste začali stát pevněji na zemi. Musíte se oprostit od života, který je výlučně ovlivněn duchovnem, a na to je třeba skutečného úsilí. Pohlédněte tedy na svět okolo sebe, zjistěte, jaké záležitosti se vám samotným zdají být povrchní, a zkuste se jim věnovat. Buďte na sebe tvrdí; vy to zvládnete. Povrchní záležitosti mají svoje výhody. Netvrdím, že máte úplně opustit sféru duchovna, začněte se však věnovat něčemu, co vám umožní pěstovat vztahy s lidmi okolo vás. Dívejte se na televizi. Kupte si bestseller a přečtěte si ho. Poslouchejte rádio. Začněte se více zajímat o záležitosti, které se aktuálně dějí ve světě. Rovněž se musíte vyvarovat toho, abyste se začali lidí stranit. A konečně, vyzkoušejte činnosti, kde si budete uvědomovat své tělo. Běžte na masáž, do fitness centra nebo tancovat. Díky fyzické aktivitě budete ve spojení se svým tělem a budete stát nohama na zemi.

Mozek, zrakové schopnosti a schopnost řešit problémy jsou u každého člověka jedinečné. Neodsuzujte svoje jedinečné vlohy, naopak využijte vaši schopnost vnímat situace z různých pohledů a rozšiřujte si svoje znalosti. Naučte se důvěřovat, věnujte se meditaci, modlitbám, zároveň však logice, systému a kreativitě pozemského světa.

K dosažení větší vnímavosti slouží Louisiny afirmace pro šesté emoční centrum: “Jestliže bude moje kreativita, intelekt a spiritualita v rovnováze s disciplínou a flexibilitou, vždy se mi podaří uspět.”

Vaše mysl a srdce jsou otevřené. Vše je tak, jak má být.

Louise L. Hay,  Dr. Mona Lisa Schulz: Vše je tak, jak má být
ISBN 978-80-7349-350-9

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.